پژوهش های خاتمه یافته بخش تحقیقات بیوتکنولوژی

ردیف

عنوان

مسئول/مسئولان

مجری/مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 کاربرد نشانه های ملکولی در شناسایی واصلاح نژاد وطیور بومی ایران سعید اسماعیل خانیان 1376/12/29 1377/12/29 خاتمه
2 برسی تنوع ژنتیکی شتر در حاشیه غرب کویر ایران سعید اسماعیل خانیان 1392/07/30 1395/08/30 خاتمه
3 ارتباط ژن های ß- Lactoglobulin ، Prolactin، Kappa -Casein و DGAT1 با مقدار و ترکیبات شیر به منظور استفاده در برنامه انتخاب گاومیش خوزستان بهاره طاهری دزفولی حمیدرضا سیدآبادی 1391/07/30 1393/12/28 خاتمه
4 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل معمولی و زنبورعسل کوچولوی موجود در ایران با استفاده از مارکر میکروساتلایت نعمت اله اسدی 1384/07/30 1388/07/30 خاتمه
5 تعیین تنوع ژنتیکی سه جمعیت زنبورعسل ایران با استفاده از مارکرهایRAPD نعمت اله اسدی 1380/09/29 1384/06/30 خاتمه
6 مطالعه وتعیین چندشکلی ژن کالپاستین درگوسفندان لری استان لرستان نعمت اله اسدی 1389/11/30 1390/11/30 خاتمه
7 بررسی امکان استفاده از پروبیوتیک های تهیه شده در آزمایشگاه درتغذیه جوجه های گوشتی سعید اسماعیل خانیان 1386/04/31 1390/07/30 خاتمه
8 بررسی کاریوتیپ شترهای یک کوهان،دوکوهانه ایرانی وامیخته انها سعید اسماعیل خانیان 1379/12/30 1381/12/29 خاتمه
9 شناسایی وجداسازی باکتری های جنس Lactobacillus وStreptococus از میکروارگانیسمهای پروبیوتیک درتحریک رشد و افزایش بازده غذایی (شناسایی و جداسازی) و بهینه سازی محیط کشت سعید اسماعیل خانیان 1378/12/29 1381/12/29 خاتمه
10 بررسی امکان تولید انبوه جنین گاو و گوسفند درشرایط ازمایشگاهی سعید اسماعیل خانیان 1379/12/30 1384/09/29 خاتمه
11 بررسی تنوع ژنیتیکی مارکرهای AFLPدراسبچه خزر سعید اسماعیل خانیان 1379/12/30 1382/12/29 خاتمه
12 شناسایی مارکرهای مایکروساتلایت در گوسفند (گوسفند بلوچی) سعید اسماعیل خانیان 1380/09/29 1384/09/29 خاتمه
13 بررسی پلی مورفیسم تعدادی از مارکرهای میکرو ساتلایت در دو جمعیت مرغان بومی مازندران و اصفهان سعید اسماعیل خانیان 1386/04/31 1390/12/28 خاتمه
14 تعیین فراوانی شکلهای مختلف آللی ناحیه ای از ژن لپتین در گاوهای هولشتاین ایران سیروس امیری نیا 1383/03/30 1387/09/30 خاتمه
15 بررسی ساختار ژنتیکی گاومیش های بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره سیروس امیری نیا 1384/05/31 1387/12/28 خاتمه
16 طرح – پایش نقایص ژنتیکی احتمالی ناشی از جنگ خلیج فارس بر روی دامهای بومی (بز، گاو، گاومیش ) استان خوزستان حمیدرضا سیدآبادی 1387/06/31 1391/12/28 خاتمه
17 پایش نقایص ژنتیکی احتمالی ناشی از جنگ خلیج فارس بر روی جمعیت گاومیش های استان خوزستان سیروس امیری نیا 1387/06/31 1391/06/31 خاتمه
18 شناسایی، جداسازی و تعیین توالی تعدادی از جایگاهای ریز ماهواره در ژنوم گاومیش ایران سیروس امیری نیا 1386/04/31 1390/04/31 خاتمه
19 بررسی ارتباط چند شکلی ژن های Apolipoprotein B و Fatty acid binding protein با صفت چربی لاشه در سویه گوشتی آرین سیروس امیری نیا 1386/06/31 1388/12/28 خاتمه
20 تعیین تنوع ژنتیکی نمونه ای از جمعیت گاوهای نر مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره سیروس امیری نیا 1388/08/30 1390/08/30 خاتمه
21 آزمون های انساب وانتساب بر روی گونه های دامی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی حمیدرضا سیدآبادی سیروس امیری نیا – محمدحسین بنابازی – حمیدرضا سیدآبادی 1389/10/30 1394/10/30 خاتمه
