نیروی انسانی گروه طرح و برنامه

ناصر تیمورنژاد

سمت: رئیس گروه طرح و برنامه

منیژه نظام دوست

سمت: کارشناس برنامه و بودجه (برنامه و آمار)

مجتبی عزیزی

سمت: کارشناس برنامه و بودجه (امور هزینه ای)

سید اصغر نعمتی

سمت: کارشناس برنامه و بودجه (امور تملکی)

فهرست