تحصیلات
دانشگاه تهران
1377 – 1384
دکتری (رشته تغذیه و فیزیولوژی دام)

عنوان رساله: اثرات سطح و منبع چربي جيره بر بازده تولیدمثل، نرخ تخمكريزي، استروئيدسازي و سوخت و ساز تخمدان ميش

دانشگاه تهران
1375 – 1377
کارشناسی ارشد (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)

عنوان پایان نامه: اثرات سطح و منبع چربي جيره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی

دانشگاه تبریز
1371 – 1375
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

    1. هدی جواهری بارفروشی، حسن صادقی پناه، نادر اسدزاده، نادر پاپی و فضل الله موسوی پور. 1399. تأثیر نوع مکمل چربی مصرفی بر تولید و ترکیب شیر و ریخت شناسی پستان در بزهای سانن شکم اول. تولیدات دامی. دوره 22، شماره 3، ص 479 – 490.

    2. شیوا مفاخری، ابوالحسن صادقی پناه، حمید رضا بهمنی، صالح صالحی و رحمن ابن عباسی. 1398. افزایش بازده تولیدمثل ماده بزهای مرخز با زایش‌های متوالی (سه زایش در دو سال). نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 123، ص ۵۹ -۶۸.

     3. بهرام افشار حمیدی؛ ناصر ماهری سیس؛ ابولحسن صادقی پناه؛ سیامک عصری رضایی و ابوالفضل قربانی. 1398. رابطه امتیاز وضعیت بدنی در زمان زایش با عملکرد تولید‌مثلی گاومیش‌های شیرده آذربایجانی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 123، ص 69-80.

    4. حسن فتحی، یحیی ابراهیم نژاد، حسن صادقی پناه، سید عبدالله حسینی و جلال شایق. 1397. مقایسه اثرات اسانس گیاهان دارویی گزنه و مارچوبه، آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فلور میکروبی و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی. فصلنامه پژوهش های علوم دامی. دوره 28، شماره 4، ص ۲۱ -۳۹.

    5. مهدی خجسته کی؛ محمد یگانه پرست؛ مجید کلانتر نیستانکی و حسن صادقی پناه. 1397. امکان سنجی استفاده از فن آوری بینایی ماشین برای تخمین وزن جوجه‌های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 119، ص ۱۴۳ -۱۵۴.

    6. محمود صحرائی؛ حسن صادقی پناه؛ نادر اسدزاده و اباذر قنبری. 1397. اثرات همزمان سازی فحلی و تغذیه کمکی بر عملکرد تولیدی میش مغانی در شرایط مرتع. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 119، ص ۲۱۹ -۲۳۰.

    7. محسن باقری، محمدعلی طالبی و ابوالحسن صادقی پناه. 1397. اثر تیمارهای مختلف فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی شیشک و میش بالغ لری بختیاری. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 118، ص ۳ -۱۴.

    8. هدی جواهری بارفروشی؛ ارمین توحیدی، حسن صادقی پناه؛ مهدی ژندی؛ سعید زین الدینی و محمد حسین بنابازی. 1397. ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی. مجله علوم دامی ایران. دوره 49، شماره 1، ص 43-53.

    9. حمید رضا ناییجیان، حسن صادقی پناه و رضا مسعودی. 1396. مقایسه غلظت های مختلف زرده تخم مرغ و لستین سویا بر عملکرد اسپرم بز مرخز. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 116، ص ۲۹ -۴۰.

    10. محسن باقری، محمدعلی طالبی و ابوالحسن صادقی پناه. 1396. اثر جایگزینی چربی در جیره فلاشینگ میش های لری بختیاری بر نرخ آبستنی و بره زایی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 115، ص 153-166.

    11. رضا مسعودی، احمد زارع شحنه، آرمین توحیدی، حمید کهرام، عباس اکبری شریف، محسن شرفی و ابوالحسن صادقی پناه. 1396. اثر رقیق کننده انجماد اسپرم و تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های تلقیح شده با اسپرم منجمد. نشریه دامپزشکی (پژوهش سازندگی). شماره 114، ص 148-152.

    12. رضا مسعودی، احمد زارع شحنه، آرمین توحیدی، حمید کهرام، عباس اکبری شریف، محسن شرفی، دانیال آل داود و ابوالحسن صادقی پناه. 1396. اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های زندی  تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد. نشریه دامپزشکی (پژوهش سازندگی). شماره 114، ص 126-130.

    13. نادر اسدزاده، منوچهر سوری، محمد مهدی معینی و حسن صادقی پناه. 1395. مقایسه تاثیر افزودن اسیدچرب امگا-6 و پودر چربی پالم به جیره فلاشینگ بر بازده تلقیح مصنوعی لاپاراسکوپیک میش های شال. . نشریه علوم دامی (پژوهش سازندگی). شماره 112. ص 187 الی 202.

    14. هدی جواهری بارفروشی، حسن صادقی پناه و  نادر اسد زاده. 1395. افزایش بازده اقتصادی گوسفند شال با کنترل خویشاوندی در گله های کوچک. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. دوره 5، شماره 19. ص 33 الی 42.

    15. مهدی خجسته کی، محمد یگانه پرست،  مجید کلانتر نیستانکی،  ابوالحسن صادقی پناه و  احمد رحمانی. 1395. ارزیابی بازده تلقیح مصنوعی و همزمان سازی فحلی در گوسفند زندی. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. دوره 5، شماره 18. ص 3 الی12.

    16. رمضانعلی عزیزی؛ آزاده میر شمس الهی و ابوالحسن صادقی‌پناه. 1394. بررسی وضعیت عملکرد تولید مثلی گوسفندان گله‌های عشایری استان مرکزی. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. دوره 4، شماره 14. ص 29 الی 38.

    17. ابوالحسن صادقی پناه، رضا مسعودی، حمیدرضا نائیجیان و عباس اکبری شریف. 1394. اثر هورمون های eCG ، PGF2α و GnRH بر بازده تولیدمثل میش های زندی در فصل تولیدمثل. مجله علوم دامی ایران. دورة 64 ، شمارة 2، تابستان 1394 (ص 194-189).

