پژوهش های خاتمه یافته بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور

ردیف

عنوان

مسئول/مسئولان

مجری/مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 تاثیر مقادیرمختلف سیلوی سرشاخه نیشکربا اوره و ملاس درتغذیه گاومیش های شیری سیروس نوروزی 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
2 تاثیر مقادیر مختلف سیلوی غنی شده سر شاخه نیشکر جهت پرواربندی بره ها سیروس نوروزی 1371/12/29 1371/12/29 خاتمه
3 بررسی ومقایسه اثر مصرف ویتامین های E.وA خوراکی وتزریق در خون وبافتهای مختلف بدن وقابلیت استفاده مجدد این ویتامینها علی اکبر اسدیان اصفهانی – ابوالفضل عباسی 1372/12/29 خاتمه
4 بررسی عوامل موثر بر وضعیت کاروتن ویتامین A و ویتامینE در سه نژاد (توده ) گوسفند دنبه دار ایران علی اکبر اسدیان اصفهانی – ابوالفضل عباسی 1371/12/29 1372/12/29 خاتمه
5 بررسی میزان اسیدهای چرب در سبوس برنج استان گیلان محسن سلیمی وحید – حسن فضایلی 1371/12/29 1372/12/29 خاتمه
6 بررسی غلظت عناصر معدنی در خون دامهای استان گیلان محسن سلیمی وحید – سید احمد میرهادی 1371/12/29 1376/12/29 خاتمه
7 بررسی امکان استفاده مناسب از ضایعات بذر یونجه در تغذیه مرغ تخمگذار حسن فضایلی 1372/12/29 1373/12/29 خاتمه
8 شناسایی وتعیین ترکیبات شیمیایی وانرژی منابع غذایی منطقه دشت مغان هوشنگ لطف الهیان 1372/12/29 1376/12/29 خاتمه
9 بررسی مقایسه اثرات زئولیت وسدیم متاسیلیکات در عملکرد مرغهای تخمگذار ژاله میر عبدالباقی 1371/12/29 1373/12/29 خاتمه
10 تعیین همبستگی بین ترکیبات مختلف خون وتری گلیسریدها وصفات مهم اقتصادی مرغان تخمگذار ژاله میر عبدالباقی 1368/12/29 1370/12/30 خاتمه
11 تاثیر نشاسته وآمونیاک برروی بیوسنتز پروتیین میکروبی توسط میکرو ارگانیسم های شکمبه به طریق invitro سید احمد میرهادی 1370/12/30 1372/12/29 خاتمه
12 تعیین قابلیت هضم کاه واریته گندم کشت شده در مرکز اصلاح بذر ونهال ومقایسه قابلی هضم چند واریته گندم در چند مرکز تحقیقات سید احمد میرهادی – محمدمهدی شریفی 1371/12/29 1372/12/29 خاتمه
13 بررسی ارزش غذایی وتعیین انرژی قابل هضم ضایعات کارخانجات آبمیوه گیری به منظور کاربرد عملی در جیره غذایی نشخوار حسین نوروزیان 1369/12/29 1371/12/29 خاتمه
14 تعیین قابلیت هضم و تجزیه پذیری برخی از مواد خشبی استان گیلان با دو روش in vitro و in vivo حسین نوروزیان 1371/12/29 1372/12/29 خاتمه
15 بررسی استفاده از سطوح مختلف گل قند به جای پودر صدف جهت تامین نیازهای کلسیمی مرغان تخمگذار سیروس نوروزی 1375/12/30 1376/12/29 خاتمه
16 بررسی مقایسه ای روش مختلف Invitro و Invivo جهت اندازه گیری ضرایب هضمی در برخی از خوراکهای دام غلامی حسین 1373/12/29 1377/12/29 خاتمه
17 بررسی تعادل کاتیون – آنیون جیره های غذایی با استفاده از سطوح مختلف زئولیت بر روی عملکرد جوجه های گوشتی هوشنگ لطف الهیان 1373/12/29 1375/12/30 خاتمه
18 اثرتعادل کاتیون-انیون جیره غذایی برتوان تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده علی مصطفی تهرانی 1373/12/29 1373/12/29 خاتمه
19 مقایسه توان هضمی گاو سیستانی وهولشتاین بر روی مواد خشبی هرمز منصوری 1373/12/29 1376/12/29 خاتمه
20 بررسی روشهای مناسب سیلو کردن آزولا سیدمظفر مهدی زاده 1373/12/29 1374/12/29 خاتمه
21 تاثیر ترکیبات روی و اسید اسکوربیک در آب آشامیدنی شور به منظور بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ ژاله میر عبدالباقی 1373/12/29 1376/12/29 خاتمه
22 تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی قایل استفاده در تغذیه طیور اکبر یعقوب فر 1374/12/29 1377/12/29 خاتمه
23 بررسی امکان جایگزینی ضایعات چغندرقند (طوقه و ریشه) غنی شده بجای ذرت سیلو شده در تغذیه گاومیش سیروس نوروزی 1378/12/29 1379/12/30 خاتمه
24 تدوین جداول ترکیبات شیمیایی وارزش غذایی خوراکهای دام وطیور ابوالفضل عباسی 1378/12/29 1380/12/29 خاتمه
25 اثرسطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم برقدرت پروار شترهای یک کوهانه درسنین مختلف ابوالفضل عباسی 1379/12/30 1381/12/29 خاتمه
26 بررسی امکان بهبودارزش غذایی کاه گندم بااستفاده ازقارچ پلورتوس مرحله دوم: تعیین شاخص ارزش غذایی کاه گندم غنی شده باقارچ حسن فضایلی 1379/12/30 1381/12/29 خاتمه
27 بررسی امکان بهبود ارزش غذایی کاه گندم با استفاده از کشت قارچ پلوروتوس (مرحله اول در مقیاس آزمایشگاهی ) حسن فضایلی 1379/12/30 1377/12/29 خاتمه
28 مقایسه پتانسیل های هضمی گاو سیستانی وهلشتاین از نظر فعالیت میکروبی شکمبه هرمز منصوری 1379/12/30 1380/12/29 خاتمه
29 بررسی اثرات غذایی استفاده ازعصاره بره موم درجیره درعملکرد جوجه های گوشتی ایران سیدمظفر مهدی زاده 1379/12/30 1380/12/29 خاتمه
30 بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله گلرنگ روی عملکرد مرغان تخمگذارتجارتی سیدمظفر مهدی زاده 1378/12/29 1380/12/29 خاتمه
31 مقایسه زئولیت طبیعی وفرایند شده ایران درتغذیه طیور ژاله میر عبدالباقی 1378/12/29 1380/12/29 خاتمه
32 تعیین ارزش غذایی ارقام جو بدون پوشینه و کاربرد ان درجیره های غذایی مرغ تخمگذار اکبر یعقوب فر 1379/12/30 1381/12/29 خاتمه
33 تخمین انرژی قابل متابولیسم موادخوراکی طیور براساس ترکیبات شیمیایی اکبر یعقوب فر 1379/12/30 1383/05/30 خاتمه
34 اثرسطوح مختلف بنتونیت فراوری شده و نشده و کلینوپتیلولیت برفراسنجه های تخمیر بر میزان تجزیه پذیری پروتیین درشکمبه، پروتیین قابل هضم در روده و رشد گوساله های نر علی رضا آقاشاهی 1380/12/29 1384/04/30 خاتمه
