نیروی انسانی گروه طرح و برنامه

ناصر تیمورنژاد

سمت: رئیس گروه طرح و برنامه

مجتبی عزیزی

سمت: کارشناس برنامه و بودجه (امور هزینه ای)

داود فلاح دوست

سمت: کارشناس برنامه و بودجه (امور تملکی)

منیژه نظام دوست

سمت: کارشناس برنامه و بودجه (برنامه و آمار)

فهرست