تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
1390 – 1395
دکتری (رشته علوم دامی، گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام)

عنوان رساله: پویش ژنومی صفات رشد و سندرم آسیت در مرغ‌های ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان
1377 – 1380
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام)

عنوان پایان نامه: بررسي واريانت هاي آللي در محدوده اگزون 5 ژن هورمون رشد در دو نژاد گاو سيستاني و دشتياري            

دانشگاه مازندران
1373 – 1377
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1.  عمرانی، حسین و واعظ ترشیزی، رسول و مسعودی، علی اکبر و احسانی، علیرضا،1396،پویش ژنومی سندرم آسیت در نسل F2 حاصل از تلاقی مرغ بومی آذربایجان غربی و لاین گوشتی آرین .  فصلنامه تولیدات دامی، دوره: 19، شماره: 1.https://civilica.com/doc/752454

2.  عمرانی، حسین ، .واعظ ترشیزی، رسول ،. مسعودی، علی اکبر ،. احسانی، علیرضا. 1396.برآورد وراثت پذیری ژنومی صفات رشد در نسل F2 حاصل از تلاقی لاین آرین و مرغ بومی آذربایجان به کمک یک تراشه  60k.   علوم دامي (پژوهش و سازندگي). دوره  30 , شماره  1 (پياپي 114) ; از صفحه 273 تا صفحه 284

3.  بروفه کاظم, اميري نيا سيروس, نوشري عليرضا, عمراني حسين. 1390 . بررسي ساختار ژنتيكي جمعيت كبك ايراني موجود در موسسه تحقيقات علوم دامي كشور با استفاده از آناليز ريز ماهواره. , دوره  24 , شماره  3 (پياپي 92) ; از صفحه 31 تا صفحه 40

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 

 1. Emrani, H, AA Masoudi, RV Torshizi , A Ehsani.2020. Genome‐wide association study of shank length and diameter at different developmental stages in chicken F2 resource population. Animal Genetics 51 (5), 722-730 
 2. Emrani, H, RV Torshizi, AA Masoudi, A Ehsani.2017. Identification of new loci for body weight traits in F2 chicken population using genome-wide association study. Livestock Science 206, 125-131
 3. Amin, M., A. A. Masoudi, C. Amirinia, and H. Emrani. 2018. Molecular Study of the Extension Locus in Association with Coat Colour Variation of Iranian Indigenous Sheep Breeds. Russian Journal of Genetics, Vol. 54, No. 4, pp. 464–471. 
 4. Kazemi SM, C Amirinia, H Emrani, S Gharahveysi.2011. Study and identification of Insulin-like Growth Factor-I gene polymorphisms in Zel sheep population.American Journal of Animal and Veterinary Sciences 6 (4), 176-179 
 5. Emrani H., C Amirinia, MAR Arbabe.2011. Genetic variation and bottleneck in Japanese quail (Coturnix japonica) strains using twelve microsatellite markers.African Journal of Biotechnology 10 (20), 4289-4295 
 6. Amirinia, C., H, Emrani., M.A Radjaee Arbabe.,R, Vaez Torshizi and  A, Nejati Javaremi. 2007. Evaluation of eight microsatellite loci polymorphism in four Japanese quail (Coturnix japonica) strain in Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (8): 1195-1199 
 7. Seyedabadi H.R., C. Amirinia, M.H. Banabazi and H. Emrani. 2007. Parentage verification of Iranian Caspian horse using microsatellites markers. Iranian Journal of Biotechnology. Volume 4, no(4).260-264. 
 8. Masoudi, AK, H Emrani, S Esmaeilkhanian.2017. Myostatin (gdf-8) polymorphism and its association with growth traits in Baluchi sheep. Online Journal of Veterinary Research, Volume 21(8):505-510,  
 9. Emrani, H., S Esmaeilkhanian. 2018. Genetic variation in a Caspian horse population determined by AFLP Markers. Online Journal of Veterinary Research. Volume 22 (5):393-401, 2018.
پروژه های تحقیقاتی

