تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
1391 – 1396
دکتری

عنوان رساله: تعیین انرژی و پروتئین مورد نیاز بزغاله ­های نر رائینی

دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: استفاده از پوسته پنبه دانه غنی شده با اوره در تغذیه گاوهای شیرده و گوساله­ های پرواری  

دانشگاه تهران
کارشناسی
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1.  غلامي، ح.، محمد بابایی(1399). معرفی مدل خطی تخمین انرژی قابل متابولیسم سورگوم علوفه­ای با استفاده از اجزای الیاف. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران. جلد 12. شماره 3. 1399

2.  غلامي، ح.، محمدرضا کیانزاد  و مختار مهاجر(1398). بررسي خصوصیات تولید مثلی گوسفندان خالص زل و آمیخته آنها با گوسفند شال در شرايط پرورش سیستم مزرعه ای متمركز. پژوهش در نشخوارکنندگان. جلد هفتم. شماره سوم. 1398. صفحه­های1- 12

3.  غلامي، ح.، کامران رضایزدی  و سید عبدالله حسینی(1398). رتبه بندی رقم های سورگوم علوفه ای کشت شده به منظور تغذیه دام براساس روش مدیریت تصمیم گیری چند معیاره. تولیدات دامی. شماره 4. دوره 21. زمستان 1398. صفحه­های 545-555

4.  غلامي، ح.، عباس گرامی، کامران رضایزدی و مرتضی رضائئ( 1396). معادلات رگرسیونی به دست آمده از ترکیبات شیمیایی در برآورد انرژی قابل متابولیسم و خالص اسپرس ایران. نشریه علوم دامی. شماره 116. پائیز 1396. صفحه های 219- 230

5.  غلامي، ح؛ تیموری، ع.ر. و اسدزاده،ن.( 1396). اثر تغذیه تکمیلی بر درآمد گله های گوسفند و بز عشايري حاشيه رودخانه كرخه. نشریه علوم دامی شماره 118. بهار 1397. 75-84

6.  مهدی امیرصادقی، غلامي، ح ، حسن فضائلی و علیرضا کوچکی.1397. بررسی غلظت اسید پروسیک و نیترات در 18 رقم سورگوم علوفه­ای. علوم دامی. شماره 121. زمستان 1397.

7.  رضائئ، م. م. زاهدی فر، ع. مصطفی تهرانی و غلامي، ح.(1396) تاثیر سطوح مختلف مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس بر قابلیت هضم، تخمیر پذیری و تجزیه پذیری یونجه خشک. نشریه علوم دامی شماره 114. بهار 1396. 207-218

8.  غلامي، ح.، سید احمد میرهادي و کامران رضایزدی( 1396). برآورد مقدار انرژي علوفه اسپرس ایران بر اساس داده هاي ترکیبات شیمیایی و آزمایش تولید گاز. نشریه تولیدات دامی. دوره 18 . شماره4. زمستان 1395. صفحه های 748- 741

9.  غلامي، ح.، ش.آروا، ع.ا. تقي زاده (1393). تعيين ارزش غذايي علوفه هيبريدهاي ذرت سيلويي. پژوهش و سازندگي. شماره 102. پائيز. 120-108

10.  غلامي، ح.، م.ر.كيانزاد. 1393. بررسي عملکرد، صفات لاشه و شاخص¬هاي اقتصادي آميخته¬هاي نژاد زل. مجله توليدات دامي.دوره 16. شماره 2. پائيز و زمستان  1393. 145-137

11.  غلامي، ح.، ا.امن پور، ا. يعقوب فر، ا.ر. كوچكي و م. ع. نظري. 1391. تعيين ارزش غذايي دانه تريتيكاله در تغذيه طيور. پژوهش و سازندگي. شماره 96. پائيز 1391. 25-33

12.  كوچكي، ا.ر .، ح. غلامي  و ح. فلاح. 1391. بررسي عملكرد دانه و صفات تغذيه اي در لاين هاي اميدبخش تريتيكاله و رقم جديد سناباد. مجله علمي- ترويجي يافته هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي.

13.  غلامي، ح.، ي. روزبهان .1384بررسي اثرات جو و فسفر جيره هاي غذايي بر تشكيل سنگهاي ادراري در بزغاله هاي نر رائيني. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران.دوره6،شماره 4، 379-382 .