    18. حسن صادقی پناه؛ حمیدرضا نائیجیان و رضا مسعودی. 1394. اثرات آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز. مجله دامپزشکی ایران. دوره 11، شماره 2. ص 77 الی 85.

    19. هدی جواهری بارفروشی ، آرمین توحیدی؛ حسن صادقی پناه؛ مهدی ژندی و سعید زین الدینی. 1394. اثر روغن ماهی یا چربی اشباع پالم بر وضعیت متابولیکی گاو هلشتاین طی دوره انتقال. نشریه علوم دامی (پژوهش سازندگی). شماره 108. ص 113 الی 128.

    20. نادر اسدزاده، منوچهر سوری، محمد مهدی معینی و حسن صادقی پناه. 1394. تأثير مکمل نمودن جيره فلاشينگ ميش های نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولیدمثلی پس از تلقيح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. دوره 3، شماره 4. ص 59 الی 84.

    21.  نرگس واسجی، ناهید مژگانی و ابوالحسن صادقی پناه. 1394. تغییر قطبیت غشاء باکتری های پروبیوتیک در شرایط آزمایشگاهی. نشریه دامپزشکی (پژوهش سازندگی). شماره 108، ص 56-45.

   22. هدی جواهری بارفروشی ، آرمین توحیدی؛ حسن صادقی پناه؛ مهدی ژندی؛ سعید زین الدینی و مهدی گنج خانلو. 1393. مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. دوره 2، شماره 3. ص 69 الی 94.

    23. مهسا بابایی کافی آباد؛ حسن صادقی پناه و کاظم کریمی. 1393. زمانبندی تزریق eCG در برنامه هورمونی ایجاد جفت­پذیری در میش­های ترکی- قشقایی به‌هنگام آنستروس عمیق. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. دوره 2، شماره 2. ص 113 الی 132.

   24. امین آرچین؛ محمدرضا عابدینی و حسن صادقی پناه. 1393. بررسی نقش بیمه در بهبود شاخصهای امنیت زیستی در مرغ داریهای گوشتی استان بوشهر. فصلنامه پژوهشی بیمه و کشاورزی. دوره 11، شماره 40. ص 57 الی 68.

    25. سیدعبداله حسینی، مهدی گودرزی، ابوالفضل زارعی، امیر میمندی پور و ابوالحسن صادقی پناه. 1393. بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین بیان بر ایمنی، هورمون های تیروئیدی و اندام های گوارشی جوجه های گوشتی. دو ماهنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. دوره 30، شماره 4. ص 583 الی 590.

    26. هدی جواهری بارفروشی، آرمین توحیدی، حسن صادقی پناه، مهدی ژندی و سعید زین الدینی. 1393. اثر نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های خون در دورۀ انتقال در گاو هلشتاین. مجله علوم دامی ایران. دوره 45، شماره 3: ۲۴۵ -۲۵۵.

    27. کیان پهلوان افشار؛ مختار علی عباسی؛ مهدی امین افشار؛ محمود وطن خواه؛ حسن صادقی پناه. 1392. برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست – اقتصادی. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. دوره 1، شماره 4. ص 157 الی 76.

    28. دانيال محسني سلطاني، سيدعبداله حسيني، ابوالفضل زارعي، هوشنگ لطف الهيان، ابوالحسن صادقي پناه و نادر پاپي. 1391. اثر برنامه خوراك دهي و تركيبات ويتاميني – معدني بر ايمني و فراسنجه هاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي. مجله تحقيقات توليدات دامي. دوره اول، شماره سوم. ص 17 الی 25.

    29.  مهدی خجسته کی، محمد جواد بحرانی، ابوالحسن صادقی پناه، ابوالفضل بابایی یزدی و مجید رغبیان. 1391. ارزیابی اقتصادی عملکرد میش­های زندی تیمار شده با پروژسترون و گونادوتروپین سرم مادیان آبستن، در شرایط پرورش مزرعه ای، در خارج از فصل تولیدمثل. فصلنامه دانش و پژوهش علوم دامی. دوره 10، شماره سوم. ص 45 الی 58.

    30.  حميدرضا انصاري رناني،  حميدرضا باقرشاه، سپهر مرادي، ابوالحسن صادقي پناه، سيد مجتبي سيد مومن و نادر اسدزاده. 1390. تغييرات فيزيولوژيك الياف و فوليكول هاي پشم گوسفندان توده ژنتيكي كيوسي، آرخامرينوس × مغاني و سافولك × مغاني در پاسخ به طول دوره روشنايي. مجله تحقيقات دامپزشكي دانشگاه تهران. دوره 66، شماره 3، ص 265 الي 269.  (ISI)

    31.  حسن صادقي پناه ، احمد زارع شحنه، علي نيكخواه و امير نياسري نسلجي. 1385. اثر افزودن منابع مختلف چربی به جيره گشن افزائی بر تولید مثل ميشهای زندی. مجله تحقيقات دامپزشكي دانشگاه تهران. دوره 61، شماره 2، ص 101 الي 106.  (ISI)

    32.  احمد زارع شحنه و حسن صادقي پناه. 1383. تاثير سرعت رشد جنين بر غلظت متابوليتهاي پلاسماي ميش در گامه هاي پاياني آبستني و پس از زايش. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي. سال هشتم، شماره 4، ص 123 الي 131. (علمي-پژوهشي)

    33. علي نيكخواه، حسن صادقي پناه، احمد زارع شحنه و پرويز جامعي. 1380. اثر سطح و منبع چربي جيره بر عملكرد پروار گوساله هاي نر كردي. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 32، شماره 3، ص 637 الي 648. (علمي-پژوهشي)