                مجری

1.  بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيت بلدرچين  با استفاده از ماركرهاي ميكروساتلايت و AFLP

2.  بررسی ارتباط ژنوتیپهای ژن IGFI و کالپاستاتین در گوسفند زل باصفات رشد

3.  تعیین چند شکلی ژنهای بتالاکتوگلوبولین، کاپاکازئین، لپتین و ارتباط آن با برخی صفات تولید شیر در گاوهای براون سویس

4.  پویش ژنومی اثرات متقابل اسنیپ های موثر برصفات رشد و شانک در مرغهای ایران

5.  برنامه محوري علم و فن‌آوري مديريت پايدار تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي گونه‌هاي دام و طيور

همکار

6.  بررسی تنوع ژنیتیکی مارکرهای AFLPدراسبچه خزر

7.  تعیین فراوانی شکلهای مختلف آللی ناحیه ای از ژن لپتین در گاوهای هولشتاین ایران

8.  بررسی ساختار ژنتیکی گاومیش های بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

9.  شناسایی، جداسازی و تعیین توالی تعدادی از جایگاهای ریز ماهواره در ژنوم گاومیش ایران

10.  بررسی ارتباط چند شکلی ژن های Apolipoprotein B و Fatty acid binding protein با صفت چربی لاشه در سویه گوشتی آرین

11.  تعیین تنوع ژنتیکی نمونه ای از جمعیت گاوهای نر مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره

12.  بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت کبک با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و سیتوژنتیکی

13.  شناسائی و تعیین فراوانی ژنوتیپ های مقاوم به اسکراپی در میان جمعیت های گوسفند ایرانی به روش Real time PCR

14.  بررسی امکان استفاده از نانو سیلورها به عنوان ضد عفونی کننده قوی در کاهش بار میکروبی شیر

15.  بررسی ارتباط چند شکلی ژن های TGF B3 و IGF1 و IGF BP2 در سویه گوشتی آرین و ارتباط آن با صفات رشد و ترکیب لاشه

16.  تعیین روابط ژنتیکی جمعیت گوسفند شین بش با نژادهای قزل ، هرکی ، شال و زندی با استفاده از نشانگرهای mtDNA و ریز ماهواره

17.  استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره به منظور انجام آزمون های انساب و انتساب در جمعیت اسبچه خزر

18.  آزمون های انساب و انتساب بر روی اسبان ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

19.  بررسی فراوانی های ژنی وژنوتیپی ژن های کاندید TGF- B2, B3 ,IGL ,Caspase1 مرتبط با بیماری سالمونلا اینتر تیدیس در جمعیت مرغ مرندی و لاین گوشتی آرین

20.  بررسی ارتباط بین هاپلوتیپ های ژن هورمون رشد گوسفند کردی با صفات رشد وپرواری

21.  بررسی تنوع ژنتیکی گوسفندان کردی ، قره گل و زندی با استفاده از 15 مارکر میکروساتلایت

22.  تعیین چند شکلی ژن کاندیدا برای دو قلو زایی ( GDF9, BMP15 ) در جمعیت گوسفندان زل با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

23.  مطالعه مولکولی و آنالیز بیان ژن های تعیین کننده رنگ پوششی ( پشم ) در گوسفندان بومی ایران

24.  پایش و ثبت جمعیت گاو سیستانی

25.  پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های بز ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

26.  پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های گاو ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

27.  پایش و ثبت جمعیت بز نجدی

28.  ثبت ملی جمعیتهای مرغان بومی اصلاح شده

29.  فاظت و اصلاح نژاد گوسفند زل (فاز اول)

30.  تهیه نقشه جامع پراکنش جغرافیایی ذخایر ژنتیکی دام و طیور بومی ایران

31.  ارزیابی و بهبود ژنتیکی مرغ های بومی ایستگاه مازندران به منظور توسعه و ترویج پرورش آنها در منطقه

