تحصیلات
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
1386 – 1389
دکتری (رشته اصلاح نژاد دام)

عنوان رساله: ارتباط ژن های TGF-β3, ApoB, A-FABP ApoVLDL-II  با صفات رشد و چربی لاشه در سويه گوشتی مرغ آرين

دانشگاه آزاد واحد کرج
1378 – 1380
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش اصلاح نژاد دام)

عنوان پایان نامه: بررسي چندشكلي پنج پروتئين خون در دو نژاد اسب عرب و اسبچه خزر ايران

دانشگاه زنجان
1374 – 1378
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1. فضل الله افراز، سعيد اسماعيل خانيان، حميد رضا سيدآبادي. 1384. بررسي چندشكلي پروتئينهاي آلكالين فسفاتاز، پيش ترانسفرين، سل استراز، كاتالاز و هموگلوبين در دو جمعيت اسب عرب و اسبچه خزر. پژوهش و سازندگي. شماره 66. صفحات 33-38.

2. حميد رضا سيدآبادي، جلال ميريان.1383. توارث رنگ در اسب. نشريه تخصصي علوم دامي و بيوتكنولوژي جهان دامپروري. شماره 6. صفحه 42-43.

3. حميد رضا سيدآبادي، سيروس اميري نيا، نور امير مظفري، رسول واعظ ترشيزي، محمد چمني، علي جوانروح علي آباد و زهرا رودباري. 1389. بررسي ارتباط ژنA-FABP  با صفات رشد و چربی لاشه در سويه طيور گوشتی آرين. مجله علمي-پژوهشي دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج. شماره 12، سال 4 . صفحه 17-25.

4. علي جوانروح علي آباد، حميد رضا سيدآبادي، سيروس اميري نيا، رسول واعظ ترشيزي. 1390. بررسي ارتباط ژنIGFBP2  با صفات رشد و چربی لاشه در سويه طيور گوشتی آرين.مجله علمي-پژوهشي،دانش و پژوهش علوم دامي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج. جلد 7- پاييز 89، صفحه 19-29.

5. سيروس عيدي وند، حميد رضا سيدآبادي، سيروس اميري نيا. 1390.  بررسی مولکولی بيماري DUMPS و CVM در گاوهاي هولشتاين و بومي استان خوزستان. مجله علمي-پژوهشي،دانش و پژوهش علوم دامي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج. جلد 6- بهار 89، صفحه 65-73.

6. علي جوانروح، حميد رضا سيدآبادي. 1390. آينده ژنتيك مولكولي در اصلاح نژاد طيور. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي. موسسه تحقيقات علوم دامي كشور.شماره 10- پاييز 1388- صفحه 65-76.

7. علي اكبر مسعودي، ميثاق مريدي، جواد احمد پناه، رسول واعظ ترشيزي، حميد رضا سيدآبادي. 1390. مطالعه مولكولي، تكاملي و طبقه بندي ژن­هاي خانواده پروتئين هاي 70 كيلو دالتوني شوك گرمائي (Hsp70) در گاو. مجله علمي پژوهشي  علوم دامي ايران. دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي. دانشگاه تهران. دوره 42، شماره 2 صفحه: 179-187.

8. كيان پهلوان افشار، حميد رضا سيدآبادي، سيد حسن معصومي، محمود هنرور. 1391.  بررسی چند شكلي پرومتور ژن     TGF-B2 و اينترون چهارم ژن TGF-B3 در جمعيت مرغ مرندي . مجله علمي-پژوهشي،دانش و پژوهش علوم دامي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج. جلد 9- زمستان90، صفحه 83-90.

9. سيما ساور سفلي، حميد رضا سيدآبادي، علي جوانروح. بررسي چند شكلي ژنهاي كانديد FecB,BMP15 مرتبط با صفات دوقلوزايي در گله گوسفند مغاني. مجله علمي-پژوهشي پژوهش سازندگي. شماره 106- بهار 1394-صفحه 83-90 .

10. سيد عبدا.. حسيني، مرتضي كوچك زاده ملايري، حميد رضا سيدآبادي.تعيين سهم عوامل هزينه اي موثر بر قيمت تمام شده هر كيلوگرم مرغ گوشتي با روش تصميم گيري چند شاخصه در استان تهران.مجله علمي-پژوهشي توليدات دامي دانشگاه تهران. دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1394.صفحه 51-58.

11. مسعود علي پناه، حميد رضا سيدآبادي، فائزه قراري، زهرا رودباري.تجزيه و تحليل ژنتيكي و فيلوژنتيكي ناحيه D-LOOP ژنوم ميتوكندريايي در بوقلمون بومي خراسان. مجله علمي-پژوهشي پژوهش سازندگي. شماره 107- تابستان 1394-صفحه 119-126 .

12. بهاره طاهري دزفولي، حميد رضا سيدآبادي، سيما ساور سفلي. بررسي چند شكلي ژنهاي بتالاكتوگلوبولين، پرولاكتين و DGAT1 در گاوميش خوزستان. مجله علمي-پژوهشي پژوهش سازندگي. تابستان 1395-صفحه 87-96 .

13. علي جاهدي، حميد رضا سيدآبادي، علي نوري امام زاده. تأثير استفاده از لامپهاي فلئوروسنت و رشته اي بر عملكرد مرغان گوشتي. فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي.شماره 14. بهار 1394. 75-80.

