وحید میرزاخانی

سمت: معاون امور مالی

تلفن: 5-34256001-026

وظایف:

  • انجام بخشی از وظایف مدیریت و حقوق و دستمزد شاغلین
فهرست