حمید ناصرخاکی

سمت: مسئول حراست 

پست الکترونیکی: hamid.naserkhaki@yahoo.com

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 246

وظایف:

 • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای آئین نامه و دستورالعمل های حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارک سازمانی، صدور کارت، برنامه ریزی و حفاظت از تاسیسات طبقه بندی شده، نظارت بر عملکرد نگهبانان، تهیه و نگهداری و حمل و نقل سلاح و موارد ناریه در صورت لزوم، لوازم و تجهیزات مخابراتی و شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه
 • نظارت بر اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارک و رسیدگی به مشکلات مربوطه
 • ایجاد وحدت رویه و ضابطه مند نمودن تعامل حراست با اداره کل اسناد و تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات استان البرز
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان ها و نهادها و مراجع ذیصلاح جهت انجام امور حراستی مجموعه بر اساس دستورالعمل های جدید
 • تدوین و بازنگری طرحهای حفاظت بر اساس دستورالعمل های صادره
 • برنامه ریزی و تدوین ابلاغ طرح های پیشگیری و مقابله با سوانح طبیعی و غیرطبیعی
 • نظارت بر تهیه و تکمیل شناسنامه محیطی و صدور کارت شناسایی پرسنل
 • برنامه ریزی و نظارت بر دبیرخانه اسناد محرمانه و طبقه بندی شده
 • تامین امنیت محیط با تدابیر لازم
 • اطلاع رسانی و انجام خدمات مشورتی مورد لزوم مقام مدیریت مجموعه و مراجع ذیصلاح در زمینه حفاظت پرسنلی، فیزیکی و اسناد و مدارک و …
 • انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
فهرست