تحصیلات
دانشگاه تهران
1389 – 1394
دکتری (رشته علوم دامی، گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام)

عنوان رساله: بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی توده های گاومیش ایران با استفاده از نشانگرهای متراکم SNP

دانشگاه زابل
1383 – 1385
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام)

عنوان پایان نامه: بررسی فنوتیپی شکل منحنی شیردهی در توده های گاومیش ایرانی با استفاده از تابع گامای وود

دانشگاه بیرجند
1379 – 1383
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1. همبستگی فنوتیپی پارامترها و خصوصیات منحنی شیردهی محاسبه شده توسط تابع گامای وود در توده‌هاي گاومیش ایرانی، 1387، مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد 31 – شماره 2 اسفند

2. تاثير فاکتورهای محیطی بر شکل منحنی شیردهی در توده‌هاي گاومیش ایرانی، 1388، مجله علوم دامی ایران (مجله علوم كشاورزي ايران) دانشگاه تهران، دوره 40 – شماره 2

3. مقايسه برخي توابع توصيف كننده شكل منحني شيردهي در گاو نژاد هلشتاين استان خراسان، 1388، مجله پژوهشهاي علوم دامي ايران – دانشگاه فردوسي مشهد، جلد 1- شماره 2

4. بررسي ساختارهاي جوامع و خرده جوامع دامي به روش خوشه بندي شبکه اي بدون نظارت با استفاده از نشانگرهاي ژنتيکي متراکم، 1394، مجله علوم دامی ایران- دانشگاه تهران، دوره 46 ، شماره 3

5. استخراج DNA از بافت ريشه مو به روش بهينه يافته‌ی نمکی، 1396، مجله پژوهشهای تولیدات دامی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری، جلد ۸ شماره ۱۶ صفحات ۱۴۵-۱۵۱

6. مقایسه برخی خصوصیات مربوط به تیپ در گاومیش‌های آذری و خوزستانی، 1397، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، جلد 31، شماره 118

7. جستجوی نشانه های انتخاب بین گاومیشهای آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد، 1398، مجله علوم دامی ایران- دانشگاه تهران، دورة 50 ، شمارة 2

8. برآورد اندازه مؤثر جمعیت گاومیشهای آبی ایران با استفاده از اطلاعات ژنومی، 1398، مجله علوم دامی ایران- دانشگاه تهران، دورة 50، شمارة 3

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
  1. “A genome-wide scan for signatures of selection in Azeri and Khuzestani buffalo breeds”, BMC genomics 19.1 (2018): 449.
  2. “Morphological study in Azeri and Khuzestani buffaloes of Iran”, Buffalo Bulletin 38.1 (2019): 1-10.
پروژه های تحقیقاتی

همکاری در اجرای پروژه ژنومیک گاومیش ایران از سال 90 الی 94

 

تألیف و ترجمه کتاب
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
همایش های داخلی

 

1. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات روزهای شیردهی و تولید چربی 100 روزگی در گله های گاو هلشتاین، 1382، دومین همایش بیوتکنولوژی دانشجویان کشور در تنکابن (پوستر)

2. عوامل محیطی موثر بر شکل منحنی شیردهی با استفاده از تابع Wood در گله‌های گاومیش استانهای‌آذربایجان شرقی و خوزستان، 1386، دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3. برآورد اثر سن زايش و طول دوره شيردهي بر توليد شير گاوميش استان خوزستان، 1388، دومین همایش ملی گاومیش ایران،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز (پوستر)

4. ضرورت برنامه هاي اصلاح نژادي گاو بومي و گاوميش بمنظور حفظ ذخاير ژنتيکي، 1394، سومین همایش ملی انجمنهای علمی کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (پوستر)

5. نانو فن آوري زيستي و تحول در کشاورزي و دام پروري نوين، 1394، سومین همایش ملی انجمنهای علمی کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (سخنرانی)

6. روشي نوين در خوشه‌بندي براي شناخت ساختار جوامع به‌وسيله نشانگرهاي متراکم، 1394، اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی (سخنرانی)

7. مقايسه روش‌هاي مرسوم بررسي ساختار جمعيتي توسط نشانگرهاي متراکم در جوامع شبيه‌سازي‌شده گاوميش، 1394، اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی (پوستر)

8. اندازه گیری فواصل ژنتیکی مختلف برای تشکیل شبکه فیلوژنتیکی در گاومیش های ایرانی با استفاده از نشانگرهای متراکمSNP، 1395، هفتمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (سخنرانی)

9. بررسی شاخص های تنوع ژنتیکی با استفاده از تکنیک ترقیق در جوامعی با تعداد ناهمگن – مطالعه موردی گاومیش های ایران، 1395، هفتمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (پوستر)

10. برآورد اندازه موثر جمعیت گاومیش های آذری و خوزستانی براساس نشانگرهای چندشکل تک نوکلئوتیدی، 1395، هفتمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (سخنرانی)   

11. بررسی تمایز جمعیتی در نژادهای آذری و مازندرانی گاومیش با استفاده از داده های ژنومیک، 1395، هفتمین کنگره علوم دامی ایران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (پوستر)

12. افزایش کنترل و دقت در واحد دامپروری بعنوان رویکردی برای کاهش مخاطرات محیط زیستی، 1398، هشتمین همایش ملی “امنیت غذایی؛ ایده‌ها و پژوهش‌ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی”، دانشگاه تربیت مدرس (سخنرانی)  

13. نقش ژنتیک، ژنومیک و تولیدمثل در صنعت دامپروری و شیلات بر امنیت غذایی، محیط زیست و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، 1398، هشتمین همایش ملی “امنیت غذایی؛ ایده‌ها و پژوهش‌ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی”، دانشگاه تربیت مدرس (پوستر)

14. ارزیابی پدیده های مختلف تکامل در جوامع زنبورعسل بر رسیدن به حداکثر عدم تعادل پیوستگی و از بین رفتن آن با آمیزش تصادفی، 1398، دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران، موسسه تحقیقات علوم دامی

15. برآورد اندازه موثر جمعیت بر اساس عدم تعادل پیوستگی با استفاده از شبیه سازی ژنومی زنبورعسل، 1398، دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران، موسسه تحقیقات علوم دامی

16. نقش tRNA ها در شناسایی RNA های تنظیمی زنبور عسل (Apis melifera)، 1398، دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران، موسسه تحقیقات علوم دامی

17. نرخ پیش بینی بالا در شناسایی میکرو RNA های ژنوم زنبور عسل، 1398، دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران، موسسه تحقیقات علوم دامی 

 

همایش های بین المللی
  1. Genetic parameters of monthly test day milk yields in Iranian buffaloes, 2006, American Society of Animal Science (asas) congress.
  2. Using Wood’s function to estimate phenotypic correlations among lactation curve parameters in Iranian first lactation buffaloes, 2007, British Society of Animal Science (BSAS) congress.
  3. Characteristics of lactation function of Iranian buffalo ecotypes, using Wood’s gamma function, 2008, Canadian Society of Animal Science Annual Meeting, Guelph 2008 Program
جوایز و افتخارات
سوابق تدریس
سوابق اجرایی
فهرست