نیروی انسانی مدیریت امور مالی

علی اصغر ساجدی پور

سمت: مدیر امور مالی

محرم میرزائی

سمت: معاون مدیریت امور مالی

فروغ بیاتی

سمت: مسئول حقوق و دستمزد (شاغلین و بازنشستگان)

حسن پیرمحمدی

سمت: کارشناس رسیدگی اسناد و مسئول اعتبارات

جلیل صداقت پور

سمت: امین اموال و مسئول قراردادها

کیانوش سامی

سمت: کارشناس امور دریافت و پرداخت

فهرست