پژوهش های خاتمه یافته بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

ردیف

عنوان

مسئول/مسئولان

مجری/ مجریان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

1 اثر همخونی بر صفات رشد و تولید مثل در گوسفند زندی حسن بانه 1394/02/19 1395/02/19 خاتمه
2 تعیین معیار انتخاب وهدف اصلاحی مناسب برای شترهای مناطق کویری ایران با استفاده از شبیه سازی رایانه ای مختارعلی عباسی 1390/03/31 1393/03/31 خاتمه
3 حفظ ، توسعه و اصلاح نژاد گاو سیستانی ( طرح ) مختارعلی عباسی نعمت اله اسدی – حمیدرضا سیدآبادی – مختارعلی عباسی – علی اکبر قره داغی – محمود وطن خواه 1391/10/30 1396/03/30 خاتمه
4 بررسی راهکارهای مناسب احیاء ، حفظ و توسعه گاو سیستانی علی اکبر قره داغی 1391/10/30 1396/03/30 خاتمه
5 تعیین اهداف وبرنامه های اصلاحی برای شترهای یک کوهانه ایران در مناطق کویری مختارعلی عباسی – مهدی شکوه مند – محمود وطن خواه – مختارعلی عباسی 1390/03/31 1393/03/31 خاتمه
6 اصلاح نژاد گاو سیستانی با روش هسته باز مختارعلی عباسی 1391/10/30 1396/03/30 خاتمه
7 اثر همخونی بر صفات رشد در گوسفند شال سیما ساورسفلی 1393/11/14 1395/05/14 خاتمه
8 اثر همخونی بر صفات رشد و تولیدمثل در گوسفند بلوچی مختارعلی عباسی 1393/11/14 1395/03/14 خاتمه
9 برآورد تاثیر همخونی بر روی صفات تولیدی و تولید مثلی با استفاده از اطلاعات شجره ای در مرغان بومی ایران(طرح) سعید اسماعیل خانیان شعله قربانی – علی اکبر قره داغی 1395/05/31 1399/01/01 خاتمه
10 پایش و ثبت جمعیتهای گاو بومی ایران علی جوان روح علی آبادی قربان الیاسی زرین قبایی – صابر جلوخانی نیارکی – محسن دادار – بهاره طاهری دزفولی – مرتضی کیخا صابر 1396/05/01 1399/05/01 خاتمه
11 پایش و ثبت جمعیتهای بز بومی کشور سیما ساورسفلی حمیدرضا بهمنی – صابر جلوخانی نیارکی – نجمه کارگر برزی – عبدالمهدی کبیری فرد – محمد رضا مشایخی 1396/05/01 1399/05/01 خاتمه
12 بررسی وضعیت موجود، تشریح استانداردهای کمی و کیفی و تحلیل اطلاعات در بانکهای ژن دام، طیور و زنبورعسل علی جوان روح علی آبادی 1398/03/01 1399/03/01 خاتمه
13 بررسی صفات کمی و کیفی بیده بزهای بومی و آمیخته استان قم سیما ساورسفلی 1392/01/19 1394/06/29 خاتمه
14 تعیین اهداف و برنامه اصلاحی برای گوسفند مغانی سیما ساورسفلی 1389/02/31 1392/02/31 خاتمه
15 تعیین اهداف و برنامه اصلاحی برای گوسفند افشاری مختارعلی عباسی 1389/02/31 1392/02/31 خاتمه
16 برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی و تولید مثل گوسفند افشاری در شرایط پرورش روستایی مختارعلی عباسی 1385/11/30 1388/11/30 خاتمه
17 شناسایی کمی وکیفی و برآورد مولفه های (کو) واریانس صفات مهم نژادهای گوسفند افشاری به منظورارائه الگوی مناسب اصلاح نژاد مختارعلی عباسی – رحمان رستم خانی 1385/05/31 1390/05/31 خاتمه
18 تعیین اهداف و برنامه اصلاحی برای گوسفند سنگسری مختارعلی عباسی – حسن نو بهاری 1389/02/31 1392/08/30 خاتمه