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Behnam Rostami, Dariush Ebrahimi, Hassan Sadeghipanah, Reza Masoumi, Mohammad Hossein Shahir. 2020. Effects of supplementation of tris-egg yolk extender with different sugars and antioxidants on freezability of ram semen. Cryobiology, 92: 62–66.
 2. M. Khojastehkey, M. Kalantar Neyestanaki, Z. Roudbari, H. Sadeghipanah, H. Javaheri and A.R. Aghashahi. 2020. Feasibility of Body Weight Estimation of Kalkoohi Camels Using Digital Image Processing. Iranian Journal of Applied Animal Science, 10(2), 333-340.
 3. Bahram Afshar-Hamidi, Naser Maheri-Sis, Abolhasan Sadegipanah, Siamak Asri-Rezaei and Abolfazl Gorbani. 2019. Effects of body condition score and parity on oxidative stress indicators of periparturient Iranian dairy buffaloes. Indian J Dairy Sci. 72 (4): 390-396.
 4. Hoda Javaheri Barfourooshi, Armin Towhidi, Hassan Sadeghipanah, Mahdi Zhandi, Saeed Zeinoaldini, Essa Dirandeh, Robert M. Akers. 2018. Effect of dietary fish oil on mammary gland development and milk production of Holstein cow. Ann. Anim. Sci., Vol. 18, No. 4: 973–990.
 5. Seifi-Jamadi, A., Masoudi, R., Hosseinzadeh Aski, A.R., Kohram, H., Sharafi, M., Moein Aledavood, S.D., Sadeghpanah, A. 2017. Effects of estradiol and oxytocin injection on the efficiency of artificial insemination in Iranian Zel ewes during the breeding season. Archives of Razi Institute, Vol. 72, No. 1: 33-41.
 6. Hosseinzadeh Aski, A., Masoudi, R., Zare Shahneh, A., Asadzadeh, S., Dirandeh, E., Sadeghipanah, H. 2016. The effect of equine chorionic gonadotrophin (eCG) injection combined with prostaglandin F2α (PGF2α) and gonadotrophin releasing hormone treatment on reproductive performance of Zandi ewes during non-breeding season (GnRH). Archives of Razi Institute, Vol. 71, No. 4: 269-276.
 7. Aghashahi, A.R., Hosseinijangjoo, S.H., Sadeghipanah, H., and Hosseini S.A. 2015. Effects of Various Type of Bentonite (Montmorillonite) on Ascites‐Related Physiologic and Metabolic Factors in Broilers. Iranian Journal of Applied Animal Science, 2(5), 423-430.
 8. Palizdar M.H., H Sadeghipanah, H. Amanlou, HM Tabrizi and AS Amiri, 2012. Investigation of Digestion kinetics and gas production of fat coated protein sources using in vitro gas production technique. Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 2(5), 372-376.
 9. Tabrizi HM, H Sadeghipanah, MH Palizdar, M Chamani and H Fazaeli, 2012. Decreasing gas production rate and digestibility of barley grain using fat coating method. Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 2(5), 363-371.
 10. Amir Meimandipour, Said A. Hosseini, Houshang Lotfolahian, Said J. Hosseini, Said H. Hosseini, and Hassan Sadeghipanah. 2012. Multiattribute decision-making: use of scoring methods to compare the performance of laying hen fed with different levels of yeast. Italian Journal of Animal Science, Vol. 11 (1): 82-86.
 11. Palizdar, M. H., H. Sadeghipanah, H. Amanlou, H. R., Mohammadian-Tabrizi, and A. Mirhadi. 2012. Effects of Soybean Meal Coated with Fat on in vitro Organic Matter Fermentation and Gas Production. Journal of Animal and Veterinary Advances, Vol. 11 (2): 171-180.
 12. Mohammadian-Tabrizi, H. R., H. Sadeghipanah, M. Chamani, Y. Ebrahim-Nejad and H. Fazaeli. 2011. In vitro gas production of wheat grain flour coated with different fat types and levels. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (39): 7710-7716.
 13. Palizdar, M. H., H. Sadeghipanah, H. Amanlou, K. Nazer Adl and A. Mirhadi. 2011. In vitro organic matter digestibility and gas production of fish-meal coated with fat. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (13): 2548-2555.
 14. Pahlevan Afshar, K., A. Javanmard, N. Asadzadeh, H. Sadeghipanah, H. Masomi, and A. Sabrivand. 2010. Association between GH encoding gene polymorphism and semen characteristics in Iranian Holstein bulls. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (6): 882-886.
 15. Zare Shahneh, A., H. Sadeghipanah, H. Javaheri Barfourooshi and M. A. Emami-mibody. 2008. Effects of equine chorionic gonadotropin (eCG) administration and flushing on reproductive performance in Nadooshan goats of Iran. African Journal of Biotechnology Vol. 7 (18): 3373-3379.
 16. A. Zare ShahnehH. Deldar TajangookehH. Sadeghi Panah and A.A. Saki. 2006. Effect of Controlled Internal Drug Release Device Treatment Duration and eCG Dose on Reproductive Performance of Seasonally Anestrous Fat-tailed Iranian Ewes. Pakistan Journal of Biological Sciences 9 (8): 1552-1555.
پروژه های تحقیقاتی

 

    1.  اثر فتوپريود مصنوعي بر بازده توليدمثل خارج از فصل ميش

    2.  تعيين تغييرات شبانه روزي غلظت هاي كورتيزول، ايمونوگلوبولين ها و متابوليتهاي سرم خون گوسفند

    3.  تاثير استفاده از تركيبات مختلف بنتونيت (مونتموريلونيت) بر پيامدهاي فيزيولوژيك و متابوليك مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي

    4.  تاثير استفاده از قوچهاي شال غيرخويشاوند با فنوتيپ مناسب بر رشد، بلوغ و  بازده توليدمثل شيشكهاي ماده منطقه قزوين

    5.  تاثير پوشش‌ چربي بر هضم شکمبه‌اي و روده‌اي منابع پروتئين و مكمل‌هاي متيونين و لايزين در گاو

    6.  تاثير جايگزيني منابع اسیدهای چرب n-6 و n-3 بر بازده تولیدمثل گاوهای شیرده هلشتاین

    7.  اثرات آغشته سازي دانه غلات جيره با چربي بر توليد اسيد و گاز در شكمبه و تغيير نسبي محل هضم نشاسته

