نیروی انسانی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی

حسین عمرانی

سمت: رئیس بخش- عضو هیات علمی (استادیار)

حمیدرضا سیدآبادی

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

نرگس واسجی

سمت: عضو هیات علمی (مربی)

رضا نهاوندی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

شعله قربانی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

نعمت ا. اسدی

سمت: پژوهشگر

مریم اثنی عشری

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

صابر جلوخانی نیارکی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

فهرست