14. حميدرضا سيدآبادي، سيد عبدالله حسيني، مرتضي احمدي. بررسی اثر عوامل مديريت تغذيه بر عملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتي استان گلستان با استفاده از سيستم تصميم گيری چند شاخصه. مجله علمي-پژوهشي پژوهش سازندگي. شماره 112. پاییز 95. 91-98.

15. حميد رضا سيدآبادي، سيد عبدالله حسيني، مرتضي احمدي.  بررسی  اثر عوامل مديريتي موثر بر كارآيي مزارع پرورش جوجه گوشتي استان گلستان با استفاده از سيستم تصميم گيری چند شاخصه . فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي. شماره 16. پائیز 1394. 3-10 .

16. حميد رضا سيدآبادي، محمد باقر عبدی، ابوالفضل قربانی. بررسي ارتباط ژن­های PRL و NPY با صفات توليد مثلی در مرغ بومی آذربايجان غربی. فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي. شماره 17. زمستان 1394. 15-24.

17. کیان پهلوان افشاری، حميد رضا سيدآبادي، محسن عبدالملکی. بررسی  خصوصيات ژنتيكي بز مرخز براساس توالي ژن سيتوكروم b . مجله علمي-پژوهشي پژوهش سازندگي. شماره 113. زمستان 95. 135-140.

18. حميد رضا سيدآبادي، مهدی سید بابایی، ابوالفضل قربانی، نصرت الله ضرغامی. بررسي چند شکلی ژنIGF1 و ارتباط آن با صفات توليدی در مرغ بومی آذربايجان غربی. فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي. شماره 20. پاییز 1395. 71-76.

19. مسعود علی پناه، زهرا رودباری، علی جواد منش، مرتضی ستاپی مختاری، حمیدرضا سیدآبادی، فایزه قراری. شناسایی مسیرهای بیولوژیکی دخیل در رشد بدن گاو با استفاده از پروفایل بیان ژن. پژوهشي پژوهش سازندگي. شماره 119. تابستان 97. 59-70.

20. زهرا رودباری، مرتضی ستائی مختاری، ارسلان برازنده، حمیدرضا سیدآبادی. شناسایی بیومارکرهای بیان ژن جهت تشخیص مصرف غیرقانونی محرک­های رشد استروئیدی در کشتارگاه­ها. فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده­های بیولوژیک. شماره 124. پاییز 98. صفحه 1 تا 8.

21. حميد رضا سيدآبادي، سیما ساور سفلی، علی نوری امام زاده، حسین صفری. بررسي تاثیر سطوح تغذيه اي اسانس سنبل کوهي و مرزن جوش بر بیان ژن اينترفرون گاما در جوجه هاي گوشتي. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. سال دهم، شماره 4، زمستان 1397.

22. حميد رضا سيدآبادي ، خدیجه نصیری، سید عبدا.. حسینی، زهرا رودباری.  مقایسه تأثیر سطوح مختلف اسانس آویشن شیرازي با آویلامایسین و پربیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتلیس بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن موسین در جوجه هاي گوشتی. مجله بیوتکنولوژي کشاورزي .دوره 11 ، شماره 1،صفحه 56-74. بهار 1398.

23. مرجان برازجانی، محمد حسین بنابازی،حميد رضا سيدآبادي ، اکبر یعقوبفر، سعید اسماعیل خانیان. اندازه گیری اسید چرب در نمونه های ماهی، تخم مرغ و شیر: مقایسه روش های مختلف استخراج. مجله علمي-پژوهشي پژوهش سازندگي. شماره 125. زمستان 98. صفحه 71 تا 88.

24. حمیدرضا سیدآبادی، سید عبدا.. حسینی،سهیلا صرامی. تاثیر جاذب مایکوتوکسین Toxeat®، بر روی بیان ژن­های INFγ وINFα  و غلظت سرمی IL2 و IL6 در جوجه­ها‌ی گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین. فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده­های بیولوژیک. در حال چاپ.

25. حميدرضا سيدآبادي ، سیما ساورسفلی، سیروس عیدي وندي، ایمان حرسی. تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی بخشی از ژنوم میتوکندري در گاومیشهاي خوزستان. مجله بیوتکنولوژي کشاورزي .دوره 11 شماره 3 پاییز 98 صفحه 175-190.