35 بررسی اثرات استفاده از مخمرساکارومیسیس سرویسیه سویه sc47 روی عملکردمرغان تخمگذار سید عبداله حسینی 1380/12/29 1382/12/29 خاتمه
36 تعیین پتانسیل هضم وفراسنجه های کنتیکی ان درشتریک کوهانه ایران مجتبی زاهدی فر 1380/12/29 1382/12/29 خاتمه
37 افزایش ارزش غذایی مواد خشبی بااستفاده از بخاراب تحت فشارفازاول: تعیین شرایط مناسب عمل اوری پیت وباکاس تیشکربااستفاده ازبخاراب مجتبی زاهدی فر 1380/12/29 1381/12/29 خاتمه
38 بررسی اثر بخار اب تحت فشار برخواص فیزیکوشیمیایی دیواره سلولی پیت وباگاس نیشکر، کاه گندم وسرشاخه خرما مجتبی زاهدی فر 1383/03/30 1385/12/28 خاتمه
39 تعیین شرایط مناسب عمل آوری کاه گندم و سرشاخه خرما با استفاده از بخار آب تحت فشار مجتبی زاهدی فر 1383/03/30 1385/08/30 خاتمه
40 تعیین ارزش غذایی کاه لاینهای امید بخش گندم مجتبی زاهدی فر – شهریار جاسمی 1384/06/31 1387/01/31 خاتمه
41 تعیین ارزش غذایی کاه لاینهای امید بخش جو مجتبی زاهدی فر – احمد یوسفی 1384/06/31 1387/01/31 خاتمه
42 بررسی و مقایسه تاثیردوروش عمل اوری با اوره (سیلوکردن وعمل اوری بادستگاه غنی سازی کاه) بر ارزش غذایی کاه ابوالفضل عباسی 1380/12/29 1384/12/27 خاتمه
43 تعیین ارزش غذایی کاه لاینهای امید بخش جو بدون پوشینه ابوالفضل عباسی – احمد یوسفی 1384/06/31 1387/01/31 خاتمه
44 تعیین انرژی وپروتئین مورد نیاز توده بز های رایینی در حال رشد غلامی حسین 1380/12/29 1381/12/29 خاتمه
45 بررسی امکان سیلو کردن بقایای گلابگیری جهت تغذیه دام حسن فضایلی 1380/12/29 1381/12/29 خاتمه
46 تعیین ارزش غذایی بقایای کارخانه های چای خشک کنی در تغذیه نشخوارکنندگان حسن فضایلی 1383/03/30 1384/09/29 خاتمه
47 بررسی اثراستفاده ازکمپلکس اسیدهای امینه (انیمازول) در جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی تجارتی هوشنگ لطف الهیان 1380/12/29 1380/12/29 خاتمه
48 بررسی اثرات استفاده از مکمل گیاهی سبز رشد در تغذیه جوجه های گوشتی هوشنگ لطف الهیان 1384/05/31 1384/12/28 خاتمه
49 بررسی اثر دونوع زئولیت (کلینوپتیلولیت وهیولانیت) روی انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ظاهری پروتیین، اسیدهای امینه و مواد معدنی جیره های غذایی جوجه گوشتی هوشنگ لطف الهیان 1380/12/29 1383/05/30 خاتمه
50 اثرمکمل کروم روی توان تولید ، ترکیب لاشه وعکس العملهای متابولیکی بره های پرواری علی مصطفی تهرانی 1380/12/29 1382/12/29 خاتمه
51 اثرسطوح مختلف تفاله زیتون درجیره های غذایی برعملکرد جوجه های گوشتی تجارتی ارین وراس سیدمظفر مهدی زاده 1380/12/29 1381/12/29 خاتمه
52 تاثیر افزودن انواع مختلف خاک معدنی ( بنتونیت ) استان خراسان به جیره غذایی ، به منظور بهبود عملکرد جوجه های گوشتی ژاله میر عبدالباقی 1381/12/29 1384/11/29 خاتمه
53 تعیین انرژی قابل متابولیسم و رنگدانه های موجود در خاک رنگبر استفاده شده در تصفیه روغن واستفاده از آن در تغذیه مرغان تخم گذار ژاله میر عبدالباقی 1381/12/29 1386/04/31 خاتمه
54 شناسایی خصوصیات ساختمان انواع خاکهای معدنی ایران و استفاده از آن به منظور بهبود شرایط پرورشی و تغذیه ای طیور ژاله میر عبدالباقی 1382/04/31 1388/04/31 خاتمه
55 تعیین ارزش غذایی وفابلیت هضم پروتئین پودر بیومس آرتمیا با استفاده از روشهای بیولوژیکی وشیمیایی واستفاه سطوح مختلف آن در جیره غذایی جوجه های گوشتی سید احمد میرهادی 1381/12/29 1383/12/30 خاتمه
56 بررسی اثرات خصوصیات فیزیکی خوراک (پلت و آردی ) و سطح نیازمندی مواد مغذی بر عملکرد جوجه های گوشتی اکبر یعقوب فر 1384/05/31 1385/05/31 خاتمه
57 تعیین قابلیت هضم پروتئین واسید های آمینه در کنجاله های سویا ، آفتابگردان وکلزا در تغذیه طیور اکبر یعقوب فر 1382/04/31 1386/04/31 خاتمه
58 تعیین ارزش غذایی و غلظت مواد ضد تغذیه ای ارقام و لاین های امید بخش جو بدون پوشینه اکبر یعقوب فر – احمد یوسفی 1384/05/31 1389/05/31 خاتمه
59 بررسی وضعیت عناصر معدنی در دام های مناطق تحت تاثیر جنگ خلیج فارس علی مصطفی تهرانی سیدمجید حسینی 1387/09/30 1391/05/31 خاتمه
60 اثر استفاده از علوفه کامل نیشکر سیلو شده بر عملکرد گاومیش های شیرده مجتبی زاهدی فر 1388/12/29 1390/12/29 خاتمه
61 بررسی ویتامین E ، اتوکسی کوئین و پودر سیر در جیره بر کیفیت گوشت مرغ طی مدت نگهداری در یخچال و فریزر حسین ایران دوست – هوشنگ لطف الهیان 1386/04/31 1387/10/30 خاتمه
62 بررسی اثرات بنتونیت پرتورم فرآوری شده و نشده بر عملکرد جوجه های گوشتی علی رضا آقاشاهی 1387/08/30 1390/03/14 خاتمه
63 بررسی اثرات بنتونیت کم تورم فرآوری شده و نشده بر عملکرد جوجه های گوشتی علی رضا آقاشاهی 1387/08/30 1390/03/14 خاتمه
64 اثر جایگزینی ذرت به جای جو بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی علی رضا آقاشاهی 1387/08/30 1390/03/14 خاتمه
65 تعیین نیاز متیونین در مرغ های مادر گوشتی آرین سید عبداله حسینی 1386/10/30 1389/04/31 خاتمه
66 تعیین ارزش غذایی بستر بر جای مانده از تولید اسید سیتریک در تغذیه جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1387/05/31 1388/12/28 خاتمه
67 تاثیر سطوح مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس بر قابلیت هضم، تخمیرپذیری و تجزیه پذیری یونجه خشک مرتضی رضایی 1387/08/30 1388/08/30 خاتمه
68 کاربرد کاه گندم عمل آوری شده با اوره در بلوکهای خورک کامل و اثر آن بر عملکرد گوساله های نر پرواری مجتبی زاهدی فر 1388/03/31 1389/09/30 خاتمه
