نیروی انسانی بخش تحقیقات زنبورعسل و کرم ابریشم

ناصر تاج آبادی

سمت: رئیس بخش- پژوهشگر

پگاه ولی زاده

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

شبنم پری چهره

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

غلامحسین طهماسبی

سمت: عضو هیات علمی (استاد)

نادر مشایخی ساردوئی

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

احد نژادمحمد نامقی

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

محمدعلی شامی

سمت: کارشناس

فهرست