پژوهش های خاتمه یافته بخش تحقیقات زنبور عسل و کرم ابریشم

ردیف

عنوان

مسئول/ مسئولان

مجری/مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 بررسی علت تلفات ( ریزش) در کلنی های زنبور عسل گیلان سیما یار احمدی 1386/03/31 1387/03/31 خاتمه
2 مقایسه درصد پذیرش در سه روش پیوند لارو در سلولهای مصنوعی ملکه زنبور عسل روح اله اسد بیگی 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
3 بررسی روشهای تولید موم زنبور عسل روح اله اسد بیگی 1374/12/29 خاتمه
4 مقایسه کیفی بره موم تولید شده ازبرخی ازگیاهان سوزنی برگ وپهن برگ درکلنی های زنبورعسل هوشنگ افروزان 1380/12/29 1383/06/30 خاتمه
5 بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید عسل در زنبورداریهای استان تهران- قزوین- گیلان – گلستان و مازندران هوشنگ افروزان 1385/08/30 1388/02/31 خاتمه
6 بررسی تاثیر بره موم زنبور عسل در تقویت سیستم ایمنی بدن جوجه گوشتی هوشنگ افروزان 1387/10/30 1389/07/30 خاتمه
7 مقایسه خواص باکتریایی و ضد قارچی بره موم و نانو بره موم هوشنگ افروزان 1388/08/30 1390/06/30 خاتمه
8 بررسی ومقایسه روشهای تولید بره موم هوشنگ افروزان 1377/12/29 1378/12/29 خاتمه
9 ارزیابی ازمایشگاهی وصحرایی برخی روغن های فرارگیاهی بعنوان عوامل کنترل کننده کنه واروا اردشیر آریانا 1380/12/29 1384/05/31 خاتمه
10 طراحی وساخت دستگاه استخراج زهر زنبور عسل رسول بحرینی نوبندگانی 1373/12/29 1375/12/30 خاتمه
11 بررسی احتمال وجود کنه کلرا در زنبورستانهای شرق ایران رسول بحرینی نوبندگانی 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
12 بررسی پراکنش جغرافیایی آفات وشکارچیان زنبور عسل در استان تهران رسول بحرینی نوبندگانی 1373/12/29 1376/12/29 خاتمه
13 مقایسه اثر اسید فرمیک و آپیستان برکنه واروآ رسول بحرینی نوبندگانی 1375/12/30 1378/12/29 خاتمه
14 بررسی تاثیر عصاره مغزدانه چریش وزیتون تلخ یرکنه واروا و بید موم خوارعسل رسول بحرینی نوبندگانی 1378/12/29 1381/12/29 خاتمه
15 بررسی میزان برخی عناصرسنگین درعسل،گرده وزنبوران بالغ مناطق مختلف استان تهران رسول بحرینی نوبندگانی 1380/12/29 1382/12/29 خاتمه
16 بررسی اثرات برخی مواد کنه کش درکنترل کنه تراشه ای Acarapis woodi زنبورعسل رسول بحرینی نوبندگانی 1380/12/29 1384/06/31 خاتمه
17 مقایسه عملکرد ملکه های تلقیح مصنوعی شده با ملکه های جفت خورده طبیعی ناصر تاج آبادی 1377/12/29 1380/12/29 خاتمه
18 شناسایی زنبورداران بومی کشور در منطقه کردستان خدیجه جلال وند 1367/12/29 1370/12/30 خاتمه
19 تغذیه تحریکی زنبوران عسل همراه با مکمل وجانشین پروتیین گرده آنها دررشد ومقاومت کلنیها وتولید عسل داود جواهری 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
20 اثرسطوح مختلف ویتامین Cدرافزایش پرورش نوزادوتولیدعسل درکلنی زنبورعسل داود جواهری 1377/12/29 1380/12/29 خاتمه
21 استفاده از جایگزین های پروتئین وکربوهیدرات ویتامین مواد معدنی در تغذیه کلنی های زنبور عسل داود جواهری خاتمه
22 اثرمولتی ویتامین روی برخی صفات اقتصادی کرم ابریشم مصطفی طالبی اسفندارانی 1378/12/29 1379/12/30 خاتمه
23 تدوین برنامه راهبردی تحقیقات عسل وسایر فرآورده های زنبور عسل غلامحسین طهماسبی 1389/09/30 1390/09/30 خاتمه
24 مطالعات مرفرلوژیک و بیوشیمیایی توده های زنبور عسل در مناطق مهم زنبورداری ایران غلامحسین طهماسبی 1370/12/30 1373/12/29 خاتمه
25 بررسی فعالیت ضد باکتریا یی عسلهای مناطق مختلف ایران در شرایط in vitro غلامحسین طهماسبی 1381/12/29 1383/12/30 خاتمه
26 شناسایی و انتخاب بهترین کلنی های زنبورعسل در منطقه مرکزی ایران (استانهای تهران، قزوین، مرکزی و اصفهان) غلامحسین طهماسبی – محمد علی کمالی 1376/05/24 1384/12/28 خاتمه
27 بررسی صفات بیولوژیکی وبه گزینی کلنی های انتخابی در منطقه البرز مرکزی (فاز2طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل غلامحسین طهماسبی – محمد علی کمالی 1376/05/24 1384/12/28 خاتمه
