هدایت عبداله پور درونی

سمت: مسئول دبیرخانه و اتوماسیون اداری

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 354

وظایف:

  • نظارت بر امور همکاران دبیرخانه
  • پیگیری و رفع مشکلات مربوط به اتوماسیون اداری
  • دستور ثبت نامه های وارده
  • مراجعه حضوری جهت تحویل و پیگیری نامه های همکاران به سازمان تحقیقات
فهرست