نیروی انسانی اداره روابط عمومی و امور بین الملل

صابر جلوخانی نیارکی

سمت: عضو هیات علمی (رئیس اداره)

نسرین پورمظاهری

سمت: کارشناس ارتباطات علمی

علی امین فلاح

سمت: مسئول اطلاع رسانی و خدمات علمی

سحر مرادی

سمت: کارشناس روابط عمومی

محمد زکی زاده

سمت: کارشناس اطلاع رسانی و خدمات علمی

حسین تکین

سمت: فیلم بردار و عکاس

فهرست