پژوهش های خاتمه یافته بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولید مثل دام و طیور

ردیف

عنوان

مسئول/مسئولان

مجری/مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 بررسی اثرات اولین سن جفتگیری بر روی خصوصیات تولیدی بزهای سانن ایرانی اسماعیل اسماعیلی راد 1369/12/29 1375/12/30 خاتمه
2 دو رگ گیری و بالا بردن چند قلو زایی در گوسفندان آرخارمرینوس با استفاده از هورمون فریدون امینی 1371/12/29 1375/12/30 خاتمه
3 بررسی و ارزیابی بافرهای سیترات ، تریس و شیرنیمه بس چرخ گاو به منظور تعیین مناسبترین آنها جهت رفیق سازی ونگهداری یوسف جعفری آهنگری 1372/12/29 1372/12/29 خاتمه
4 مطالعه وتعیین راندمان آبستنی میش ها پس از تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم رقیق شده قوچ در بافر تریس یا شیر کم چربی یوسف جعفری آهنگری 1373/12/29 1375/12/30 خاتمه
5 مقایسه قدرت تولید مثل ومیزان بره دهی میش قزل وقزل کیوسی ایرج سیاحی 1369/12/29 1375/12/30 خاتمه
6 بررسی قابلیت تولید شیر گوسفندان قزل ومغانی وآمیخته های آنها با گوسفندان کیوسی وسوفولک سیروس احمد وند 1374/12/29 1376/12/29 خاتمه
7 بررسی تاثیر چهار نوع جیره غذایی با درصد الیاف خام مختلف جهت جلوگیری از تلفات بره های شیر سوز نژاد شال اسماعیل اسماعیلی راد 1369/12/29 1371/12/29 خاتمه
8 بررسی وضیت مدیریتی پروار بندی گوساله در ایران عبد الرضا تیموری – ابوالفضل عباسی 1374/12/29 1376/12/29 خاتمه
9 بررسی ومقایسه قدرت پرواری وارزشیابی لاشه گوساله های نر سیستانی وهولشتاین منوچهر سراج 1371/12/29 1373/12/29 خاتمه
10 بررسی ومقایسه وضعیت لاشه گوساله های نرپرواری سیستانی با گوساله های نرهلشتاین درسه سطح مختلف وزن هنگام کشتار منوچهر سراج 1372/12/29 1373/12/29 خاتمه
11 بررسی کاهش سن اولین جفتگیری تلیسه سیستانی منوچهر سراج 1372/12/29 1376/12/29 خاتمه
12 بررسی ومقایسه توان پرواری هیبریدهای حاصل از تلاقی نژاد لیموزین ،بلون دکتین ،هولشتاین وسیستانی منوچهر سراج 1373/12/29 1378/12/29 خاتمه
13 بررسی قدرت پرواری وتعیین مناسب ترین سن اقتصادی کشتارگوساله های سیستانی منوچهر سراج 1369/12/29 1371/12/29 خاتمه
14 بررسی اثرات سه نوع جیره غذایی از نظر میزان انرژی در پرواربندی وکمیت وکیفیت لاشه گوساله های نر سیستانی منوچهر سراج 1369/12/29 1373/12/29 خاتمه
15 مقایسه سرعت رشد وکیفیت لاشه بره مغانی وبره مغانی سافولک ایرج سیاحی 1369/12/29 1371/12/29 خاتمه
16 بررسی آزمایشات مقایسه ای وعملکرد اقتصادی هیبریدهای تولید تخمگذار تولید موسسه تحقیقات دامپروری با هیبریدهای تخمگذار امیر هوشمند شمسایی 1372/12/29 1380/12/29 خاتمه
17 مطالعه اثر نسبتهای مختلف انرژی به پروتیین جیره بر روی چربی قابل تفکیک بره های نر پرواری نژاد لری – بختیاری احمد شیران 1372/12/29 1373/12/29 خاتمه
18 استفاده از اندازه های مختلف بدن دو گروه ژنتیکی گوسفندان مغانی و ماکویی (زنده) جهت برآورد ترکیبات فیزیکی وشیمیایی لاشه محمد رضا کیان زاد 1372/12/29 1375/12/30 خاتمه
19 بررسی اثرات سه نوع جیره غذایی در تغییرات وزن زنده وچربی بدن ومیش شال منوچهر منعم 1369/12/29 1373/12/29 خاتمه
