تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
1387 – 1392
دکتری (رشته علوم دامی، گرایش تغذیه طیور)

عنوان رساله: بررسی اثرات مکمل ال – گلوتامین بر عملکرد، توسعه روده کوچک و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی

دانشگاه زنجان
1383 – 1385
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش غذا و تغذیه دام)

عنوان پایان نامه: اثرات فیتاز میکروبی و کلسیم جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نر

دانشگاه فردوسی مشهد
1378 – 1382
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

1)     عليزاده قمصری، ا.ح.، و حسن­آبادی، ا. 1387. اثرات فيتاز ميکروبی و کلسيم جيره بر عملکرد جوجههای گوشتی نر. مجله دانش کشاورزی، جلد 18، شماره 2، ص. 129 تا 141.

2)     عليزاده قمصری، ا.ح.، نصيری مقدم، ح.، حسن آبادی، ا. و طرقی، ر. 1391. بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامين بر عملکرد و ريخت‌شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش‌های توليدات دامی، سال سوم، شماره 5، ص. 24 تا 39.

3)     عليزاده قمصری، ا.ح.، نصيری مقدم، ح.، حسن آبادی، ا.، یعقوبفر، ا.، حسینی، س. ع. و طرقی، ر. 1395. اثرات مکمل ال- گلوتامین بر عملکرد و پاسخ­های ایمنی جوجه­های گوشتی. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی، شماره 21، ص. 68-80.

4)     حسینی، س. ع.، امیرصادقی، م.، علیزاده قمصری، ا. ح.، سلیمانی، م. ر. و لطف الهیان، ه. 1396. تاثیر افزودن مکمل روی- متیونین و روی گلیسین به جیره غذایی بر عملکرد و ایکمنی جوجه های گوشتی نشریه تولیدات دامی. دوره 19، شماره 4، ص 917-928.

5)     حسینی، س. ع.، شریفی، ع.، نوروزیان، ح.، امیرصادقی، م.، علیزاده قمصری، ا. ح. و سلیمانی، ر. 1397. مقایسه اثرات روی- گلایسین و سولفات روی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه­های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 120، ص 173-186.

6)     اسدی، ب.، حسینی، س. ع.، سلیمانی، م. ر. علیزاده قمصری، ا. ح. و علیوردی نسب، ر. 1398. اثرات افزودنی حاوی پروبیوتیک، ویتامینC  و بتائین در شرایط تنش گرمایی بر عملکرد سه سویه  تجاری جوجه گوشتی با استفاده از روش مدیریتی تصمیم گیری چند شاخصی نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 124، ص 91-100.

7)     علیزاده قمصری، ا. ح.، حسینی، س. ع.، شریعتمداری، ف.، توکلی، م. و لطف الهیان، ه. 1398. تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی. مجله علوم دامی ایران. دوره 50، شماره 2، ص. 149-157.

8)     لطف الهیان، ه.، علیزاده قمصری، ا. ح.، حسینی، س. ع.، یعقوبفر، ا. و آقاشاهی، ع. 1398. بررسی اثرات محرک رشد گیاهی اورکس® بر عملکرد و پاسخ­های ایمنی جوجه­های گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم­گیری چند شاخصی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 125، ص 219-232.

9)     علیزاده قمصری، ا. ح. و حسینی، س. ع. 1399. تعیین سطح بهینه دانه تاج خروس در جیره پلت شده جوجه­هاي گوشتی بر مبناي روش تصمیم­گیري چند شاخصی (مدل TOPSIS) و شاخص تولید. نشریه پژوهش­های تولیدات دامی. سال یازدهم، شماره 27، ص. 1-8.

10)   حسینی، س. ع.، علیزاده قمصری، ا. ح.، لطف الهیان، ه.، توکلی، م. و جواهری بارفروشی، ه. 1399. اثرات سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ­های ایمنی، ریخت­شناسی روده و برخی فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. نشریه تولیدات دامی. دوره 22، شماره 1، ص 93-103.

11)  بحريني، ا.، بوجارپور، م. حسینی، س.ع.، سالاري، س.، روشنفکر، ه. و علیزاده قمصری، ا.ح. 1399. تعیین ترئونین مورد نیاز جوجه‌های گوشتی سویه آرین 386 در دوره‌ پایانی (22 تا 42 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ‌های عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌های خونی. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 127، ص. 199-210.

