پرویز روحی

سمت: متصدی امور دفتری

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 453

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام امور دفتری
فهرست