    8.  اثرات سطوح اسانس بابونه بر عملکرد، فراسنجه های فیزیولوژيك و متابولیک در جوجه هاي گوشتي

    9.  اثرات سطوح اسانس ريحان بر عملکرد، فراسنجه های فیزیولوژيك و متابولیک در جوجه هاي گوشتي

    10.  تعيين تجزيه پذيري شكمبه اي و قابليت هضم روده اي مكمل متيونين عبوري پرومت در گاو

    11.  تاثیر تغذیه با دانه بذرک اکسترود شده بعنوان منبع امگا- 3 بر بیان ژن های مسیر آپوپتوز در بزهای سانن شکم اول

    12.  طرح کلان “افزايش نرخ بره گيري در گله هاي عشايري ايران” (سازمان امور عشایر ایران)

    13.  استانداردسازي عمليات بيمه‌گري و ارزيابي خسارت در گله‌هاي گوسفند و بز ايران (صندوق بیمه کشاورزی ایران)

    14.  مقایسه کارایی اسفنج پروژسترون واژینال آرین- پروجست و اسپانجاوت در همزمان سازی فحلی میش، شماره طرح: 93034335 (صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)

تألیف و ترجمه کتاب

1. حسین غلامی، داود صیدی، حسین اسماعیلی، مهدی افتخاری، ابوالقاسم اقباله، افشین پهلوان شریف، علی راهنورد، کارمان رضایزدی، حسن صادقی‌پناه، اسماعیل صادقیان، مهناز صالحی، مریم فاتح، حمیده کلاته‌رحمانی، محمود وطن خواه. 1395. راهنمای پرورش گوسفند و بز (تالیف). تهران، سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج، نشر آموزش کشاورزی

2. احمد زارع شحنه و حسن صادقي‌پناه. 1389. آناتومي و فيزيولوژي حيوانات اهلي (ترجمه). تهران، انتشارات آييژ

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

راهنمایی رساله های دکتری

        1. اثرات امتیاز وضعیت بدنی دوره قبل زایش بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی، فراسنجه‌های خونی و تغییرات هورمونی در گاومیش‌های شیرده – بهرام افشار حمیدی. 1397. دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.

       2. اثر اسانس گیاهان دارویی مارچوبه (Asparagus rasemosus) و گزنه (Urtica dioica) بر فراسنجه‌های عملکردی، فیزیولوژیکی و متابولیکی در جوجه‌های گوشتی – حسن فتحی. 1394. دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.

       3.  بررسي اثر آغشته سازي دانه‌هاي غلات و منابع نشاسته با چربي بر هضم شكمبه‌اي آنها به روش‌هاي in vitro و in sacco – حميد رضا محمديان تبريزی. 1390. دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.

       4. تعیین قابلیت هضم شکمبه ای و روده ای کنجاله سویا، پودر ماهی، متیونین و لایزین پوشش داده شده با چربی به روش های in vitro و in sacco – محمد حسین پالیزدار. 1390. دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.

 

مشاوره رساله های دکتری  

       5. تأثیر منابع اسیدهای چرب اُمگا-6 و اُمگا-3 در جیره فلاشینگ بر تولیدمثل میش‌های شال – نادر اسدزاده. 1395. دانشگاه رازی کرمانشاه.

       6. اثر تغذيه اسيدهاي چرب امگا-3 بر رشد و تکامل بافت پستان و  عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین – هدی جواهری بارفروشی. 1393. دانشگاه تهران.

 

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

       7. اثرات دانه کتان اکسترود شده بر بیان ژن‌های مسیر آپوپتوزیس و بافت‌شناسی پستان در بزهای سانن شکم اول – مونا سلیقه. 1398. دانشگاه زنجان.

       8.  تعیین عوامل مدیریتی موثر بر نرخ تلفات گوسفند و بز در استان لرستان – عبداله مرادی. 1396. دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج.

       9.  بررسي تأثير برخي عوامل مدیریتی بر نرخ تلفات گوسفند و بز در استان مازندران – محمد مهرآذر. 1395. دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج.

      10. تاثیر زمان تزریق eCG در برنامه همزمان سازی فحلی بربازده تولید مثل بزهای رایینی – سپیده جمعه پور. 1394. دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج.

      11.  تاثیر مکمل مواد معدنی آهسته رهش بر بازده تولید مثل بز های کرکی رائینی – محسن احسانی. 1393. دانشگاه باهنر کرمان.

      12.  مقایسه توان انتی اکسیدنتی اسانس زردچوبه با ویتامین E در محیط انجماد اسپرم قوچ – محمد جبلی. 1393. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (تهران).

      13.  اثرات افزودن قندها و آنتي اكسيدان‌هاي مختلف به اكستندر بر كيفيت مني منجمد قوچ افشاری – داریوش ابراهیمی. 1392. دانشگاه زنجان.

      14.  اثرات دز و زمان تزریق eCG و طول مدت تیمار با پروژسترون (CIDR) بر بازده تولیدمثل خارج از فصل در گوسفند ترکی- قشقایی – مهسا بابایی کافی آباد. 1392. دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامین-پیشوا.

      15.  مقايسه اثرات سطوح مختلف لسيتين سويا و زرده تخم مرغ در محيط انجماد بر كيفيت اسپرم قوچ افشاري در داخل فصل توليدمثل – محمدرضا  میرزاطبیبی. 1392. دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامین-پیشوا.

      16.  پاسخهای تولید مثلی گاوهای شیری به اسید لینولنیک جیره – حمزه آذری. 1391. دانشگاه زنجان.

      17.  تاثير منبع چربي مكمل جيره بر ماموژنز (رشد و نمو پستان) و غلظت هورمونها و متابوليتهاي مرتبط با آن در بزهاي شکم اول آبستن سانن – امیرحسین غلامرضایی نژاد. 1391. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (تهران).

      18.  مقایسه تجزیه پذیری شکمبه ای وقابلیت هضم روده ای سه مکمل متیونین عبوری پرومت، مپرون و اسمارتامین در گاو – وحید قدیری. 1391. دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس.