14.  غلامي، ح.، ي. روزبهان و ن. طاهرپور. 1384. تاثير سطوح متفاوت انرژي و پروتئين قابل متابوليسم بركميت و كيفيت كشمير توليدي بزغاله هاي نر رائيني.پژوهش و سازندگي،جلد 18 شماره 3

15.  فضائلي، ح.، ح.غلامي و م. مهاجري ناو.1390. بررسي اثر سطح تغذيه بر رشد و بازده اقتصادي گوساله هاي نر بومي منطقه تالش.پژوهش هاي دام هاي بومي.دوره اول شماره يك . 1-12

16.  پاسندي، م.، ح. غلامي ، ن.م ، تربتي نژاد . 1388. بررسی اثر افزودن کاه گندم و ملاس برخواص سیلویی  بقایای زراعت باقلا. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي. جلد شانزدهم.شماره اول.76-82.

17.  يعقوب فر، ا.، س. ميرزايي و ح. غلامي . 1383.تعيين ويسكوزيته مواد خوراكي مورد استفاده طيور. پژوهش كشاورزي.جلد چهارم شماره اول. 49-61

 

      مقالات علمي- ترويجي:

1. غلامي، ح و م. امیر صادقی. 1395. اهمیت سورگوم در تغذیه دام. مجله مروج. شماره 154-155 . بهار و تابستان 1395 . 74-70

2. امیرصادقی، م؛ غلامي، ح؛ صفایی، ا.ر.؛ کوچکی ( 1396 ). بررسی احتمال ایجاد مسمّومیت نیتراتی در هفت نمونه سورگوم علوفه ای. چهارمین کنگره علمی- پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.

3. غلامي، ح.( 1394). برآورد انرژی قابل متابولیسم و خالص دان جو ایران با استفاده از معادلات رگرسیونی. فصل نامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي. شماره 17. زمستان 1394. 73-82

4. غلامي، ح.، م. بابائي و ن. تيمور نژاد. 1393. تخمين انرژي قابل دسترس علوفه مراتع ايلام بر اساس روش آزمايشگاهي تيلي و تري و  با استفاده از مدل هاي ریاضی. فصل نامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي. شماره 13. زمستان 1393. 54-47

5. موسوي سعيد،س.ع.، يزدان پناه، ل.، خوارزمي، م و غلامي، ح. 1393. عيين ارزش غذايي و قابليت هضم بقاياي ذرت دانه اي در استان كرمان به روش IN VIVO. فصل نامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي. شماره 12. پائيز 1393. 64-56

6. غلامي، ح.، ا. يعقوب فر و ا.ر. كوچكي. 1393. تعيين كربوهيدرات هاي ديواره سلولي ارقام دانه تريتيكاله مورد استفاده در تغذیه طيور. فصل نامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي. شماره 12. پائيز 1393. 95-104

7. موسوي سعيد ع. ؛ ل. يزدان پناه ؛ م. خوارزمي؛  ح.  غلامي ؛م. ولي تكاسي. تعيين برخي تركيبات شيميايي و گوارش پذيري بقاياي ذرت دانه اي در تغيه دام. كاوش جنوب. شماره 13. زمستان 1391 . 96-100

8. غلامي، ح.، ي. روزبهان .، م. زاهدي فر.، ا. مير هادي و ع. كمال زاده . 1388 . تاثير سطوح مختلف انرژي و پروتئين قابل متابوليسم جيره  بر ميزان پروتئين، چربي و خاكستر ابقا شده در بدن بزغاله هاي نر رائيني. فصل نامه پژوهشهاي علوم دامي.شماره 8.ص  9-17 .

9. غلامی، ح. 1384. مقايسه بين انرژي و مواد مغذي مورد نياز گاوهاي شيري در جداول قديم و جديد شوراي ملي تحقيقات امريكا. مجله جهان دامپروري، شماره 11 : ص. 22-27

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
  1. H. Gholami, A.A. Khadem, A. Assadi-Alamouti, E. Kaikhosravi(2017). Effect of diet physical form on performance and Diet digestibility in finishing fat-tailed lambs. Iranian Journal of Applied Animal Science (IJAS). Volume 7, Issue 4, : 603-609
  2. Kamali,R., A.Toghdory, M. mohajer., SA. Mihadi and H. gholami.2012. Investigation of quality characteristics of pearl millet silage.international research journal of Applied and basic Sciences.Vole.3(9):1854-1858.
پروژه های تحقیقاتی

عناوين گزارش هاي نهايي:

1.  غلامی، ح ، عبدالرضا تيموري  و نادر اسدزاده. 1395. بهبود عملكرد توليدي گله هاي گوسفند و بز عشايري استان خوزستان با استفاده از خوراك كامل پلت و يا بلوك شده. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

2.  امیرصادقی، م. حسن فضائلي، حسين غلامي، عظيم خزائي، عليرضا کوچکي،اسماعيل باغجري، جواد طاهري پور، مرجان برازجاني، مهرداد زرگاني. 1397. ارزيابي كمّي و مقايسه عوامل ضد تغذيه‌اي موجود در 18 رقم سورگوم علوفه‌اي. گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

3.    موسوی،س.س، حسین غلامی، علی نیکخواه، حمید امانلو، داود علیاری، معصومه حسینی و محمد حسین نعمتی 1398. اثر پروتئين قابل متابوليسم مکمل شده در روش تغذيه خزشي بر خصوصيات لاشه بره هاي نر افشاري. گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان.

