یک نگاه اجمالی از کارهایی که انجام داده ایم
لوگو ها و مشتریان به جلو فکر می کنند

بازدید دکتر مهاجر به همراه معاون وزیر جهادکشاورزی از طرح های پرورش دام سبک پرتولید و طرح توسعه اکولوژیک شتر استان یزد

مصاحبه ها

پخش گزارش خبری فناوری تولید اسفنج آغشته به پروژسترون برای همزمان سازی فحلی از شبکه یک سیما

مصاحبه ها

بازدید رئیس جمهور از غرفه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

مصاحبه ها
فهرست