      19.  تعیین عوامل مدیریتی موثر بر نرخ تلفات در گله های گوسفند و بز در استان خراسان – مجید زارع پور. 1390. دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشمر.

      20.  بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت بر عملکرد پروار و فراسنجه-های خونی در بره های نرمغانی – مهدی کوهستانی. 1390. دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس.

      21.  تعیین عوامل مدیریتی موثر بر نرخ تلفات در گله‌های گوسفند و بز در مناطق مختلف ایران – محمود قاسمي. 1389. دانشگاه زنجان.

      22.  بررسي تاثیر منبع دانه غله در جیره فلاشینگ بر بازده تولید مثل و غلظت هورمون‌ها و متابولیت‌های خون در میش‌های شال– سيد فرهاد مدرسي. 1389. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر.

      23.  مطالعه غلظت متابوليتها و هورمونهاي مرتبط با آسيت در پلاسماي خون جوجه هاي گوشتي آرين تغذيه شده با تركيبات مختلف بنتونيت (مونتموريلونيت)– سيد حسين حسيني جنگجو. 1388. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر.

      24.  بررسي تغييرات شبانه روزي غلظتهاي كورتيزول، ايمونوگلوبولينها و متابوليتهاي سرم خون گوسفند – رضا مصلحي. 1388. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر.

 

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

     25.  تاثیر مکمل مواد معدنی آهسته رهش در شکمبه بر بازده تولیدمثل گله های گوسفند عشایر استان اردبیل در داخل فصل تولیدمثلی – داریوش توحیدی. 1393. دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج.

     26.  نقش بیمه در بهبود مدیریت مرغداری های گوشتی استان بوشهر – امین آرچین. 1392. دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامین-پیشوا.

     27.  اثر فتوپريود مصنوعي بر بازده توليدمثل خارج از فصل، غلظت ملاتونين، پرولاكتين و متابوليتهاي خون ميش– فرشيد ابويي كوچكسرايي. 1388. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر.

همایش های داخلی

 

    1. شیوا مفاخری، حسن صادقی پناه، حمیدرضا بهمنی، صالح صالحی و رحمان ابن عباسی. 1397. اثر زمان تزریق هورمون eCG بر بازده توليد مثل خارج از فصل ماده بزهاي مرخز. هشتمین کنگره علوم دامی ایران، سنندج، 6 شهریور 1397.

    2. شیوا مفاخری، حسن صادقی پناه، حمیدرضا بهمنی و صالح صالحی. 1395. ناثیر طول مدت نگهداری بر کیفیت سیمن در بزهای نر مرخز. هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران، کرج، 17 شهریور 1395.

    3.  هدی جواهری بارفروشی، حسن صادقی پناه و نادر اسدزاده. 1395. اثر نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیری شکم اول. هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران، کرج، 17 شهریور 1395.

    4. هدی جواهری بارفروشی، حسن صادقی پناه و نادر اسدزاده. 1395. روند تغییرات بیان ژنهای موثر بر رشد و نمو پستان گاوهای هلشتاین با مصرف روغن ماهی پیش و پس از زایش. پنجمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، کرج، 29 اردیبهشت 1395.

    5. غلامعلی صنیعی، حسن صادقی پناه و محمد رضا مشایخی. 1393. مقایسه اثر دو روش شیردوشی ماشینی و دستی روي مقدار و ترکیبات شیر گاومیش در خوزستان. ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز، 5 و 6 شهریور 1393.

    6. مهسا بابایی کافی آباد، حسن صادقی پناه و کاظم کریمی. 1392. تاثیر دز هورمون eCG بر بازده تولیدمثل خارج از فصل گوسفند ترکی قشقایی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان. شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. (پوستر)

    7. هدی جواهری بارفروشی، آرمین توحیدی ، حسن صادقی پناه، مهدی ژندی، سعید زین الدینی و صابر کاس آقایی. 1392. روغن ماهی در جیره پیش از زایش گاو هلشتاین، آری یا نه؟. چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران، 27 و 28 آذر 1392.

    8. محسن احسانی، محمدمهدی شریفی حسینی، حسن صادقی پناه، مسعود اسدی فوزی، هرمز منصوری وامید دیانی. 1392. تاثیر مکمل مواد معدنی آهسته رهش در شکمبه بر بازده تولید مثل گله های بز کرکی رائینی عشایر شهرستان بافت استان کرمان. دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، 16 شهریور 1392.

    9. مهسا بابایی کافی آباد، حسن صادقی پناه و کاظم کریمی. 1392. افزایش بازده تولیدمثلی میشهای ترکی- قشقایی با بهینه سازی زمانبندی تزریق eCG در برنامه القاء فحلی در هنگام آنستروس عمیق. مجموعه مقالات همایش علمی آشنایی با فرصت های کشاورزی ، امنیت غذایی و محصولات سالم. ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. (پوستر)

    10. پاليزدار محمدحسين، امانلو حميد، صادقي پناه ابوالحسن، ميرهادي سيداحمد، محمديان تبريزي حميدرضا، پهلوان رستم، الماسي صالح و قديري وحيد. 1391. تعيين قابليت هضم روده اي و ناپديد شوندگي شكمبه اي متيونين به روش كيسه هاي نايلوني متحرك در مكمل هاي متيونين محافظت شده. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، داشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 1391.

    11. آقاشاهی علیرضا، صادقی پناه ابوالحسن، خالدی محمد، صفری اصل رضا، روزبان جوانمردی جعفر و ابویسانی عباس. 1391. استانداردسازی عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت در گله های گاوهای بومی و آمیخته. هفتمین کنگره دامپزشکی ایران. تهران. جامعه دامپزشکان ایران.