4.      سیدمومن،س.م، مهناز صالحي – حميدرضا انصاري رناني – حسين غلامي – مجتبي زاهدي فر – سيدعلي موسوي سعيد – محمد ولي تکاسي – مجيد افشار 1399. تاّثیر سطوح انرژی و پروتئین جیره های بزهای ماده آبستن بر توسعه فولیکول های بعد از تولد در بزغاله های کرکی رائینی. گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان.

5.   غلامی، ح، مجتبي زاهدي فر- مرتضی رضایی- علي مصطفي تهراني- احمد خياط – اسحق کردنژاد – سيما ساورسفلي – محمدحسين بنابازي 1398. اثر خوراك تكميلي بلوك شده (بر پایه محصولات فرعی صنایع نيشکر) بر عملكرد توليدي گله هاي عشايري. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

6.   غلامی، ح .مرتضی کیخا صابر-  خالد میری – مرتضی رضایی- علي مصطفي تهراني- سیما ساور سفلی- سید اصغر نعمتی- مختار علی عباسی- مصطفی یوسف الهی- صابر جلوخانی نیارکی.1398. بررسي وضعیت توازن مواد خوراکی مورد نیاز دامهای استان سیستان و بلوچستان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

7.   غلامی، ح، مجتبي زاهدي فر- مرتضی رضایی- علي مصطفي تهراني- مهدی امیر صادقی- عظیم خزائئ. 1397 . تعیین ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای در استان البرز گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 53997

8.    غلامی، ح  و زهرا عبادي-علي اسدي الموتي-نادر پاپی -مجيد افشار-مليحه كمال‌پور.1392 . اثر شکل فیزیکی خوراک بر خصوصيات پشم و پوست بره های نر كلكوئي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت طرح: 89061-13-13- 7

9.     غلامی، ح، مجتبي زاهدي فر- حسن فضائلی -مرتضی رضایی- علي مصطفي تهراني- علی رضا آقاشاهی- سید مظفر مهدی زاده- اکبر یعقوب فر و محمد بابایی. 1397 . برآورد پروتئين قابل هضم و متابوليسم مواد خوراكي موجود در ايران بر اساس معادلات پيش بيني. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره فروست : 53504

10.  سید مومن، س.م.، حسین غلامی، مجتبی زاهدی فر، نجمه کارگر برزی و کامران رضایزدی. 1397. تعيين قابليت هضم پوسته استخواني پسته و استفاده از آن در جيره رشد بزغاله هاي نر رائيني. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان کرمان.

11.  رضایی م. ح. غلامی، علی مصطفی تهرانی، نادر اسدزاده، ابوالحسن صادقی پناه، نادر فروغ عامری و علی رضا آقا شاهی. 1397. استفاده از جیره آغازین بزغاله­های شیرخوار به منظور بهبود بهره وری در دام­های عشایر استان کرمان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره فروست : 52877

12.  مصطفي تهراني، ع. غلامی، ح. اكبر يعقوب فر- علي رضا آقاشاهي- مرتضي رضائي، علی مهدوی. 1395. اثر مکمل های معدنی متوازن بر عملکرد و غلظت عناصر خونی بره های در حال رشد بندر گز استان گلستان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 48783

13.  حسینی، م. مصطفي تهراني، ع. غلامی، ح. اكبر يعقوب فر- علي رضا آقاشاهي- مرتضي رضائي، محمد بابایی و محمدرضا مشایخی. 1395.بررسی وضعیت عناصر معدنی در دام های استان خوزستان تحت تاثیر جنگ خلیج فارس. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 49092

14.  مسلمیون، م.ت. غلامی، ح. ، فضائلی، ح. و نعمتی ، م.ح. 1395. استفاده از ماشک در جیره پرواری بره های نر افشاری. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 50004

15.  غلامی، ح.،- حسن فضائلي  –   اكبر يعقوب فر- علي رضا آقاشاهي- مرتضي رضائي -علي مصطفي تهراني-سيد احمد مير هادي – مجتبي زاهدي فر- علي اسدي الموتي. 1391.  اثر شکل فیزیکی خوراك بر فراسنجه های تخميري و بافتی شکمبه، رفتار خوراک خوردن و متابوليتهاي خون، در بره های نر پرواری. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 44036

