تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1389 – 1394
دکتری (رشته علوم دامی، گرایش اصلاح نژاد دام)

عنوان رساله: بررسی صحت برخی روشهای بیزی در ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای

دانشگاه مازندران
1385 – 1387
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش اصلاح نژاد دام)

عنوان پایان نامه: برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن در گوسفندان قزل

دانشگاه کردستان
1383 – 1385
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش تکنولوژی تولیدات دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

    1. وطن خواه، م. کیخاصابر، م. عباسی، م.ع. بانه، ح. اسماعیل خانیان، س. 1396. مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولید مثلی، ترکیب گله و اقتصادی گاوداری های سنتی کوچک در زابل. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). دوره 30، شماره 115، 287-302.

    2. وطن خواه، م. کیخاصابر، م. عباسی، م.ع. بانه، ح. اسماعیل خانیان، س. 1396. برآورد فرصت های اقتصادی هر رأس گاو درگاوداری های کوچک در منطقه زابل. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). دوره 30، شماره 116، 127-138.

    3.  نجفي، م. رحيمي، ق. انصاري، ز. بانه، ح. يوسفي، ز. 1390. بررسي عوامل محيطي موثر بر صفات رشد در گوسفندان نژاد نائيني. پژوهشهاي توليدات دامي. سال دوم. شماره 3. ص: 12-22.

    4. ویسی، ا. افضل زاده، ا. فضائلی، ح. بانه، ح. 1393. تعیین ترکیبات شیمیایی، گوارش پذیری و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین دانه جو جوانه زده سه روزه. پژوهشهاي توليدات دامي. دوره ۶، شماره ۱۲، 115-122.

    5. بانه، ح. نجاتی جوارمی، ا. رحیمی میانجی، ق. هنرور، م. 1393. ارزیابی ژنومی صفات آستانه­اي با معماری هاي ژنتیکی متفاوت با استفاده از روش‌هاي بيزي. پژوهشهاي توليدات دامي. 8 (15)، ۱۴۹-۱۵۴.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Mandal, A., Baneh, H., Subramanyam, B.V. and Notter, D.R., 2020. Genetic variability and population structure based on pedigree information for Muzaffarnagari sheep in India. Small Ruminant Research, p.106182.
 2. Baneh, H. and Ahmadpanah, J., 2020. Genetic Evaluation of Composite Reproductive Traits in Ghezel Sheep. JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences, 30(1), pp.239-245.
 3. Baneh, H., Ahmadpanah, J. and Mohammadi, Y., 2020. Genetic analysis of reproductive characteristics in Iran-Black sheep. Acta Scientiarum. Animal Sciences, 42.
 4. Baneh, H., Ahmadpanah, J. and Mandal, A., 2019. Studies on inbreeding and its effects on growth traits of Iran-Black sheep. Songklanakarin Journal of Science & Technology,41(6).
 5. Baneh, H., & Ahmadpanah, J. 2018. Genetic evaluation of body weight traits in Iranian native Ghezel sheep. GENETIKA-BELGRADE, 50(1), 275-284.
 6. Ghafouri-Kesbi, F., & Baneh, H. 2018. Genetic aspects of sexual size dimorphism in a synthesized breed of sheep. Meta Gene. 17, 177-183.
 7. Ghaderi-Zefrehei, M., Rabbanikhah, E., Baneh, H., Peters, S.O. and Imumorin, I.G., 2017. Analysis of culling records and estimation of genetic parameters for longevity and some production traits in Holstein dairy cattle. Journal of Applied Animal Research, 45(1), pp.524-528.
 8. Ahmadpanah, J., Baneh, H. and Kohnepoushi, C., 2016. Direct and maternal genetic trend estimates for body weight traits of Iran-Black Sheep using multivariate animal models. Songklanakarin Journal of Science & Technology, 38(3).
 9. Baneh, H., Nejati-Javaremi, A., Rahimi, GH., Honarvar, H. 2017. Genomic evaluation of threshold traits with different genetic architecture using Bayesian approaches. Research on Animal Production. 8, pp.149-154.
 10. Ghafouri-Kesbi, F., Mianji, G.R., Pirsaraei, Z.A., Hafezian, S.H., Baneh, H. and Soleimani, B., 2015. A genetic study on sexual dimorphism of bodyweight in sheep. Animal Production Science, 55(1), pp.101-106.
 11. Rahmanian, A., Hafezian, H., Rahimi, G.H., Farhadi, A. and Baneh, H., 2015. Inbreeding depression for economically important traits of Mazandaran native fowls. British poultry science, 56(1), pp.22-29.
 12. Mandal, A., Karunakaran, M., Sharma, D.K., Baneh, H. and Rout, P.K., 2015. Variance components and genetic parameters of growth traits and Kleiber ratio in Muzaffarnagari sheep. Small Ruminant Research, 132, pp.79-85.
 13. Kamjoo, B., Baneh, H., Yousefi, V., Mandal, A. and Rahimi, G., 2014. Genetic parameter estimates for growth traits in Iran-Black sheep. Journal of Applied Animal Research, 42(1), pp.79-88.
 14. Niknafs, Sh., Abdi, H., Fatemi, S.A., Zandi, M.B., Baneh, H. 2013. Genetic trend and inbreeding coefficients effects for growth and reproductive traits in mazandaran indigenous chicken. Research Journal of Biology. 3(1): 25-31.
 15. Baneh, H., Rokouei, M., Ghafouri-Kesbi, F., Veysi, A., Niknafs, Sh. 2013. Multivariate genetic analysis on body weight traits in Ghezel sheep. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 35 (2): 131-135.
 16. Shokrollahi, B., Baneh, H. 2012. (Co) variance components and genetic parameters for growth traits in Arabi sheep using different animal models. Genetics and Molecular Research. 11 (1) : 305-314.
 17. Baneh, H., Najafi, M., Rahimi, Gh. 2012. Genetic parameter estimates for early growth traits in Naeini goat. Animal Production Science. 52:1046-1051.
 18. Ghafouri-Kesbi, F., Baneh, H. 2012. Genetic parameters for direct and maternal effects on growth traits of sheep. Archiv Tierzucht. 55 (6): 603-611.
 19. Solimani, B., Chaharaein, B., Rabie Rahbar, R., Baneh, H., Hemmati, V. 2011. Genetic diversity of sanjabi sheep inferred from microsatellite markers and their association with fecundity and body weight traits. Research Journal of Animal Sciences. 5(3): 34-39.
 20. Baneh, H., Hafezian, H., Rashidi, A., Gholizadeh, M., Rahimi, Gh. 2010. Estimation of Genetic parameter of body weight in Ghezel sheep. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 23 (2): 149-153.
 21. Ghafouri-Kesbi, F., Abbasi, M.A., Afraz, F., Babaei, M., Baneh, H., Abdollahi Arpanahi, R. 2011. Genetic analysis of growth rate and Kleiber ratio in Zandi sheep. Tropical Animal Health and Production. 43:1153–1159. 
پروژه های تحقیقاتی