69 مقایسه عملکرد دو روش عمل آوری کاه با اوره در جیره غذایی گوساله های پرواری مجتبی زاهدی فر 1388/08/30 1390/08/30 خاتمه
70 ارزیابی کمی و تعیین ارزش غذایی علوفه هیبریدهای ذرت سیلویی فرهاد عزیزی – غلامی حسین 1387/10/30 1389/03/31 خاتمه
71 تعیین ارزش غذایی و کربوهیدارتهای غیر نشاسته ای لاینهای امید بخش تریتیکاله در تغذیه طیور غلامی حسین 1388/06/31 1390/01/31 خاتمه
72 برآورد انرژی قابل متابولیسم و خالص مواد خوراکی موجود در ایران بر اساس ترکیبات شیمیایی و معادلات پیش بینی غلامی حسین 1387/06/31 1391/02/31 خاتمه
73 تعیین ارزش غذایی و خاصیت سیلوئی علوفه تاج خروس حسن فضایلی 1385/09/30 1387/03/31 خاتمه
74 تعیین ارزش غذایی بقایای گلاب گیری به عنوان خوراک دام حسن فضایلی 1388/02/31 1389/08/30 خاتمه
75 بررسی امکان تولید خوراک مکمل انرژی – پروتئینی با استفاده از کود مرغی و ملاس چغندر حسن فضایلی 1388/02/31 1389/08/30 خاتمه
76 دستیابی به فناوری تولید مکمل خوراک دام بر اساس ملاس و فضولات طیور حسن فضایلی 1388/03/31 1389/12/29 خاتمه
77 بررسی مناسبترین روش برداشت مکانیزه بقایای ذرت دانه ای بر اساس کمیت و کیفیت بقایای برداشت شده و پارامترهای عملکردی ماشین محمد رضا مستوفی سرکاری – ابوالفضل عباسی 1386/09/30 1390/03/31 خاتمه
78 طرح – بررسی وضعیت عناصر معدنی در دامهای مناطق تحت تاثیر جنگ خلیج فارس علی مصطفی تهرانی – هوشنگ جعفری – سیدمجید حسینی 1387/05/31 1391/06/28 خاتمه
79 اثر سطوح مختلف کروم آلی و معدنی در جیره غذایی بر عملکرد و خصصیات لاشه جوجه های گوشتی علی مصطفی تهرانی 1387/01/31 1389/12/28 خاتمه
80 اثر روشهای فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت پوسته پسته (برونبر) و تاثیر آن بر عملکرد بره های پرواری علی مهدوی 1388/04/31 1390/10/30 خاتمه
81 اثر آنزیم های پکتیناز‌ ، سلولاز و همی سلولاز بر عملکرد و قابلیت هضم جیره غذایی در جوجه های گوشتی علی مهدوی 1388/10/30 1389/10/30 خاتمه
82 تعیین ارزش غذایی دو گونه غالب علوفه مرتعی در دامنه شرقی سبلان ( Poa sp , Artemisia siberi ) با روش آزمایشگاهی علی مهدوی 1388/10/30 1390/10/30 خاتمه
83 اثر استفاده از ال-کارنیتین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی راس سیدمظفر مهدی زاده 1388/05/31 1390/08/30 خاتمه
84 اثر پروبیوتیک در جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد کبک سیدمظفر مهدی زاده 1388/09/30 1391/01/31 خاتمه
85 اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک ( بایومین ایمبو) در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی سیدمظفر مهدی زاده 1387/05/31 1389/05/30 خاتمه
86 اثرات استفاده از پروبیوتیک ( بیوپلاس) و چند سویه ای (پروتکسین) در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه جدید آرین سیدمظفر مهدی زاده 1387/05/31 1388/12/28 خاتمه
87 بررسی اثرات استفاده ازسطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد مرغان تخمگذارهای لاین سیدمظفر مهدی زاده 1387/05/31 1389/12/28 خاتمه
88 بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف تاج خروس در تاریخ های مختلف کاشت اردلان مهرانی – حسن فضایلی 1385/09/30 1387/09/30 خاتمه
89 مقایسه عملکرد و ارزش غذایی سه رقم ارزن معمولی در مراحل مختلف برداشت اردلان مهرانی – حسن فضایلی 1386/11/30 1389/01/31 خاتمه
90 مقایسه عملکرد و ارزش غذایی سه رقم ارزن دم روباهی در مراحل مختلف برداشت اردلان مهرانی – سید احمد میرهادی 1386/11/30 1389/01/30 خاتمه
91 تاثیر استفاده از مونتموریلونیت تصفیه شده با و بدون عصاره برخی گیاهان دارویی به عنوان افزودنی غذایی جوجه گوشتی ژاله میر عبدالباقی 1387/05/31 1388/05/31 خاتمه
92 تعیین ارزش غذایی و سطح مناسب میوه کهور در جیره غذایی مرغ تخمگذار سیروس نوروزی 1388/02/31 1389/10/30 خاتمه
93 بررسی اثرات استفاده از اسید آمینه کل وقابل هضم و انرژی قابل سوخت و ساز (AMEn, TMEn) در جیره های غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه آرین اکبر یعقوب فر 1387/03/31 1389/03/31 خاتمه
94 بررسی عملکرد گله مادر گوشتی آرین با جیره های غذایی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم و انرژی قابل سوخت و ساز (AMEn, TMEn) اکبر یعقوب فر 1387/03/31 1389/11/30 خاتمه
95 تعیین اثرات آنتی اکسیدان های آلی ، منابع روغن های گیاهی و پیه حیوانی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی سویه آرین در شرایط تنش گرمایی اکبر یعقوب فر 1388/08/30 1389/12/28 خاتمه
96 اثر انرژی قابل متابولیسم جیره های غذایی و عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از آنزیم ناتوزیم پلاس اکبر یعقوب فر 1387/06/31 1388/06/31 خاتمه
97 تعیین ترکیبات شیمیایی مکمل غذایی تفتان شیمی و اثرات آن برعملکرد جوجه های گوشتی اکبر یعقوب فر 1388/11/30 1390/11/30 خاتمه
98 تعیین کربو هیدراتهای غیر نشاسته ای (NSP ) و اثرات آنها بر مقدار انرژی قابل متابولیسم و ویسکوزیته واریته های گندم اکبر یعقوب فر 1388/12/29 1390/11/30 خاتمه
99 ارزیابی عملکرد کمی و ارزش غذایی لاینهای برترشبدر ایرانی مرتضی رضایی – محمد زمانیان 1388/03/31 1390/03/31 خاتمه
100 طرح – استفاده از علوفه کامل نیشکر در تغذیه دام مجتبی زاهدی فر 1388/12/29 1393/12/29 خاتمه
101 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی 17 اکو تیپ یونجه مناطق سرد سیری محمد علی مفیدیان – علی رضا آقاشاهی 1387/10/30 1389/10/30 خاتمه