    12. مهدی کوهستانی، ابوالحسن صادقی پناه، حمیدرضا محمدیان و نادر پاپی. 1390. بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت بر وزن زنده و مصرف خوراک در بره های نر مغانی. همایش منطقه ای استفاده از فن آوری های نوین در تحقیقات علوم دامی. چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس. (سخنراني)

    13. مهدی کوهستانی، ابوالحسن صادقی پناه، حمیدرضا محمدیان و نادر پاپی. 1390. بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت بر فراسنجه های خونی (گلوکز و کلسترول) در بره های نر مغانی. همایش منطقه ای استفاده از فن آوری های نوین در تحقیقات علوم دامی. چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس. (سخنراني)

    14. شيوا مفاخري، حسن صادقی پناه، بهارك محمدیان و صالح صالحی. 1390. اثر رقيق كننده هاي شير پس چرخ و لاكتوز  بر كيفيت مني تازه بز مرخز. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان، دانشگاه زنجان. 19 الی 21 شهریور. ص 369 الی 371. (پوستر)

    15. فرشید ابويی، حسن صادقی پناه و احمد زارع شحنه. 1389. الگوی ترشح ملاتونین میش در دو رژیم نوری روز کوتاه و روز بلند. چهارمين كنگره علوم دامي كشور. كرج، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران. (پوستر)

    16. شيوا مفاخري، حسن صادقی پناه، صالح صالحي، بهروز خليلي، مرتضي جعفر اوغلي و رضا بهمرام. 1389. اثر نسبت هاي مختلف رقيق سازي بر كيفيت سيمين تازه بز مرخز. چهارمين كنگره علوم دامي كشور. كرج، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران. (پوستر)

    17. حسن صادقي پناه، علي نيكخواه و احمد زارع شحنه. 1388. اثرات چربي مكمل جيره بر خصوصيات لاشه گوساله‌هاي نر كردي. سمينار بهبود كميت و كيفيت لاشه دام و طيور. كرج، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران. (سخنراني)

    18. نادر اسدزاده، حسن صادقي پناه، محمد بابايي، و هدي جواهري بارفروشي. 1388. اثر طول مدت  پروار و جنس درخصوصيات لاشه  شترهاي يک کوهانه كلكوهي. سمينار بهبود كميت و كيفيت لاشه دام و طيور. كرج، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران. (پوستر)

    19. نادر اسدزاده، حسن صادقي پناه، فتح الله سرحدي، محمد بابايي، محمد حسين بناء بازي و محمد خاکي. 1388. مقايسه عملکرد پروار در شترهاي يک کوهانه و آميخته دو کوهانه يک کوهانه. همايش منطقه اي اولويت هاي تحقيقاتي شتر. مشهد. (سخنراني)

    20. حسن صادقي پناه،  علي نيكخواه، احمد زارع شحنه، هدي جواهري بارفروشي، نادر اسد زاده. 1387. اثرات افزودن پيه به جيره بر عملكرد پروار و قابليت هضم مواد مغذي در گوساله هاي نر كردي. اولين همايش ملي فن آوري هاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي. رشت، دانشگاه آزاد اسلامي. (سخنراني)

    21. حسن صادقي پناه، احمد زارع شحنه، علي نيكخواه، امير نياسري نسلجي، محمد مرادي شهر بابك و هدي جواهري بارفروشي. 1387. مطالعه مصرف كلسترول و اسيدهاي چرب و توليد استروئيد ها توسط تخمدان در ميش هاي تغذيه شده با نمك هاي كلسيمي اسيدهاي چرب سويا : 1-  درگامه فوليكولار. سومين كنگره علوم دامي كشور. مشهد، دانشگاه فردوسي. (پوستر)

    22. حسن صادقي پناه، احمد زارع شحنه، علي نيكخواه، امير نياسري نسلجي و هدي جواهري بارفروشي. 1387. مطالعه مصرف كلسترول و اسيدهاي چرب و توليد استروئيد ها توسط تخمدان در ميش هاي تغذيه شده با نمك هاي كلسيمي اسيدهاي چرب سويا : 2-  درگامه لوتئال. سومين كنگره علوم دامي كشور. مشهد، دانشگاه فردوسي. (پوستر)

    23. نادر پاپی، حمید امانلو، مصطفی معماریان و ابوالحسن صادقی پناه. 1387. بررسی اثرات سطوح مختلف کنسانتره بر عملکرد پروار بره‌های نر شال. سومين كنگره علوم دامي كشور. مشهد، دانشگاه فردوسي. (پوستر)

    24. حسن صادقي پناه، احمد زارع شحنه، علي نيكخواه، امير نياسري نسلجي و هدي جواهري بارفروشي. 1387. اثر افزودن اسيدهاي چرب سويا به جيره فلاشينگ بر بازده توليد مثل ميش هاي زندي. نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان. گرگان، سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. (پوستر)

    25. حسن صادقي پناه، احمد زارع شحنه، علي نيكخواه و هدي جواهري بارفروشي. 1387. تاثير افزودن مخلوط چربي طيور وپيه گاو به جيره برعملكرد پروار گوساله هاي نر كردي. نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان، گرگان، سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. (پوستر)

    26. حسن صادقي پناه، احمد زارع شحنه، علي نيكخواه و هدي جواهري بارفروشي. 1387. تاثير چربي مكمل جيره بر قابليت هضم ظاهري مواد مغذي در گوساله هاي نر كردي. نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان، گرگان، سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. (پوستر)

    27. حسن صادقي پناه، احمد زارع شحنه، علي نيكخواه، امير نياسري نسلجي، محمد مرادي شهربابك و هدي جواهري بارفروشي. 1387. اثر افزودن منابع متفاوت چربي مكمل به جيره فلاشينگ بر سوخت و ساز برخي متابوليت‌ها در تخمدان ميش: 1- در گامة فوليكولار. اولين همايش ملي علوم دام و آبزيان. سنندج، دانشگاه آزاد اسلامي. (پوستر)

    28. حسن صادقي پناه، احمد زارع شحنه، علي نيكخواه، امير نياسري نسلجي، محمد مرادي شهربابك و هدي جواهري بارفروشي. 1387. اثر افزودن منابع متفاوت چربي مكمل به جيره فلاشينگ بر سوخت و ساز برخي متابوليت‌ها در تخمدان ميش: 2- در گامة لوتئال. اولين همايش ملي علوم دام و آبزيان. سنندج، دانشگاه آزاد اسلامي. (پوستر)