26. حميدرضا سيدآبادي، خدیجه نصیری، زهرا رودباری، سید عبدا.. حسینی، ابوالفضل اکبری. تأثیر سطوح ختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد سیستم ایمنی و  بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه­های گوشتی. مجله پژوهش های علوم دامی ایران. در حال چاپ.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Seyedabadi H.R., C. AmiriniaM.H. Banabazi and H. Emrani. 2006. Parentage verification of Iranian Caspian horse using microsatellites markers. Iranian Journal of Biotechnology. 4(4). 260-264.
 2. Amirinia C., H.R. Seyedabadi, M.H. Banabazi and M.A. Kamali. 2007. Bottleneck Study and Genetic Structure of Iranian Caspian Horse Population Using Microsatellites. Pakistan Journal of Biological Sciences 10: 1540-1543.
 3. Esmaeilkhanian S, A. Javanrouh, H.R. Seyedabadi. 2007. Genetic relationships among six Iranian goat populations based on random amplified polymorphic DNA markers. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(17):2955-2959.
 4. Hamid Reza Seyedabadi, Cyrus Amirinia, Nour Amirmozafari, Rasoul Vaez Torshizi, Mohammad Chamani and Ali Javanrouh Aliabad. 2010. Association of apolipoprotein B gene with body growth and fatness traits in Iranian commercial broiler lines. Livestock Science. 132 177–181.
 5. Hamid Reza Seyedabadi, Cyrus Amirinia, Nour Amirmozafari, Rasoul Vaez Torshizi and Mohammad Chamani. 2010. Association between single nucleotide polymorphism of apoVLDL-II gene with growth and body composition traits in Iranian commercial broiler line. African Journal of Biotechnology. 9. 27. 4175-4178.
 6. Hamid Reza Seyedabadi, M.H. Banabazi, Fazlollah Afraz, Nader Asadzadeh, Arash Javanmard, Ali Javanrouh Aliabad. 2011. Molecular investigation on DNA-PKcs gene and identification of SCID carriers among Iranian Arabian horses using a test based on PCR. Journal of Animal and Veterinary Advances. 10 (7). 865-867.
 7. Cyrus Amirinia, Hamid Reza Seyedabadi, Nour Amirmozafari, Rasoul Vaez Torshizi,Mohammad Chamani, Ali Javanrouh Aliabad and Mokhtar Ali Abasi. 2011. Association of transforming growth factor-ß3 gene polymorphism with growth and body composition traits in Iranian commercial broiler lines. African Journal of Biotechnology.10 (10). 1784-1788.
 8. Cyrus Eydivandi, Cyrus Amirinia, Naser EmamJomeh-Kashan, Mohammad Chamani, Jamal Fayazi and Hamid Reza Seyedabadi. 2012. Study of Citrullinaemia disorder in Khuzestan Holstein cattle population of Iran. African Journal of Biotechnology. 11(10). 2587-2590.
 9. Ali Javanrouh Aliabad, Hamidreza Seyedabadi, Bahareh Taheri Dezfuli.2011. Association of Insulin-Like Growth Factor-I gene with body composition traits in Iranian commercial broiler lines. World Applied Sciences Journal. 14(1).71-76.
 10. Zahra Rodbari, Masoud Alipanah, Hamid Reza Seyedabadi and Cyrus Amirinia. 2011. Identification of a single nucleotide polymorphism of the pituitary-specific transcriptional factor1 gene and its association with body composition trait in Iranian commercial broiler line. African Journal of Biotechnology. 10(60).12979-12983.
 11. Cyrus Eydivandi, Hamid Reza Seyedabadi and Cyrus Amirinia. 2011. Identification of BLAD, Dumps and CVM Deficiency in Khuzestan Holstein Cattle Population of Iran. Global Veterinaria. Global veterinaria. 6 (6). 519-527.
 12. Saeed Bagheri, Cyrus Amirinia, Mohammad Chamani, Mahdi Aminafshar, Ali Ashghar Sadeghi and Hamid Reza Seyedabadi. 2012. Identification of Factor XI Deficiency in Khuzestan Buffalo Population of Iran. Global veterinaria. 8 (6). 598-600.
 13. Amin Shahabi, Hamid Reza Seyedabadi, Zahra Roudbari. 2012. Detection of polymorphism in exon 26 of apoB gene in Khazak breed chickens. Life Science Journal. 9(4) .330-333.
 14. Rajab Fakhim,Yahya Ebrahimnezhad, Hamid Reza Seyedabadi,Tohid Vahdatpour.2013. Effect  of  different  concentrations  of  aqueous extract    of    ginger    (Zingiber    officinale)    on performance   and   carcass   characteristics   of  male  broiler  chickens  in  wheat-soybean  meal  based diets. Journal of Bioscience and Biotechnology. 2(2): 95-99.
 15. Ali Asghari Ghelghachi, Hamid reza Seyedabadi, Ali Lak. 2013. Association   of   growth   hormone   gene   polymorphism   with growth and fatness traits in Arian broilers. International Journal of Biosciences. Vol. 3, No. 12, p. 216-220
 16. Homayoun Banani Rad, Jamal Fayazi, Cyrus Amirinia, HedayatolahRoshanfekr, Hamidreza Seydabadi. 2013. Parentage Tests in Khuzestan Buffaloes Populations Using Three Microsatellite Markers. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research. Vol. 1, No. 11, p. 1414-1422.
 17. Mahdi Ilkhani, Hamid reza Seyedabadi, Ahmad Yeganeh , Ali Asghari Ghelghachi.2014. Molecular Analysis of West Azerbaijan Native Chicken Population Based on HVR-I Region of Mitochondrial DNA. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences .3(6):862-871.