20 مقایسه اثرات ناشی از اشکال ظاهری علوفه خشک مصرفی در پرواربندی بره منوچهر منعم 1371/12/29 1372/12/29 خاتمه
21 بررسی سن مناسب رکودگیری وزن بمنظور برآورد رشد بره وتولید شیر میش قزل منوچهر منعم 1372/12/29 1376/12/29 خاتمه
22 تاثیرتنش حرارتی روی تولید،کیفیت وانتقال جنین درگاوسیستانی امیر نیا سری نسلجی 1380/12/29 1382/12/29 خاتمه
23 بررسی علل نازایی میش های موجوددرموسسه تحقیقات علوم دامی کشور فریدون امینی 1377/12/29 1379/12/30 خاتمه
24 بررسی خصوصیات تولید مثلی مادیان های نژاد ترکمن فریدون امینی 1379/12/30 1384/05/31 خاتمه
25 اثرات تغذیه وهورمون لپتین بر ترشح هورمون های جنسی ومتابولیکی ومیزان تخمک گذلری در میش ارمین توحیدی 1379/12/30 1380/12/29 خاتمه
26 بررسی خصوصیات کمی وکیفی سیمن بز مرغز در سنین و فصول مختلف سال احمد رحمانی 1379/12/30 1381/12/29 خاتمه
27 تلقیح مصنوعی با زمان ازپیش تعیین شده پس ازهمزمانی تخمک گذاری درگاومیش امیر نیاسری 1379/12/30 1381/12/29 خاتمه
28 مطالعه روشهای همزمان فحلی در تلیسه ها و گاوهای نژاد سیستانی امیر نیا سری نسلجی 1377/12/29 1380/12/29 خاتمه
29 بررسی تاثیر دوزهای مختلف پروژسترون برروی دینامیسم فولیکولهای تخمدانی والگوی ترشحی هورمونهای LH وFSH وپروژسترون در شترهای یک کوهانه امیر نیا سری نسلجی 1383/03/30 1384/03/30 خاتمه
30 مقایسه توان پرواری شترهای تک کوهانه وامیخته نادر اسدزاده 1379/12/30 1381/12/29 خاتمه
31 تحلیل اقتصادی عملکرد واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری در استانهای تهران ، خراسان واصفهان عبد الرضا تیموری 1377/12/29 1380/12/29 خاتمه
32 تاثیراخته کردن برکیفیت گوشت گوساله نر سیستانی فتح اله سرحدی 1378/12/29 1380/12/29 خاتمه
33 تعیین سن مناسب پرواردرشترهای امیخته فتح اله سرحدی 1379/12/30 1382/12/29 خاتمه
34 طرح ملی تعیین سهم نسبی عوامل موثربر بازدهی واحدهای پرواربندی گوسفند و بز در هفت استان کشور محمد رضا کیان زاد 1380/12/29 1385/08/29 خاتمه
35 بررسی وضعیت کبوتران ایران وخصوصیات تولیدی انها دراستانهای قزوین وتهران محمدصادق لطفی پور 1380/12/29 1383/12/28 خاتمه
36 بررسی امکان افزایش جوجه در کبوتر کبود محمدصادق لطفی پور 1383/03/30 1385/03/30 خاتمه
37 تاثیر تغذیه یکسان بر تولید چهار توده کبوتر ایرانی محمدصادق لطفی پور 1383/03/30 1385/03/30 خاتمه
38 بررسی عوامل موثربر پرواربندی میش حذفی شال منوچهر منعم 1380/12/29 1381/12/29 خاتمه
39 بررسی مزیت نسبی صادرات گوشت مرغ فرهاد میرزایی 1378/12/29 1379/12/30 خاتمه
40 بررسی طبقه بندی وتحلیل طرحهای تحقیقاتی تغذیه دام انجام شده ازسال 75-69 فرهاد میرزایی 1378/12/29 1380/12/29 خاتمه
41 بررسی جایگاه صادرات تخم مرغ ایران:تحلیلی برمزیت نسبی وموانع موجود فرهاد میرزایی 1380/12/29 1383/05/30 خاتمه
42 بررسی جایگاه ایران در صادرات پوست وسالامبورو چرم با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی فرهاد میرزایی 1383/03/30 1385/12/28 خاتمه
