نیروی انسانی اداره روابط عمومی و امور بین الملل

صابر جلوخانی نیارکی

سمت: رئیس اداره- عضو هیات علمی (استادیار)

کاظم گنجی درونکلا

سمت: کارشناس روابط عمومی

محمد زکی زاده

سمت: کارشناس اطلاع رسانی و خدمات علمی

وحید زندی فخر

وحید زندی فخر

سمت: کارشناس

فهرست