پژوهش های خاتمه یافته بخش تحقیقات فرآوری تولیدات دامی

ردیف

عنوان

مسئول/مسئولان

مجری/مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 تعیین سطح مناسب استفاده از پودر بنتونیت کلسیمی برای محافظت از پوست بز ژاله میر عبدالباقی مهناز صالحی 1391/10/30 1395/01/28 خاتمه
2 شناسایی پشم گوسفندان بومی ایران 5-گوسفند عربی طاهرپور نصرت اله – صالحی مهناز 1370/12/30 1372/12/29 خاتمه
3 شناسایی پشم گوسفندان بومی ایران 4-گوسفند شال صالحی مهناز 1369/12/29 1371/12/29 خاتمه
4 بررسی شکل کرک ریزی وتشخیص زمان آن ومراحل مختلف سیکل فولیکولی در بز نژاد رایینی حمیدرضا انصاری رنانی 1375/12/30 1376/12/29 خاتمه
5 تعیین ریزش کرک واثرسیکل فعالیت فولیکول ها برکمیت وکیفیت الیاف شترهای استان سمنان حمیدرضا انصاری رنانی 1380/12/29 1383/12/28 خاتمه
6 تعیین ویژگی های الیاف و فولیکولهای پشم گوسفندان آمیخته رامنی – افشاری در مقایسه با گوسفندان افشاری حمیدرضا انصاری رنانی 1388/04/31 1390/04/31 خاتمه
7 اثر طول مدت نوردهی بر خصوصیات الیاف و فولیکول گوسفند حمیدرضا انصاری رنانی 1388/04/31 1390/04/31 خاتمه
8 توسعه الیاف کرک درایران حمیدرضا انصاری رنانی 1387/11/30 1393/04/31 خاتمه
9 تاثیر افزودن باکتریهای استاتر حرارت دیده وپروتئازهای تجاری در تسریع رسانیدن پنیر سفید ایرانی ثریا آذرنیا 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
10 ارزیابی فرایند پروتئولیز و تسریع آن در طی رسانیدن پنیر ایرانی ثریا آذرنیا – سید احمد میرهادی 1371/12/29 1372/12/29 خاتمه
11 بررسی خصوصیات فولیکولی وارتباط آنها با کیفیت پوست گوسفند زندی مسلم پرمون 1376/12/29 1377/12/29 خاتمه
12 تولید کره کم چرب با استفاده از عسل و مارمالاد هویج یداله ترکاشوند 1385/08/29 1387/08/30 خاتمه
13 تهیه لاکتوزیل اوره ازاب پنیر یداله ترکاشوند 1375/12/30 1381/12/29 خاتمه
14 افزایش راندمان تولید پنیر با استفاده از ماده همرسوب پروتئینی شیر یداله ترکاشوند 1388/12/29 1390/06/31 خاتمه
15 بررسی امکان تولید مارگارین (Table margarinc) با استفاده از تجهیزات کارخانه شیر یداله ترکاشوند 1374/12/29 1376/12/29 خاتمه
16 بررسی شرایط تولید وبسته بندی پنیر فر آیند شده یداله ترکاشوند 1381/12/29 1383/12/30 خاتمه
17 شناسائی ویژگی های الیاف شترهای بومی ایران مهناز صالحی 1371/12/29 1373/12/29 خاتمه
18 اثرفصل ودفعات پشم چینی بر تولیدبارپارگی قطروطول الیاف درنژادبلوچی مهناز صالحی 1377/12/29 1379/12/30 خاتمه
19 امکان افزایش تولید الیاف شتر ایران مهناز صالحی خاتمه
20 بررسی ویژگی الیاف وپوست حاصل ازدورگه های شتردرمقایسه باشترهای یک کوهانه مهناز صالحی 1380/12/29 1382/12/29 خاتمه
21 ارزیابی خصوصیات پوست شترمرغ ، فرآوری شده به روشهای مختلف دباغی مهناز صالحی 1385/04/30 1388/04/30 خاتمه
22 شناخت خصوصیات پوست بزهای بومی ایران بمنظور درجه بندی و دسته بندی آنها مهناز صالحی 1381/12/29 1388/05/30 خاتمه
23 بررسی ویژگیهای پشم نژاد بلوچی در سه ناحیه کرمان -نائین – اصفهان مهناز صالحی 1369/12/29 1371/12/29 خاتمه
24 بررسی ویژگیهای کمی وکیفی کرک بزهای نائینی در ایستگاه بافت کرمان در مقایسه با بزهای استان کرمان ویزد مهناز صالحی 1369/12/29 1371/12/29 خاتمه
25 بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد وکاه غنی شده بر خصوصیات مختلف پشم گوسفند ورامینی نصرتاله طاهر پور 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
26 بررسی ویژگیهای الیاف پوششی بز مرخز در ایستگاههای تحقیقات دامپروری سنندج ومهرگان (کرمانشاه ) نصرتاله طاهر پور 1371/12/29 1374/12/29 خاتمه