102 اثر مکمل معدنی متوازن بر عملکرد و غلظت عناصر خونی بره های در حال رشد در بندر گز استان گلستان علی مصطفی تهرانی 1389/09/30 1391/03/31 خاتمه
103 اثرات کوآنزیم Q10 و محدودیت فیزیکی خوراک بر عملکرد ، خصوصیات لاشه ، سیستم ایمنی و کاهش سندرم آسیت جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1389/09/30 1391/09/30 خاتمه
104 اثر شکل فیزیکی خوراک بر خصوصیات پشم و پوست بره های نر کلکوئی مهناز صالحی – غلامی حسین 1389/10/30 1391/07/30 خاتمه
105 تبدیل ضایعات میوه و تره بار به خوراک دام ابوالفضل عباسی 1389/11/30 1392/05/31 خاتمه
106 اثر کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی گوساله پرواری حسن فضایلی 1389/12/28 1391/06/30 خاتمه
107 اثر سه نوع افزودنی طبیعی (عصاره گیاهان دارویی آویشن ، بابونه و پروبیوتیک ) بر روی عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی راس سیدمظفر مهدی زاده 1389/07/30 1391/07/30 خاتمه
108 مطالعات میدانی ، طراحی سیستم و تحلیل اقتصادی برای استفاده از ضایعات میوه و تره بار به منظور خوراک دام ابوالفضل عباسی 1389/11/30 1391/05/31 خاتمه
109 اثر شکل فیزیکی خوراک بر فراسنجه های تخمیری وبافتی شکمبه ، رفتار خوراک خوردن و متابولیتهای خون ،در بره های نرپرواری غلامی حسین 1389/10/30 1391/10/30 خاتمه
110 دستیابی به فناوری مناسب عمل آوری کود مرغی به منظور تولید مکمل خوراک دام حسن فضایلی 1389/11/30 1392/11/30 خاتمه
111 اثر سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی بر قابلیت هضم و مصرف اختیاری خوراک در گوسفند حسن فضایلی 1389/12/28 1391/06/30 خاتمه
112 استفاده از دانه تاج خروس در جیره غذایی جوجه های گوشتی اکبر یعقوب فر 1389/08/30 1390/08/30 خاتمه
113 مطالعه و تدوین برنامه راهبردی توسعه گاومیش خوزستان مرتضی رضایی – مجتبی زاهدی فر – هرمز منصوری – سیروس امیری نیا – عبد الرضا تیموری – علی رضا آقاشاهی – یداله ترکاشوند – مختارعلی عباسی 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
114 پیش بینی توسعه جمعیت گاومیش از طریق مدل سازی در برنامه راهبردی استان خوزستان مرتضی رضایی 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
115 بررسی امکان توسعه کمی وکیفی پرواربندی گاومیش و تولید گوشت در استان خوزستان هرمز منصوری 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
116 ساماندهی جایگاه پرورش گاومیش و ارائه الگوهای مطلوب توسعه در خوزستان علی رضا آقاشاهی 1390/04/31 1391/12/28 خاتمه
117 تعیین نیازهای انرژی و پروتئین جمعیت گاومیش در طرح جامع توسعه پرورش گاومیش در استان خوزستان مجتبی زاهدی فر 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
118 بررسی اثرات استفاده از میوه کهور با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی سیروس نوروزی 1390/10/30 1392/01/31 خاتمه
119 اثر برنامه خوراک دهی و مکمل های ویتامینی – معدنی بر عملکرد ، ایمنی وسندروم آسیت در جوجه های گوشتی آرین سید عبداله حسینی 1390/10/30 1392/10/30 خاتمه
120 مقایسه اثر سه نوع افزودنی مختلف ( پودر ژل آلوورا ،پروبیوتیک وآنتی بیوتیک) در جیره بر روی فراسنجه های خونی ، سیستم ایمنی ، عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سیدمظفر مهدی زاده 1390/10/30 1392/10/30 خاتمه
121 مقایسه اثر سه نوع افزودنی مختلف ( ژل آلوورا ،پروبیوتیک وآنتی بیوتیک) در جیره بر روی سیستم ایمنی ، عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغ مرغان تخمگذار سیدمظفر مهدی زاده 1390/10/30 1392/10/30 خاتمه
122 مقایسه سه نوع افزودنی مختلف ( پودر شنبلیله ، پودر سیر وآنتی بیوتیک ) در جیره بر روی سیستم ایمنی ، عملکرد و خصوصیات کمی وکیفی تخم مرغ مرغان تخمگذار سیدمظفر مهدی زاده 1390/10/30 1392/10/30 خاتمه
123 مقایسه اثر پودر گیاهان دارویی (آویشن ، سرخارگل ، سیر) و آنتی بیوتیک بر روی عملکرد ، فراسنجه های خونی ، میکروفلور روده ، سیستم ایمنی وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تجاری سیدمظفر مهدی زاده 1391/01/31 1393/01/31 خاتمه
124 بررسی خصوصیات سیلویی دو رقم تاج خروس علوفه ای و مقایسه آن با سیلاژ ذرت سید احمد میرهادی 1391/02/31 1392/08/30 خاتمه
125 تعیین ارزش غذایی علوفه تاج خروس ( Amaranthus hypochontriacus ) به روش آزمایشگاهی و روش حیوان زنده ابوالفضل عباسی 1391/07/30 1393/07/29 خاتمه
126 اثر نسبت های مختلف ملاس در جیره حاوی کود مرغی فرآوری شده بر گوارش پذیری و انرژی قابل متابولیسم خوراک در گوسفند حسن فضایلی 1391/10/30 1393/04/31 خاتمه
127 بررسی اثرعمل آوری به روش انباشت بر ارزش غذایی و ایمن سازی کود بستر جوجه گوشتی حسن فضایلی 1391/12/30 1394/09/30 خاتمه
128 بررسی اثر نوع ومیزان افزودنی ها بر عملکرد قسمتهای مختلف سیستم و کمیت وکیفیت محصول نهایی خط تبدیل ضایعات میوه و تره بار به خوراک دام علی رضا آقاشاهی 1389/11/30 1391/09/30 خاتمه
129 تعیین سطح مطلوب استفاده از محصول نهایی خط تبدیل ضایعات میوه و تره بار به خوراک دام در تغذیه بره های نر پرواری ابوالفضل عباسی 1389/11/30 1391/11/30 خاتمه
130 اثرات سطوح مختلف نوع جدید پروبیوتیک در جیره ،بر عملکرد جوجه های گوشتی سیدمظفر مهدی زاده 1389/07/30 1391/07/30 خاتمه
131 اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد و سیستم ایمنی کبک های مولد سیدمظفر مهدی زاده 1389/07/30 1391/01/31 خاتمه
132 استفاده از دانه تاج خروس در جیره غذایی مرغان تخمگذار اکبر یعقوب فر 1389/08/30 1390/08/30 خاتمه