    29. فريدون اميني، ابولحسن صادقي پناه و محمد بابائي. 1387. گزارشي از وقوع لنفادنيت چركي به عنوان يكي از عوامل آسيب به پوست و پشم در گوسفند. دومين سمينار پوست، چرم و الياف دامي ايران. كرج، موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. (پوستر)

    30. حسن صادقي پناه، احمد زارع شحنه، علي نيكخواه و امير نياسري نسلجي. 1384. اثر افزودن منابع مختلف چربی به جيره گشن افزائی بر تولید مثل ميشهای زندی. دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور، كرج، موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. (سخنراني)

    31. حسن صادقي پناه، احمد زارع شحنه و علي‌اصغر ساكي. 1383. تاثير تعداد روزهاي تيمار پروژسترون (سيدر) و دز PMSG بر بازده توليد مثل خارج از فصل ميشهاي مهربان. اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. كرج، دانشكده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران. (سخنراني)

    32. حسن صادقي پناه و احمد زارع شحنه. 1383. تاثير سرعت رشد جنين بر غلظت متابوليتهاي پلاسماي ميش در گامه هاي پاياني آبستني و پس از زايش. اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. كرج، دانشكده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران. (پوستر)

    33.  ابوالحسن صادقي پناه، علي نيكخواه، احمد زارع شحنه و پرويز جامعي. 1378. اثرات سطح و منبع چربي جيره بر عملكرد پروار گوساله هاي نر كردي. دومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور، كرج، موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. (سخنراني)

 

