نیروی انسانی مدیریت امور پژوهشی

دکتر پیروز شاکری (1378-1399))

پیروز شاکری

سمت: عضو هیات علمی (مدیر امور پژوهشی)

شهاب الدين گودرزی

سمت: معاون مدیریت امور پژوهشی

مجید توکلی

سمت: مسئول ترویج

ندا قدس

سمت: کارشناس ارزیابی طرح های تحقیقاتی

فهرست