12)  توکلی، م.، شريعتمداري، ف.، حسینی، س. ع.، لطف اللهیان، ه. و  علیزاده قمصری، ا. ح. 1399. اثر جرم ذرت بر عملکرد و شاخص­های ایمنی جوجه­های گوشتی. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 128، ص. 39-52.

13)  اسدي، ب،. علیزاده قمصری، ا.ح.، حسینی، س.ع. و سليماني، م.ر. 1399. تأثیر افزودنی خوراکی ضد تنش بر پاسخ های ایمنی و فراسنجه های خونی سه سویه تجاری جوجه گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 129، ص. 75-86.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

1)    Hassanabadi, A., Alizadeh-Ghamsari A.H., and Leslie, M.A. 2007. Effects of dietary phytase, calcium and phosphorus on performance, nutrient utilization and blood parameters of male broiler chickens. J. Anim. Vet. Adv. 6(12): 1434-1442.

2)    Carbonero, F., Benefiel, A.C., Alizadeh-Ghamsari, A.H., and Gaskins, H.R. 2012. Microbial pathways in colonic sulfur metabolism and links with health and disease. Frontiers in physiology, Volume 3, Article 448, DOI: 10.3389/fphys.2012.00448.

3)    Moghaddam, H.N., and Alizadeh-Ghamsari, A.H. 2013. Improved performance and small intestinal development of broiler chickens by dietary L-glutamine supplementation. J. Appl., Anim. Res. DOI:10.1080/09712119.2012.738214.

4)    Alizadeh-Ghamsari, A. H., S.A. Hosseini, & R. Nahavandi. 2020. Performance, intestinal histomorphology, and blood parameters of broilers fed amaranth grain in pellet diet. Trop. Anim. Sci. J., 44 (1): 71-78.

5)    Shaviklo, A.R., Alizadeh-Ghamsari, A.H. and Hosseini. S.A. 2021. Sensory attributes and meat quality of broiler chickens fed with mealworm (Tenebrio molitor). J. Food Sci. Technol. https://doi.org/10.1007/s13197-020-04946-w.

پروژه های تحقیقاتی

      پروژه های تحقیقاتی به­ عنوان مجری

      1. اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه آمارانت (تاج خروس) در خوراک پلت بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (1396-1397)

      2.  اثر محرک رشد گیاهی اورکس بر عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی (1396-1398) 

      3.  اثرات پودر لارو سوسک شب زي (ميل ورم) بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي (1398-1399)

      4.  تعيين الگوي بهينه افزودن مکمل ويتاميني به جيره بر پايه عملکرد و پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي در ايران (1398-1400)

      5. بررسي اثرات مکمل گياهي ASRI بر عملکرد توليدي و توليد مثلي گله مرغ مادر گوشتي (1398-1400)

 
تألیف و ترجمه کتاب

1)     علیزاده قمصری، ا. ح. و حسینی، س. ع. 1397. دستنامه لنگش در جوجه­های گوشتی و عوامل تغذیه­ای و مدیریتی مؤثر بر آن. نشر آموزش کشاورزی، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

2)     یعقوبفر ا. و علیزاده قمصری، ا. ح. 1397. دستنامه راهنمای کاربرد دانه­ها و محصولات فرعی غلات در تغذیه طيور. نشر آموزش کشاورزی، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

3)     علیزاده قمصری، ا. ح. 1398. دستنامه مدیریت سلامت گله و آشنایی با نشانه­های برخی بیماری­های رایج در مرغداری­ها. نشر آموزش کشاورزی، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

4)     حسینی، س. ع.، علیزاده قمصری، ا. ح. و حسینی، س. ه. 1399. توکسین‌ها و راهکارهای مقابله با آن در تغذیه دام و طیور. انتشارات پادینا، تهران.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
همایش های داخلی

 

    1. علیزاده قمصری، ا. م. و صفایی، ا.م. 1396. نقش پروبیوتیک­ها در هضم و جذب مواد مغذی در دستگاه گوارش طيور. سومین کنفرانس یافته­های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران، 13 شهریور 1396.

    2. علیزاده قمصری، ا. م.، نصیری مقدم، ح.، حسن آبادی، ا.، حسینی، س. ع. و طرقی، ر. 1396. بهبود ایمنی جوجه­های گوشتی با افزودن مکمل ال- گلوتامین به جیره. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، کرمان، 15 شهریور 1396.