133 بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه پرتوتابی شده با بیم الکترونی بر عملکرد پرواری ، متابولیتهای خونی گوسفندان پرواری هرمز منصوری 1390/02/31 1392/02/31 خاتمه
134 اثر کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی گوسفند پرواری حسن فضایلی 1390/02/31 1391/08/30 خاتمه
135 تعیین روشهای نوین فرآوری اقلام علوفه ای و استفاده از فرآورده های جانبی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی مطالعه نشده در تغذیه دام مجتبی زاهدی فر 1389/11/30 1394/11/30 خاتمه
136 روشهای بهینه سیلو کردن پوسته پسته و استفاده از آن در تغذیه دام مجتبی زاهدی فر 1389/11/30 1393/11/30 خاتمه
137 اثر سطوح مختلف ضایعات میوه و تره بار بر عملکرد بره های نر پرواری ابوالفضل عباسی 1389/11/30 1391/11/30 خاتمه
138 بررسی اثرات استفاده از محصول نهایی خط تبدیل ضایعات میوه و سبزی به خوراک دام بر عملکرد ، خصوصیات لاشه و ایمنی جوجه های گوشتی هوشنگ لطف الهیان 1389/11/30 1390/11/30 خاتمه
139 اثر کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی گوسفند داشتی حسن فضایلی 1390/11/30 1392/05/31 خاتمه
140 اثر منبع انرژی در جیره حاوی کود مرغی عمل آوری شده بر گوارش پذیری و بیوسنتز شکمبه گوسفند حسن فضایلی 1390/11/30 1392/05/31 خاتمه
141 مقایسه اثر سطوح مختلف چهار نوع افزودنی ( پودر سیر و پودر کاسنی ) ، پروبیوتیک وآنتی بیوتیک در جیره بر روی سیستم ایمنی ، عملکرد وفراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سیدمظفر مهدی زاده 1390/10/30 1392/10/30 خاتمه
142 اثرات اسانس مرزنجوش بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی هوشنگ لطف الهیان 1392/11/30 1394/11/30 خاتمه
143 بررسی اثرات سطوح اسانس گزنه بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی سیروس نوروزی 1392/05/14 1394/02/14 خاتمه
144 بررسی اثرات سطوح اسانس رازک بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی علی رضا آقاشاهی 1392/05/14 1394/02/14 خاتمه
145 اثرات سطوح اسانس نعناع بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی سید احمد میرهادی 1392/05/14 1394/01/30 خاتمه
146 اثرات سطوح اسانس مارچوبه بر عملکرد ، فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی سیروس نوروزی 1392/05/14 1394/02/14 خاتمه
147 اثرات سطوح اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد ، فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1392/05/14 1393/11/14 خاتمه
148 اثرات سطوح اسانس شیرین بیان بر عملکرد ، فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی اکبر یعقوب فر 1392/05/14 1393/11/14 خاتمه
149 تعیین اسانس گیاهان دارویی قابل استفاده به عنوان محرک رشد درجیره جوجه های گوشتی (طرح) سید عبداله حسینی علی رضا آقاشاهی – مجید افشار – سید عبداله حسینی – ابوالحسن صادقی پناه – هوشنگ لطف الهیان – سیدمظفر مهدی زاده – سید احمد میرهادی – سیروس نوروزی – اکبر یعقوب فر 1392/05/14 1396/11/15 خاتمه
150 اثرات سطوح اسانس پونه کوهی بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1392/05/14 1393/11/14 خاتمه
151 اثرات سطوح اسانس سنبل کوهی بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1392/05/14 1394/01/14 خاتمه
152 اثر عصاره پودر یونجه بر روی کاهش چربی حفره بطنی،خصوصیات لاشه،عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی سیروس نوروزی 1392/11/30 1395/02/30 خاتمه
153 اثرات اسانس زنیان بر عملکرد, فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی سیدمظفر مهدی زاده 1392/11/30 1394/11/30 خاتمه
154 بررسی امکان دستیابی به رو ش مناسب سیلو کردن سیب زمینی جهت تغذیه دام حسن فضایلی 1392/11/30 1394/05/31 خاتمه
155 بهبود عملکرد تولیدی گله های گوسفند و بز عشایر حاشیه رودخانه کرخه با استفاده از خوراک کامل پلت شده غلامی حسین 1392/12/29 1393/12/29 خاتمه
156 بررسی عملکرد تولید و بازده مواد مغذی علف سبز جو و ذرت به روش آبکشت (هایدروپونیک) حسن فضایلی 1393/01/31 1394/01/31 خاتمه
157 امکان دستیابی به دانش فنی ساخت ترکیبات بافری آهسته رهش در تغذیه نشخوارکنندگان(طرح) مرتضی رضایی مرتضی رضایی – مجتبی زاهدی فر – سید علی اکبر سجادی – غلامی حسین 1393/03/31 1399/03/01 خاتمه
158 بررسی اثرات استفاده از مواد بافری آهسته رهش بر متابولیت های شکمبه در گوسفندان مبتلا به اسیدوز مجتبی زاهدی فر 1393/03/31 1397/04/29 خاتمه
159 بررسی تغییرات متابولیت های شکمبه در گوسفندان مبتلا به اسیدوز مجتبی زاهدی فر 1393/03/31 1396/07/29 خاتمه
160 بررسی آزمایشگاهی با هدف دستیابی به دانش فنی ساخت ترکیبات بافری آهسته رهش در تغذیه دام مرتضی رضایی 1393/03/31 1399/03/01 خاتمه
161 استفاده ازجیره آغازین بزغاله های شیرخوار به منظور بهبود بهره وری در دامهای عشایر استان کرمان مرتضی رضایی 1393/04/31 1395/12/28 خاتمه
162 تعیین وضعیت عناصر معدنی در علوفه های مراتع ییلاقی استان سمنان علی مصطفی تهرانی 1393/04/31 1395/06/31 خاتمه
163 اثرات اسانس اسطوخودوس بر عملکرد,فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی سید احمد میرهادی 1393/06/31 1394/12/28 خاتمه
164 تعیین نیاز متیونین جوجه های گوشتی آرین سویه386در دوره آغازین (14-1 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی، ایمنی و فراسنجه های خونی سید عبداله حسینی 1393/07/30 1395/07/30 خاتمه