 18. Mehdi seyyedbabayi, Hamidreza Seyedabadi, Abolfazl Gorbani, Nosratollah Zarghami.2014. Growth Hormone Receptor Gene Polymorphism and its Associations with Some Growth traits in West-Azarbaijan Native chicken. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences Volume 3 (6):140-143.
 19. Mehdi seyyedbabayi, Hamidreza Seyedabadi, Abolfazl Gorbani, Nosratollah Zarghami.2014. IGF-I Gene Polymorphism and its Associations with Some Growth traits in West-Azerbaijan Native chicken using PCR-RFLP Techniques. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences Volume 3 (6):29-32.
 20. Mohammadbagher Abdi, Hamidreza Seyedabadi, Abolfazl Gorbani. 2014. Prolactin and NPY Gene Polymorphism and its Associations with Production and Reproductive traits in West-Azarbaijan Native chicken. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences Volume 3 (6):39-45.
 21. Behzad Sepehri, Hamid Reza Seyedabadi. 2015. Molecular Analysis of Khalkhali Goat Population based on cytB region of Mitochondrial DNA. Biological Forum – An International Journal. 7(1): 1311-1316.
 22. Roya Ashoory, Cyrus Amirinia, Alireza Noshary, Hamid Reza Seyedabadi. 2015. Application of eighteen microsatellite markers in studies parentage testing and genetic diversity in Holstein cattles. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences. 4(9): 5823-5832.
 23. Abbas Rostami, Akbar Yaghobfar, Yahya Ebrahimnezhad, Habib Aghdam Shahryar, Hamidreza Seyedabadi. 2015. The effects of Hull less Barley with and without enzyme on Performance and Blood Parameters of Arian Broilers. Biological Forum – An International Journal.7 (1): 564-569.
 24. Mohsen Hadadzadeh, Hamid Reza Seyedabadi, Ali Ghazikhani Shad and Saeed Safavi Pour.2015. A study about phylogenetic relationships of Bactriancamels’ population in Iran using mitochondrial HVR-1. Scholars Research Library. 7 (12):16-19.
 25. H.R.Seyedabadi, K.Pahlevan Afshar,M.Abdolmaleki. 2016. Mitochondrial diversity and phylogenetic structure of Marghoz goat population. Iranian Journal of Applied Animal Science (IJAS).6(3): 679-684.
 26. Ali Javanrouh Aliabad, Salahadin Khodamoradi, Hamid Reza Seyedabadi. 2016. D-loop region sequence genetic diversity-phylogenetic evolution in sheep. Online Journal of Veterinary Research.  20(5):353-361.
 27. Hamid Reza Seyedabadi1, Cyrus Eydivandi, Babak Gharib. 2016. Genetic diversity of mitochondrial D-loop nucleotide sequences in Khoozestan river buffaloes. Online Journal of Veterinary Research.   20(6):415-421.
 28. Hamid Reza Seyedabadi1, Sima Savar Sofla. 2017. Microsatellite Analysis for Parentage Verification and Genetic Characterization of the Turkmen Horse Population. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi. 23(3). 467-471.
 29. Armin Saed, Hamid Reza Seyedabadi, Cyrus Eydivandi. 2017. Polymorphism in growth hormone gene of Khuzestan buffalo. Online Journal of Veterinary Research. 21(4):184-188.
 30. Sima Savar Sofla, Hamid Reza Seyedabadi, A. Javanrouh and R. Seyed Sharifi. 2017.  Genetic Diversity and Molecular Phylogeny of Iranian Sheep Based on Cytochrome b Gene Sequences. Iranian Journal of Applied Animal Science (IJAS).7(2): 283-287.
 31. Hamid Reza Seyedabadi, Sima Savar Sofla, Elham Kazemi. 2018. Genetic characterization and assessment of demographic bottleneck in Caspian horse population. Cellular and Molecular Biology. 63(8).92-96.
 32. Reza Seyed Sharifi, Sima Savar Sofla, Hamid Reza Seyedabadi. 2017. Genetic characterization of cytochrome oxidase I in Marghoz goat. Online Journal of Veterinary Research. 21(11): 714-719.
 33. Reza Seyed Sharifi, Sima Savar Sofla, Hamid Reza Seyedabadi. 2017. Genetic Diversity and Molecular Phylogeny of Iranian Goats Based on Cytochrome Oxidase I (COXI) Gene Sequences. Jurnal Veteriner. 18(4).1-6.
 34. Sattar. Beig Mohammadi, Kian. Pahlevan Afshari, Hamid Reza. Seyedabadi. 2018. Molecular Analysis of Mahabadi Goat Population based on ND6 gene of Mitochondrial DNA. Intl J Farm & Alli Sci. Vol., 7 (1): 12-17.
 35. Mohammad Mahmoodi, Kian. Pahlevan Afshari, Hamid Reza. Seyedabadi, Mehran Aboozari. 2018. Sequence analysis of 12S rRNA and 16S rRNA mitochondrial genes in Iranian Afshari sheep. Banats Journal of Biotechnology. IX (19):5-11.
 36. Sattar. Beig Mohammadi, Kian. Pahlevan Afshari, Hamid Reza. Seyedabadi. 2018.  Mitochondrial diversity and phylogenetic structure of native Iranian goat population compared with 4 important livestock species.  International Journal of Veterinary Sciences and Animal Husbandry 2018; 3(2): 20-25.
 37. Sattar. Beig Mohammadi, Kian. Pahlevan Afshari, Hamid Reza. Seyedabadi. 2018.  Estimating the distance of genetic domestic goats in Iran inferred from D-loop region of mitochondrial DNA analysis and origins of candidate native goat ancestor. Anim Husb Dairy Vet Sci, Volume 2(3): 1-6
پروژه های تحقیقاتی