    3.  علیزاده قمصری، ا. م.، نصیری مقدم، ح. ، حسن آبادی، ا.، حسینی، س. ع. و افتخاری، م. 1397. اثرات مکمل ال- گلوتامین و زمان اولین خوراک­دهی بر توسعه روده جوجه­های گوشتی. هشتمین کنگره علوم دامی ایران، سنندج، 6 شهریور 1397.

    4.  علیزاده قمصری، ا. م.، حسینی، س. ع.، لطف الهیان، ه.،  یعقوبفر، ا.، آقاشاهی، ع.، صفایی، ا.م. و افتخاری، م. 1397. اثرات دانه تاج خروس بر عملکرد و ریخت­شناسی روده جوجه­های گوشتی. هشتمین کنگره علوم دامی ایران، سنندج، 6 شهریور 1397.

    5.  افتخاری، م.، زالی، ا.، فاتحی، ف.، گنج خانلو، م.، صیدی، د. و علیزاده قمصری، ا.م. 1397. بررسی اثر استفاده از بقایای تغلیظ شده تخمیر ملاس (ویناس) بر عملکرد گوساله های پرواری. هشتمین کنگره علوم دامی ایران، سنندج، 6 شهریور 1397.

    6.  افتخاری، م.، نعمتی، م. ح.، محزون، ع.، مستشاری، م.، تواتری ه. و علیزاده قمصری ا. ح. 1397. بررسی علل حذف در گاوهای شیری استان قزوین. هشتمین کنگره علوم دامی ایران، سنندج، 6 شهریور 1397.

    7.  حسینی، س. ع.، علیزاده قمصری، ا. م.، افشار، م. و افتخاری، م. 1397. اثرات اسانس آویشن باغی بر عملکرد و جمعیت میکروبی روده جوجه هاي گوشتي. دومین همایش ملی پژوهش­های نوین در علوم دامی، بیرجند، 22 فروردین 1397.

    8. علیزاده قمصری، ا. م.، حسینی، س. ع.، افشار، م. و افتخاری، م. 1397. اثرات اسانس آویشن کوهی بر عملکرد و جمعیت میکروبی روده جوجه هاي گوشتي. دومین همایش ملی پژوهش­های نوین در علوم دامی، بیرجند، 22 فروردین 1397.

    9. افتخاری، م.، زالی، ا.، دهقان، م.، گنج خانلو، م.، و علیزاده قمصری، ا. م. 1397. اثر مکمل آلی کروم بر برخی از فراسنجه­های خونی و شکمبه­ای در گاوهای فیستوله دار هلشتاین. دومین همایش ملی پژوهش­های نوین در علوم دامی، بیرجند، 22 فروردین 1397.

    10.  افتخاری، م.، زالی، ا.، دهقان، م.، گنج خانلو، م.، و علیزاده قمصری، ا. م. 1397. فراسنجه­های تخمدانی در گاوهای شیری تغذیه شده با مکمل کروم. دومین همایش ملی پژوهش­های نوین در علوم دامی، بیرجند، 22 فروردین 1397.

    11.  علیزاده قمصری، ا. م. و حسینی، س. ع. 1397. اثر محلول گیاهی اورکس بر جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی. دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی، مشهد، 22 اسفند 1397.

    12.  حسینی، س. ع.،  افشار، م.،  لطف­الهیان، ه. و علیزاده قمصری، ا. م. 1397. اثر اسانس آویشن باغی بر ایمنی سلولی جوجه­های  گوشتی. دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی، مشهد، 22 اسفند 1397.

    13.  علیزاده قمصری، ا. م.، نصیری مقدم، ح.، حسن آبادی، ا.، لطف الهیان، ه. و افتخاری، م. 1396. اثر مکمل ال- گلوتامین بر تراکم سلول های قطره ای روده جوجه های گوشتی. سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ساری، 4 آبان 1396.

    14.  علیزاده قمصری، ا. م.، نصیری مقدم، ح.، حسن آبادی، ا.، حسینی، س. ع. و افتخاری، م. 1396. اثرات مکمل ال- گلوتامین و زمان اولین خوراك­دهی بر عملکرد جوجه های گوشتی. سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ساری، 4 آبان 1396.

    15.  علیزاده قمصری، ا. م.، نصیری مقدم، ح.، حسن آبادی، ا.، یعقوبفر، ا. و افتخاری، م. 1396. اثر مکمل ال- گلوتامین بر توسعه اندام های سیستم ایمنی جوجه های گوشتی. سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ساری، 4 آبان 1396.