22 بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت کبک با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و سیتوژنتیکی سیروس امیری نیا 1387/11/30 1390/11/30 خاتمه
23 بررسی پلی مرفیسم تعدادی نشانگر میکرساتلایت در بین 5 جمعیت گوسفند بومی محمدحسین بنابازی 1379/12/30 1380/12/29 خاتمه
24 آزمون های انساب وانتساب بر روی بز مرخز با استفاده از نشانگرهای مولکولی محمدحسین بنابازی 1389/10/30 1395/12/27 خاتمه
25 شناسائی و تعیین فراوانی ژنوتیپ های مقاوم به اسکراپی در میان جمعیت های گوسفند ایرانی به روش Real time PCR محمدحسین بنابازی 1387/04/31 1389/04/31 خاتمه
26 پایش نقایص ژنتیکی احتمالی ناشی از جنگ خلیج فارس بر روی جمعیت گوسفند بومی استان خوزستان محمدحسین بنابازی 1387/06/31 1390/06/31 خاتمه
27 بررسی ملکولی آلل های A وB ، کاپاکازئین در گاوهای نر مرکز اصلاح نژاد وبهبود شیر به روش PRC-ARMS جواد توکلیان 1373/12/29 1374/12/29 خاتمه
28 بررسی امکان استفاده از نانو سیلورها به عنوان ضد عفونی کننده قوی در کاهش بار میکروبی شیر علی جوان روح علی آبادی 1388/08/30 1390/08/30 خاتمه
29 بررسی ارتباط چند شکلی ژن های TGF B3 و IGF1 و IGF BP2 در سویه گوشتی آرین و ارتباط آن با صفات رشد و ترکیب لاشه علی جوان روح علی آبادی 1386/06/31 1388/12/28 خاتمه
30 بررسی تنوع ژنتیکی 6- توده بز بومی ایران با استفاده از نشانگر های RAPD علی جوان روح علی آبادی 1379/12/30 1380/12/29 خاتمه
31 تعیین روابط ژنتیکی جمعیت گوسفند شین بش با نژادهای قزل ، هرکی ، شال و زندی با استفاده از نشانگرهای mtDNA و ریز ماهواره علی جوان روح علی آبادی 1388/12/29 1391/06/31 خاتمه
32 استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره به منظور انجام آزمون های انساب و انتساب در جمعیت اسبچه خزر حمیدرضا سیدآبادی 1386/09/30 1387/09/30 خاتمه
33 پایش نقایص ژنتیکی احتمالی ناشی از جنگ خلیج فارس بر روی جمعیت گاوهای بومی استان خوزستان حمیدرضا سیدآبادی 1387/06/31 1390/06/31 خاتمه
34 آزمون های انساب و انتساب بر روی اسبان ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی حمیدرضا سیدآبادی 1389/10/30 1394/10/30 خاتمه
35 شناسایی و تعیین فراوانی ژن جهش یافته عامل بیماری SCID دراسبان عرب با استفاده از تکنیک PCR -SSCP حمیدرضا سیدآبادی 1381/12/29 1384/11/30 خاتمه
36 بررسی پلی مورفیسم 5- پروتئین خون در 2- نژاد اسب عرب واسبچه خزر حمیدرضا سیدآبادی 1379/12/30 1380/12/29 خاتمه
37 بررسی فراوانی های ژنی وژنوتیپی ژن های کاندید TGF- B2, B3 ,IGL ,Caspase1 مرتبط با بیماری سالمونلا اینتر تیدیس در جمعیت مرغ مرندی و لاین گوشتی آرین حمیدرضا سیدآبادی 1389/10/30 1391/10/30 خاتمه
38 آنالیز تنوع ژنتیکی در یک جمعیت بلدرچین با استفاده از مارکر های ریزماهواره (Microsatellite) و چند شکلی طول قطعات تکثیر شده (AFLP) حسین عمرانی 1383/03/30 1387/12/28 خاتمه
39 بررسی ارتباط ژنوتیپهای ژن IGFI و کالپاستاتین در گوسفند زل باصفات رشد حسین عمرانی 1388/01/31 1390/09/30 خاتمه
40 تعیین چند شکلی ژنهای بتالاکتوگلوبولین، کاپاکازئین، لپتین و ارتباط آن با برخی صفات تولید شیر در گاوهای براون سویس حسین عمرانی – سهیل میر حبیبی 1387/08/30 1390/07/30 خاتمه
41 استفاده ازتکنیکPCR-SSCPجهت بررسی پلی مرفیسم ژن میواستاتین وارتباط باصفات رشددرگوسفندان بلوچی ایستگاه عباس اباد علی اکبر مسعودی 1380/12/29 1382/12/29 خاتمه