 

عنوان

ارتباط ژن های ß- Lactoglobulin ، Prolactin، Kappa -Casein و DGAT1 با مقدار و ترکیبات شیر به منظور استفاده در برنامه انتخاب گاومیش خوزستان

آزمون های انساب وانتساب بر روی گونه های دامی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی

استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره به منظور انجام آزمون های انساب و انتساب در جمعیت اسبچه خزر

پایش نقایص ژنتیکی احتمالی ناشی از جنگ خلیج فارس بر روی جمعیت گاوهای بومی استان خوزستان

آزمون های انساب و انتساب بر روی اسبان ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

شناسایی و تعیین فراوانی ژن جهش یافته عامل بیماری SCID دراسبان عرب با استفاده از تکنیک PCR -SSCP

بررسی پلی مورفیسم 5- پروتئین خون در 2- نژاد اسب عرب واسبچه خزر

بررسی فراوانی های ژنی وژنوتیپی ژن های کاندید TGF- B2, B3 ,IGL ,Caspase1 مرتبط با بیماری سالمونلا اینتر تیدیس در جمعیت مرغ مرندی و لاین گوشتی آرین

حفظ ، توسعه و اصلاح نژاد گاو سیستانی ( طرح )

ردیابی نقایص ژنتیکی در جمعیت گاو سیستانی

بررسی ارتباط چند شکلی ژن های کاندید BMP15 و FecB با صفت دو قلو زایی در گله گوسفند مغانی ایستگاه جعفر آباد

شناسایی مولکولی نژادهای در معرض انقراض اسبان بومی کشور

تاثیر منابع امگا- 3 و امگا- 6 بر رشد و نمو بافت پستان بزهای سانن در زایش اول(طرح)

تاثیر استفاده از دانه کتان بعنوان منبع امگا- 3 بر بیان ژن های درگیر در رشد و نمو بافت پستان در بزهای سانن در آبستنی و شیردهی اول

تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از بزهای نجدی، مرخز و مهابادی با استفاده از توالی ناحیه HVR، cytB و ND6 ژنوم میتوکندری

آنالیز بیان ژن افتراقی در گاو سیستانی و آمیخته آن با گاو سیمنتال با استفاده از داده‌های RNA Seq

 تاثیر استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی هوستازیم، فیزایم و رونوزایم بر بیان ژن های درگیر در عملکرد، ایمنی و قابلیت جذب کلسیم و فسفر در جوجه های گوشتی

ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور(طرح)

ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور براساس عامل پژوهش و آموزش

عنوان

طرح – پایش نقایص ژنتیکی احتمالی ناشی از جنگ خلیج فارس بر روی دامهای بومی (بز، گاو، گاومیش ) استان خوزستان

آزمون های انساب وانتساب بر روی گونه های دامی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی

پایش و ثبت جمعیت اسبان بومی کشور

ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور(طرح)

آزمون های انساب و انتساب در جمعیت اسب کرد بر اساس تعیین ژنوتیپ SNP

تألیف و ترجمه کتاب
راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

ردیف

عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی

 

نام دانشجو

اسامي

استادان راهنما

اسامي

 استادان مشاور

1

تجزیه و تحلیل مولکولی ناحیه سیتوکروم B از DNA میتوکندری بز نجدی

مجید پولادی

حمیدرضا سیدآبادی

محمد جعفر سنا

2

اثرات استفاده از  سطوح مختلف پودر رازیانه بر عملکرد جوجه های گوشتی

میرحسین یوسفی

حمیدرضا سیدآبادی

علی نوری امام زاده

3

تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از گاومیش خوزستان با استفاده از توالی HVR-I ژنوم میتوکندری

بابک قریب

حمیدرضا سیدآبادی

سیروس عیدی وندی

4

بررسی سویه های باکتریایی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با پروبیوتیک ها با روش تعیین توالی

حسین شاد

حمیدرضا سیدآبادی

5

بررسی ارتباط ژنهای  GH و GHR با مقدار و ترکیبات شیر به منظور استفاده در برنامه انتخاب گاومیش خوزستان

آرمین ساعد

حمیدرضا سیدآبادی

سیروس عیدی وندی

6

بررسی چند شکلی ژن B-LAC مرتبط با صفات کیفی و کمی شیر در بزهای عدنی

علی موسوی

محمد جعفر سنا

حمیدرضا سیدآبادی

7

بررسی چند شکلی ژن های کاندید BMP15 و FECB مرتبط با صفات دوقلوزایی در گله بزهای عدنی

باقر صفاری زارع

محمد جعفر سنا

حمیدرضا سیدآبادی

8

تجزیه تحلیل مولکولی جمعیتی از گوسفندان افشاری با استفاده از توالی HVR-I و CYTB زنوم میتوکندری

علی رضا جعفری

موسی معینی

حمیدرضا سیدآبادی

9

تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از بز نجدی با استفاده از توالی HVR-I ژنوم میتوکندری

روح الله خادمی

ام البنین قاسمیان

حمیدرضا سیدآبادی

10

تجزیه و تحلیل مولکولی ناحیه ND6 از DNA میتوکندری بز تالی

نعمت الله رحیمی زاده

محمد جعفر سنا

حمیدرضا سیدآبادی

11

تعیین اثرات پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای گندم، جو و جو بدون پوشینه بر فراسنجه های تولیدی، متابولیک ، فیزیولوژیکی و بیان ژن در جوجه های گوشتی سویه آرین

عباس رستمی

اکبر یعقوبفر- یحیی ابراهیم نژاد

حبیب اقدم شهریار-حمیدرضا سیدآبادی

12

بررسی وضعیت تهویه در مرغداری های استان سمنان

حسن نوبهاری

علی نوری امام زاده

حمیدرضا سیدآبادی

13

تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از گاومیش خوزستان با استفاده از توالی ND5, ND6ژنوم میتوکندری

محمد آذر

حمیدرضا سیدآبادی

محمد جعفر سنا

14

تعیین توالی ناحیه ND1 و ND2 ژنوم میتوکندری گاومیش

عبدالمهدی آلبوصوف

حمیدرضا سیدآبادی

سیروس عیدی وندی

15

تجزیه و تحلیل مولکولی ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکروم B در گاومیش خوزستان