165 بهبود عملکرد تولیدی گله های گوسفند و بز عشایر حاشیه رودخانه کرخه با استفاده از خوراک کامل پلت و یا بلوک شده ( طرح ) غلامی حسین نادر اسدزاده – عبد الرضا تیموری – غلامی حسین – محمدعباس ولایتی 1392/12/29 1393/12/29 خاتمه
166 تحلیل اقتصادی استفاده از خوراک کامل پلت شده در گله های گوسفند عشایر حاشیه رودخانه کرخه غلامی حسین عبد الرضا تیموری 1392/12/29 1393/12/29 خاتمه
167 تعیین احتیاجات غذائی جوجه های گوشتی آرین سویه386 در مراحل مختلف پرورش(طرح) هوشنگ لطف الهیان علی رضا حسابی نامقی – سید عبداله حسینی – عباس علی قیصری خوراسگانی – هوشنگ لطف الهیان – اکبر یعقوب فر 1393/07/30 1395/01/31 خاتمه
168 تعیین نیاز متیونین جوجه های گوشتی آرین سویه386در دوره رشد(28-15 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی، ایمنی و فراسنجه های خونی هوشنگ لطف الهیان سید عبداله حسینی 1393/07/30 1394/10/30 خاتمه
169 تعیین نیاز متیونین جوجه های گوشتی آرین سویه386 در دوره پایانی(42-29روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی، ایمنی و فراسنجه های خونی هوشنگ لطف الهیان سید عبداله حسینی 1393/07/30 1394/10/30 خاتمه
170 تعیین نیاز ترئونین جوجه های گوشتی آرین سویه386 در دوره آغازین (21-0 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی، پاسخ های ایمنی و فراسنجه های خونی هوشنگ لطف الهیان سید عبداله حسینی 1393/07/30 1394/10/30 خاتمه
171 تعیین نیاز ترئونین جوجه های گوشتی آرین سویه386 در دوره پایانی (22-42 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی، پاسخ های ایمنی و فراسنجه های خونی هوشنگ لطف الهیان سید عبداله حسینی 1393/07/30 1394/10/30 خاتمه
172 اثر پودر مخلوط گیاهان دارویی(آویشن،پونه،زیره سبز،خارشتر،سیر و اکالیپتوس) در جیره بر عملکرد،خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغ و پاسخ های ایمنی در مرغان تخمگذار سیدمظفر مهدی زاده 1393/08/30 1395/08/30 خاتمه
173 برآورد پروتئین قابل هضم و متابولیسم مواد خوراکی موجود در ایران بر اساس معادلات پیش بینی غلامی حسین 1393/09/30 1396/03/31 خاتمه
174 بررسی عملکرد جوجه های گوشتی سویه 386 آرین تغذیه شده بر اساس جیره نویسی به روش اسیدهای آمینه کل و قابل هضم هوشنگ لطف الهیان اکبر یعقوب فر 1393/09/19 1394/09/19 خاتمه
175 تعیین اثرات عمل آوری جیره های غذایی با آنزیم بر انرژی متابولیسمی جیره های غذایی،اسیدهای چرب فرار ،ویسکوزیته،باکتریها و PH روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با منابع مختلف پلی ساکاریدهای دیواره سلولی اکبر یعقوب فر 1393/12/29 1394/12/29 خاتمه
176 تعیین اثرات فرآوری(شکل فیزیک خوراک با و بدون آنزیم) ارقام جو بر انرژی زایی،قابلیت هضم ازت ایلئومی،عملکرد،اسیدهای چرب فرار،ویسکوزیته و بافت روده جوجه های گوشتی اکبر یعقوب فر 1393/12/29 1394/12/29 خاتمه
177 اثرات استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی بر عملکردجوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1394/01/31 1395/01/31 خاتمه
178 تعین نیاز لیزین جوجه های گوشتی آرین سویه 386 در دوره رشد هوشنگ لطف الهیان 1394/04/31 1395/07/30 خاتمه
179 تعین نیاز لیزین جوجه های گوشتی آرین سویه 386 در دوره پایانی هوشنگ لطف الهیان 1394/04/19 1395/07/19 خاتمه
180 مقایسه جیره های غذایی آردی،پلت،اکسترود بر عملکرد،قابلیت هضم مواد مغذی و ناهنجاری های استخوانی در جوجه های گوشتی سویه راس اکبر یعقوب فر 1394/04/31 1395/12/28 خاتمه
181 تعیین نیاز لیزین جوجه های گوشتی آرین سویه 386 در دوره آغازین هوشنگ لطف الهیان 1394/04/31 1395/07/30 خاتمه
182 بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی جیره و بتائین بر عملکرد جوجه های گوشتی تجاری سیدمظفر مهدی زاده 1394/06/31 1395/06/31 خاتمه
183 بررسی اثرات پودر و اسانس پولک در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی سیدمظفر مهدی زاده 1394/06/31 1395/06/31 خاتمه
184 بررسی تاثیر پودر ریشه رازیانه بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی آرین هوشنگ لطف الهیان 1394/06/31 1395/12/30 خاتمه
185 اثرات استفاده از سیستم یونیزاسیون هوا در سالن مرغداری بر کیفیت هوا،کیفیت بستر،عملکرد،میکروفلورای دستگاه گوارش و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی هوشنگ لطف الهیان 1394/06/31 1395/12/30 خاتمه
186 بررسی اثرات استفاده از مواد بافری آهسته رهش بر عملکرد گاوهای شیرده مرتضی رضایی 1394/10/30 1399/03/01 خاتمه
187 تعیین ارزش نسبی زیست فراهمی منابع معدنی اکسید و سولفات منگنز در جوجه های گوشتی اکبر یعقوب فر 1394/12/09 1395/12/09 خاتمه
188 بررسی امکان بهبود ارزش غذایی کاه گندم با استفاده از باکتریهای دستگاه گوارش موریانه حسن فضایلی 1395/04/31 1397/10/30 خاتمه
189 سنتز روی به فرم آلی با روشهای آزمایشگاهی با قابلیت استفاده در جیره دام و طیور مهدی امیر صادقی 1395/06/31 1397/06/31 خاتمه
190 تعیین خصویات سیلویی و ترکیبات مغذی علوفه سورگوه پگاه با اسپید فید حسن فضایلی 1395/07/09 1397/01/09 خاتمه
191 بررسی اثر کاربرد بقایای کلم بروکلی سیلو شده در جیره غذایی بره پرواری حسن فضایلی 1395/07/09 1396/10/09 خاتمه
192 بررسی اثرات استفاده از فرآورده جاذب آب و مواد معدنی برای جبران کم آبی و کمبود مواد مغذی در زمان حمل بر عملکرد وماندگاری جوجه های گوشتی هوشنگ لطف الهیان 1395/07/30 1397/01/31 خاتمه
193 تعیین اثرات روش مدیریتی و ماده افزودنی کرامینو بر باروری گله مادری گوشتی اکبر یعقوب فر 1395/02/31 1397/12/01 خاتمه
