نیروی انسانی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی

حمیدرضا سیدآبادی

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

رضا نهاوندی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

نرگس واسجی

سمت: معاون بخش-عضو هیات علمی (مربی)

شعله قربانی

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

صابر جلوخانی نیارکی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

فهرست