43 بررسی و تعیین تعداد وترکیب مناسب گله در گاوداریهای هلشتاین از نظر بازده اقتصادی .فاز1: مطالعه گاوداری های هلشتاین احمد ناجی زواره 1378/12/29 1381/12/29 خاتمه
44 بررسی عملکرد تولیدی گاوداریهای تحت پوشش تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت محمد رضا کیان زاد 1388/11/30 1390/05/31 خاتمه
45 ارزیابی میزان موفقیت طرح ذخیره گردشی گوشت مرغ در کشور از دیدیگاه تولید کنندگان ، کشتارگاه داران گان و کارشناسان ذیربط (دی ماه 1381 لغایت اسفند 1383 ) احمد ناجی زواره 1385/03/31 1386/12/28 خاتمه
46 بررسی مسایل اقتصادی کشتار و بازار رسانی گوشت مرغ در ایران احمد ناجی زواره 1385/03/31 1386/12/28 خاتمه
47 اثر منبع اسیدچرب امگا -3 برعملکرد،ترکیبات شیروبیان ژن آنزیم های لیپوژنیک درغده پستان بزهای سانن هدی جواهری بار فروشی 1390/06/31 1395/09/30 خاتمه
48 انجماد و انتقال رویان اسب ترکمن فریدون امینی 1384/05/31 1389/06/30 خاتمه
49 اثر فتوپریود بر بازده تولیدمثل خارج از فصل میش ابوالحسن صادقی پناه 1386/10/30 1389/04/31 خاتمه
50 بهبود عملکرد پروار بره های نر شال در یکی از گله های مردمی استان تهران با استفاده از قوچهای غیر خویشاوند با فنوتیپ مناسب – حسین پیری 1387/06/31 1390/09/30 خاتمه
51 اثر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد پروار گوساله های نر مونبیلیارد نادر اسدزاده 1388/08/30 1390/08/30 خاتمه
52 مقایسه عملکرد پروارگوساله های نر هلشتاین و مونبلیارد با استفاده از خوراک کامل بلوک نادر اسدزاده 1388/08/30 1390/08/30 خاتمه
53 مقایسه افزایش وزن بره در پس چر با تغذیه کمکی و بدون تغذیه کمکی نادر اسدزاده 1386/03/31 1387/09/30 خاتمه
54 مطالعه خصوصیات تولید مثلی اسب قره باغ در استان آذربایجانشرقی فریدون امینی 1388/03/31 1391/09/30 خاتمه
55 اثر نوع رقیق کننده و طول مدت نگهداری بر کیفیت سیمن نریان ترکمن فریدون امینی 1388/03/31 1391/03/31 خاتمه
56 مقایسه سه روش خوراک دادن بر عملکرد بره های نر پروار زندی نادر پاپی 1386/03/31 1387/03/31 خاتمه
57 بررسی اثرات سطوح مختلف کنسانتره بر عملکرد پروارری بره های نر شال نادر پاپی 1386/09/30 1388/02/31 خاتمه
58 بررسی علل حذف گاو شیری در گاوداری های صنعتی عبد الرضا تیموری 1386/07/30 1389/03/31 خاتمه
59 مطالعه کارآیی فنی مزارع مرغ گوشتی استان تهران نادر اسدزاده 1388/12/29 1393/12/29 خاتمه
60 نعیین تغییرات شبانه روزی غلظت های کورتیزول، ایمونو گلوبولین ها و متابولیت های سرم خون در گوسفند ابوالحسن صادقی پناه 1387/04/31 1389/07/30 خاتمه
61 بررسیی اثرات آمیخته گری بر خصوصیات رشد و لاشه 4 نژاد کبوتر ایرانی محمدصادق لطفی پور 1385/09/29 1387/06/29 خاتمه
62 بررسی وضعیت ساختمانهاوتاسیسات درپرورش جوجه های گوشتی استان تهران احمد ناجی زواره 1388/12/29 1393/12/29 خاتمه
63 بررسی وضعیت واحدهای جوجه کشی دراستان تهران به منظور دستیابی به ارائه الگوی مناسب مدیریتی احمد ناجی زواره 1388/12/29 1393/12/29 خاتمه
64 بررسی وضعیت مزارع مرغ گوشتی استان تهران به منظور ارائه الگوی مدیریتی وافزایش بهره وری احمد ناجی زواره عبد الرضا تیموری – سید عبداله حسینی – احمد ناجی زواره 1388/12/29 1393/12/29 خاتمه