42 انتخاب بهترین انواع استارتربرای تهیه ماست های مختلف (ماست تازه +Seوهمزده وماست چکیده ساده و طعم دار) نرگس واسجی 1379/12/30 1380/12/29 خاتمه
43 مقایسه کیفیت ماست های تولید شده با استارترهای بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس به وسیله سنجش میزان بوتیریک اسید آنها با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی نرگس واسجی 1384/05/31 1388/12/27 خاتمه
44 بررسی تاثیر اسیدهای چرب (اشباع و غیراشباع) موجود در محیط کشت بر روی ترکیب چربی و خواص فیزیکوشیمیایی سطحی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس به کمک روش های گاز کروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری نرگس واسجی 1386/12/14 1390/02/30 خاتمه
45 بررسی ph و زمان مناسب جهت جذب و واجذب باکتری استافیلو کو کوس اورئوس توسط بنتونیت در شرایط آزمایشگاهی نرگس واسجی 1389/05/31 1391/05/31 خاتمه
46 مطالعه و بررسی باکتریوفاژی لاکتیک اسید در شیر ومحصولات لبنی در ناحیه استان تهران نرگس واسجی 1377/12/29 1379/12/30 خاتمه
47 تعیین ارتباط چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ژن Hsp 70 ( پروتئین شوک حرارتی ) با مقاومت به گرما در گاو سیستانی و هلشتاین نعمت اله اسدی 1391/10/30 1395/10/30 خاتمه
48 ردیابی نقایص ژنتیکی در جمعیت گاو سیستانی حمیدرضا سیدآبادی 1391/10/30 1393/10/30 خاتمه
49 تعیین چند شکلی ژن کاندیدا برای دو قلو زایی ( GDF9, BMP15 ) در جمعیت گوسفندان زل با استفاده از تکنیک PCR-RFLP سیروس امیری نیا 1389/12/28 1391/12/28 خاتمه
50 آزمون های انساب و انتساب بر روی گاو و گاومیش های بومی با استفاده از نشانگرهای مولکولی سیروس امیری نیا 1389/10/30 1394/10/30 خاتمه
51 مطالعه مولکولی و آنالیز بیان ژن های تعیین کننده رنگ پوششی ( پشم ) در گوسفندان بومی ایران سیروس امیری نیا – علی اکبر مسعودی 1388/11/30 1392/05/31 خاتمه
52 بررسی ارتباط چند شکلی ژن های کاندید BMP15 و FecB با صفت دو قلو زایی در گله گوسفند مغانی ایستگاه جعفر آباد سیما ساورسفلی حمیدرضا سیدآبادی 1389/12/28 1391/06/30 خاتمه
53 تعیین خصوصیات ژنتیکی و مطالعه قرابت ژنتیکی اسب نژاد کاسپین ایران با نژادهای ترکمن ، عرب ، ایرانی ، کردی و توده اسب های بومی شمال کشور سیروس امیری نیا – رحیم عصفوری 1388/09/30 1390/09/30 خاتمه
54 جداسازی و شناسایی قارچ های بومی برای تولید آنزیم فیتاز نرگس واسجی 1394/01/31 1395/01/31 خاتمه
55 شناسایی مولکولی نژادهای در معرض انقراض اسبان بومی کشور حمیدرضا سیدآبادی 1394/09/30 1396/09/30 خاتمه
56 جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک پروبیوتیکی از مواد لبنی و دستگاه گوارش جوجه نرگس واسجی 1394/12/09 1395/12/09 خاتمه
57 ارزیابی ایمنی زیستی گونه های پروبیوتیکی باسیلوس و انتروکوکسی با استفاده از روشهای بیوشیمیائی و مولکولی نرگس واسجی ناهید مژگانی 1395/11/30 1396/11/30 خاتمه
58 ارزیابی متابولیت های باکترهای اسیدلاکتیک به عنوان نگهدارنده بیولوژیک فاز 1:بررسی امکان تولید نگهدارنده طبیعی (باکتریوسین حاصل از سویه های بومی لاکتوباسیلوس ) از شیر شتر و بز نرگس واسجی ناهید مژگانی 1396/02/01 1397/02/01 خاتمه
59 تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از بزهای نجدی، مرخز و مهابادی با استفاده از توالی ناحیه HVR، cytB و ND6 ژنوم میتوکندری حمیدرضا سیدآبادی 1396/12/01 1397/12/01 خاتمه
