هوشنگ لطف اللهیان

سمت: مدیر امور آزمایشگاه­ ها

رتبه علمی: دانشیار پژوهشی

تلفن: 026-34256207

آدرس ایمیل: houlotf@yahoo.com

وظایف:

  • تدوین و اجرای طرح و پروژه تحقیقاتی
  • برآورد ترکیبات شیمیائی اقلام خوراکی دام و طیور با دستگاه NIR
  • انجام آزمایشات متابولیکی­ و برآورد قابلیت هضم مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی طیور
فهرست