تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1389 – 1393
دکتری (رشته علوم دامی، گرایش تغذیه دام)

عنوان رساله: اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر ارزش غذایی، گازمتان و عملکرد رشد در تغذیه نشخوارکنندگان

دانشگاه تربیت مدرس
1381 – 1383
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش تغذیه دام)

عنوان پایان نامه: ارزش غذایی علوفه چهار ژنوتیپ کلزا در تغذیه گوسفند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1371 – 1375
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش دامپروری)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1.  کشت قارچ صدفی روی بستر علف مَرغ. 1386. مجله دامداران مازندران.(ترویجی).

2.  بررسي تركيب شيميايي، قابليت هضم و روند تجزيه پذيري پروتئين و ماده خشك گياه بادمجان با تكنيك كيسه هاي نايلوني. 1389. فصلنامه پژوهش های زراعی در حاشیه کویر.

3.  اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش. 1393. مجله پژوهش های تولیدات دامی.

4.  تعیین ترکیبات مغذی، فراسنجه های تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی و پروتئین) و پروتئین قابل متابولیسم تفاله انگور و لیموترش به روش درون کیسه ای. 1394. مجله پژوهش های علوم دامی.

5.   اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر فراسنجه های عملکرد رشد و متابولیت های خونی بره های پرواری افشاری. 1384. مجله پژوهش و سازندگی(نشریه علوم دامی).

6.  مقایسه خصوصیات کمی و ارزش غذایی علوفه سه رقم تاج خروس در مزارع استان البرز. 1395. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی.

7.  فراتحلیل پروتئین، ماده آلی، چربی، دیواره سلولی و انرژی گیاه خارشتر. 1395. فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی.

8. مقایسه عملکرد سه رقم تاج خروس علوفه ای (Amaranthus hypochondriacus L.)در مراحل مختلف  برداشت. 1396. فصلنامه پژوهش های به زراعی ایران.

9. تدوین راهبردهای استراتژیک کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با منشاء علوم دامی. 1397. فصلنامه محیط زیست جانوری.

10.  بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران. 1398. فصلنامه محیط زیست جانوری.

11.  ارزیابی تاثیر غنی‏ سازی بقایای پس از برداشت ذرت دانه‏ای با اوره و ملاس بر عملکرد بره‌های نر پرواری ترکی قشقایی. 1398. فصلنامه محیط زیست جانوری.

12.  اثر افزودن ضایعات خشک فرآورده ھای لبنی در خوراک آغازین بر عملکرد رشد گوساله ھای ھلشتاین. 1398. فصلنامه تولیدات دامی(مجله کشاورزی).

13.  تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم تاج خروس علوفه ای در شرایط آب و ھوایی گرگان. 1398. فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهی.

14.  بیوتکنیک فیستول گذاری شکمبه گاوهای هولشتاین. 1398. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی.

15.  پرورش الاغ برای تولید شیر. 1398. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی.

16.  تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد علوفه، پروتئین و برخی خصوصیات مورفولوژیک تاج‌خروس علوفه‌ای (Amaranthus hypocondriacus) در شرایط آب‌و‌هوایی شهرستان گرگان. 1399. فصلنامه به زراعی نهال و بذر.

17.  بررسی وضعیت تولیدمثل در گاوداری های صنعتی شیری استان قزوین. 1399. فصلنامه محیط زیست جانوری.

18.  مقایسه عملکرد پروار و خصوصیات لاشه در بره های نژاد لری بختیاری و آمیخته های آنها با گوسفند نژاد رومانوف. 1399. فصلنامه محیط زیست جانوری.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 

 