 

1.  بررسي وضعيت پرورش گوسفند و بز در استان سيستان و بلوچستان – مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2. بررسي ارتباط بين عملکرد توليد و خصوصيات لاشه با صفات وابسته به سندرم آسيت در سنين مختلف- مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3. بررسي اثرات محيطي و ژنتيكي مؤثر بر صفات رشد در گوسفندان نژاد عربي- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

4. بررسي فرصت‌هاي اقتصادي در گاوداري هاي خرده پا در منطقه زابل-مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

5. اصلاح نژاد گاو سیستانی با روش هسته باز- مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

6. بررسي راهکارهاي مناسب حفظ، توسعه و احياي گاو سيستاني- مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

7. برآورد ضریب همخونی و اثر آن بر صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفند زندی-مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

تألیف و ترجمه کتاب
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
همایش های داخلی

 

1. بانه، ح. 1386. بررسي خصوصيات رشد، گوشت و تخم بلدرچين. نخستين همايش ملي- دانشجويي صنعت طيور ايران. دانشگاه اروميه. مرداد 1386. (چکیده).

2. بانه، ح. حافظيان، ح. رشيدي، ا و رحيمي، ق. 1387. بررسي عوامل محيطي موثر بر صفات رشد در گوسفندان نژاد قزل. اولين همايش سراسري بيولوژي و دنياي نوين. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. مهر 1387.

3. بانه، ح. 1388. بررسي عوامل مؤثر در رشد فيبر و توليد پشم در گوسفند. همايش ملي الياف دامي. دانشگاه تبريز.

4. بانه، ح. قادري، آ. رضايي، م. فلاحتي، ف. سليماني، ب. 1388. بررسي اثرات عوامل محيطي بر توليد پشم در گوسفندان نژاد عربي. همايش ملي الياف دامي. همايش ملي الياف دامي. دانشگاه تبريز.

5. بانه، ح. عباسي، م.ع. افراز، ف. غفوري کسبي، سليماني، ب. 1389. برآورد پارامترهاي ژنتيکي صفات وزن در گوسفند قزل با استفاده از آناليزهاي چند متغيره. چهارمين کنگره علوم دامي ايران. پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (کرج). شهريور 1389.

6. سليماني، ب. چهارآئين، ب. رحيمي ميانجي، ق. بانه، ح. محمدهاشمي، آ. 1389. بررسي چند شکلي در نشانگر ريزماهواره‌اي BM6444 زير واحد آلفا اينهيبين روي بازوي Q کروموزوم شماره 2 در گوسفند سنجابي. چهارمين کنگره علوم دامي ايران. پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (کرج). شهريور 1389.