16.  غلامی، ح تهراني، رضايي، يعقوبفر، اقاشاهي، لطف الهيان، بابايي، عباسي، يزدي، گرامي، زاهديفر،ميرهادي 1393.  برآورد انرژی قابل متابولیسم و خالص مواد خوراکی موجود در ایران بر اساس ترکیبات شیمیایی و معادلات پیش بینی. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 46565

17.  غلامی، ح.، مهناز صالحي- نصرت‌ا..طاهرپور- حميدرضا انصاري- زهرا عبادي-علي اسدي الموتي-نادر پاپی -مجيد افشار-مليحه كمال‌پور.1391 . اثر شکل فیزیکی خوراک بر خصوصيات پشم و پوست بره های نر كلكوئي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 44037

18.  غلامی، ح.، ا. ر. کوچکی، م. ع. نظری، ف. خراسانی، م. رضایی، ع. مصطفي تهراني، ه. لطف الهیان، ا. میرهادی، ا. یعقوبفر، ع. ر. آقاشاهی و ع. ر. کوچکی. 1390. تعيين ارزش غذايي و كربوهيدرات هاي غير نشاسته اي لاين هاي اميدبخش تريتيكاله در تغذيه طيور. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 52/90.

19.  غلامي، ح. 1383. تعيين انرژي و پروتئين مورد نياز بزغاله‌هاي نر راييني. رساله دكتري علوم دامي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس.

20.  غلامي، ح.1393. بهبود عملكرد توليدي گله هاي گوسفند و بز عشايري حاشيه رودخانه كرخه با استفاده از خوراك كامل پلت شده.گزارش نهايي در حال انتشار. موسسه  تحقيقات علوم دامي كشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران، ايران

21.  شكل فيزيكي خوراك بر عملكرد پروار، قابليت هضم جيره و ميزان مصرف اختياري خوراك در بره هاي نر، 90-1388، مجري

22.  بررسي مقايسه اي روشهاي In Vivo  و In Vitro  جهت اندازه گيري ضرايب هضمي در برخي از خوراكهاي دام در گوسفند. مجري

23.  ارزیابی کمی و تعیین ارزش غذایی علوفه هیبرید های ذرت سیلویی، 1387-1388  929 /89 -مجري-همكاران:  عزيزي، ميرهادي، زاهديفر، يعقوبفر، اقاشاهي رضايي، تهراني

24.  قره داغي، ع.ا.، ح. غلامي -علي رضا آقاشاهي- مرتضي رضائي -مجتبي زاهدي فر0-زهرا عبادي-عباس ولايتي- صادقي پناه- حسن فضائلي  -اسدزاده-سرحدي-عباسي-منصوري بروفه-ايزدي  مرادي.1392. برنامه راهبردي افزايش كمي وكيفي پايدار توليد گوشت قرمز. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 43680

25.  رحیمی، ت.، غلامی‌، ح.، مهرابی، ی.، کریمی، ع. و عطارزاده، ل. 1390. استفاده از سطوح مختلف مغز ميوه بلوط در جيره‌غذايي بزغاله‌هاي بومي استان كهگيلويه و بويراحمد. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

26.  زاهديفر، م.ا.، ح. غلامي. علي رضا آقاشاهي- مرتضي رضائي-تيموري-منصوري-اميري نيا-اسدزاده-تركاشوند-قرباني-تهراني-فضائلي.1392. تعيين نيازهاي انرژي و پروتعين  جمعيت گاوميش در طرح جامع توسعه پرورش گاوميش در استان خوزستان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42619

27.  رضايزدي، ك.، ح. غلامي. روزبهان-زاهدي فر- مير هادي-طاهرپور-منعم.1382. بررسي تاثير سطوح مختلف پروتئين عبوري بر كميت و كيفيت الياف بزهاي رائيني. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 41159

28.  تركاشوند، ي.، ح. غلامي. علي رضا آقاشاهي- تيموري-منصوري-اميري نيا-اسدزاده- قرباني-تهراني-مهدوي بررسي امكان توسعه توليدلبنيات با استفاده از شير گاوميش. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42830

29.  آقاشاهي، ع.، ح. غلامي مرتضي رضائي-تيموري-منصوري-اميري نيا-اسدزاده-تركاشوند-قرباني-تهراني-زاهدي فر-عباسي-صادقي پناه. سامان دهي جايگاه پرورش گاوميش و ارائه الگوهاي مناسب در خوزستان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42833

30.  موسوي سعيد، ع.، ح. غلامي،  شاكري-خوارزمي-ثابت پي-آذز زمزم- ابراهيمي-ولي. استفاده از سطوح مختلف بقاياي ذرت دانه اي در جيره بره هاي نر كرماني. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمان. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42127