 1. Choosing a ground herbal plant for antibiotic growth promoters substitution based on muticriteria decision analysis. 2012. Euphrates journal of agriculture sciences.
 2. Effect of biological treatment on chemical composition and in situ ruminal degradability of soybean and canola straw in sheep. 2013. Scientific Journal of Animal Science.
 3. Effect of (Pleurotus florida) fungi on chemical composition and rumen degradability of wheat and barley straw. 2014. Iranian Journal of Applied Animal Science.
 4. Use of in vivo, in situ and in vitro gas production techniques to evaluate nutritive value of alfalfa hay in sheep. 2007. Journal of animal and veterinary advances.
 5. Estimation of quality indices of Iranian alfalfa varieties using in vivo and in situ methods. 2007. Journal of animal and veterinary advances.
 6. Use of in vitro gas production technique to compare nutritive value of quackgrass and alfalfa for ruminants. 2007. Journal of animal and veterinary advances.
 7. Nutritional evaluation of chickpea wastes for ruminants using in vitro gas production technique. 2007. Journal of animal and veterinary advances.
 8. Determination of digestibility and nutritive value of Iranian alfalfa varieties using in vivo technique in sheep. 2007. Asian Journal of animal and veterinary advances.
 9. Use of nylon bag technique to determine nutritive value and degradation kinetics of Iranian alfalfa varieties. 2008. Journal of animal and veterinary advances.
 10. Quack grass (Agropyron repens L.): As ruminant feed. 2008. Research journal of environmental sciences.
 11. Nutritional value of alfalfa varieties for ruminants with emphasis on different measuring methods: a review. 2008. Research journal of environmental sciences.
 12. Estimation of the nutritive value of tomato pomace for ruminant using in vitro gas production technique. 2011. African Journal of Biotechnology.
 13. Effect of solid-state fermentation by oyster mushroom (Pleurotus florida) on nutritive value of some agro by-products. 2016. Journal of Applied Animal Research.
 14. Performance comparison of three varieties of Amaranth (Amaranthus Hypochondriacus L.) at different harvest time. 2017. Journal of Asian Scientific Research.
 15. Chemical Composition and in vitro and in vivo Digestibility of Tea Waste in Sheep. 2019. Iranian Journal of Applied Animal Science.
پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافتهبه عنوان مجری، همکار و ناظر)

رديف

عنوان

محل انجام/انتشار

تاريخ 

1

تعیین قابلیت هضم تفاله زیتون به روش حیوان زنده در شتر

موسسه تحقیقات علوم دامی

1394

2

بررسي اثرات الگوي کاشت بر عملکرد کمي و کيفي تاج خروس علوفه اي درشرايط آب و هوايي استان گلستان

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

1398

3

تعيين مناسبترين زمان برداشت و تاثير آن بر کميت و کيفيت علوفه سه رقم تاج خروس علوفه اي

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

1397

4

بررسي عوامل به زراعي و مقايسه عملکرد سه رقم تاج خروس علوفه­اي

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

1397

5

تاثير افزودن پري بيوتيک به توکسين بايندر بر عملکرد، فراسنجه­هاي خوني، ايمني و دستگاه گوارش جوجه­هاي گوشتي تغذيه شده با جيره­هاي آلوده به آفلاتوکسينB1

موسسه تحقیقات علوم دامی

1398

6

اثرات محرک رشد گياهي اورکس بر عملكرد و پاسخ­هاي ايمني جوجه­هاي گوشتي

موسسه تحقیقات علوم دامی

1398

7

بررسي اثر اوره آهسته رهش با و بدون ملاس، بر فراسنجه هاي شکمبه ايي، عملکرد رشد و صفات لاشه گوسفند پرواري

موسسه تحقیقات علوم دامی

1398

8

اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه آمارانت (تاج خروس) در خوراک پلت بر عملکرد و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي

موسسه تحقیقات علوم دامی

1397

9

بررسي اثرات سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ ايمني و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي

موسسه تحقیقات علوم دامی

1398

10

بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف کنجاله جرم ذرت بر عملکرد، ايمني،کيفيت لاشه جوجه­هاي گوشتي

موسسه تحقیقات علوم دامی

1398

11

بررسي ارزش غذايي علوفه سه رقم جديد تاج خروس طي زمان هاي مختلف برداشت در استان گلستان

موسسه تحقیقات علوم دامی

1398

12

مقايسه ارزش تغذيه اي چهار رقم سورگوم علوفه اي کشت شده در استان مازندران

موسسه تحقیقات علوم دامی

1398

13

بررسي اثرات عصاره گلپر و آنيسون بر عملکرد، فراسنجه‌هاي خوني و سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي

موسسه تحقیقات علوم دامی

1395

14

بررسي اثر کاربرد بقاياي کلم بروکلي سيلو شده در جيره غذايي بره پرواري

موسسه تحقیقات علوم دامی

1396

15

تعيين مصرف اختياري و قابليت هضم علوفه سيب زميني ترشي در گوسفند

موسسه تحقیقات علوم دامی

1395

16

تعيين ارزش غذايي، تجزيه پذيري، هضم پذيري برون تني و درون تني و فراسنج هاي شکمبه اي و خوني ناشي از مصرف سه گونه گياهي شورپسند در شترهاي يک کوهانه خوزستان