تألیف و ترجمه کتاب
 • صنعتي،ح.،نورائي،م.، دليري،م.،اميري نيا،س.،ميرهادي،ا.، اخويزادگان،م.،اسدي،ن.،مسعودي،ع،ا وح، عمراني.2004.راهبرد ملي زيست فناوري حيوانات اهلي وآبزيان (بررسي محيط ملي).انتشارات پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري.
راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

1.  مشاور پايانامه كارشناسي ارشد ژنتيك و اصلاح نژاد دام: فرهاد رجایی اربابی .1384 بررسي تنوع ژنتيكي در يك جمعيت بلدرچين ژاپني با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره‌اي . دانشگاه تربيت مدرس،‌ دانشكده كشاورزي، گروه علوم دامي

2.  مشاور پايانامه كارشناسي ژنتيك و اصلاح نژاد دام: آمنه محمدی فر.1385 بررسي پلي مورفيسم ژنتيكي در جمعيت بلدرچين استان يزد با استفاده از ماركرهاي ميكروساتلايت . دانشگاه زابل ، دانشكده كشاورزي، گروه علوم دامي

3.  مشاور پايانامه كارشناسي ارشد ژنتيك و اصلاح نژاد دام: بدالهه ؟  بررسی چند شکلی  ژن کالپاستاتين در گوسفندان زل  و آتابای  با  استفاده  از  روش . PCR-RFLP  دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرج ، گروه علوم دامي، 1388

4.  مشاور پايانامه كارشناسي ارشد ژنتيك و اصلاح نژاد دام.  تعين چند شکلی ژن کانديدا (GDF9-BMP15) برای دوقلو زايي در جمعيت گوسفندان زل ايستگاه تحقيقاتی شيرنگ با استفاده از تکنيک PCR-RFLP . .  دانشگاه آزاد اسلامي واحدقائمشهر ، گروه علوم دامي، 1389

5.  مشاور پايانامه كارشناسي ارشد ژنتيك و اصلاح نژاد دام . بررسی پلی مورفيسم (چند شکلی) ژن IGF-I در جمعيت گوسفندان – دانشگاه آزاد اسلامي واحدقائمشهر ، گروه علوم دامي، 1389

6.  مشاور پايانامه كارشناسي ارشد ژنتيك و اصلاح نژاد دام . بررسی چند شکلی  ژن کالپاستاتين در گوسفندان زل  با  استفاده  از  روش . PCR-RFLP  دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرج ، گروه علوم دامي، 1388

7.  مشاور پايانامه كارشناسي ارشد ژنتيك و اصلاح نژاد دام. کاظم بروفه. 1389  بررسي تنوع  ژنتيكي جمعيت كبك  ایرانی با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره.  دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرج ، گروه علوم دامي

8.  مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد ژنتيك و اصلاح نژاد دام. عباس کربلاییان . 1390. بررسی میزان همخونی و احتمال بروز bottleneck  در جمعیت کبک ایرانی .  دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرج ، گروه علوم دامي

همایش های داخلی

 

1.  مسعودي ،ع ا،. عمراني،ح،. عباسي،ع،. نجاتي جوارمي،ا،. كونيدا ،ت،. فرهنگ،خ،.اسماعيل خانيان،س و ف،ضيائي.2005. استفاده از تكنيك PCR-SSCP جهت بررسي پلي مورفيسم ژن ميوستاتين و ارتباط آن با صفات چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي (كرمان- ماهان. مردادماه 1384)

2.  رجائي اربابي ،م ع.، عمراني،ح.،اميري نيا،س.، واعظ ترشيزي،ر.،نجاتي جوارمي،ا.، اسماعيل خانيان،س.،ميرهادي،ا و ع،مسعودي. 2005 .بررسي تنوع ژنتيكي در بين چهار سويه بلدرچين ژاپني با استفاده از نشانگر ريز ماهواره. چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي (كرمان- ماهان. مردادماه 1384).