31.  عسگري، ف.، ح. غلامي. ملك شاهي-سيستاني زاده.1391. بررسي اثر جايگزيني كنسانتره تجاري با كنسانتره حاوي نيام سمر و خرماي غير خوراكي بر عملكرد گاوهاي شيرده. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 43097

32.  شادنوش، غ.ر.، ح. غلامي. شاد نوش-زماني-.. طالبي .1391. بررسي اثر جايگزيني كنسانتره تجاري با كنسانتره حاوي نيام سمر و خرماي غير خوراكي بر عملكرد گاوهاي شيرده. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي چهار محال بختياري. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 43090

33.  عسگري، ف.، ح. غلامي. ملك شاهي-سيستاني زاده و موسوي زاده.1391. بررسي اثر جايگزيني كنسانتره تجاري با كنسانتره حاوي نيام سمر و خرماي غير خوراكي بر عملكرد گوساله هاي نر. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42259

34.  فضائلي، ح.، ح. غلامي. زاهدي فر-اميني- مقصودي نژاد. اكبري-تيمورنژاد-عزيزي.1391. اثر سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره غذايي بر قابليت هضم و مصرف اختياري خوراك در گوسفند. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42123

35.  عزیزی، ف.، ح. غلامی، ا. میرهادی،م. زاهدیفر، ا. یعقوبفر، ع. ر. آقاشاهی، م. رضایی، ع. مصطفي تهراني، ر. جمشیدی و ع. ر. غفاری. 1390. ارزیابی کمی و تعیین ارزش غذایی علوفه هیبرید های ذرت سیلویی. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 929/89.

36.  یعقوبفر، ا.، س. ا. میرهادی، م. برازجانی، ه. لطف الهیان، م. زاهدیفر، ع. مصطفي تهراني، ح. غلامی، م. رضایی، ف. امینی، ن. پاپی، ع. تجاسب، ع. کوچکی، م. کیکاووسی، ا. باغجری، ع. ا. جوان و ف. جوادی سیگارودی. 1389. تعیین ترکیبات شیمیایی مکمل غذایی تفتان شیمی و اثرات استفاده از آن بر عملکرد جوجه های گوشتی. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 1290/89.

37.  رضایی، م. ع. ر. آقاشاهی، م. زاهدیفر، ا. یعقوبفر، ح. غلامی، ع. مصطفي تهراني، س. ا. میرهادی، ن. تیمورنژاد، ا. ر. صفایی، د. ابراهیمی. 1389. تاثیر سطوح مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس بر قابلیت هضم، تخمیرپذیری و تجزیه پذیری یونجه خشک. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 699/89.    

38.  یعقوبفر، ا.، م. رضایی، ه. لطف الهیان، ح. غلامی، ع. مصطفي تهراني، گلستانی، کوچکی، سیگارودی، د. یوسفی، ا. مالی و ب. خاموشی. 1388. بررسي اثرات مولتي آنزيم ناتوزيم پلاس بر انرژي قابل متابوليسم جيره غذايي و عملكرد جوجه هاي گوشتي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 1173/88.

39.  موسوي سعيد- ح. غلامي -فروغ عامري ذبيح ا.. زاده-ثابت پيتعيين ارزش غذايي بقايايي جاليزي، 1385-1388 -543/89 

40.  بررسي خصوصيات كيفي سيلاژ ارزن مرواريدي، 1386-1388 -159/88  همكار- مير هادي  غلامي سليماني- مختا رپور- مهاجر حعفر پور  مقصود لو

41.  تعيين ارزش غذايي بقايايي آفتابگردان در تغذيه دام، 1381-1384  1299/88 همكار- غلامي-فروغ عامري ذبيح ا.. زاده-ثابت پي-خوارزمي

42.  اثر انرژي قابل متابوليسم جيره هاي غذايي و عملكرد جوجه هاي گوشتي با استفاده از آنزيم ناتوزيم پلاس، 1387-1388  1173/88 همكار -لطف الهيان، تهراني، غلامي

43.  افزايش بازدهي اقتصادي گوسفندان زل تحت سيستم پرورش متمركز( صنعتي)-1385-1390  39250- همكار – غلامي- قره داغي- مهاجر-

44.  اثر سطوح مختلف کروم آلی و معدنی در جیره غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی،1387-1390  39523- همكار – طف الهيان، مهديزاده، نوروزي،  غلامي، رضايي

45.  بهبود عملكرد توليد مثلي ميش هاي داشتي فراهاني از طريق تغذيه كمكي، 1387-1390  226/90- همكار – حسين غلامي-محسن برجي- طالبيان مسعودي-عزيزي