موسسه تحقیقات علوم دامی

1398

17

تاثیر پوشش چربی بر هضم شکمبه ای و روده ای منابع پروتئین و مکمل های متیونین و لایزین در گاو

موسسه تحقیقات علوم دامی

1394

18

بررسی خصوصیات سیلویی، روند تخمیر پذیری و پایداری هوازی سیلاژ علوفه ارزن مرواریدی

موسسه تحقیقات علوم دامی

1395

19

تدوین برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با رشته علوم دامی

سازمان تحقیقات (دفتراستراتژیک)

1398

تألیف و ترجمه کتاب

هندبوک راهنمای احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز. 1396. تالار ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

1.  پایان نامه کارشناسی ارشد افشار میرزائی: بررسی ارزش غذایی دو رقم یونجه در تغذیه گوسفند: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر(1384).

2.  پایان نامه کارشناسی ارشد محمد ناصحی: تعیین و مقایسه ارزش غذایی برخی فراورده های فرعی زراعی عمل آوری شده با قارچ پلوروتوس فلوریدا: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(1392).

3.  پایان نامه کارشناسی ارشد هاشم حیاتی: بررسی علل حذف گاوشیری هولشتاین در گاوداریهای صنعتی شهریار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(1396).

4.  پایان نامه کارشناسی ارشد فریبا ظاهری: تعیین ارزش تغذیه ای دو رقم جدید (خارکفسکی و سیم)  علوفه آمارانت در زمان های مختلف برداشت کشت شده در استان البرز: موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن (1396).

5.   پایان نامه کارشناسی ارشد محمد وطنخواه: تعیین ارزش تغذیه ای دو رقم جدید (لورا و سیم)  علوفه آمارانت در زمان های مختلف برداشت کشت شده در استان یزد: موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن (1397).

6.  پایان نامه کارشناسی ارشد سعید کریمی: تعیین ارزش تغذیه ای دو رقم جدید (خارکفسکی و لورا)  علوفه آمارانت در زمان های مختلف برداشت کشت شده در استان گلستان: موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن (1398).

7.  رساله دکتری میرعلی پیش دادی مطلق: اثرات شوری آب بر گوارش­پذیری، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری در برخی مواد خوراک های رایج در تغذیه گوسفند:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر(1399).

8.  رساله دکتری شهرام صفری باعصمت: امکان بازیافت و تعیین ارزش غذایی محتویات شکمبه ای فراوری شده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر(1399).

9.  رساله دکتری پیام موسی پور کلیبر: برآورد شاخص های کیفی و ارزش غذايي برخی گونه های گراس پربازده مرتعی با استفاده از روش توليد گاز آزمايشگاهي:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر(1399).

همایش های داخلی

 

ردیف   ارائه                 تاریخ                              عنوان همایش علمی            محل برگزاری عنوان مقاله نویسندگان   کشور              ایران                         

1-       پوستري 8-9           مرداد          1383         سومين همايش سراسري علمي، پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي       ايران          فسا            تعيين ارزش غذايي علوفه سبز كلزا صفايي، آقاعليخاني

2-       پوستري 23-24        فروردين       1385         شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي كشور (اولين كنگره منطقه¬اي درياي خزر)        ايران          گرگان         بررسي كشت قارچ صدفي ساجوركاجو روي بستر علف مرغ  صفايي، فضائلي، عزيزي

3-       سخنراني                15-16        شهريور        1385         پنجمین همایش سراسری علمی پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی       ایران          رودهن        تعيين ارزش غذايي علوفه چهار ژنوتيپ كلزا صفايي، روزبهان، آقاعليخاني

4-       پوستري 13-15        شهريور        1391         سومين همايش ملي بيوتكنولوژي كشاورزي ايران          مشهد         اثر فرآوري بيولوژيك بر تجزيه پذيري ماده آلي كاه سويا و كانولا  ناصحي، تربتي نژاد، زره-داران، صفايي