ایوب سلطانی کاظمی

حمیدرضا سیدآبادی

فضل اله موسوی نسب

16

تعیین توالی ناحیه ND4 و ND4L ژنوم میتوکندری گاومیش خوزستان

محسن ملک زاده منصور آباد

حمیدرضا سیدآبادی

نیما مساوات

17

شناسایی کارآمد ترین ترکیب ریزماهواره ای شناخته شده در گوسفند زندی برای تعیین انساب مبتنی بر نشانگرهای ژنتیکی به کمک شبیه سازی رایانه ای

حمیدرضا فانی

عباس جهان بخشی

حمیدرضا سیدآبادی

18

تعیین توالی ناحیه COX111 و ND3 ژنوم میتوکندری گاومیش خوزستان

وحید بهادری قنوات

فضل اله موسوی نسب

حمیدرضا سیدآبادی

19

بررسی ساختار جمعیتی گاومیش خوزستان با استفاده از توالی ژنهای 16srRNA و 12srRNA میتوکندری

ایمان حرسی

بابک اسدی

حمیدرضا سیدآبادی

20

تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از بز مهابادی با استفاده از توالی HVR1, ND6ژنوم میتوکندری

ستاربیگ محمدی

کیان پهلوان افشار

حمیدرضا سیدآبادی

21

تعیین توالی ناحیه COX11 و COX1 ژنوم میتوکندری گاومیش خوزستان

پرویز عوض زاده

بابک اسدی

حمیدرضا سیدآبادی

22

بررسی ساختار جمعیتی گوسفند افشاری با استفاده از توالی COX11 و COX1 ژنوم میتوکندری

مریم قربانی

کیان پهلوان افشار

حمیدرضا سیدآبادی

23

تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از گوسفند افشاری با استفاده از توالی 16srRNA و 12srRNA ژنوم میتوکندری

محمد محمودی

کیان پهلوان افشار

حمیدرضا سیدآبادی

24

تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از گوسفند افشاری با استفاده از توالی HVR1, ND6ژنوم میتوکندری

زهرا سلیمانی

کیان پهلوان افشار

حمیدرضا سیدآبادی

25

تاثیر استفاده از دانه کتان به عنوان منبع امگا 3 بر بیان ژنهای درگیر در رشد و نمو بافت پستان در بزهای سانن

امیر رضا محمودی

حمیدرضا سیدآبادی

قباد عسگری جعفر آبادی

26

تاثیر استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی هوستازیم، فیزایم و رونوزایم بر بیان ژن عملکردی IGF1 در جوجه های گوشتی

علی اسمعیل پور

کیان پهلوان افشار

حمیدرضا سیدآبادی

27

تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از اسب کرد با استفاده از توالی HVR ژنوم میتوکندری

میلاد نیک بخش

شیدا ورکوهی-حمیدرضا سیدآبادی

 

28

تعیین توالی ژنوم میتوکندری اسب کرد

حسن جلیلیان مجد

شیدا ورکوهی-حمیدرضا سیدآبادی

 

همایش های داخلی

1- فضل الله افراز، سعيد اسماعيل خانيان، حميد رضا سيدآبادي. بررسي چندشكلي پروتئينهاي آلكالين فسفاتاز، پيش ترانسفرين، سل استراز، كاتالاز و هموگلوبين در دو جمعيت اسب عرب و اسبچه خزر. هشتمين كنگره ژنتيك ايران ( تهران-ارديبهشت   1382 ).

2- حميد رضا سيدآبادي، فضل الله افراز، محمد حسين بنابازي. “بررسي مولكولي ژن DNA-PKcs و شناسايي ناقلين بيماري SCID در بين اسبان عرب ايران با استفاده از آزمايش مبتني بر  PCR “چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي (كرمان- مردادماه 1384).

3- حميد رضا سيدآبادي، فضل الله افراز، محمد حسين بنابازي، نرگس واسجي. شناسائي ناقلين جهش در ژن DNA-PKcs عامل بيماري SCID در بين اسبان عرب ايران با استفاده از تكنيك  PCR-SSCP. اولين همايش بين المللي علوم زيستي ايران (كرج- آذر 1384).

4- نرگس واسجي، محمد حسين شكوه زنگنه، سيد احمد ميرهادي، محمد حسين بنابازي، حميد رضا سيدآبادي، منصوره عاملي. بررسي باكتريو فاژهاي لاكتيك اسيدي در شير. اولين همايش بين المللي علوم زيستي ايران (كرج- آذر 1384) .

5- محمد حسين بنابازي، آرش جوانمرد،  نادر اسدزاده، حميدرضا سيدآبادي. ” تاييد جنسيت با استفاده از تكنيك PCR-RFLP  در ژن ZFX/ZFY اسب عرب ” چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي (كرمان- مردادماه 1384).

6- محمد حسين بنابازي ، سعيد اسماعيل خانيان، حميدرضا سيدآبادي، نرگس واسجي. رابطه فيلوژنتيكي و تعيين انشقاق بين دو جمعيت كردي كردستان و كردي خراسان با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره. اولين همايش بين المللي علوم زيستي ايران (كرج- آذر 1384).

7- علي جوانروح علي آباد، ابوالفضل عباسي، محسن شوكت فدائي، عبدالرسول علامه، حميد رضا سيدآبادي، فتح الله سرحدي. بررسي مشكلات و اولويت هاي تحقيقاتي در بخش مديريت و پرورش دام (از ديدگاه كارشناسان و بهره برداران).دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.( كرج- 1385)

8- سيروس اميري نيا، حميد رضا سيدآبادي، محمد حسين بنابازي. مقدمه اي بر برخي از كاربردهاي فناوري هسته اي در حوزه دام ، طيور و آبزيان .اولين همايش نقش دانش هسته اي در توسعه كشاورزي و منابع طبيعي( تهران-خرداد 1386).

