نیروی انسانی مدیریت امور پژوهشی

رضا مسعودی

سمت: مدیر امور پژوهشی ،عضو هیات علمی (دانشیار)

شهاب الدين گودرزی

سمت: معاون مدیریت امور پژوهشی

شهروز خرمی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

مجید توکلی

سمت: مسئول ترویج

ندا قدس

سمت: کارشناس ارزیابی طرح های تحقیقاتی

فهرست