نیروی انسانی اداره روابط عمومی و امور بین الملل

صابر جلوخانی نیارکی

سمت: رئیس اداره- عضو هیات علمی (استادیار)

نسرین پورمظاهری

سمت: کارشناس ارتباطات علمی

علی امین فلاح

سمت: مسئول اطلاع رسانی و خدمات علمی

کاظم گنجی درونکلا

سمت: کارشناس روابط عمومی

محمد زکی زاده

سمت: کارشناس اطلاع رسانی و خدمات علمی

فهرست