9- حميد رضا سيدآبادي , سيروس اميری نيا, محمد حسين بنابازي, بهاره طاهری دزفولی. بررسی تنوع ژنتيکی و احتمال وقوع Bottleneck در جمعيت اسبچه خزر با استفاده از نشانگرهای ريزماهواره ای. ششمين همايش ملی بيوتکنولوژی.         ( تهران- مرداد 1388).

10- حميد رضا سيدآبادي, سيروس اميری نيا, محمد حسين بنابازي, بهاره طاهری دزفولی. استفاده از نشانگرهای ريزماهواره بمنظور انجام آزمون های انساب و انتساب در جمعيت اسبچه خزر. دومين همايش بيوتکنولوژی . دانشکده کشاورزی دانشگاه شهيد باهنر کرمان. تير 1388.

11- حميدرضا سيدآبادي، سيروس اميري نيا، علي جوانروح علي آباد، رسول واعظ ترشيزي، بهاره طاهري دزفولي. ارتباط بين چندشكلي تك نوكلئوتيدي ژن  apoVLDL-IIبا صفات رشد و شايستگي در سويه گوشتي آرين. يازدهمين كنگره بين المللي ژنتيك. دانشگاه شهيد بهشتي. 1389.

12- زهرا رودباري، مسعود علي پناه، سيروس اميري نيا، حميدرضا سيدآبادي. بررسي پلي مورفيسم ژن Pit-1 در مرغان گوشتي.  يازدهمين كنگره بين المللي ژنتيك. دانشگاه شهيد بهشتي. تهران.  1389.

13- حميدرضا سيدآبادي، سيروس اميري نيا، نور امير مظفري، رسول واعظ ترشيزي، محمد چمني، علي جوانروح علي آباد، بهاره طاهري دزفولي. ارتباط بين چندشكلي تك نوكلئوتيدي ژن  A-FABPبا صفات رشد و شايستگي در سويه گوشتي آرين. چهارمين كنگره علوم دامي. كرج. 1389

14- علي جوانروح علي آباد، حميدرضا سيدآبادي، سيروس اميري نيا، رسول واعظ ترشيزي، بهاره طاهري دزفولي. ارتباط بين چندشكلي تك نوكلئوتيدي ژن  IGF1با صفات رشد و شايستگي در سويه گوشتي آرين. چهارمين كنگره علوم دامي. كرج. 1389 .

15- زهرا رودباري، مسعود علی پناه، سيروس اميري نيا، حميد رضا سيد آبادي. شناسائی چند شکلی تک نوکلئوتيدي فاکتور 1 ژن هورمون رشد (PIT-I) در لاين گوشتی و ارتباط آن با صفات رشد. چهارمين كنگره علوم دامي.كرج. 1389.

16- علي جوانروح علي آباد، حميدرضا سيدآبادي، سيروس اميري نيا، رسول واعظ ترشيزي،  بهاره طاهري دزفولي. شناسايي چندشكلي تك نوكلئوتيدي ژن  TGFB3 در يك لاين گوشتي و ارتباط آن با صفات تركيبات بدن. شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. دانشگاه فردوسي مشهد. 23-25 شهريور ماه 1389.

17- علي جوانروح علي آباد، سيروس اميري نيا، حميدرضا سيدآبادي، محمد بابائي،  سيما ساور سفلي. اثر نانو ذرات نقره بر شمارش سلولهاي بدني شير(SCC) در يك دوره شيردهي گاوهاي شيري. هفتمين كنگره بيوتكنولوژي. پژوهشگاه نيرو-تهران. 21-23 شهريور ماه 1390.

18- زهرا رودباري، حميد رضا سيد آبادي، صدراله مولايي. شناسائی چند شکلی ژن GHF1 در لاين گوشتی آرين. هفتمين كنگره بيوتكنولوژي. پژوهشگاه نيرو-تهران. 21-23 شهريور ماه 1390.

19- علي جوانروح علي آباد، حميدرضا سيدآبادي، سيما ساور سفلي. بررسي ارتباط ژن IGFBP2 با صفات رشد و چربي لاشه در سويه گوشتي آرين. هفتمين كنگره بيوتكنولوژي. پژوهشگاه نيرو-تهران. 21-23 شهريور ماه 1390.

20- سيروس عيدي وندي، حميدرضا سيدآبادي، سيروس اميري نيا. بررسي مولكولي بيماري CVM در گاوهاي هولشتاين و بومي استان خوزستان. هفتمين كنگره بيوتكنولوژي. پژوهشگاه نيرو-تهران. 21-23 شهريور ماه 1390.

21- علي جوانروح علي آباد، سيروس اميري نيا، حميدرضا سيدآبادي، محمد بابائي،  سيما ساور سفلي. اثر نانو ذرات نقره بر شمارش كلي باكتري شير(TBC) در يك دوره شيردهي گاوهاي شيري. اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي. دانشگاه زنجان. 19-21 شهريور ماه 1390.

22- سيروس عيدي وندي، حميدرضا سيدآبادي، سيروس اميري نيا، سيما ساور سفلي. رديابي نقص ژنتيكي BLAD ناشي از جنگ خليج فارس درگاوهاي هولشتاين و بومي استان خوزستان. اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي. دانشگاه زنجان. 19-21 شهريور ماه 1390.

23- سيروس اميري نيا، حميدرضا سيدآبادي. مروري بر مطالعات ساختار ژنتيكي گاو هلشتاين ايران با استفاده از روش هاي مولكولي. سومين همايش ملي انجمن هلشتاين ايران . 29-30 شهريور 1390.