    16.  افتخاری، م.، زالی، ا.، دهقان، م.، گنج خانلو، م.، و علیزاده قمصری، ا. م. 1396. گوارش پذیری مواد مغذی در گاوهای غیرشیرده تغذیه شده با مکمل آلی کروم. سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ساری، 4 آبان 1396.

    17.  افتخاری، م.، زالی، ا.، دهقان، م.، گنج خانلو، م.، و علیزاده قمصری، ا. م. 1396. اثر مکمل کروم بر فراسنجه­های تجزیه پذیری خوراک در گاوهای فیستولیه دار هلشتاین. سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ساری، 4 آبان 1396.

    18.  افتخاری، م.، زالی، ا.، دهقان، م.، گنج خانلو، م.، و علیزاده قمصری، ا. م. 1396. اثر مکمل کروم متیونین بر pH شکمبه­ای و غلظت اسیدهای چرب فرار در گاوهای هلشتاین در دوره انتقال. سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ساری، 4 آبان 1396.

19. Alizadeh-Ghamsari, A.H., Hosseini, S.A. Tajabadi, N. and Vaseji, N. 2018. Effects of probiotics produced in Animal Science Research Institute of Iran (P1 and P2) on immune responses of broiler chickens. 6th AFSLAB international symposium, Tehran, May 2018.

20. Hosseini, |S.A.,Tajabadi, N., Vaseji, N. and Alizadeh-Ghamsari, A.H. 2018. Effects of probiotics produced in Animal Science Research Institute on Iran (P1 and P2) on performance of broiler chickens. 6th AFSLAB international symposium, Tehran, May 2018.

21.  Hosseini, S.A. and Alizadeh-Ghamsari, A.H. 2018. Effects of valerian esseicial oils on performance and intestineal morphology of broiler chickens. 7th National congress on medicinal plants, Shiraz, May 2018.

22. Alizadeh-Ghamsari, A.H. and Hosseini, S.A. 2018. Effects of valerian essential oils on immunity and blood parameter of broiler chickens. 7th National congress on medicinal plants, Shiraz, May 2018.

23. Alizadeh-Ghamsari, A.H., Yaghobfar, A., Hosseini, S.A., Geravand M. and Sharifi, S.D. 2018. The effect of licorice essential oil on ascite sensitivity and blood parameters of broiler chickens. 6th International Veterinary Poultry Congress, Tehran, February 2018. 

 

همایش های بین المللی
  1. Sedghi, M., Golian, A., Soleimani P. and Alizade Ghamsari, A.H. 2011. Effect of dietary supplementation of licorice extract on blood parameters and immune response of laying hens. The 5th workshop on fundamental physiology and perinatal development in poultry, Wageningen, Netherlands, August 2011.
  2.  Hosseini, S.A., Amirsadeghi, M., Alizadeh- Ghamsari, A.H. and Lotfollahian, H. 2017. The effects of zinc-methionine and zinc-glycine supplement on broiler performance and immunity. VIII international scientific agriculture Symposium. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 2017.
  3.  Lotfollahian, H., Hosseini, S.A., and Alizadeh- Ghamsari, A.H. 2018. Effect of oregano essential oil on gut morphology and digestive organs weights in broiler chicks. 4th International Agricultural Congress. Nevsehir, Turkey, July 2018.
  4.  Yaghobfar, A., Alizadeh-Ghamsari, A.H., Hosseini, S.A., Geravand M. and Sharifi, S.D. 2018. Effect of licorice essential oils on meat quality and cecal microbial population of broiler chickens. The XVth European Poultry Conference, Dubrovnik, Croatia, September 2018.
جوایز و افتخارات

1. کسب رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه زنجان

2.  کسب رتبه اول در دوره دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق تدریس

تدريس پرورش طيور و بیوشیمی، دانشگاه پيام نور واحد مشهد، سال تحصيلی 94-92

سوابق اجرایی
  • سرپرست بخش تحقیق و توسعه در حوزه طيور و پشتیبان فنی شرکت دانش بنیان “تک ژن زیست” (1394-1395)
  • عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1395 تاكنون)
  • دبیر و عضو شوراي فني بخش تعذیه و فیزیولوژی و طيور مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1395 تاكنون)
  • همکاری در تدوین برنامة محوري علم و فن‌آوري امنيت غذايي در حوزه دام و طيور به سفارش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (1395-1397)
  • عضویت در کارگروه تدوین برنامه جامع صنعت طيور تخمگذار کشور (1398 تاکنون)
  • مدیر تغذیه لاین مرغ تخمگذار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور (1398 تاکنون)
فهرست