27 بررسی اثر دو رگ گیری بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پشم گوسفندان ایرانی و خارجی نصرتاله طاهر پور 1369/12/29 1370/12/30 خاتمه
28 بررسی کمی وکیفی الیاف پوششی بزهای مرخز ایستگاه دامپروری سنندج و بزهای مرخز کردستان نصرتاله طاهر پور – محمد ابراهیم حسنی نژاد 1371/12/29 1372/12/29 خاتمه
29 تاثیر جنگ خلیج فارس بر وضعیت فلزات سنگین در گوشت و آلایش های خوراکی دامهای استان خوزستان و بوشهر زهرا عبادی 1387/05/31 1392/04/31 خاتمه
30 تعیین کیفیت وترکیبات شیمیایی گوشت شتر پروار شده تک کوهانه و آمیخته ( دو کوهانه و تک کوهانه ) زهرا عبادی 1382/05/31 1387/05/31 خاتمه
31 بررسی ارتباط محتوای مواد معدنی پشم وظرافت پشم در گوسفندان کلکوهی داود کیانزاد – سید احمد میرهادی 1371/12/29 1373/12/29 خاتمه
32 شناسایی ترکیبات مواد مولد عطر وطعم پنیرلیقوان با پنیرهای سفیدابنمکی گلپایگان حمیدرضا مهدوی عادلی 1377/12/29 1381/12/29 خاتمه
33 تهیه شناسنامه تولید ومشخصات فیزیکی شیمیایی، حسی، میکروبی محصولات لبنی ده استان (سیستان وبلوچستان-اذربایجان شرقی وغربی لرستان -اردبیل- فارس- خراسان-همدان-خوزستان- اصفهان) حمیدرضا مهدوی عادلی 1377/12/29 1381/12/29 خاتمه
34 تهیه شناسنامه تولید ومشخصات فیزیکی – شیمیایی حسی میکروبی محصولات لبنی سنتی استانهای مازندران وسمنان حمیدرضا مهدوی عادلی 1375/12/30 1377/12/29 خاتمه
35 شناسایی پنیر های تولیدی سنتی در استان گیلان ، کرمان وکردستان با شناخت تکنولوژی تولید حمیدرضا مهدوی عادلی 1371/12/29 1372/12/29 خاتمه
36 بررسی روشهای تولید و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی پنیرهای کوزه ای سنتی آذربایجانغربی و امکان تولید نیمه صنعتی آن فضل اله موسوی پور 1381/12/29 1383/12/30 خاتمه
37 بررسی تولید میکروبی آنزیم های جانشین رنین (مایه پنیر قارچی ) سید احمد میرهادی – فرشاد خادمی 1373/12/29 1374/12/29 خاتمه
38 اثر تغذیه ای سطوح مختلف بقایای پسته پاک کنی ( خشک و سیلو شده ) بر کمیت وکیفیت گوشت گوسفند افشاری زهرا عبادی 1390/03/31 1392/12/28 خاتمه
39 بررسی رابطه خصوصیات الیاف پوششی با صفات پوست بزهای بومی هفت استان کشور مهناز صالحی 1389/05/31 1392/05/31 خاتمه
40 تاثیر دو روش شانه زنی بر کمیت و کیفیت کرک حمیدرضا انصاری رنانی 1390/11/30 1392/11/30 خاتمه
41 تعیین سطح مناسب استفاده از پودر بنتونیت سدیمی برای محافظت از پوست بز سید احمد میرهادی 1391/10/30 1395/01/28 خاتمه
42 بررسی استفاده از بنتونیت در نگهداری پوست ( طرح ) مهناز صالحی علی رضا آقاشاهی – مهناز صالحی – زهرا عبادی – ژاله میر عبدالباقی – سید احمد میرهادی 1391/10/30 1396/04/31 خاتمه
43 اثر مصرف پودر بنتونیت بر ویژگی های پلت، کراست و چرم بز مهناز صالحی 1392/11/30 1395/11/30 خاتمه
44 بررسی اثر تغذیه ای محصول نهایی خط تبدیل ضایعات میوه و تره بار به خوراک دام بر تولید کمی وکیفی الیاف و پوست بره های نر مهناز صالحی 1389/11/30 1391/08/30 خاتمه
45 بررسی اثر تغذیه ای محصول نهایی خط تبدیل ضایعات میوه و تره بار به خوراک دام بر کمیت و کیفیت گوشت گوسفند پرواری زهرا عبادی 1389/11/30 1392/03/31 خاتمه
46 بررسی نحوه تولید و تغییرات میکروبی و فیزیکو شیمیایی پنیر سیا مزگی طی دوران رسیدن به منظور دستیابی به امکان تولید نیمه صنعتی آن حمیدرضا مهدوی عادلی 1389/08/30 1391/08/30 خاتمه
47 تدوین برنامه راهبردی تحقیقات محصولی پوست ، چرم والیاف دامی کشور حمیدرضا انصاری رنانی 1389/09/30 1390/09/30 خاتمه
48 بررسی تاثیر مصرف پودر بنتونیت در خواص پساب حاصل از فرآوری پوست بز علی رضا آقاشاهی مهناز صالحی 1392/11/30 1396/05/31 خاتمه
49 افزایش راندمان تولید پنیر با استفاده از مقادیر مختلف شیر فراپالایش و آب پنیرفوق پالایش فضل اله موسوی پور 1393/08/30 1397/05/01 خاتمه
