پرویز انصاری

سمت: مسئول نقلیه

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 326

پست الکترونیکی: Parvizansari50@gmail.com

وظایف:

  • نظارت بر تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه، ارائه خدمات سرویس و نگهداری مطلوب از خودروهای مربوط
  • برنامه ریزی تأمین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها و نظارت بر نحوه و میزان مصرف آن ها
  • نظارت بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه
  • ثبت و نگهداری سوابق (مربوط به سند ماشین، لوازم یدکی، تاریخ برگهای درخواست، قبض انبار و….)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه
  • برنامه ریزی اجرای ماموریت های خودرویی و حصول اطمینان از اعزام خودرو به ماموریت
  • نظارت بر عملکرد سرویس های طرف قرارداد
فهرست