تحصیلات
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
1396 – 1398
پسادکتری

عنوان طرح: استخراج آنزیم زایلاناز باکتریایی به روش سامانه دوفازی آبی و تهیه پودر آنزیمی به روش خشک کن پاششی و فرمولاسیون

دانشگاه تربیت مدرس
1391 – 1395
دکتری (رشته مهندسی شیمی، گرایش بیوتکنولوژی)

عنوان رساله: تولید زایلاناز باکتریایی با کشت سوبسترای جامد غوطه­ور در زیست ­واکنشگاه

دانشگاه تربیت مدرس
1386 – 1388
کارشناسی ارشد (رشته مهندسی شیمی، گرایش بیوتکنولوژی)

عنوان پایان نامه: بررسی مسیرهای بیوشیمیایی قارچ فوزاریوم اکسیسپروم به منظور افزایش بازدهی تولید نانوذرات نقره

دانشگاه گیلان
1381 – 1386
کارشناسی (رشته مهندسی شیمی، گرایش صنایع غذایی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
  1. Azizi M., Moteshafi H., Hashemi M., 2020. Distinctive nutrient designs using statistical approach coupled with light feeding strategy to improve the Haematococcus pluvialis growth performance and astaxanthin accumulation, Bioresource Technology. 300, 122594.
  2. Azizi M., Moteshafi H., Hashemi M., 2020. A novel CO2 steady feeding based on the pH steady strategy data in the Haematococcus pluvialis cultivation to maximize the cell growth and carbon bio-sequestration, Bioresource Technology. 314, 123752.
  3. Moteshafi H., Mousavi S. M., Hashemi M., 2019. Aeration challenge in high BSG suspended fermentation: Impact of stirred-tank bioreactor scale. Biomass and Bioenergy. 130:105386.
  4. Moteshafi H., Hashemi M., Mousavi S. M., Mousivand M., 2016. Characterization of produced xylanase by Bacillus subtilis D3d newly isolated from apricot phyllosphere and its potential in pre-digestion of BSG, Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 37, 251-260.
  5. Moteshafi H., Mousavi S. M., Hashemi M., 2016. Enhancement of xylanase productivity using industrial by-products under solid suspended fermentation in a stirred tank bioreactor, with a dissolved oxygen constant control strategy, RSC Advances. 6, 35559-35567
  6. H.  Moteshafi, S.M.  Mousavi, S.A.  Shojaosadati., 2012. The possible mechanisms involved in nanoparticles biosynthesis, Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 18, 2046–2050.
  7. A. Jafari, S.M. Mousavi, H. Moteshafi, H. Roohian and H. Hamedi Sangari, 2011. Simulation of Hydrodynamics and Mass Transfer in a Valve Tray Distillation Column Using Computational Fluid Dynamics Approach”, the 13th chapter of “Advanced Topic in Mass Transfer”.. InTech
پروژه های تحقیقاتی

1.  فرمولاسیون و خشک کردن آنزیم زایلاناز به روش پاششی برای مکمل خوراک طیور: تأثیر حامل ها بر پایداری محصول نهایی (دوره پسا دکتری در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی).

 

همکاری در پروژه های:

1. استخراج آنزیم زایلاناز باکتریایی به روش سیستم دوفازی –آبی

2. استخراج آنزیم فیتاز در سامانه دوفازی- آبی

3. تولید جلبک و رنگدانه آستازانتین در فتوبیوراکتور

تألیف و ترجمه کتاب
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
همایش های داخلی

1. Moteshafi, H. and Shojaosadati, S.A., “Biosynthesis and comparison of silver nanoparticles production by Fusarium oxysporum in the presence of silver nitrate and sulfate”, The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2009), Kish, Iran.

2. Moteshafi, H. and Shojaosadati, S.A., “Comparsion of nanosilver biosynthesis by Fusarium oxysporum grown in aerobic and anaerobic condition”, The 6th Biothecnology Conference, 2009, Tehran, Iran

3. Moteshafi, H, Amiri Parian, M., Shojaosadati, S.A., “Using of Fungal Proteins Produced by Fusarium Oxysporum as a biostabilizing agent”, The 3th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010), Shiraz, Iran

4. Moteshafi, H. and Shojaosadati, S.A., Silver Nanoparticles biosynthesis. The 8th Nanothecnology Conference,(2010), Mashhad, Iran

همایش های بین المللی
جوایز و افتخارات
سوابق تدریس
سوابق اجرایی
فهرست