سمت: کارشناس امور رفاهی و ورزش

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 355

وظایف:

  • تعویض، تمدید و صدور المثنی دفترچه های بیمه
  • پیگیری سوابق همکاران
  • تقسیم اقلام رفاهی بین همکاران
فهرست