46.  اثر مطالعه خوراك حبه شده ونشده در تشكيل سنگهاي مجاري ادرار، 1387- 1389 -296/89  همكار – حسين غلامي- مهرداد شمس الديني-رضا يزدي-بهشتي-ابراهيمي-خوارزمي-صالحي

47.  بررسی اثرات  استفاده از اسيد آمينه كل و قابل هضم و انرژی قابل سوخت وساز (AMEn, TMEn) در جيره هاي غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي  آرين، 1387-1390  40816 همكار -لطف الهيان، حسيني، توحيديان، نوروزي، سراج،تهراني، غلامي، رضايي

48.  اثر استفاده از ال  كارنيتين بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي ايران، 1388-1390  40209 همكار- لطف الهيان- ميرهادي-غلامي-آقاشاهي- رضايي حسيني

49.  اثر جايگزيني ذرت به جاي جو بر توليد و تركيبات شير گاوهاي هلشتاين در اوايل شير دهي،1387-1389  40819  همكار-1 – علي مهدوي3-زاهدي فر-4 -بابايي5- حسیسن غلامی6- مرتضی رضایی7- علي مصطفي تهراني 10- احمد مير هادي

50.  ارزيابي عملكرد كمي و كيفي 17 اكوتيپ يونجه مناطق سردسيري، 1387-1390  1587/89 همكار -1 – علي مهدوي3-زاهدي فر-4 -بابايي5- حسیسن غلامی6- مرتضی رضایی7- علي مصطفي تهراني 10- احمد مير هادي

51.  ارزيابي عملكرد كمي و ارزش غذايي علوفه لاين هاي برتر شبدر ايراني، 1388- 1390  40290- همكار- زاهدي فر- حسیسن غلامی- آقاشاهي- علي مصطفي تهراني – اكبري راد

52.  بررسي اثرات بنتونيت كم تورم فر آوري شده و نشده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي، 1387-1389- 40817- همكار -1 – علي مهدوي3-زاهدي فر-4 -بابايي5- حسیسن غلامی6- مرتضی رضایی7- علي مصطفي تهراني 10- احمد مير هادي

53.  تعيين ارزش غذايي منابع خوراكي دام استان هرمزكان در تغذيه شتر، 1386-1390  41421- همكار- غلامي- عسگري  طغرلي

54.  استفاده از دانه تاج خروس در جيره غذايي مرغان تخمگذار،1389-1390- 41422- همكار – حسیسن غلامی- زاهدي فر فضائلي

55.  تعيين كربو هيدراتهاي غير نشاسته اي و اثرات آنها بر مقدار انرژي قابل متا بوليسم و ويسكوزيته واريته هاي گندم، همكار . 1389-1390

56.  تعیین ارزش غذایی کاه لاین های امیدبخش گندم، 84-1386، همکار

57.  تعیین ارزش غذایی کاه لاین های امیدبخش جو، 84-1387، همکار

58.  بررسي اثرات مولتي آنزيم ناتوزيم پلاس بر انرژي قابل متابوليسم جيره غذايي و عملكرد جوجه هاي گوشتي، 88-1387، همکار

59.  تاثیر سطوح مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس بر قابلیت هضم، تخمیرپذیری و تجزیه پذیری یونجه خشک، 88-1387، همکار

60.  تعیین ترکیبات شیمیایی مکمل غذایی تفتان شیمی و اثرات استفاده از آن بر عملکرد جوجه های گوشتی، 90-1388، همکار

61.  تعيين ارزش غذايي و غلظت مواد ضد تغذيه اي ارقام و لاين هاي اميد بخش جو بدون پوشينه، 89-1384، همکار

62.  ارزیابی کمی و تعیین ارزش غذایی علوفه هیبرید های ذرت سیلویی، 89-1387، همكار

63.  تعيين ارزش غذايي و كربوهيدرات هاي غير نشاسته اي لاين هاي اميدبخش تريتيكاله در تغذيه طيور، 90-1388، همکار

64.  بررسی اثرات استفاده از اسید آمینه کل و قابل هضم وانرژی قابل سوخت و ساز (MEn   و TMEn) در جیره های غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی آرین، 88-1387، همكار

65.  بررسی اثرات استفاده از جیره غذایی یر اساس اسیدآمینه کل وقابل هضم و انرژی قابل سوخت وساز (AMEn, TMEN) بر عملکرد گله مادر گوشتی، 89-1387، همکار

66.  اثر سطوح مختلف کروم آلی و معدنی در جیره غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی، 89-1387، همكار

67.  بررسی وضعیت عناصر معدنی در دام های مناطق تحت تأثیر جنگ خلیج فارس، 90-1387، همكار