19 بررسی ترکیب پذیری مرغان بومی با نژاد های اصلاح شده ردآیلندرد ونیوهمشایر محمد علی کمالی 1374/12/29 1376/12/29 خاتمه
20 بررسی نحوه توارث رنگ در بزمرخزکردستان وبراوردفراوانی ژنها وژنوتیپ ها در منطقه اردشیر نجاتی جوارمی 1377/12/29 1380/12/29 خاتمه
21 تعیین اهداف و برنامه اصلاحی برای گوسفند دالاق سیما ساورسفلی – عبداله کاویان 1389/02/31 1392/02/31 خاتمه
22 تعیین اهداف و برنامه اصلاحی برای گوسفند زل سیما ساورسفلی – غلامرضا مختار پور 1389/02/31 1392/02/31 خاتمه
23 بررسی عملکرد هیبریدها ی گوشتی حاصل از لاینهای موسسه تحقیقات دامپروری با هیبریدهای تجارتی موجود درایران فضل اله افراز 1371/12/29 1373/12/29 خاتمه
24 بررسی همبستگی بین رکوردهای یکساله ورکوردهای کوتاه مدت درمرغ بومی فضل اله افراز 1380/12/29 1384/05/30 خاتمه
25 بررسی صفات اقتصادی مادران تولید شده از لاین گوشتی موسسه تحقیقات علوم دامی فضل اله افراز 1371/12/29 1373/12/29 خاتمه
26 عوامل موثر بر تعداد سلول های بدنی شیر و محاسبه همبستگی ژنتیکی آن با سایر صفات تولیدی و احتمال بروز ورم پستان در گاوهای شیری استان خراسان رضوی سونیا زکی زاده چوب تراش 1387/10/30 1390/04/31 خاتمه
27 تاثیر تعداد رکورد و مدت رکورد گیری بر برآورد پارامترهای ژنتیکی و دقت انتخاب صفات کمی در گوسفند مختارعلی عباسی 1387/01/31 1389/07/30 خاتمه
28 طرح – تعیین اهداف و برنامه اصلاحی برای نژادهای گوسفند ایران مختارعلی عباسی 1389/02/31 1392/02/31 خاتمه
29 شناسایی کمی وکیفی و برآورد مولفه های (کو) واریانس صفات مهم نژادهای گوسفند و بزایران به منظورارائه الگوی مناسب اصلاح نژاد مختارعلی عباسی 1380/12/29 1390/12/29 خاتمه
30 تعیین معیار انتخاب و هدف اصلاح نژاد مناسب برای مراکز مرغ بومی مختارعلی عباسی 1387/11/30 1390/06/31 خاتمه
31 برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثل برای مراکز مرغ بومی ایران مختارعلی عباسی 1387/11/30 1393/11/30 خاتمه
32 انتخاب برای بهبود عملکرد و تخمین پارامترها و روند ژنتیکی صفات اقتصادی مرغهای بومی استان فارس شعله قربانی 1387/11/30 1394/05/31 خاتمه
33 انتخاب برای بهبود عملکرد و تخمین پارامترها و روند ژنتیکی صفات اقتصادی مرغهای بومی استان اصفهان شعله قربانی 1387/11/30 1394/05/31 خاتمه
34 انتخاب برای بهبود عملکرد و تخمین پارامترها و روند ژنتیکی صفات اقتصادی مرغهای بومی استان خراسان رضوی شعله قربانی 1387/11/30 1394/05/31 خاتمه
35 انتخاب برای بهبود عملکرد و تخمین پارامترها و روند ژنتیکی صفات اقتصادی مرغهای بومی استان یزد شعله قربانی 1387/11/30 1394/05/31 خاتمه
36 انتخاب برای بهبود عملکرد و تخمین پارامترها و روند ژنتیکی صفات اقتصادی مرغهای بومی استان آذربایجانغربی علی اکبر قره داغی 1387/11/30 1394/05/31 خاتمه
37 ارزیابی عملکرد وخصوصیات لاشه شش هیبرید تجاری جوجه های گوشتی موجود در ایران محمد علی کمالی 1381/12/29 1382/12/29 خاتمه
