پژوهش های جاری بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولید مثل دام و طیور

ردیف

عنوان

مسئول/مسئولان

مجری/مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 ایجاد سایت‌های حفاظت و توسعه پرورش گاوسیستانی نادر اسدزاده حسین پیری 1396/07/01 1400/02/01 ادامه دار
2 توسعه سامانه بهره‌ور عشایری پرورش گوسفند در استان کرمانشاه نادر اسدزاده نادر اسدزاده – حسن خمیس آبادی 1396/10/01 1401/10/01 ادامه دار
3 توسعه سامانه بهره‌ور پروش شتر در استان یزد فاز اول: تعیین چالش های پرورش شتر در استان یزد نادر اسدزاده مرتضی بیطرف ثانی 1396/11/01 1401/11/01 ادامه دار
4 توسعه سامانه بهره‌ور پروش شتر در استان بوشهر نادر اسدزاده نادر اسدزاده – امیرارسلان کمالی 1397/12/01 1402/12/01 ادامه دار
5 توسعه سامانه بهره‌ور روستایی پروش گوسفند در استان زنجان نادر اسدزاده نادر اسدزاده – سیدسعید موسوی 1397/12/01 1402/12/01 ادامه دار
6 استفاده از آنتی اکسیدان هدفمند میتوکندریابی در انجماد اسپرم خروس، گوسفند و بز رضا مسعودی نادر اسدزاده – سعید اسماعیل خانیان – رضا مسعودی 1398/06/01 1401/06/01 ادامه دار
7 ارزیابی بهبود بازده انجماد اسپرم در گوسفند با استفاده از آنتی اکسیدان هدفمند میتوکندریابی نادر اسدزاده 1398/06/01 1400/06/01 ادامه دار
8 حفظ و توسعه پرورش گوسفند نژاد زل در استان مازندران نادر پاپی نادر پاپی – علی جوان روح علی آبادی – هدی جواهری بار فروشی 1398/07/01 1402/07/01 ادامه دار
9 افزایش بازده عملکرد تولید گوسفند زل با تغذیه تکمیلی نادر پاپی 1398/07/01 1400/07/01 ادامه دار
10 بهبود بازده تولیدمثل گله گوسفند زل از طریق مدیریت سه زایش در دو سال هدی جواهری بار فروشی 1398/07/01 1400/01/01 ادامه دار
11 تاثیر افزودن ال-کارنیتین به رقیق کننده بر کیفیت اسپرم قوچ پس از فرایند انجماد-یخگشایی رضا مسعودی 1398/10/01 1400/10/01 ادامه دار
12 اثر سن شیرگیری بر عملکرد پروار بره و صفات تولیدمثلی میشهای نژاد زل نادر پاپی 1398/10/01 1400/10/01 ادامه دار
13 دستیابی به دانش فنی مکمل های بهبود دهنده توان تولیدمثلی خروس در گله های مرغ مادر گوشتی هدی جواهری بار فروشی 1398/11/01 1401/05/01 ادامه دار
14 تولید مکمل مناسب جهت افزایش باروری در خروس مادر گوشتی هدی جواهری بار فروشی 1398/12/01 1400/05/01 ادامه دار
15 تاثیر خارخاسک، خرنوب و زنجبیل بر توان تولید مثلی خروسهای مادر گوشتی سویه راس رضا مسعودی 1398/11/01 1400/11/01 ادامه دار
16 توسعه سامانه بهره‌ور روستایی پروش گوسفند در استان اردبیل نادر اسدزاده نادر اسدزاده – محمود صحرایی 1398/12/01 1403/12/01 ادامه دار
17 تاثیر افزودن ال-کارنیتین به رقیق کننده بر کیفیت اسپرم بز پس از فرایند انجماد-یخگشایی رضا مسعودی 1398/12/01 ادامه دار
18 طراحی و تولید سیستم همیار شتردار (اپلیکیشن ساربان یار) نادر اسدزاده نادر اسدزاده – مرتضی بیطرف ثانی 1399/03/01 1400/03/01 ادامه دار
19 طراحی و تولید اپلیکیشن اطلس منابع ژنتیکی دام و طیور ایران نادر اسدزاده نادر اسدزاده – مرتضی بیطرف ثانی 1399/05/01 1401/01/01 ادامه دار
20 اثرات آنتی‌اکسیدانی کوآنزیم Q10 در رقیق‌کننده بر کیفیت اسپرم بز پس از یخگشایی رضا مسعودی 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