50 کاهش چربی و غنی سازی کره با استفاده از پروتئین سویا یداله ترکاشوند 1393/08/30 1395/02/31 خاتمه
51 ساخت بستنی فرآسودمند (غنی شده با روغن امگا-3 ماهی) و بررسی ویژگی‌های حسی و پایداری آن طی 4 ماه نگهداری امیررضا شویکلو 1394/06/19 1395/12/19 خاتمه
52 اثر سیستم پرورش بر خصوصیات کرک بزهای رائینی حمیدرضا انصاری رنانی 1394/07/30 1395/07/30 خاتمه
53 کاربرد پروتئین ایزوله شده ماهی در فرمولاسیون فرآورده های گوشتی فاز 1-تعیین روش بهینه ی ساخت ایزوله پروتئین از گوشت تیره ماهی تون امیررضا شویکلو 1395/04/31 1396/10/30 خاتمه
54 کاربرد پروتئین ایزوله شده ماهی تون در فرمولاسیون فرآورده‌های گوشتی-فاز 2: بررسی تغییرات کیفی و پایداری ایزوله پروتئین ماهی تون هنگام نگهداری در سردخانه امیررضا شویکلو 1395/05/14 1396/11/14 خاتمه
55 کاربرد پروتئین ایزوله شده ماهی تون در فرمولاسیون فرآورده‌های گوشتی- فاز 3: استفاده از ایزوله پروتئین ماهی تون در فرمولاسیون برگر ماهی و بررسی اثر آن بر کیفیت و پایداری محصول امیررضا شویکلو 1395/05/14 1397/05/14 خاتمه
56 بررسی شیوه و شرایط بهینه تولید ماست پروبیوتیک همزده و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی محصول نهایی حمیدرضا مهدوی عادلی 1395/07/30 1396/01/31 خاتمه
57 دستیابی به دانش فنی تولید پنیر لور حمیدرضا مهدوی عادلی 1395/11/30 1397/02/31 خاتمه
58 بررسی تاثیر صمغ عربی و کاسنی بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک (بیفیدو باکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس کازئی)در بستنی سین بیوتیک وانیلی و نیز اثر آنها بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی محصول تولیدی حمیدرضا مهدوی عادلی 1395/11/30 1397/02/31 خاتمه
59 استفاده از ایزوله پروتئین سنگدان مرغ در فرمولاسیون توپک(کوفته)ماهی امیررضا شویکلو 1396/05/01 1397/11/01 خاتمه
60 طراحی و ساخت همبرگر کم‌چرب (رژیمی) امیررضا شویکلو 1396/12/01 1398/06/01 خاتمه
61 بررسی اثر شکل فیزیکی خوراک بر کیفیت گوشت بره های نر کلکویی زهرا عبادی حسین غلامی 1391/11/30 1394/06/30 خاتمه
62 بررسی ژنتیکی برخی از خصوصیات مربوط به پشم و رشد در گوسفند بلوچی مهناز صالحی 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
63 اثرات سطوح مختلف تغذیه بر روی فعالیت فولیکولهای پوست ریزش الیاف وکمیت وکیفیت پشم گوسفند ورامینی حمیدرضا انصاری رنانی 1375/12/29 1376/12/29 خاتمه
64 بررسی امکان تکثیرکرم خاکی بربقایا و ضایعات مختلف کشاورزی به منظورتغذیه دام زهرا عبادی 1378/12/29 1381/12/29 خاتمه
65 اثر شکل فیزیکی خوراک بر خصوصیات پشم و پوست بره های نر کلکوئی مهناز صالحی/ غلامی حسین 1389/10/30 1391/07/30 خاتمه
66 بررسی امکان توسعه تولید لبنیات با استفاده از شیر گاومیش یداله ترکاشوند 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
67 بهینه سازی فرآیند تولید فرآورده های لبنی بومی کشور امیررضا شویکلو محسن باقری – محمد ترحمی – علی رضا چگنی – اکرم قره داغی

 

1396/05/01 1398/11/01 خاتمه
68 قابلیتهای پرورش گوسفند و بز ارگانیک عشایر شهرستان بافت حمیدرضا انصاری رنانی 1395/08/30 1397/02/31 خاتمه
69 تعیین میزان الودگی میکروبی ثانویه لاشه گاو وگوسفند درکشتارگاه های صنعتی وتاثیران برماندگاری وکیفیت گوشت سرداستان تهران زهرا عبادی 1380/12/29 1382/12/29 خاتمه
70 مطالعه و تدوین برنامه راهبردی توسعه گاومیش خوزستان مرتضی رضایی – مجتبی زاهدی فر – هرمز منصوری – سیروس امیری نیا – عبد الرضا تیموری – علی رضا آقاشاهی – یداله ترکاشوند – مختارعلی عباسی 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
فهرست