7. غفوري کسبي، ف. عباسي، م.ع. بانه، ح. بابايي، م. 1389. تجزيه و تحليل ژنتيکي صفات بيومتريک گوسفند ماکويي. چهارمين کنگره علوم دامي ايران. پرديس کشاورزي و منابع طبيعي تهران (کرج). شهريور 1389.

8. سليماني، ب. چهارآئين، ب. رحيمي ميانجي، ق. بانه، ح. محمدهاشمي، آ. 1389. شناسايي چندشکلي در نشانگر ريزماهواره‌اي oarhh35 به ژن زير واحد آلفا اينهيبين / اکتيوين روي کروموزوم شماره 4 در گوسفند سنجابي. چهارمين کنگره علوم دامي ايران. پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (کرج). شهريور 1389.

9. سليماني، ب. چهارآئين، ب. رحيمي ميانجي، ق. محمدهاشمي، آ. بانه، ح. 1389. بررسي چند شکلي در نشانگر ريزماهواره‌اي INRA135 زير واحد بتا اينهيبين/فولستاتين روي کروموزوم شماره 2 در گوسفند سنجابي. چهارمين کنگره علوم دامي ايران. پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (کرج). شهريور 1389.

10. بانه، ح. عباسي، م.ع. ساور سفلي، س. غفوري کسبي. 1390. بررسي برخي خصوصيات چرا، پروار و تغذيه دستي در گله‌هاي گوسفند و بز استان سيستان و بلوچستان. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. دانشگاه شهيد باهنر کرمان. شهريور 1390.

11. بانه، ح. شکرالهي، ب. قادري، آ. غفوري کسبي، ف. 1390. برآورد پارامترهاي ژنتيکي صفات وزن در گوسفندان نژاد عربي. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. دانشگاه شهيد باهنر کرمان. شهريور 1390.

12. غفوري کسبي، ف. رحيمي ميانجي، ق. اسکندري نسب. م.پ. بانه، ح. 1390. تجزيه و تحليل مشارکت ژنتيکي اجداد در يک جمعيت از گوسفندان افشاري. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. دانشگاه شهيد باهنر کرمان. شهريور 1390.

13. غفوري کسبي، ف. رحيمي ميانجي، ق. اسکندري نسب. م.پ. بانه، ح. 1390. برآورد تعداد مؤثر جمعيت در يک جمعيت از گوسفندان نژاد افشاري. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. دانشگاه شهيد باهنر کرمان. شهريور 1390.

14. نجفي، م. رحيمي ميانجي، ق. بانه، ح. ويسي، ا. 1390. برآورد پارامترهاي فنوتيپي و ژنتيکي صفت وزن بدن در سنين اوليه رشد در بز نژاد نائيني. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. دانشگاه شهيد باهنر کرمان. شهريور 1390.

15. عباسي، م.ع. بانه، ح. ساور سفلي، س. 1390. ارزيابي فراسنجه هاي توليدمثلي گله هاي گوسفند و بز بومي كشور. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. دانشگاه شهيد باهنر کرمان. شهريور 1390.

16. عباسي، م.ع. بانه، ح. ساور سفلي، س. 1390. بررسي تركيب نژادي و جمعيتي گله هاي گوسفند و بز در استان سيستان و بلوچستان. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. دانشگاه شهيد باهنر کرمان. شهريور 1390.

17. ویسی، ا. افضل زاده، ا. فضایلی، ح. نوروزیان، م. ع. مقصودی نژاد، ق. بانه، ح. یازرلو، م. نباتی، ا. 1391. بررسی گوارش پذیری و مصرف اختیاری دانه جو سه روزه در تغذیه گوسفند. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. شهریور 1391.

18. رحمانیان حیدرآبادی، ع. حافظیان، ح. رحیمی میانجی، ق و ح بانه. 1392. بررسی خصوصیات شجره ای و جمعیتی مرغان بومی استان مازندران. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. اردیبهشت 1392.

 

همایش های بین المللی

Mohamadnejad, F. Baneh. H and Razavi, A.R. 2013. Detection of single nucleotide polymorphism in promoter region of CYP19 gene in Iranian Taleshi native cattles. 5th Symposium on Animal Functional Genomics – ISAFG 2013. September 9 – 11, 2013, Guarujá-SP, Brazil.

جوایز و افتخارات
 • دانشجوی کارشناسی ارشد نمونه  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري 1386 و 1387
 • رتبه اول آزمون ورودی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. (1389).
 • رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • تسهیلات بنیاد ملی نخبگان- خدمت سربازی (مشمول نخبه)
سوابق تدریس
سوابق اجرایی
فهرست