نیروی انسانی بخش تحقیقات زنبورعسل و کرم ابریشم

غلامحسین طهماسبی

سمت: رئیس بخش- عضو هیات علمی (استاد)

پگاه ولی زاده

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

شبنم پری چهره

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

ناصر تاج آبادی

سمت: پژوهشگر

سسس

عین‌اله سیفی

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

حامد رضائی

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

نادر مشایخی ساردوئی

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

علی سرتیپ پور

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

محمدعلی شامی

سمت: کارشناس

احد نژادمحمد نامقی

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

فهرست