65 اثر تغذیه امگا – 3 بر رشد و تکامل بافت پستان به منظوربهبود شیر دهی در بزهای سانن آبستن شکم اول هدی جواهری بار فروشی 1389/12/29 1393/07/30 خاتمه
66 تغییرات بافت شناختی غده پستان در بزهای سانن تغذیه شده با دانه سویای فرآوری شده در آبستنی اول هدی جواهری بار فروشی 1392/06/31 1396/06/31 خاتمه
67 بررسی عملکرد تولیدی ، تولید مثلی و اقتصادی توده بز سانن در استان یزد محمد خاکی 1392/10/14 1395/04/14 خاتمه
68 تاثیر جایگزینی منابع اسیدهای چرب n-6 و n-3 بر بازده تولید مثل گاوهای شیرده هلشتاین ابوالحسن صادقی پناه 1390/03/31 1392/09/30 خاتمه
69 تاثیر روشهای مختلف تحریک نوری بر عملکرد تخمگذاری کبک محمدصادق لطفی پور 1391/01/31 1393/08/30 خاتمه
70 بررسیی اثرات آمیخته گری بر خصوصیات رشد و لاشه 4 نژاد کبوتر ایرانی محمدصادق لطفی پور 1385/09/29 1387/06/29 خاتمه
71 مقایسه اثر دو روش مختلف پرورش کبک بر عملکرد تولید گوشت محمدصادق لطفی پور 1391/03/31 1394/03/31 خاتمه
72 بهینه سازی مدیریت کود در واحدهای پرورش دام و طیور با استفاده از سامانه تولید بیوگاز و کمپوست فرهاد میرزایی 1394/02/19 1395/02/19 خاتمه
73 تاثیر جابجایی منبع اسیدهای چرب امگا6 و امگا3 در جیره فلاشینگ بر تولید مثل میش(طرح) نادر اسدزاده نادر اسدزاده – مرتضی رضایی 1394/03/31 1396/08/30 خاتمه
74 تاثیر جابجایی منبع اسیدهای چرب امگا6 و امگا3 در جیره فلاشینگ بر بازده تولید مثل میش نادر اسدزاده 1394/03/31 1396/03/31 خاتمه
75 تاثیر جابجایی منبع اسیدهای چرب امگا6 و امگا3 در جیره فلاشینگ بر تغییرات هورمونی در میش نادر اسدزاده 1394/03/31 1396/03/31 خاتمه
76 تاثیر منبع امگا- 6 بر تغییرات متابولیکی و هورمونی در بزهای سانن در آبستنی و شیردهی اول هدی جواهری بار فروشی 1395/06/31 1396/12/29 خاتمه
77 بررسی پروفیل هورمون ها و متابولیت های خونی موثر در روند تخمگذاری در برخی از توده های مرغ بومی هدی جواهری بار فروشی 1395/08/30 1397/02/31 خاتمه
78 بررسی اثر Vemoherb T بر توان تولید مثلی گله مادر گوشتی هدی جواهری بار فروشی سید عبداله حسینی 1395/08/30 1397/02/31 خاتمه
79 بررسی بیان ژن های FSH و LH غده هیپوفیز در برخی از توده های مرغ بومی هدی جواهری بار فروشی 1395/10/30 1399/01/01 خاتمه
80 اثر دانه کامل سویا بعنوان منبع امگا-6 بر سلامت پستان و سلامت عمومی دام و تولید و ترکیب شیر بزهای سانن پس از اولین زایش احمد اکبری کله سر – مرجان براز جانی – هدی جواهری بار فروشی – ابوالحسن صادقی پناه – فضل اله موسوی پور – فرهاد میرزایی – احمد ناجی زواره نادر اسدزاده 1396/08/01 1398/02/01 خاتمه
81 تاثیر تغذیه با دانه بذرک اکسترود شده بعنوان منبع امگا- 3 بر بیان ژن های مسیر آپوپتوز در بزهای سانن شکم اول ابوالحسن صادقی پناه 1396/09/01 1399/03/01 خاتمه
82 ارزیابی درونی مدیریت ذخائر ژنتیکی و ایستگاههای تحقیقاتی موسسه نادر پاپی 1396/10/01 1397/10/01 خاتمه
83 ترویج سن مناسب پروار بره های نر شال نادر پاپی حسین پیری 1397/03/01 1399/03/01 خاتمه