3.  مسعودي ،ع ا.، عمراني،ح وآ تركمن زهي .1380. بررسي پلي مورفيسم ژن هورمون رشد در گاوهاي سيستاني ودشتياري ايران. اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام، طيور و آبزيان كشور.

4.  اميري نيا،س.،رايسمن،م.،راينينكه،پ.،رحيمي،ق،.زكي زاده،س،. عمراني ،ح،. مرادي شهربابك،م.،مسعودي،ع،ا.،ميرائي آشتياني،س،ر .،ميرهادي، ا و ا، نجاتي جوارمي.2005.بررسي چند شكلي جايگاه هورمون رشد در سه نژاد بومي ايران و هتشتاين با استفاده از روش  PCR-RFLP

5.  چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي (كرمان- ماهان. مردادماه 1384) .

6.   Masoudi, A. A, H. Emrani ., A. R Abbasi., A. Nejati-Javaremi .,T. Kunieda., K. Farhang., S Esmailkhanian and F. Ziaei. 2005. Association between the Myostatin Gene polymorphisms and 7 growth traits in Baluchi sheep. The 4th National Biotechnology congress of Islamic Republic of Iran. (Oral)).

همایش های بین المللی

 

 1. Javanrouh, A.,  MH Banabazi, S Esmaeilkhanian, C Amirinia, HR Seyedabadi, H Emran.. 2006. Optimization on salting out method for DNA extraction from animal and poultry blood cells. 57th Ann Meet European Assoc Anim Prod
 2. Shiri, SAK.,  DA Saghi, MR Nasiri, H Emrani, F Montazer Torbati, M Mohammadzade.2006 Survey of genetic diversity growth hormone and growth hormone receptor genes in Iranian indigenous sheep breed (kordian sheep) using a nonradioactive SSCP. Proc. 57th Ann. Meet. Europ. Asso. Anim. Prod. Antalya, Turkey Pages 21-28
 3. Seyedabadi, HR., F Afraz, MH Banabazi, H Emrani.2006. Identification of SCID carriers among Iranian Arab horses using a test based on PCR for DNA-PKcs gene. Proceedings of the 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, 13-18 August, 
 4. Emrani H., F. Radjaee Arbabi, C. Amirinia, M.H. Banabazi, A. Nejati Javaremi, A. Javanrouh, H.R. Seyedabadi, A. Abbasi and A. Masoudi. Bottleneck effect in four Japanese quail strains based on assign test using ten microsatellite loci. The 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey 17-20 September 2006.
 5. Maryam Amin Esghabadi, Ali Akbar Masoudi, Siros Amirinia and Hssein Emrani. 2011. Molecular genetic study on mutations of the MC1R gene in two breeds of Iranian native sheep. The 3 rd Biosafety and Genetic Engineering Congress. 13- 15 June. Isalamic azad University, Tehran, Iran, (Poster).
 6. Emrani,H and Torkamanzehi.2005.Analysis of allelic variants in exon 5 of the growth hormone gene in Sistani and Dashtiari breeds of cattle . 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Uppsala, Sweden  21-25 August 2005.www.eaap.org/uppsala. G6 Session 32
جوایز و افتخارات
سوابق تدریس
سوابق اجرایی
 • رئیس بخش پژوهشهاي بيوتكنولوژي. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج. از بهمن 1397 (ادامه ­دار).
 • عضو شوراي پژوهشي. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج. از بهمن1397 (ادامه دار).
 • نماينده  مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور و عضوكميته فناوري نانو وزارت جهادکشاورزي، پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي. از شهريور ماه 1397 تاکنون.
 • رئيس و عضو شوراي فني بخش پژوهشهاي بيوتكنولوژي. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج. از خرداد 1397 (ادامه دار).
فهرست