60  تاثیر استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی هوستازیم، فیزایم و رونوزایم بر بیان ژن های درگیر در عملکرد، ایمنی و قابلیت جذب کلسیم و فسفر در جوجه های گوشتی حمیدرضا سیدآبادی 1396/04/01 1398/04/01 خاتمه
61 بررسی همبستگی رکوردهای مقطعی با رکورد کل تعداد تولید تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان تحت دو سیستم نگهداری قفس و بستر سعید اسماعیل خانیان 1381/12/29 1387/09/29 خاتمه
62 تعیین ژنوتیپ های ژن لپتین در گوسفند لری بختیاری ، زل و ارمنی نعمت اله اسدی 1388/03/31 1391/12/28 خاتمه
63 مطالعه جمعیتی گونه های دامی در حال انقراض کشور شامل شتر دوکوهانه، گاو سرابی، گاو گلپایگانی و تهیه بانک DNA ژنومی از آنها نعمت اله اسدی 1387/05/31 1390/12/29 خاتمه
64 بررسی روند ژنتیکی (همخونی) در مرغان بومی اصفهان سعید اسماعیل خانیان 1394/01/31 1395/09/30 خاتمه
65 بررسی عملکرد تولید مثل گاوداریهای تحت پوشش تعاونی وحدت اصفهان سعید اسماعیل خانیان 1394/10/30 1398/05/31 خاتمه
66 برآورد تاثیر همخونی بر روی صفات تولیدی و تولید مثلی با استفاده از اطلاعات شجره ای در مرغان بومی استان فارس ومازندران شعله قربانی 1395/03/31 1398/05/01 خاتمه
67 برآورد تاثیر همخونی بر روی صفات تولیدی و تولید مثلی با استفاده از اطلاعات شجره ای در مرغان بومی استان خراسان رضوی و یزد شعله قربانی 1395/03/31 1398/05/01 خاتمه
68 برآورد تاثیر همخونی بر روی صفات تولیدی و تولید مثلی با استفاده از اطلاعات شجره ای در مرغان بومی استان آذربایجان غربی و اصفهان شعله قربانی 1395/03/31 1398/05/01 خاتمه
69 آنالیز بیان ژن افتراقی در گاو سیستانی و آمیخته آن با گاو سیمنتال با استفاده از داده‌های RNA Seq حمیدرضا سیدآبادی 1396/02/01 1398/08/01 خاتمه
70 آنالیز بیان ژن افتراقی در گاو سیستانی و آمیخته آن با گاو مون بیلیارد با استفاده از داده‌های RNA Seq محمدحسین بنابازی 1396/02/01 1398/08/01 خاتمه
71 مقایسه بیان اختصاصی آللی در سطح ژن و SNP، بین جمعیت های خالص گاو سیستانی و آمیخته های آن با نژادهای خارجی با استفاده از داده های RNA- Seq سعید اسماعیل خانیان 1396/02/01 1398/10/01 خاتمه
72 پایش و ثبت جمعیت اسبان بومی کشور حمیدرضا سیدآبادی حمیدرضا بهمنی – صابر جلوخانی نیارکی – هوشنگ دهقان زاده – حسن علمی – عبدالحمید کریمی 1396/05/01 1399/05/01 خاتمه
73 ثبت و پایش جمعیتهای گوسفند بومی کشور محمدحسین بنابازی سعید باقری -محمدحسین بنابازی – صابر جلوخانی نیارکی – محمد دالوند – داودعلی ساقی – حسین مولاییان – حسن نو بهاری 1396/05/01 1399/05/01 خاتمه
74 پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات نژادهای اسب ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب صابر جلوخانی نیارکی 1396/05/01 1399/05/01 خاتمه
75 پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های بز ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب صابر جلوخانی نیارکی 1396/05/01 1399/05/01 خاتمه
76 پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های طیور ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب صابر جلوخانی نیارکی 1396/06/01 1399/06/01 خاتمه
77 پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های گاو ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب صابر جلوخانی نیارکی 1396/05/01 1399/05/01 خاتمه