5-       پوستري 13-15        شهريور        1391         سومين همايش ملي بيوتكنولوژي كشاورزي ايران          مشهد         فرآوري بيولو»يكي كاه گندم و جو با قارچ ژلوروتوس          ناصحي، تربتي نژاد، زره-داران، صفايي

6-       پوستري 18             آبان            1391         همايش ملي ژرورش و حفظ سرمايه هاي ژنتيكي گوسفند زل و دالاق    ايران          گنبدكاووس   اثر كشت قارچ پلوروتوس بر تركيبات شيميايي و تجزيه پذيري شكمبه اي كاه گندم و جو در گوسفند دالاق  ناصحي، تربتي نژاد، زره-داران، صفايي

7-       پوستري 18             آبان            1391         همايش ملي ژرورش و حفظ سرمايه هاي ژنتيكي گوسفند زل و دالاق    ايران          گنبدكاووس   اثر كشت قارچ پلوروتوس بر تركيبات شيميايي و تجزيه پذيري شكمبه اي ماده خشك كاه نخود و سويا در گوسفند دالاق  ناصحي، تربتي نژاد، زره-داران، صفايي

8-       پوستري 8-9           شهريور        1391         پنجمین کنگره

9-       علوم دامی ایران        ایران          اصفهان        راهکارهای مقابله با تنش گرمایی و اُفت تولید شیر تابستانه در استان گلستان             صفايي، تربتي نژاد، زره-داران، ناصحي

10-    پوستري 8-9           شهريور        1391         پنجمین کنگره علوم دامی ایران             ایران          اصفهان        اثر عمل آوری بیولوژیکی با قارچ صدفی پلوروتوس بر تجزیه پذیری کاه گندم و برنج در گوسفند دالاق     ناصحي ، تربتي نژاد، زره-داران، صفايي

11-    پوستري 8-9           شهريور        1391         پنجمین کنگره علوم دامی ایران             ایران          اصفهان        بررسی تجزیه¬پذیری کاه سویا و کانولای عمل آوری شده با قارچ صدفی پلوروتوس فلوریدا به روش کیسه¬های

           نایلونی در گوسفند            ناصحي ، تربتي نژاد، زره-داران، صفايي

12-    سخنراني                29-30        شهريور        1389         چهارمین کنگره علوم دامی ایران            ایران          کرج           قابلیت هضم و مصرف اختیاری بلوک خوراک کامل در تغذیه گوسفند        فضائلی، صفائی

13-    سخنراني                26-27        ارديبهشت     1386         دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور     ایران          کرج           قابليت هضم و مصرف اختياري علوفه سيلو شده تاج خروس  فضائلی، صفائی

14-    پوستري 26-27        ارديبهشت     1386         دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور     ایران          کرج           اثر برشته كردن بر قابليت هضم و تجزيه پذيري دانه هاي جو، ماشك و گاودانه به روشin vitro و in situ        

           همکاران و صفایی

15-    سخنرانی                29-30        آبان            1392         همایش ملی پدافند غیر عامل در شاخه کشاورزی           ایران          قشم           بسترهای تاثیرگذار بر تروریسم صفائی و همکاراران

16-    سخنرانی                29-30        آبان            1392         همایش ملی پدافند غیر عامل در شاخه کشاورزی           ایران          قشم           بیوتروریسم چیست؟          صفائی و همکاراران

17-    سخنرانی                29-30        آبان            1392         همایش ملی پدافند غیر عامل در شاخه کشاورزی           ایران          قشم           آشنایی با پدیده تروریسم نوین    صفائی و همکاران

18-    پوستری 29-30        آبان            1392         همایش ملی پدافند غیر عامل در شاخه کشاورزی           ایران          قشم           گونه های مهاجم بیگانه تهدیدجهانی          صفائی و همکاراران

19-    سخنرانی                28             اسفند          1394         دومین کفنرانس بین المللی یافته های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی           ایران          تهران          بیوتکنیک جدید فیستول¬گذاری شکمبه شتر               صفائی

20-    پوستری 8              اسفند          1394         دومین کفنرانس بین المللی یافته های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی           ایران          تهران          بیوتکنیک جدید فیستول¬گذاری شکمبه گاومیش               صفائی

21-    پوستری 29-30        اردیبهشت     1395         پنجمین همایش ملی هلشتاین ایران        ایران          کرج           بیوتکنیک فیستول گذاری شکمبه در گاو هلشتاین          صفایی، فتاح نیا

