نیروی انسانی بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

علی جوانروح علی آباد

سمت: رئیس بخش- عضو هیات علمی (استادیار)

سونیا زکی زاده چوبتراش

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

جواد رحمانی نیا

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

حسین مهربان

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

معصومه ناصرخیل

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

آزاده ترابی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

فهرست