78 پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های گوسفند ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب صابر جلوخانی نیارکی 1396/05/01 1399/05/01 خاتمه
79 پایش و ثبت جمعیت شتر دو کوهانه در استانهای قزوین و قم نعمت اله اسدی 1396/10/01 1397/10/01 خاتمه
80 پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های شتر دو کوهانه ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب صابر جلوخانی نیارکی 1396/10/ 1398/10/ خاتمه
81 اثر استرس گرمایی بر عملکرد تولیدی گاوهای ایستگاه ملی تحقیق و توسعه گاو دومنظوره (گاودشت) سعید اسماعیل خانیان 1398/04/01 1399/06/01 خاتمه
82 ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور براساس عامل پژوهش و آموزش حمیدرضا سیدآبادی 1396/10/01 1397/10/01 خاتمه
83 ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور(طرح) حمیدرضا سیدآبادی نادر پاپی – علی جوان روح علی آبادی – حمیدرضا سیدآبادی 1396/10/01 1398/04/01 خاتمه
84 تاثیر استفاده از دانه سویا بعنوان منبع امگا- 6 بر بیان ژن های مسیر آپوپتوز در بزهای سانن در آبستنی و شیردهی اول محمدحسین بنابازی 1395/10/30 1399/04/31 خاتمه
85 تاثیر منابع امگا- 3 و امگا- 6 بر رشد و نمو بافت پستان بزهای سانن در زایش اول(طرح) نادر اسدزاده – سعید اسماعیل خانیان – محمدحسین بنابازی – هدی جواهری بار فروشی – حمیدرضا سیدآبادی 1395/06/31 1399/07/01 خاتمه
86 تاثیر استفاده از دانه سویا به عنوان منبع امگا- 6 بر بیان ژن های درگیر در رشد و نمو بافت پستان در بزهای سانن درآبستنی و شیردهی اول سعید اسماعیل خانیان 1395/11/30 1399/05/31 خاتمه
87 تاثیر استفاده از دانه کتان بعنوان منبع امگا- 3 بر بیان ژن های درگیر در رشد و نمو بافت پستان در بزهای سانن در آبستنی و شیردهی اول حمیدرضا سیدآبادی 1395/06/31 1397/06/31 خاتمه
88 بررسی عملکرد تولیدی و تولید مثلی لاین های گوشتی و تخمگذار موجود در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور شعله قربانی 1394/10/30 1396/04/01 خاتمه
89 بررسی روشهای عملی تولید انبوه ژله رویال و نگهداری مناسب آن نعمت اله اسدی 1389/10/30 1392/02/31 خاتمه
90 توسعه دانش فنی، بومی سازی و بهبود عملکرد و رفتار کلنی‌های زنبورعسل کشور با استفاده از ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی غلامحسین طهماسبی محمدحسین بنابازی – غلامحسین طهماسبی 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
91 ایجاد مقاومت ژنتیکی به کنه واروآ در هسته مرکزی کلنی های طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی غلامحسین طهماسبی نعمت اله اسدی – ناصر تاج آبادی – غلامحسین طهماسبی 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
92 شناسایی و آنالیز تفریقی بیان ژنهای مرتبط با مقاومت به آفات و بیمارها با اولویت کنه واروا

 

نعمت اله اسدی 1396/03/01 1397/09/01 خاتمه
93 مطالعه و تدوین برنامه راهبردی توسعه گاومیش خوزستان مرتضی رضایی – مجتبی زاهدی فر – هرمز منصوری – سیروس امیری نیا – عبد الرضا تیموری – علی رضا آقاشاهی – یداله ترکاشوند – مختارعلی عباسی 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
94 تولید پروبیوتیک درمقیاس پایلوت در تغذیه طیور سعید اسماعیل خانیان – مرتضی خان احمدی 1389/01/31 1390/07/30 خاتمه
95 استفاده از روشهای فناوری زیستی در تولید مثل و افزایش جمعیت گاومیش و آنالیز ژنتیکی اسپرم های وارداتی سیروس امیری نیا 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
فهرست