28 مطالعه مرفولوژیکی وبیوشیمیایی توده های زنبور عسل در 14 استان کشور غلامحسین طهماسبی 1372/12/29 1375/12/30 خاتمه
29 مطالعه مورفولوژیکی توده های زنبور عسل کوچولو در ایران غلامحسین طهماسبی 1375/12/30 1376/12/29 خاتمه
30 ارزیابی اثرات بیماریزایی و اپیدمیولوژی ترکیب بیولوژیک Naturalis-L بر پایه قارچ Beauveria bassiana بر زنبور عسل اروپایی در ایران غلامحسین طهماسبی – اردشیر آریانا 1383/03/30 1385/03/30 خاتمه
31 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید عسل، بچه دهی و رفتار دفاعی کلنی های زنبور عسل در منطقه مرکزی کشور (فاز 3 استانهای اصفهان ، مرکزی، تهران و قزوین) غلامحسین طهماسبی – محمد علی کمالی 1384/09/30 1388/12/28 خاتمه
32 نقش روابط خویشاوندی روی بعضی خصوصیات مورفولوژیکی نرزایی در زنبوران عسل کشور محمد باقر فرشینه عدل 1377/12/29 1384/01/30 خاتمه
33 بررسی فصل پرورش ملکه در مناطق جنوب و شمال غرب کشور حسین میرزایی 1384/07/30 1387/12/28 خاتمه
34 بررسی کارایی کندوگاه سیار و مقایسه آن با روش مرسوم زنبورداری مصطفی نجفی – غلامحسین طهماسبی 1373/12/29 1375/12/30 خاتمه
35 شناسایی وبررسی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در استان تهران حسن نظریان 1372/12/29 1375/12/30 خاتمه
36 بررسی پراکنش جغرافیایی آفات وشکارچیان زنبور عسل در استان چهار محال بختیاری جاماسب نوذری 1375/12/30 1377/12/29 خاتمه
37 استفاده ازازمون های ازمایشگاهی وارزیابی ارتباط انها با تولیدعسل در تعدادی ازکلنی های طرح جامع اصلاح نژادزنبورعسل کشور سیما یار احمدی 1378/12/29 1381/12/29 خاتمه
38 استحصال وفراوری تولیدات جانبی زنبورعسل(بره موم،گرده،ژله رویال)فازیک:جمع اوری وشناسایی بره موم مناطق مختلف وبررسی وتحقیق درزمینه فراوری انها سیما یار احمدی 1380/12/29 1382/12/29 خاتمه
39 تعیین همبستگی فنوتیپی بین تعدادی از صفات مرفولوژیکی وبیولوژیکی در توده زنبوران عسل استان تهران سیما یار احمدی 1375/12/30 1376/12/29 خاتمه
40 اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت زمستانگذرانی کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی ) غلامحسین طهماسبی محمد علی کمالی 1390/04/31 1395/11/30 خاتمه
41 اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت بچه دهی کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی ) غلامحسین طهماسبی محمد علی کمالی 1390/04/31 1395/11/30 خاتمه
42 اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت رفتار دفاعی کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی ) غلامحسین طهماسبی محمد علی کمالی 1390/04/31 1395/11/30 خاتمه
43 اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت تولید عسل کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی ) غلامحسین طهماسبی محمد علی کمالی 1390/04/31 1395/11/30 خاتمه
44 تعیین عوامل خطر (آفات ، بیماریها و شکارچیان ) و نقش هریک از آنها در تلفات کلنی های زنبورعسل (.Apis mellifera L) حسین میرزایی 1391/03/14 1394/08/30 خاتمه
45 اصلاح نژاد زنبور عسل ( Apis mellifera . L ) برای مقاومت به کنه واروآ ( destructor Anderson &Truman varroa ) غلامحسین طهماسبی محمد علی کمالی سروستانی 1391/09/19 1395/11/30 خاتمه
46 مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی اثرات گرد و غبار هوا بر روی عملکرد و طول عمر زنبورعسل ( Apis mellifera ) غلامحسین طهماسبی 1391/10/30 1394/12/28 خاتمه
47 شناسایی جایگاه های ژنی (QTL های ) صفت اولین سن جستجوگری (موثر برصفت تولید عسل) در زنبورعسل ایرانی غلامحسین طهماسبی فضل اله افراز 1391/01/31 1395/07/30 خاتمه
48 بررسی اثر حفاظت کنندگی بره موم زنبور عسل ( propolis ) بر سرطان معده در موش هوشنگ افروزان علیمحمد علیزاده – نوید دین پرست 1390/06/31 1392/06/31 خاتمه
49 بررسی اثرات ضدپلاسمودیومی چهار بره موم ایرانی بر سویه های حساس و مقاوم به کلرولین انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم در شرایط آزمایشگاهی و درون تنی هوشنگ افروزان صدیقه ذاکری 1393/09/30 1395/12/28 خاتمه
