پژوهش های جاری بخش تحقیقات زنبورعسل و کرم ابریشم

ردیف

عنوان

مسئول/مسئولان

مجری/مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 تثبیت ژنتیکی صفات عملکردی و رفتاری کلنی های طرح اصلاح نژاد زنبورعسل به منظور تولید ملکه های اصلاح شده برای زنبورستان های پرورش ملکه سیما ساورسفلی سیما ساورسفلی – غلامحسین طهماسبی 1396/02/01 1400/08/01 ادامه دار
2 بررسی نقش زنبورعسل در گرده افشانی کلزا در استان مازندران ناصر تاج آبادی حسین پیری 1397/12/01 1399/10/01 ادامه دار
3 ثبت و پایش زنبورعسل ایران(طرح) غلامحسین طهماسبی صابر جلوخانی نیارکی – غلامحسین طهماسبی 1399/03/01 1401/09/01 ادامه دار
4 ثبت و پایش زنبورعسل نژاد ایرانی غلامحسین طهماسبی 1399/03/01 1400/10/01 ادامه دار
5 ثبت و پایش زنبورعسل کوچک در ایران شبنم پری چهره 1399/03/01 1401/03/01 ادامه دار
فهرست