68.  بررسی وضعیت عناصر معدنی در دام های استان ایلام تحت تأثیر جنگ خلیج فارس، 90-1387، همکار

69.  بررسی وضعیت عناصر معدنی در دام های استان خوزستان تحت تأثیر جنگ خلیج فارس، 90-1387، همکار

70.  اثر مکمل معدنی متوازن بر عملکرد و غلظت عناصر خونی بره های در حال رشد در بندر گز استان گلستان، 91-1389، همكار

71.  اثر جایگزینی ذرت به جای جو بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی، 89-1387،  همكار

72.  بررسی اثرات بنتونیت پر تورم فرآوری شده و نشده بر عملکرد جوجه های گوشتی، 89-1387، همكار

73.  ارزیابی عملکرد کمی و کیفی 117 اکوتیپ یونجه مناطق سردسیری، 89-1387، همكار

74.  ارزیابی عملکرد کمی و ارزش غذایی علوفه لاین های برتر شبدر ایرانی، 90-1388، همکار

75. اثر آنزيم هاي پكتيناز، سلولاز و همي سلولاز بر عملكرد و قابليت هضم جيره غذايي در جوجه هاي گوشتي، 89-1388، همکار

تألیف و ترجمه کتاب

1. غلامی، ح و همکاران . 1395.پرورش گوسفند و بز . سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت ترويج، نشر آموزش كشاورزی.

2.  غلامی، ح . ، ح . فضائلی . ، س ، ا . میر هادی . ، ک. رضایزدی .، م. رضائئ .،م . زاهدی فر . ، ، ع . گرامی . ، ن . تیمور نژاد و م . بابایی . 1396 . جداول ترکیبات مغذی خوراک های دام ایران . چاپ اول . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. کرج. ایران.

3.  غلامی، ح و کامران رضایزدی .  1398. راهنمای استفاده از مواد خوراکی غیر معمول در تغذیه دام. سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت ترويج، نشر آموزش كشاورزی.

 

                نشریات ترویجی:

               1. غلامی، ح و م. امیر صادقی. 1397 . ارزش غذایی سور­گوم علوفه­ای و استفاده از آن در  تغذیه دام. سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت ترويج، نشر آموزش كشاورزی.

              2. غلامی، ح. 1397 . جلوگیری از تشکیل سنگهای مجاری ادراری در بره ها و بزغاله های نر پرواری. سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت ترويج، نشر آموزش كشاورزی.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

    1.  راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد: 6 مورد      

    2.  مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد: 3 مورد

همایش های داخلی

 

1.  غلامي، ح.، ع. خزایی و م. امیرصادقی.1397 . مقایسه ارزش غذایی ارقام اصلاح شده BMR و معمولی سورگوم علوفه ای. هشتمین کنگره علوم دامی ایران.سنندج. کردستان. ایران

2.  قنبري ، ن.  ، غلامي، ح.، و كركودي،ك.1393. تخمين انرژي قابل متابوليسم از طريق مدل هاي برازش شده و بر اساس تركيبات شيميايي و تعیین قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی علوفه شبدر ايران. ششمين كنگره علوم دامي.تبريز. ايران.

3.  قنبري ، ن.  ، غلامي، ح.، و كركودي،ك.1393. مدل هاي رياضي براي تخمين انرژي قابل متابوليسم و خالص شیر دهی بر اساس تركيبات شيميايي علوفه اسپرس ايران. ششمين كنگره علوم دامي.تبريز. ايران.

4.  صالحي ، م.  ، غلامي، ح.،1394. تعيين خصوصيات فيزيكي نواحي مختلف چرم گوسفندان نژاد كلكوهي. دومين سمينار ملي الياف دامي. تبريز. ايران.

5.  غلامي، ح.، م.ر. كيانزاد ؛ م. مهاجر .1392 .بررسي  خصوصيات لاشه بره هاي گوسفندان زل و آميخته هاي آنها در شرايط پرورش متمركز. همايش ملي دام و طيور شمال كشور. ساري

6.  غلامي، ح.، م.ر. كيانزاد ؛ ع.ا. قره داغي. 1392 . بررسي  وزن تولد و اضافه وزن بره هاي گوسفندان زل و آميخته هاي آنها در شرايط پرورش متمركز. همايش ملي دام و طيور شمال  كشور. ساري

7.  صالحي، م و ح. غلامي. 1392. تعيين مشخصات الياف پشم گوسفندان نژاد كلكوهي. اولين همايش ملي تحقيقات كاربردي و استاندارد سازي در توسعه صنايع نساجي و چرم.كرج.

