ندا قدس

سمت: کارشناس ارزیابی طرح های تحقیقاتی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 409

پست الکترونیکی: nedaghods94@gmail.com

وظایف:

  • ارزیابی و پیگیری گزارش های علمی فنی جهت اخذ فروست
  • پاسخ به نامه های اداری و مکاتبات استانی
  • کار با سامانه مدیریت انتشارات علمی و اخذ فروست برای کتاب–نشریه و دستورالعمل فنی
فهرست