38 طرح – اصلاح نژاد و بهبود صفات تولیدی و تولیدمثلی مرغهای بومی ایران محمد علی کمالی 1387/11/30 1394/05/31 خاتمه
39 انتخاب برای بهبود عملکرد و تخمین پارامترها و روند ژنتیکی صفات اقتصادی مرغهای بومی استان مازندران محمد علی کمالی 1387/11/30 1394/05/31 خاتمه
40 مقایسه اقتصادی افزایش تولید شیراز دو طریق اصلاح ژنتیکی وافزایش تعداد گاو شیری اردشیر نجاتی 1379/12/30 1380/12/29 خاتمه
41 اثراستفاده ماتریس روابط خویشاوندی واثرژنیتکی دام درانالیزازمایشگاه طراحی شده درعلوم دامی اردشیر نجاتی 1378/12/29 1380/12/29 خاتمه
42 ردیابی ژنهای عمده با استفاده از روش بیزی وبرآورد پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغهای بومی فارس مختارعلی عباسی 1389/10/30 1390/10/30 خاتمه
43 تعیین معیار انتخاب وهدف اصلاحی مناسب برای شترهای مناطق کویری ایران با استفاده از شبیه سازی رایانه ای مختارعلی عباسی 1390/03/31 1393/03/31 خاتمه
44 حفظ ، توسعه و اصلاح نژاد گاو سیستانی ( طرح) مختارعلی عباسی نعمت اله اسدی – حمیدرضا سیدآبادی – مختارعلی عباسی – علی اکبر قره داغی – محمود وطن خواه 1391/10/30 1396/03/30 خاتمه
45 بررسی راهکارهای مناسب احیاء ، حفظ و توسعه گاو سیستانی علی اکبر قره داغی 1391/10/30 1396/03/30 خاتمه
46 بررسی ساختارژنتیکی شتردو کوهانه ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره فضل اله افراز 1388/02/31 1391/02/31 خاتمه
47 تعیین اهداف وبرنامه های اصلاحی برای شترهای یک کوهانه ایران در مناطق کویری مختارعلی عباسی – مهدی شکوه مند – محمود وطن خواه – مختارعلی عباسی 1390/03/31 1393/03/31 خاتمه
48 اصلاح نژاد گاو سیستانی با روش هسته باز مختارعلی عباسی 1391/10/30 1396/03/30 خاتمه
49 بررسی تنوع گروه های خونی و پروتیینهای خون و صفات مورفولوژی مرغان بومی ایران فضل اله افراز 1372/12/29 1377/12/29 خاتمه
50 ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور براساس عامل آزمایشگاهها علی جوان روح علی آبادی 1396/10/01 1398/03/01 خاتمه
51 ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور(طرح) حمیدرضا سیدآبادی نادر پاپی – علی جوان روح علی آبادی – حمیدرضا سیدآبادی 1396/10/01 1398/04/01 خاتمه
52 اثر تغییرات آب و هوایی بر عملکرد تولید و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین اقلیم مدیترانه ای ایران سیما ساورسفلی 1395/06/31 1398/06/31 خاتمه
53 برنامه راهبردی افزایش کمی وکیفی پایدار تولید گوشت قرمز علی اکبر قره داغی 1389/09/30 1391/12/28 خاتمه
54 بررسی وضعیت پرورش گوسفند وبز در استان سیستان وبلوچستان مختارعلی عباسی 1389/10/30 1390/10/30 خاتمه
55 بررسی اثر روغن ذرت و ماهی (اسیدهای چرب غیر اشباع چندگانه زنجیر بلند ) و ویتامین E بر باروری و خصوصیات کیفی اسپرم خروس علی اکبر قره داغی 1384/05/31 1385/05/31 خاتمه
56 شناسایی و انتخاب بهترین کلنی های زنبورعسل در منطقه مرکزی ایران (استانهای تهران، قزوین، مرکزی و اصفهان) غلامحسین طهماسبی – محمد علی کمالی 1376/05/24 1384/12/28 خاتمه