84 ارزیابی بهبود بازده انجماد اسپرم در خروس با استفاده از آنتی اکسیدان هدفمند میتوکندریابی رضا مسعودی 1398/06/01 1400/08/01 خاتمه
85 تأثیر جیره حاوی روغن ماهی بر کیفیت اسپرم و بازده تولیدمثلی قوچ زندی رضا مسعودی 1398/06/01 1400/06/01 خاتمه
86 تاثیر افزودن آنتی اکسیدان هدفمند میتوکندریابی بر بازده اسپرم سرد شده در خروس رضا مسعودی 1398/12/01 1400/12/01 خاتمه
87 تعیین اسانس گیاهان دارویی قابل استفاده به عنوان محرک رشد درجیره جوجه های گوشتی (طرح) سید عبداله حسینی علی رضا آقاشاهی – مجید افشار – سید عبداله حسینی – ابوالحسن صادقی پناه – هوشنگ لطف الهیان – سیدمظفر مهدی زاده – سید احمد میرهادی – سیروس نوروزی – اکبر یعقوب فر 1392/05/14 1396/11/15 خاتمه
88 تحلیل اقتصادی استفاده از خوراک کامل پلت شده در گله های گوسفند عشایر حاشیه رودخانه کرخه غلامی حسین عبد الرضا تیموری 1392/12/29 1393/12/29 خاتمه
89 اثر منبع اسیدچرب امگا -3 برعملکرد،ترکیبات شیروبیان ژن آنزیم های لیپوژنیک درغده پستان بزهای سانن هدی جواهری بار فروشی 1390/06/31 1395/09/30 خاتمه
90 بررسی بهبود عملکرد پروار بره های نر با استفاده از قوچهای شال با فنوتیپ مناسب درمنطقه قزوین نادر پاپی – اصغر مسگر علی 1387/02/31 1390/05/31 خاتمه
91 تاثیر استفاده از قوچ های شال با فنوتیپ مناسب بر رشد،بلوغ و بازده تولید مثل بره میشها در یکی از گله های مردمی استان تهران حسین پیری – هدی جواهری بار فروشی 1387/02/31 1392/05/31 خاتمه
92 ثبت و پایش جمعیت گوسفند زل نادر پاپی 1397/04/01 1399/04/01 خاتمه
93 بررسی وضعیت مدیریتی و عملکرد توده گاوهای موجود در منطقه گلپایگان با توجه به شرایط تغذیه ای ومدیریتی احمد ناجی زواره 1373/12/29 1376/12/29 خاتمه
94 استفاده ازکاه گندم غنی شده با اهک و اوره در تغذیه گوساله های نرپرواری و تعیین قابلیت هضم انها به روش Invitro احمد ناجی زواره 1373/12/29 1376/12/29 خاتمه
95 مطالعه و تدوین برنامه راهبردی توسعه گاومیش خوزستان مرتضی رضایی – مجتبی زاهدی فر – هرمز منصوری – سیروس امیری نیا – عبد الرضا تیموری – علی رضا آقاشاهی – یداله ترکاشوند – مختارعلی عباسی 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
96 بهبود عملکرد تولیدی گله های گوسفند و بز عشایر حاشیه رودخانه کرخه با استفاده از خوراک کامل پلت و یا بلوک شده ( طرح ) غلامی حسین نادر اسدزاده – عبد الرضا تیموری – غلامی حسین – محمدعباس ولایتی 1392/12/29 1393/12/29 خاتمه
97 بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت بر عملکرد پروار بره های نر نادر پاپی 1388/01/31 1390/01/31 خاتمه
98 تاثیر استفاده از ترکیبات مختلف بنتونیت (مونتموریلونیت ) بر پیامدهای فیزیولوژیک و متابولیک مرتبط با آسیت در جوجه های گوشتی ابوالحسن صادقی پناه 1388/01/31 1390/01/31 خاتمه
99 تاثیر پوشش چربی بر هضم شکمبه ای و روده ای منابع پروتئین و مکمل های متیونین و لایزین در گاو ابوالحسن صادقی پناه 1389/02/31 1391/11/30 خاتمه
100 توسعه واحدهای گاومیش داری (متمرکز ونیمه متمرکز) در خوزستان عبد الرضا تیموری 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
