کیانوش سامی

سمت: مسئول قراردادها

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 374

پست الکترونیکی: samikianoosh@gmail.com

وظایف:

  • تنظیم قراردادهای درآمدی
  • برگزاری امور مناقصات
  • کنترل درآمدهای خدمات آزمایشگاهی و محصولات ایستگاه
فهرست