57 بررسی صفات بیولوژیکی وبه گزینی کلنی های انتخابی در منطقه البرز مرکزی (فاز2طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل غلامحسین طهماسبی – محمد علی کمالی 1376/05/24 1384/12/28 خاتمه
58 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید عسل، بچه دهی و رفتار دفاعی کلنی های زنبور عسل در منطقه مرکزی کشور (فاز 3 استانهای اصفهان ، مرکزی، تهران و قزوین) غلامحسین طهماسبی – محمد علی کمالی 1384/09/30 1388/12/28 خاتمه
59 اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت زمستانگذرانی کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی ) غلامحسین طهماسبی محمد علی کمالی 1390/04/31 1395/11/30 خاتمه
60 اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت بچه دهی کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی ) غلامحسین طهماسبی محمد علی کمالی 1390/04/31 1395/11/30 خاتمه
61 اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت رفتار دفاعی کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی ) غلامحسین طهماسبی محمد علی کمالی 1390/04/31 1395/11/30 خاتمه
62 اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت تولید عسل کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی ) غلامحسین طهماسبی محمد علی کمالی 1390/04/31 1395/11/30 خاتمه
63 اصلاح نژاد زنبور عسل ( Apis mellifera . L ) برای مقاومت به کنه واروآ ( destructor Anderson &Truman varroa ) غلامحسین طهماسبی محمد علی کمالی سروستانی 1391/09/19 1395/11/30 خاتمه
64 طراحی نرم افزار تجزیه و تحلیل ژنتیکی در زنبور عسل حسن بانه 1396/02/01 1398/09/01 خاتمه
65 تعیین روش مناسب اندازه گیری وزن دنبه درگوسفندزنده امیرمسعود کورنگ بهشتی 1380/12/29 1381/12/29 خاتمه
66 مطالعه و تدوین برنامه راهبردی توسعه گاومیش خوزستان مرتضی رضایی – مجتبی زاهدی فر – هرمز منصوری – سیروس امیری نیا – عبد الرضا تیموری – علی رضا آقاشاهی – یداله ترکاشوند -مختارعلی عباسی 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
67 بررسی اثرات استفاده از دو نوع محلول بره موم در جیره بر روی سیستم ایمنی وعملکرد مرغان تخم گذار و گوشتی فضل اله افراز 1382/5/31 1385/5/31 خاتمه
68 بررسی وضعیت پرورش گاومیش در استان خوزستان به منظور طراحی برنامه اصلاح ژنتیکی مختارعلی عباسی 1390/04/31 1391/04/31 خاتمه
69 بررسی توان ایمنی جوجه های گوشتی آرین حاصل از مرغان مادر تغذیه شده با سطوح مختلف اسید آمینه متیونین فضل اله افراز 1394/03/31 1395/03/31 خاتمه
70 استفاده از پودر شبدر برسیم در تغذیه مرغان گوشتی ومقایسه با پودر یونجه فضل اله افراز 1372/12/29 1374/12/29 خاتمه
71 بررسی اثرات استفاده از لیناکل (محرک رشد ) روی رشد جوجه های گوشتی فضل اله افراز- امیر هوشمند شمسایی 1372/12/29 1373/12/29 خاتمه
72 تدوین برنامه راهبردی حفظ ذخائر ژنتیکی دامی کشور محمد علی کمالی سروستانی 1389/12/29 1390/12/29 خاتمه
فهرست