194 بررسی وضعیت مدیریتی مزارع مرغ گوشتی استان البرز به منظور ارایه الگوی مدیریتی و افزایش بهره وری سید عبداله حسینی 1395/07/30 1397/01/31 خاتمه
195 مقایسه اثرات منبع روی-متیونین و سولفات روی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1395/10/30 1397/10/30 خاتمه
196 مقایسه اثرات روی آلی (روی-گلایسین) و معدنی (سولفات روی) بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1395/10/30 1397/10/30 خاتمه
197 تعیین ارزش غذایی علوفه ارقام جدید تاج خروس کشت شده در استان های مختلف کشور مرتضی رضایی – سراین رزاق زاده – امیررضا صفایی – محمد علی کردی یزدی 1395/11/30 1399/09/01 خاتمه
198 بررسی ارزش غذایی علوفه سه رقم جدید تاج خروس طی زمان های مختلف برداشت در استان گلستان امیررضا صفایی 1395/11/30 1397/06/01 خاتمه
199 بررسی ارزش غذایی علوفه سه رقم جدید تاج خروس طی زمان های مختلف برداشت در استان البرز مرتضی رضایی 1395/11/30 1399/06/01 خاتمه
200 افزایش غلظت و بررسی خصوصیات فیتاز جدا شده از قارچ و باکتری مهدی امیر صادقی 1396/02/01 1397/02/01 خاتمه
201 مقایسه اثر محرکهای رشد گیاهی تولید شده در موسسه تحقیقات علوم دامی ایران ( ( asri 1,2 با محرکهای گیاهی تجاری بر ایمنی،عملکرد و فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1396/02/01 1397/12/01 خاتمه
202 ارزیابی کمّی و مقایسه عوامل ضد تغذیه ای موجود در 18 رقم سورگوم علوفه ای مهدی امیر صادقی 1396/02/01 1397/02/01 خاتمه
203 مقایسه اثرات دو نوع پروبیوتیک تولیدی در موسسه(لاکتوبی و انتروبی)با پروبیوتیک تجاری بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1396/04/01 1397/06/01 خاتمه
204 مقایسه اثر محرک های ایمنی گیاهی تولید شده در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ( 1 تجاری بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی هوشنگ لطف الهیان 1396/04/01 1398/06/01 خاتمه
205 تعیین ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای در استان البرز غلامی حسین 1396/05/01 1397/05/01 خاتمه
206 اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه آمارانت (تاج خروس) در خوراک پلت بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی امیر حسین علیزاده قمصری 1396/03/01 1397/11/01 خاتمه
207 تعیین ارزش غذایی سیلاژ علوفه ارقام جدید آمارانت در استان البرز مرتضی رضایی 1396/06/01 1399/06/01 خاتمه
208 تعیین ارزش غذایی سیلاژ علوفه ارقام جدید آمارانت در استان گلستان امیررضا صفایی 1396/06/01 1399/06/01 خاتمه
209 ارزیابی درون تنی توکسین بایندر در جوجه های گوشتی سیروس نوروزی 1396/06/01 1398/03/01 خاتمه
210 تاثیر افزودن پری بیوتیک به توکسین بایندر بر عملکرد، فراسنجه¬های خونی، ایمنی و دستگاه گوارش جوجه¬های گوشتی تغذیه شده با جیره های آلوده به آفلاتوکسینB1 علی رضا آقاشاهی 1396/06/01 1398/05/01 خاتمه
211 بررسی وضعیت توازن مواد خوراکی مورد نیاز دامهای استان سیستان و بلوچستان غلامی حسین 1396/07/01 1398/05/01 خاتمه
212 اثرات متقابل اسید های آمینه کریستاله بر کارآمدی اسیدهای آمینه جیره در عملکرد جوجه های گوشتی اکبر یعقوب فر 1396/07/01 1398/06/01 خاتمه
213 شناسایی کمبودها و بیش بودهای معدنی در گاوهای سیستانی اواخر آبستن و اوایل شیردهی علی مصطفی تهرانی 1396/07/01 1398/07/01 خاتمه
214 تعیین ارزش غذایی و خصوصیات سیلویی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای غلامی حسین علی آخوندی – علی رضا حسابی نامقی – رضا رحمتیان – غلامی حسین – عبداله کاویان 1396/07/01 1399/07/01 خاتمه
215 بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف کنجاله جرم ذرت بر عملکرد، ایمنی،کیفیت لاشه جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1396/08/01 1397/08/01 خاتمه
216 بررسی اثرات سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1396/08/01 1397/08/01 خاتمه
217 اثرات استفاده از 3 آنزیم فیتاز تجاری( هوستازیم، فیزایم و رونوزایم) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم کلسیم و فسفر در جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1396/09/01 1397/09/01 خاتمه
218 اثرات محرک رشد گیاهی اورکس بر عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی امیر حسین علیزاده قمصری 1396/11/01 1398/03/01 خاتمه
219 بهبود کیفیت و ارزش غذایی علوفه ذرت سیلو شده با استفاده از بقایای فیبری حاصل از قند گیری از ذرت حسن فضایلی 1396/11/01 1398/05/01 خاتمه
220 ساخت بلوس مکمل معدنی آهسته رهش در شرایط آزمایشگاهی برای دامهای نشخوارکننده علیرضا کوچکی 1396/11/01 1398/02/01 خاتمه
221 اثر سبوس گندم، پوسته سویا و مخمر بر عملکرد، زیست فراهمی عناصر معدنی، فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و کیفیت و ماندگاری لاشه جوجه های گوشتی اکبر یعقوب فر 1396/12/01 1397/12/01 خاتمه
222 تاثیر اسانس الکلی مرزه به شکل معمول و میکروکپسوله شده بر عملکرد، کیفیت لاشه، فاکتورهای خون ، پاسخ ایمنی و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی اکبر یعقوب فر 1397/02/01 1399/01/01 خاتمه
223 استفاده از ضایعات خشک شده محصولات لبنی در خوراک استارتر گوساله علی رضا آقاشاهی 1397/02/01 1399/03/01 خاتمه
224 بررسی اثرات بنتونیت فراوری شده در محلول سازی اسانس گیاهان دارویی در آب آشامیدنی جوجه های گوشتی در مقایسه با الکل توئین محمد یگانه پرست علی رضا آقاشاهی – محمد یگانه پرست 1397/03/01 1398/08/01 خاتمه