8.  غلامي، ح .،  ش. آروا.، ا. تقي زاده. وف. عزيزي. 1391. تعيين ارزش غذایي علوفه هيبريدهاي ذرت سيلوئي. پنجمين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.اصفهان.

9.  غلامي، ح .،  ا. تقي زاده. و ع. كچچيان. 1391. بررسي مقايسه اي روشهاي برون تني با درون تني براي اندازه گيري ضرئب هضمي و تخمين انرژي قابل متابوليسم يك خوراك مخلوط با شكل فيزيكي متفاوت. پنجمين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.اصفهان.

10.  غلامي، ح.، ي. روزبهان .1384. تعيين انرژي مورد نياز نگهداري و رشد بزغاله هاي نر رائيني. دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز. موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

11.  غلامي، ح.، ي. روزبهان .1384. اثر سطوح متفاوت انرژي و پروتئين قابل متابوليسم بر عملكرد پرواري بزغاله هاي نر رائيني. دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز. موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

12.  زاهدي فر ، م.، ح. فضائلي، ا. عباسي، ن. تيمور نژاد، ع. مصطفي تهراني و ح. غلامي.1391. مطالعه تركيبات شيميايي و تخمير پذيري كاه برخي ازقام و لاين هاي گندم. پنجمين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.اصفهان.

13.  كيخسروي، ا.، ع.ا. خادم .، ح. غلامي و ع . اسدي الموتي. 1391. اثر شكل فيزيكي خوراك بر متغيرهاي خوني و شكمبه اي در بره هاي پرواري. پنجمين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.اصفهان.

14.  سالمي، ا.، ح. غلامي .1384. تعين ارزش غذايي بوته گوجه فرنگي ( شاخ و برگ) با نسبتهاي مختلف ملاس و استفاده از آن در تغذيه بزغاله هاي پرواري. دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز. موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

15.  كاويان، ع.، پاسندي، م.، ح. غلامي ، ا. عباسي و آ.م. قره باش. 1386. تعيين ضرايب هضمي مواد مغذي (زبره گندم) به روش In vivo . دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.ص. 873

16.  سيد مومن، س.م.، ح. غلامي، م. زاهدي فر، ك. رضايزدي و م. صالحي.1386. مطالعه اثر خوراك حبه و حبه نشده در تشكيل سنگهاي مجاري ادراري در بزغاله هاي نر رائيني. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.ص. 516

17.  سيد مومن، س.م.، ح. غلامي، رضايزدي،ك.، م.و. تكاسي و م. سفلايي.1387. تاثير شكل فيزيكي جيره هاي غذايي بر عملكرد رشد بزغاله هاي نر رائيني. سومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.مشهد.

18.  تكاسي، م.و.، ح. غلامي ، م. زاهديفر ،ح. فضائلي ، س.م. سيد مومن و سيد ابراهيم ابراهيمي .1387. تاثير شكل فيزيكي جيره هاي غذايي بر عملكرد رشد بزغاله هاي نر رائيني. سومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.مشهد.

19.  خوارزمي ، م.، ح. غلامي . 1387. تعيين ارزش غرماي ضايعاتي در تغذيه نشخوار كنندگان. اولين همايش ملي علوم دام و آبزيان. سنندج. ص.99

20.  كاويان، ع.، پاسندي، م.، ح. غلامي ، ا. عباسي و آ.م. قره باش. تعيين ارزش غذايي (تركيبات شيميايي و قابليت هضم ) كزل گندم به روش IN VIVO . سنندج .ص62

21.  غلامي، ح.، ي. روزبهان، م. زاهدي­فر، ع. كمالزاده، و ع. مصطفي­تهراني. 1384. اثر سطوح مختلف انرژي و پروتئين جيره بر عملكرد پروار بزغاله هاي نر رائيني. دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، صفحه 32.

    22. Salehi. M., A. Mahdavi., M. zahedifar And H. Gholami.2008. Effects of different levels of dried pistachio epicarp on wool characteristics of growing Afshari lambs. Sanandaj. Page. 23

همایش های بین المللی

1. Rouzbehan, Y. M.A. Gharaei, H.Gholami and S.A. Mirhadi ١٣٧٨, ‘Comparison of different techniques for predicting digestibility in sheep’, Proceedings of the national Congress on Animal Health and Production, Malaysia , صفحات 209

جوایز و افتخارات
سوابق تدریس

1.  تدريس ” بيماري هاي تغذيه اي –سنگهاي مجاري ادراري در نشخوار كنندگان”  در موسسه براي توليدكنندگان و مروجان 

2.  تدريس ” بيماري هاي متابوليكي در گاوهاي شيري” براي كارشناسان معاونت امور دام قزوين

 

سوابق اجرایی
فهرست