پژوهش های بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

ردیف

عنوان

مسئول/مسئولان

مجری/ مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 اصلاح نژاد گروهی گوسفندان سنجابی با مشارکت بهره برداران سیما ساورسفلی حسن خمیس آبادی – سیما ساورسفلی 1396/09/01 1401/09/01 ادامه دار
2 اصلاح نژاد گروهی گوسفندان افشاری با مشارکت بهره برداران سونیا زکی زاده چوب تراش سیدسعید موسوی 1396/09/01 1401/09/01 ادامه دار
3 مدلسازی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران(طرح) مختارعلی عباسی حسن بانه – جواد رحمانی نیا – سونیا زکی زاده چوب تراش – مختارعلی عباسی 1399/05/01 1402/05/01 ادامه دار
4 تعیین مناسبترین تابع خطی یا غیرخطی توصیف کننده منحنی شیردهی در گاو هلشتاین در ایران جواد رحمانی نیا 1399/05/01 1401/05/01 ادامه دار
5 بررسی ارتباط ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی با صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین در ایران حسن بانه 1399/05/01 1402/05/01 ادامه دار
6 ارزیابی ژنتیکی معیارهای تداوم شیردهی و اوج تولید گاوهای هلشتاین در ایران مختارعلی عباسی 1399/05/01 1401/05/01 ادامه دار
7 توصیف منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین شکم اول درایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی سونیا زکی زاده چوب تراش 1399/05/01 1401/05/01 ادامه دار
8 حفاظت و اصلاح نژاد گوسفند زل (فاز اول) علی جوان روح علی آبادی 1398/07/01 1402/07/01 ادامه دار
9 حفظ و توسعه پرورش گوسفند نژاد زل در استان مازندران نادر پاپی نادر پاپی – علی جوان روح علی آبادی – هدی جواهری بار فروشی 1398/07/01 1402/07/01 ادامه دار
10 ارزیابی آمیخته های حاصل از تلاقی بوقلمون های ماده ایستگاه تاتار و نرهای برنز حسن بانه 1397/12/01 1399/09/01 ادامه دار
11 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی در زنبور عسل

 

حسن بانه 1396/02/01 1399/09/01 ادامه دار
12 تثبیت ژنتیکی صفات عملکردی و رفتاری کلنی های طرح اصلاح نژاد زنبورعسل به منظور تولید ملکه های اصلاح شده برای زنبورستان های پرورش ملکه سیما ساورسفلی سیما ساورسفلی – غلامحسین طهماسبی 1396/02/01 1400/08/01 ادامه دار
13 تحلیل هزینه – فایده و تعیین ضرایب اقتصادی صفات مهم در زنبور عسل ایرانی سیما ساورسفلی 1396/02/01 1400/05/01 ادامه دار
فهرست