225 اثر توکسین بایندر توکسیت(Toxeat) بر فراسنجه های خونی، دستگاه گوارش و بیان ژنهای مرتبط با فعالیت کبد در جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین سید عبداله حسینی 1397/12/01 1398/12/01 خاتمه
226 اثرات پودر لارو سوسک شب زی (میل ورم) بر عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی امیر حسین علیزاده قمصری 1398/02/01 1399/02/01 خاتمه
227 بررسی اثر شکل فیزیکی خوراک بر کیفیت گوشت بره های نر کلکویی

 

زهرا عبادی حسین غلامی 1391/11/30 1394/06/30 خاتمه
228 بررسی اثرات پروبیوتیک های جداسازی شده از دستگاه گوارش مرغهای صنعتی و بومی بر عملکرد و سلامت جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی غلامرضا صالحی جوزانی 1391/04/31 1394/10/30 خاتمه
229 بررسی اثر Vemoherb T بر توان تولید مثلی گله مادر گوشتی هدی جواهری بار فروشی سید عبداله حسینی 1395/08/30 1397/02/31 خاتمه
230 اثر افزودن فلوزیم به بستر بر عملکرد و شاخص های کیفی بستر جوجه های گوشتی هوشنگ لطف الهیان 1394/06/31 1395/12/30 خاتمه
231 تاثیر جابجایی منبع اسیدهای چرب امگا6 و امگا3 بر تغییرات متابولیک در میش مرتضی رضایی 1394/03/31 1396/03/31 خاتمه
232 تاثیر جابجایی منبع اسیدهای چرب امگا6 و امگا3 در جیره فلاشینگ بر تولید مثل میش(طرح) نادر اسدزاده نادر اسدزاده – مرتضی رضایی 1394/03/31 1396/08/30 خاتمه
233 پهنه بندی اقلیم استان های فارس و خوزستان بر مبنای شرایط فیزیولوژیکی دام (فاز اول: گاو شیری) علی رضا آقاشاهی وحیدرضا قاسمی دهکردی 1392/11/30 1396/05/31 خاتمه
234 تاثیر استفاده از جاذب بنتونیت در بستر بر عملکرد ، PH و ازت آمونیاکی بسترجوجه های گوشتی ژاله میر عبدالباقی 1389/10/30 1392/10/30 خاتمه
235 تلفیق برنامه های راهبردی محصولات دامی ( گوشت قرمز، شیر ، گوشت طیور و تخم مرغ ، پوست ،چرم و الیاف دامی ) و حفظ ذخایر ژنتیکی دامی کشور هرمز منصوری 1389/09/30 1391/03/31 خاتمه
236 بررسی عملکرد طول عمر اقتصادی گاوهای مون بیلیارد در شرایط پرورش درایران هرمز منصوری 1386/02/31 1388/08/30 خاتمه
237 مقایسه عملکرد و خصوصیات لاشه 3 هیبرید تجاری جوجه های گوشتی موجود در ایران هوشنگ لطف الهیان 1386/10/01 1387/10/01 خاتمه
238 بررسی اثر بلوک خوراک کامل حاوی پیت باگاس نیشکر بر عملکرد پرورای گوساله های نر هلشتاین حسن فضایلی 1388/08/30 1390/08/30 خاتمه
239 برنامه راهبردی تحقیقات بهبود و توسعه مکانیزاسیون دام و شیلات ابوالفضل عباسی 1386/11/30 1387/11/30 خاتمه
240 اثر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد پروار، قابلیت هضم جیره و میزان مصرف اختیاری خوراک در بره های نر غلامی حسین 1388/03/31 1390/09/30 خاتمه
241 ارزیابی عملکرد و خصوصیات لاشه سه آمیخته تجاری جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1389/08/01 1391/08/01 خاتمه
242 ارزیابی عملکرد خصوصیات لاشه 3 هیبرید تجاری جوجه های گوشتی در شرایط مدیریتی توصیه شده هر سویه در ایران سید عبداله حسینی 1386/09/30 1387/09/30 خاتمه
243 بررسی شرایط مدیریت تغذیه وخوراک دادن درپرورش جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1388/12/29 1393/12/29 خاتمه
244 بررسی اثرات محدودیت غذایی بر عملکرد ،خصوصیات لاشه و ایمنی جوجه های گوشتی سید عبداله حسینی 1389/07/30 1391/07/30 خاتمه
245 بررسی وضعیت مدیریت تغذیه در گاوداریهای منطقه جنوب غرب استان تهران (اسلامشهر) علی رضا آقاشاهی 1386/07/30 1388/01/31 خاتمه
246 بازنگری در اولویت های تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی (علوم دامی ) هرمز منصوری 1378/12/29 1380/12/29 خاتمه
247 بازنگری در گرایشهای تحقیقات منابع طبیعی وامور دام استانها (گرایش تحقیقات علوم دامی ) هرمز منصوری 1378/12/29 1380/12/29 خاتمه
248 تعیین سطح مناسب استفاده از پودر بنتونیت کلسیمی برای محافظت از پوست بز ژاله میر عبدالباقی مهناز صالحی 1391/10/30 1395/01/28 خاتمه
249 بررسی مقایسه ای بافرهای مختلف مورد استفاده در تلقیح مصنوعی طیور ژاله میر عبدالباقی 1369/12/29 1371/12/29 خاتمه
250 بررسی وضیت مدیریتی پروار بندی گوساله در ایران عبد الرضا تیموری – ابوالفضل عباسی 1374/12/29 1376/12/29 خاتمه
251 بررسی ومقایسه قدرت پرواربندی وبازدهی اقتصادی گوساله های نرتالشی باسیستم های نیمه متمرکز وگسترده درمنطقه تالش حسن فضایلی 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
252 بررسی رشدجبرانی درگوساله های سیستانی هرمز منصوری 1371/12/29 1372/12/29 خاتمه
253 بررسی کاهش چربی درلاشه گوساله های نرسیستانی هرمز منصوری 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
254 بررسی وضعیت مزارع مرغ گوشتی استان تهران به منظور ارائه الگوی مدیریتی وافزایش بهره وری احمد ناجی زواره عبد الرضا تیموری – سید عبداله حسینی – احمد ناجی زواره 1388/12/29 1393/12/29 خاتمه
255 بررسی عملکرد هیبریدهای تخمگذارهای سکس وهای لاین برای جیره های سطوح متفاوت پروتیین محمد تقی توحیدیان 1373/12/29 1376/12/29 خاتمه
256 بررسی جایگزینی جو با ذرت در تغذیه مرغهای تخمگذار با استفاده از دو نوع آنزیم تجارتی حاوی بتاگلوکانیز و پنتوزانیز و تاثیر آن در خصوصیات تولیدی مرغان تخمگذار محمد تقی توحیدیان 1371/12/29 1373/12/29 خاتمه
257 بررسی سطوح مختلف انرژی وپروتیین جیره بر روی عملکرد جوجه های تولیدی زیاران محمد تقی توحیدیان 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
فهرست