سیدمحمد مهدی مدنی پراچانی

سمت: مسئول امور حقوقی

پست الکترونیکی: Mahdi536482@gmail.com

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 362

 وظایف:

 1. ارائه تحلیل‌های کارشناسی در خصوص مسائل موسسه حسب نیاز
 2. بررسی و اظهارنظر در تنظیم قراردادهای موسسه جهت انعقاد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
 3. ارائه راهنمایی و مشاوره در خصوص مسائل حقوقی ارجاعی از طرف واحدهای موسسه و معاونتها
 4. ارائه پیشنهاددر خصوص انجام امور تنقیح قوانین و مقررات در مجموعه موسسه
 5. هدایت اقدامات لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای تعهدات موسسات طرف قرارداد در مهلت های تعیین شده
 6. همکاری در تهیه و تدوین طرح‌های دفاعیه حسب نیاز و ارائه گزارش به مقام مافوق
 7. سرپرستی تیم حقوقی در مراجع قضایی، نهادها و سازمانهای مرتبط به نمایندگی از مقام مسئول
 8. بررسی و اصلاح پاسخ های حقوقی به استعلام‌های صورت گرفته توسط سازمان‌ها و مراکز تابعه حسب نیاز
 9. همکاری موثر در تهیه لوایح حقوقی به منظور طرح در محاکم و مراجع قضایی یا هیات‌های حل اختلاف
 10. هدایت و راهنمایی کارشناسان تحت سرپرستی در انجام وظایف سازمانی
 11. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 12. برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور حقوقی به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق و منافع موسسه
 13. طرح دعاوی حقوقی و شکایات کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و پاسخ به شکایات و دعاوی احتمالی به طرفیت موسسه در محاکم قضایی و پیگیری تا حصول نتیجه
 14. پیگیری پرونده ها و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به مراجع قضایی، انتظامی و دیوان عدالت اداری و در صورت لزوم حضور در مراجع مذکور جهت دفاع از حقوق موسسه
 15. جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی مصوبات، اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز
 16. پیشنهاد و تنظیم بخشنامه های حقوقی داخلی جهت حفظ حقوق موسسه و ارایه آن به مسئول مافوق جهت تصویب و ابلاغ
 17. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
فهرست