نیروی انسانی بخش تحقیقات فرآوری محصولات دامی

امیررضا شویکلو

سمت: رئیس بخش- عضو هیات علمی (دانشیار)

زهرا عبادی

سمت: عضو هیات علمی (مربی)

فهرست