نیروی انسانی بخش تحقیقات فرآوری محصولات دامی

حدیث متشفی

سمت: رئیس بخش- عضو هیات علمی (استادیار)

زهرا عبادی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

امیررضا شویکلو

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

مریم اثنی عشری

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

فهرست