22-    پوستری 8شهریور      1395         چهارمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایارن          ایران          تهران          مراقبت های ثانویه از گوسفندان فیستوله گذاری شده زندی    صفایی، اسدی، فتحی

23-    پوستری 6              مهر            1395         سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران       ایران          تهران          بررسی مزایا و معایب بایوگاز از کود دامی   صفایی، صادقی پناه، غفاری

24-    سخنرانی                6              مهر            1395         سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران       ایران          تهران          مزایای تخمیر حالت جامد گیاه خشک علف گندمی با قارچ صدفی جهت تغذیه نشخوارکنندگان          صفایی، فضائلی

25-    پوستری 14             اسفند          1395         هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار          ایران          همدان        مقایسه مواد معدنی علوفه آمارانت (رقم لورآ) طی مراحل مختلف برداشت در مزارع استان البرز               رضائی، صفایی

26-    پوستری 14             اسفند          1395         هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار          ایران          همدان        مقایسه مواد معدنی علوفه آمارانت (رقم سیم) طی مراحل مختلف برداشت در مزارع استان البرز               رضائی، صفایی

27-    پوستری 14             اسفند          1395         هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار          ایران          همدان        مقایسه مواد معدنی علوفه آمارانت (رقم خارکفسکی) طی مراحل مختلف برداشت در مزارع استان البرز       رضائی، صفایی

28-    پوستری 18             اسفند          1395         سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست               ایران          تهران          مقایسه شاخص دیواره سلولی علوفه آمارانت(رقم سیم) طی مراحل مختلف برداشت در مزارع استان البرز                رضائی، صفایی، احسانی، عاملی

29-    سخنرانی                18             اسفند          1395         سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست               ایران          تهران          مقایسه شاخص دیواره سلولی علوفه آمارانت(رقم لورآ) طی مراحل مختلف برداشت در مزارع استان البرز رضائی، صفایی، احسانی، عاملی

30-    سخنرانی                18             اسفند          1395         سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست               ایران          تهران          مقایسه شاخص دیواره سلولی علوفه آمارانت (رقم خارکفسکی) طی مراحل مختلف برداشت در مزارع استان البرز       رضائی، صفایی، احسانی، عاملی

31-    پوستری 21             تیر             1396         چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران     ایران          تهران          بررسی احتمال ایجاد مسمومیت نیتراتی در هفت نمونه سورگوم علوفه ای امیرصادقی، غلامی، صفایی، کوچکی

32-    پوستری 21             تیر             1396         چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران     ایران          تهران          اندازه گیری فلزات سنگین در خوراک دام و تولیدات دامی کوچکی، امیرصادقی، سامی، باغجری، برازجانی، صفایی

33-    پوستری 24             تیر             1397         چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست             ایران          تهران          بررسی شرایط ویژه دام های اهلی در حمل و نقل دریایی  صفایی، صفایی

34-    پوستری 24             تیر             1397         چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست             ایران          تهران          پرورش الاغ برای تولید شیر در ایران        صفایی

35-    پوستری 13             شهریور        1396         سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست               ایران          تهران          نقش پروبیوتیک ها در هضم و جذب مواد مغذی در دستگاه گوارش طیور علیزاده، صفایی

36-    پوستری 8-9           آبان            1396         همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی (فرصتها و چالشها)     ایران          تهران          فراتحلیل بررسی ارزش غذایی آزولا          صفایی، فضائلی

37-    پوستری 1-2           آذر             1396         اولین همایش ملی شورورزی ایران          یزد            فراتحلیل بررسی ارزش غذایی علوفه خارشتر                صفایی، فضائلی، باشتینی

38-    سخنرانی                24             تیر             1397         چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست             ایران          تهران          بررسی ارزش غذایی علف نی در تغذیه نشخوارکنندگان     آقاشاهی، صفایی، رضائی، افتخاری

39-    سخنرانی                24             تیر             1397         چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست             ایران          تهران          کدکس (اصول و مفاهیم)    موسوی پور، صفایی، عاملی