21    بررسی اثر نانو روی و نانو اکسید روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه های کیفی اسپرم در گوسفند و بز(طرح) رضا مسعودی نادر اسدزاده – مهدی خدایی مطلق – رضا مسعودی 1399/06/01 1402/06/01 ادامه دار
22    بررسی اثر نانو روی و نانو اکسید روی بر کیفیت اسپرم بز پس از فرایند سردسازی نادر اسدزاده مهدی خدایی مطلق 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
23    بررسی اثر نانو روی و نانو اکسید روی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از فرایند سردسازی نادر اسدزاده مهدی خدایی مطلق 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
24    بررسی اثر نانو روی و نانو اکسید روی بر کیفیت اسپرم خروس پس از فرایند سردسازی رضا مسعودی 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
25    بررسی اثر نانو اکسید روی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از فرایند انجماد-یخگشایی رضا مسعودی 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
26    بررسی اثر نانو اکسید روی بر کیفیت اسپرم بز پس از فرایند انجماد-یخگشایی رضا مسعودی 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
27    بررسی اثر نانو اکسید روی بر کیفیت اسپرم خروس پس از فرایند انجماد-یخگشایی رضا مسعودی 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
28    بررسی اثر نانو روی بر کیفیت اسپرم بز پس از فرایند انجمادیخگشایی نادر اسدزاده 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
29  بررسی اثر نانو روی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از فرایند انجمادیخگشایی رضا مسعودی مهدی خدایی مطلق 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
30  بررسی اثر نانو روی بر کیفیت اسپرم خروس پس از فرایند انجمادیخگشایی نادر اسدزاده مهدی خدایی مطلق 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
31 تاثیر خارخاسک، خرنوب و زنجبیل بر کیفیت اسپرم سرد شده خروسهای مادر گوشتی سویه راس رضا مسعودی 1399/05/01 1400/05/01 ادامه دار
32 تاثیر خارخاسک، خرنوب و زنجبیل بر کیفیت اسپرم منجمد خروسهای مادر گوشتی سویه راس رضا مسعودی 1399/05/01 1400/11/01 ادامه دار
33 ارایه الگوی مناسب ساختمان واحد های دام سبک در اقلیم سرد و خشک و نیمه خشک نادر اسدزاده مسعود مستشاری محصص 1399/05/01 1402/11/01 ادامه دار
34  بررسی اثر نانو روی و نانو اکسید روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم در خروس (طرح) رضا مسعودی نادر اسدزاده – مهدی خدایی مطلق – رضا مسعودی 1399/06/01 1401/06/01 ادامه دار
35 اصلاح نژاد گروهی گوسفندان مغانی با مشارکت بهره برداران نادر اسدزاده نادر اسدزاده – محمود صحرایی

 

1398/12/1 ادامه دار
36 اثر استفاده از ذرت علوفه ای سیلو شده در جیره بر صفات تولیدی و تولیدمثلی بز شیری نادر پاپی 1398/10/01 1400/10/01 ادامه دار
37 اثر استفاده از خوراک کامل سیلاژ تفاله پرتقال بر عملکرد رشد بره¬های ماده زل نادر پاپی 1399/03/01 1400/09/01 ادامه دار
38 اثر افزودن سطوح مختلف عصاره تفاله انار به جیره بر عملکرد تولید بزهای شیرده نادر پاپی 1399/03/01 1400/03/01 ادامه دار
39 بررسی تاثیربهینه سازی کلش غلات در تغذیه گوسفندان داشتی شال اسماعیل اسماعیلی راد 1371/12/29 1375/12/30 ادامه دار
فهرست