101 اثرات آغشته سازی دانه غلات جیره با چربی بر تولید اسید و گاز در شکمبه و تغییر نسبی محل هضم نشاسته ابوالحسن صادقی پناه 1391/02/31 1393/08/30 خاتمه
102 تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای مکمل متیونین عبوری پرومت در گاو ابوالحسن صادقی پناه 1391/05/31 1392/05/31 خاتمه
103 مقایسه اثر مکمل مخلوط گیاهان دارویی و آنتی بیوتیک در جیره بر عملکرد ؛ خصوصیات لاشه ؛ فراسنجه های خونی و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی فرهاد میرزایی 1391/05/31 1392/05/31 خاتمه
104 بررسی اثر تغذیه علوفه سیلوشده سیب زمینی ترشی بر عملکرد پروار بره های نر نادر پاپی 1392/02/31 1394/08/30 خاتمه
105 تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم علوفه سیب زمینی ترشی در گوسفند نادر پاپی 1392/04/31 1394/010/30 خاتمه
106 مطالعه و تعیین ارزش غذایی علوفه سیب زمینی ترشی نادر پاپی 1392/04/31 1394/10/30 خاتمه
107 اثرات سطوح اسانس ریحان بر عملکرد ، فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی ابوالحسن صادقی پناه 1392/05/14 1394/03/14 خاتمه
108 اثرات سطوح اسانس بابونه بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی ابوالحسن صادقی پناه 1392/05/14 1394/03/14 خاتمه
109 تحلیل اقتصادی استفاده از خوراک کامل بلوک در گله های گوسفند عشایر حاشیه رودخانه کرخه عبد الرضا تیموری 1392/12/29 1393/12/29 خاتمه
110 بهبود عملکرد تولیدی وتولیدمثلی گوسفندان عشایری با استفاده از خوراک کامل بلوک شده در استان خوزستان غلامی حسین نادر اسدزاده 1392/12/29 1393/12/29 خاتمه
111 تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم علوفه سیلو شده سیب زمینی ترشی در گوسفند نادر پاپی 1394/10/30 1396/10/30 خاتمه
112 بررسی اثرات عصاره گلپر و آنیسون بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی نادر پاپی 1396/02/01 1397/02/01 خاتمه
113 استفاده از خوراک کامل فشرده در پرواربندی بره های نر نادر پاپی حسین پیری 1397/03/01 1399/03/01 خاتمه
114 بررسی اثرات استفاده از لیناکل (محرک رشد ) روی رشد جوجه های گوشتی فضل اله افراز- امیر هوشمند شمسایی 1372/12/29 1373/12/29 خاتمه
115 تاثیر بنتونیت(مونتموریلونیت) کم تورم فراوری شده و نشده در مقایسه با زئولیت بر عملکرد جوجه های گوشتی

 

عبد الرضا تیموری 1389/05/31 1391/05/31 خاتمه
116 ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور (طرح) حمیدرضا سیدآبادی نادر پاپی – علی جوان روح علی آبادی – حمیدرضا سیدآبادی

 

1396/10/01 1398/04/01 خاتمه
117 تاثیر منابع امگا- 3 و امگا- 6 بر رشد و نمو بافت پستان بزهای سانن در زایش اول(طرح) نادر اسدزاده – سعید اسماعیل خانیان – محمدحسین بنابازی – هدی جواهری بار فروشی – حمیدرضا سیدآبادی 1395/06/31 1399/07/01 خاتمه
118 افزایش بازدهی اقتصادی گوسفندان زل تحت سیستم پرورش متمرکز (صنعتی) محمد رضا کیان زاد 1385/05/31 1390/05/31 خاتمه
119 بررسی اثرات آمیخته گری بین 3 گروه ژنتیکی گوسفندان شال- زل ومغانی برروی رشد وخصوصیات لاشه محمد رضا کیان زاد 1377/12/29 1378/12/29 خاتمه
فهرست