نیروی انسانی مدیریت امور آزمایشگاه ها

هوشنگ لطف اللهیان

سمت: عضو هیات علمی (مدیر امور آزمایشگاه ها)

نعمت ا. اسدی

سمت: معاون مدیریت امور آزمایشگاه ها

مهدی امیرصادقی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

علیرضا کوچکی

سمت: رئیس آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل

مرجان برازجانی

سمت: رئیس آزمایشگاه عسل

ملیحه کمالپور

سمت: کارشناس آزمایشگاه

سید فضل ا. موسوی پور

سمت: سرپرست آزمایشگاه شیر و فرآورده های لبنی

جواد طاهری پور

سمت: کارشناس آزمایشگاه

منصوره عاملی

سمت: کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی

داود ابراهیمی میمند

سمت: کارشناس آزمایشگاه تغذیه

عباس سرمدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

علیرضا غفاری

سمت: کارشناس آزمایشگاه تغذیه

فاطمه جوادی سیگارودی

سمت: کارشناس آزمایشگاه تغذیه

مجید افشار

سمت: کارشناس آزمایشگاه الیاف دامی

سیده لیلا حسینی

سمت: کارشناس آزمایشگاه تغذیه

فهرست