50 بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه زنبور عسل بر روی تولید عسل ناصر تاج آبادی 1395/04/31 1396/10/30 خاتمه
51 بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک ها(لاکتوبی و انتروبی) در تغذیه زنبور عسل بر روی میکروفلور دستگاه گوارش آنها ناصر تاج آبادی 1395/04/31 1396/10/30 خاتمه
52 توسعه دانش فنی، بومی سازی و بهبود عملکرد و رفتار کلنی‌های زنبورعسل کشور با استفاده از ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی غلامحسین طهماسبی محمدحسین بنابازی – غلامحسین طهماسبی 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
53 ایجاد مقاومت ژنتیکی به کنه واروآ در هسته مرکزی کلنی های طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی غلامحسین طهماسبی نعمت اله اسدی – ناصر تاج آبادی – غلامحسین طهماسبی 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
54 ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستانهای بخش خصوصی(لایه سوم) در استانهای مختلف کشور غلامحسین طهماسبی ناصر تاج آبادی – حسین رضا زاده – حامد رضایی – عین اله سیفی – فرید صادقی زاده – محمود صحرایی – مجید عاکف – علی رضا عباسیان – سعید فرجی – عبدالستار کاکه خانیان – عبدالحمید کریمی – نادر مشایخی – علیرضا ذبیح اله زاده سماکوش 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
55 آموزش مجریان ، زنبورداران و پرورش دهنده گان ملکه، جهت تکثیر و ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده حاصل ازکلنی های بریدر در استانهای مختلف کشور ناصر تاج آبادی 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
56 ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستانهای بخش خصوصی(لایه سوم) در استان بوشهر غلامحسین طهماسبی فرید صادقی زاده 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
57 ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستانهای بخش خصوصی(لایه سوم) در استان خراسان رضوی غلامحسین طهماسبی مجید عاکف 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
58 ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستانهای بخش خصوصی(لایه سوم) در استان خراسان شمالی غلامحسین طهماسبی حسین رضا زاده 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
59 ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستانهای بخش خصوصی(لایه سوم) در استان سمنان غلامحسین طهماسبی سعید فرجی 1396/01/01 1399/05/01 خاتمه
60 ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستانهای بخش خصوصی(لایه سوم) در استان البرز حامد رضایی 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
61 ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستانهای بخش خصوصی(لایه سوم) در استان قزوین نادر مشایخی 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
62 ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستانهای بخش خصوصی(لایه سوم) در استان تهران عین اله سیفی 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
63 ارزیابی صفات تولیدی و رفتاری برای انتخاب بهترین کلنی ها در هسته مرکزی طرح اصلاح نژاد زنبور عسل ایرانی و مقایسه روش های مختلف تولید ملکه های مادری غلامحسین طهماسبی 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
64 انتخاب کلنی های زنبورعسل ایرانی مقاوم به کنه واروآ با استفاده از رفتار بهداشتی پگاه ولی زاده 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
65 بهبود مقاومت ژنتیکی کلنی های زنبورعسل ایرانی علیه کنه واروآ با استفاده از ویژگی ناباروری کنه غلامحسین طهماسبی 1396/01/01 1399/07/01 خاتمه
66 ارزیابی، جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده آنزیم فیتاز از نمونه های محیط زیستی ناصر تاج آبادی 1396/03/01 1397/05/01 خاتمه
فهرست