نیروی انسانی مدیریت امور مالی

مجید اکبری

سمت: مدیر امور مالی

وحید میرزاخانی

سمت: کارشناس امور مالی

فروغ بیاتی

سمت: مسئول حقوق و دستمزد (شاغلین و بازنشستگان)

کیانوش سامی

سمت: کارشناس امور دریافت و پرداخت

علی اسکندری

سمت: کارشناس امور مالی

فهرست