همایش های بین المللی
 1. Poster  4-6       OCT      2011    The first international conference on agriculture and natural resources  Iraq      Hella            Choosing a ground herbal plant for antibiotic growth promoters substitution based on muticriteria decision analysis Hosseini, Godarzi, Zarei, Meimandipoor, Safaei
 2. Poster  26-29   AGU     2007    The 58th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP)            Ireland Dublin  Nutritional evaluation of two forage species for ruminants using in vitro gas production technique         Safaei, Maheri-SisMirzaei-Aghsaghali
 3. Poster  26-29   AGU     2007    The 58th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP)            Ireland Dublin  Effect of poly-ethylene-glycol on the in vitro gas production and digestibility of fruit wastes.            Safaei, Fazaeli, Zahedifar, Mirhadi
 4. Poster  26-29   AGU     2007    The 58th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP)            Ireland Dublin  The nutritional value of four genotypes canola forage.   Safaei, Ruzbehan, Aghaalikhani
 5. Presentation    26-29   AGU     2007    The 58th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP) Ireland Dublin  The developmental process of rumen fistulation in Iranian native ruminants.      Safaei, Fazaeli,Zahedifar, Mansouri, Mirhadi
 6. Poster  26-29   AGU     2007    The 58th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP)            Ireland Dublin  Determination of chemical compositions and in vitro gas production characteristics of chickpea processing by-products.          Maheri Sis, Chamani,Sadeghi, Mirza Aghazadeh, Safaei
 7. Poster  17-20   SEP       2006    The 57th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP)            Turkey  Antalya Determinationof chemical composition and voluntary feed intake of Saffron (Crocus sativus) hay       Safaei, Fazaeli, Zahedifar
 8. Poster  17-20   SEP       2006    The 57th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP)            Turkey  Antalya Studying the cultivativation of Pleurotus fungi on the substrate of Agropyron repens.            Safaei, Fazaeli, Zahedifar
 9. Poster  17-20   SEP       2006    The 57th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP)            Turkey  Antalya Chemical composition, digestibility and voluntary food intake two Alfalfa variety grown in West Azerbaijan in Iran Mirzaei-AghsaghaliMirza-AghazadehMaheri-Sis, Safaei
 10. Presentation    17-18   April     2013    International Scientific Conference of Camel Research and Production (ISCCRP)Sudan Khartoum          The New Method: Rumen Fistulation of Iranian Camels  Safaei, Mansuori, Abarghani
 11. Poster  12-17   Feb      2013    Conference of Sustanability of Camel Population and Production (CSCPP)Saudi Arabia Riyadh  First Rumen Fistulation in Native Dromedary Camel of Iran         Safaei, Mansuori
جوایز و افتخارات
 • فیستول نرم شکمبه گوسفندی، سال 1393، اداره کل ثبت اختراعات و مالکین معنوی
 • کانولای پلاستیکی روده باریک گوسفند، سال 1393، اداره کل ثبت اختراعات و مالکین معنوی
 • پژوهشگر برتر استان البرز (رتبه سوم در مقطع دکتری تخصصی)، 1394، جامعه مهندسین استان البرز 
سوابق تدریس

سخنرانی و تدریس در مجامع علمی و تحقیقاتی:

رديف

عنوان

محل

1

تولید بایوگاز از کود دامی (بررسی معایب و مزایا)

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2

روش های نوین جمع آوری کود در گاوداری های صنعتی

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3

پرورش دام سبک در راستای اقتصاد مقاومتی

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

4

فنآوری فیستول­گذاری در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان

دانشگاه بیرجند

5

آنالیز فراتحلیل با استفاده از نرم افزار R

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سوابق اجرایی

رديف

عنوان

محل

1

عضویت در انجمن علوم دامی ایران

دانشگاه تهران

2

عضویت در انجمن زنبور عسل ایران

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3

عضو کمیته آموزش برنامه راهبردی شیر و گوشت

معاونت تولیدات دامی

4

عضو کمیته فنی کشت و توسعه گیاه آمارانت وزرات جهادکشاورزی

معاونت امور زراعت

5

مجری و هماهنگ کننده استانی کشت و توسعه گیاه خارشتر و آمارانت

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

6

دبیر و عضو کمیته فنی تخصصی تحقیقات تغذیه دام و طیور موسسه

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

7

عضو شورای پژوهشی موسسه

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

8

عضو شورای هماهنگی موسسه

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

9

دبیر و عضو ستاد علوفه کشور

سازمان تحقیقات کشاورزی

10

رئیس گروه طرح و برنامه موسسه

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

 

فهرست