همایش های بین المللی
 1. Towhidi, A., Javaheri Barfourooshi, H., Zhandi M., Sadeghipanah H. and Zeinoadini, S. 2015. Effects of dietary omega-3 fatty acids on the mammogenesis pattern of Holstein dairy cows. European Buiatrics Forum (EBF), Rome, 14-16 October 2015, p. 239.
 2. Aghashahi, A., K. Zand, E. Chimei, A. Abbasi, N. Teymournejad, A.A. Hosseini, A. Sadeghipanah, N. Asadzadeh, A. Teymuri, and S.M. Mirghazanfary. 2012. Chemical composition, rumen degradability and digestibility of fruit and vegetable waste products. Proceedings of the 1th international conference on animal nutrition and environment (ANINUE). 14 Sep. – 15 Sep. KhonKaen, Thailand. (oral presentation)
 3. Sadeghipanah, H., A. Zare Shahneh, K. Pahlevan Afshar, N. Asadzadeh, R. Aliverdinasab, H. Javaheri Barfourooshi, A. Aghashahi, and M. Khaki. 2011. Effect of cereal grain source in flushing diet on reproductive efficiency and concentration of blood parameters in Shaal ewes. Book of abstracts of the 62th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 29Aug. – 2 Sep. Stavanger, Norway. (oral presentation)
 4. Pahlevan Afshar, K., H. Sadeghipanah, Y. Ebrahim Nezhad, N. Asadzadeh, and M. Nasrollahi. 2011. Performance of broiler chickens fed starter diet containing Aspergillus meal (Fermacto). Book of abstracts of the 62th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 29Aug. – 2 Sep. Stavanger, Norway. (poster presentation)
 5. Sadeghipanah, H., R. Moslehi, A. Aghashahi, A. Zare Shahneh, S.A. Mirhadi, N. Asadzadeh, N. Papi, F. Amini, M. Khaki, H. Javaheri Barforoushi, A. Akbari, & A. Koochaki. 2011. Determining circadian variations of serum concentrations of cortisol, immunoglobulins and metabolites in sheep. Proceedings of the 3th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC). 26 – 29 July. Nakhon Ratchasima, Thailand. (oral presentation)
 6. Sadeghipanah, H., S.H. Hoseini Jangjoo, S.A. Hoseini, A. Zare Shahneh, M. Irani, A. Aghashahi, A. Teimouri, S.A. Mirhadi, N. Asadzadeh, S.M. Mehdizadeh, M. Khaki, H. Javaheri Barforoushi, & A. Koochaki. 2011. Effects of dietary different compounds of Bentonite on physiologic and metabolic consequences relating to ascites in broilers. Proceedings of the 3th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC). 26 – 29 July. Nakhon Ratchasima, Thailand. (oral presentation)
 7. Shahneh, A.Z., A.A.A. Qotbi, H. Sadeghipanah, and H.D. Tajangookeh. 2011. Effect of dietary fatty acids source on spermatogenesis and steroidogenesis in Iranian fat-tailed rams at different seasons of year. Proceedings of the 3th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC). 26 – 29 July. Nakhon Ratchasima, Thailand. (poster presentation)
 8. Sadeghipanah, H., F. Abooie, A. Zare Shahneh, A.R. Aghashahi, N. Asadzadeh, N. Papi, A. Mahdavi. 2010. Effect of artificial photoperiod on reproductive performance of seasonally anestrous Chios ewes. Book of abstracts of the 61th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 23-27 Aug2010. Heraklion, Greece. (oral presentation)
 9. Abooie, F., H. Sadeghipanah, A. Zare Shahneh, A. Mirhadi, M. Babaei. 2010. Effects of different photoperiod regimes on melatonin secretion pattern in seasonally anestrous Chios ewes. Book of abstracts of the 61th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 23-27 Aug2010. Heraklion, Greece. (oral presentation)
 10. Palizdar, M.H., H. Sadeghipanah, H. Amanlou, K. Nazer Adl, A.Mirhadi. 2010. Effects of in vitro rumen protection of fish-meal coated with supplemental fats on digestibility and gas production rate using gas test technique. Book of abstracts of the 61th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 23-27 Aug2010. Heraklion, Greece. (oral presentation)
 11. Asadzadeh, N., H. Sadeghipanah, M. Babaei, and H. Javaheri Barforoushi. 2010. Effects of feedlot duration and sex on carcass characteristics of Kalkoohi dromedary camels. Book of abstracts of the 61th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 23-27 Aug2010. Heraklion, Greece. (oral presentation)
 12. Mohammadian Tabrizi, H.R., H. Sadeghipanah, M. Chamani, Y. Ebrahim Nejad, H. Fazaeli, A. Mirhadi and M.H. Palizdar. 2010. Decreasing gas production rate and digestibility of barley grain using fat coating method. Proceedings of the 4th Greenhouse Gases and Animal Agriculture Conference (GGAA). 3-8 Oct2010, Banff, Canada. (poster presentation)
 13. Palizdar, M.H., H. Sadeghipanah, H. Amanlou, K. Nazer Adl, and A. Mirhadi. 2010. Effects of in vitro rumen protection of soybean meal coated with fat on digestibility and gas production rate using gas test technique. Proceedings of the 4th Greenhouse Gases and Animal Agriculture Conference (GGAA). 3-8 Oct2010, Banff, Canada. (poster presentation)
 14. S. Mafakheri1, H. Sadeghipanah, S. Salehi, B. Khalili and M. Babaei. 2009. Effect of different diluents on Markhoz buck sperm quality: 1- In fresh semen. Book of abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 23-27 Aug2009. Barcelona, Spain. (oral presentation)
 15. H. Sadeghipanah, S. Mafakheri, S. Salehi, B. Mohammadian and M. Babaei. 2009. Effect of different diluents on Markhoz buck sperm quality: 2- In freeze-thawed semen. Book of abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 23-27 Aug2009. Barcelona, Spain. (oral presentation)
 16. Asadzadeh, N., H. Sadeghipanah, F. Sarhadi, M. Babaei, M.H. Banabazi and M. Khaki. 2009. Comparison of feedlot performance between dromedary and Bactrian×dromedary camels: 1- After a 5- month fattening duration. Book of abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 23-27 Aug2009. Barcelona, Spain. (poster presentation)
 17. Sadeghipanah, H., N. Asadzadeh, F. Sarhadi, M.H. Banabazi, M. Babaei, and M. Khaki. 2009. Comparison of feedlot performance between dromedary and Bactrian×dromedary camels: 2- After a 8-month fattening duration. Book of abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 23-27 Aug2009. Barcelona, Spain. (poster presentation)
 18. Zare Shahneh, A., A. Ahmad Alaw Qotbi, M. Khodaei Motlagh and A. Sadeghi Panah. 2008. Effect of dietary fatty acids source on spermatogenesis and steroidogenesis in Iranian fat-tailed rams at different seasons of the year. Book of abstracts for the 10th World Conference on Animal Production. Cape Town, South Africa. (oral presentation)
 19. Amini, F., A. Sadegipanah, M. Babaei. 2008. A study on the prevalence of caseous lymphadenitis in sheep of Iran. Proceedings of the 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA). 27-30 Oct2008, Bangkok, Thailand. (poster presentation)
 20. Sadeghipanah, H., and A. Zare Shahneh. 2006. Effects of addition of different fats to flushing diet on ovarian arterio-venous differences of fatty acids and cholesterol in fat-tailed ewes: I- In the follicular phase. Book of abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 17-20 Sep2006. َAntalya, Turkey. (poster presentation)
 21. Zare Shahneh A., H. Sadeghipanah, and A. Niasari Nasalji. 2006. Effects of addition of different fats to flushing diet on ovarian arterio-venous differences of fatty acids and cholesterol in fat-tailed ewes: II- In the luteal phase. Book of abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 17-20 Sep2006. َAntalya, Turkey. (poster presentation)
 22. Sadeghipanah, H., A. Zare Shahneh, A. Nik-Khah and, M. Moradi Shahrbabak. 2006. Ovarian functions in fat-tailed ewes fed different fats: I- In the follicular phase. Book of abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 17-20 Sep2006. َAntalya Turkey. (poster presentation)
 23. Zare Shahneh A., H. Sadeghipanah, A. Nik-Khah, M. Moradi Shahrbabak, and A. Niasari Nasalji. 2006. Ovarian functions in fat-tailed ewes fed different fats II- In the luteal phase. Book of abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 17-20 Sep2006. َAntalya Turkey. (poster presentation)
 24. Sadeghipanah, H., A. Zare Shahneh, and A. Nik-Khah. 2005. Effects of fat source in flushing diets on various reproduction parameters in Zandi fat-tailed ewes. Proceedings of the British Society of Animal Science (BSAS), annual conference in April 2005 in York, England.  p: 150. (poster presentation)
 25. A. Nikkhah, H. Sadeghi Panah, and A. Zare. 2005. Effects of addition of different fats to flushing diet on reproduction in ewes. J. Anim. Sci. Vol. 83, Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 88, Suppl. 1.  p: 226. (oral presentation)
جوایز و افتخارات

1. دارای دو عنوان ثبت اختراع در زمینه تولید اسفنج پروژسترون (اختراع برگزیده جشنواره بنیاد ملی نخبگان)

2. کسب رتبه اول در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه های تبریز و تهران

سوابق تدریس
سوابق اجرایی
 • معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های تحقیقاتی مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1395 تا 1396)
 • رئيس بخش تحقیقات مدیریت پرورش دام و طیور مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1390 تا 1395)
 • رئيس بخش تحقیقات بيوتكنولوژي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1389 تا 1390)
 • مدير هماهنگي امور ايستگاه­هاي تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1388 تا 1389)
 • عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1387 تا كنون)
 • عضو كميته علمي فني مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1388 تا 1396)
 • عضو شوراي پژوهشي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1388 تا 1396)
 • عضو شوراي هماهنگي و برنامه­ريزي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1388 تا 1396)
 • عضو شوراي فني بخش مديريت و پرورش دام و طيور (1386 تا كنون)
 • عضو شوراي فني بخش بيوتكنولوژي (1386 تا 1397)
 • عضو کارگروه سیاستگذاری دام سبک کشور (1393 تا 1394)
فهرست