نیروی انسانی اداره روابط عمومی و امور بین الملل

نسرین پورمظاهری

سمت: کارشناس ارتباطات علمی

علی امین فلاح

سمت: مسئول اطلاع رسانی و خدمات علمی

سحر مرادی

سمت: کارشناس روابط عمومی

محمد زکی زاده

سمت: کارشناس اطلاع رسانی و خدمات علمی

فهرست