24- علي جوانروح علي­آباد، سيروس اميري نيا، حميدرضا سيدآبادي و محمد بابائي. استفاده از نانو سيلور به عنوان ضدعفوني كننده پس از دوشش در يك دوره شيردهي گاوهاي شيري. سومين همايش ملي انجمن هلشتاين ايران . 29-30 شهريور 1390.

25- زهرا رودباري، مسعود علي پناه، حميدرضا سيدآبادي. اهميت انتخاب در نژادهاي بومي در مناطق گرمسير. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در منطق گرمسير. 271-274 شهريور1390.

26-زهرا رودباري، حميدرضا سيدآبادي، آرزو محمد هاشمي، مريم قلي زاده. آناليز بيوانفورماتيكي ناحيه كنترل در نژادهاي گوسفند.چهارمين همايش بيوانفورماتيك.16-17 آبان ماه 1391.

27-محمد احمدي، حميدرضا سيدآبادي، سيد عبدالله حسيني. بررسي عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر عملكرد مزارع پرورش جوجه گوشتي استان گلستان. كنگره ملي فناوري هاي نوين در علوم دامي. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان. 29-30 آبان 1392.

28-محمد باقر عبدي، حميدرضا سيدآبادي، ابوالفضل قرباني. بررسي چند شكلي ژن نوروپپتيد واي و ارتباط آن با صفات توليدملي در مرغ بومي آذربايجان. اولين همايش پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام و طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. 228. اسفند 1392.

29-محمد باقر عبدي، حميدرضا سيدآبادي، ابوالفضل قرباني. بررسي چند شكلي ژن پرولاكتين و ارتباط آن با صفات توليدملي در مرغ بومي آذربايجان. اولين همايش پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام و طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. 229. اسفند 1392.

30-ميرمهدي سيد بابايي، حميدرضا سيدآبادي، ابوالفضل قرباني، نصرت الله ضرغامي، محمد باقر عبدي. بررسي چند شكلي ژن IGF-I و ارتباط آن با برخي صفات رشد و توليد مثل در مرغان بومي آذرايجان غربي. اولين همايش پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام و طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. 218. اسفند 1392.

31-ميرمهدي سيد بابايي، حميدرضا سيدآبادي، ابوالفضل قرباني، نصرت الله ضرغامي، محمد باقر عبدي. بررسي چند شكلي ژن GHR و ارتباط آن با برخي صفات رشد و توليد مثل در مرغان بومي آذرايجان غربي. اولين همايش پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام و طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. 219. اسفند 1392.

32-ميثم ايلخاني، حميدرضا سيدآبادي، عبدالرضا يگانه. تجزيه و تحليل مولكولي جمعيتي از مرغ بومي آذربايجان غربي با استفاده از توالي HVR-I ژنوم ميتوكندري. اولين همايش پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام و طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. 230. اسفند 1392.

33-سعيد زماني امير زكريا، حميدرضا سيدآبادي، بهاره طاهري دزفولي. بررسي ارتباط ژن B-Lactoglobulin با مقدار و تركيبات شير به منظور استفاده در برنامه انتخاب گاوميش خوزستان. اولين همايش پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام و طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. 231. اسفند 1392.

34-صلاح الدين خدامرادي، علي جوانروح، حميد رضا سيدآبادي. بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت گوسفند شين بش با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره و mtDNA. اولين كنگره بين المللي و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران. 3-5 خرداد 1393.

35-نورمحمد مختومي، شهريار مقصودلو، حميدرضا سيدآبادي. بررسي اثر سطوح مختلف دانه كلزاي اكسترود شده و آنزيم چندگانه بر شاخص توليد جوجه هاي گوشتي 35 روزه. ششمين كنگره علوم دامي ايران. 5-6 شهريور 1393.

36-نورمحمد مختومي، شهريار مقصودلو، حميدرضا سيدآبادي. بررسي اثر سطوح مختلف دانه كلزاي اكسترود شده و آنزيم چندگانه بر صفات توليدي جوجه هاي گوشتي جوان. ششمين كنگره علوم دامي ايران. 5-6 شهريور 1393.

37-بهاره طاهري دزفولي، حميدرضا سيدآبادي، سعيد زماني زكريا. بررسي تنوع ژنتيكي جايگاه DGAT1 در گاوميش هاي استان خوزستان. ششمين كنگره علوم دامي ايران. 5-6 شهريور 1393.

38-سيروس اميري نيا، سيد امير ارسلان ذاكري، شهاب الدين قره ويسي، حميدرضا سيدآبادي. كارآيي آزمون انساب بر روي شترهاي بومي استان البرز با استفاده از نشانگرهاي مولكولي. ششمين كنگره علوم دامي ايران. 5-6 شهريور 1393.

39-سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي. رديابي نقايص ژنتيكي CVM و سيترولينميا در جمعيتي از گاو سيستاني. سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور. دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 18 شهريور 1394.

40-سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي. بررسي فراواني ژني و ژنوتيپي ژن كانديد Caspase1 مرتبط با مقاومت به بيماري سالمونلا انتريتيديس در لاين گوشتي آرين. دومين همايش ملي فناوري هاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي.گيلان. 23 مهر 1394.

41-سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، محسن حداد زاده. تجزيه و تحليل مولكولي جمعيتي از شترهاي دوكوهانه ايران با استفاده از توالي HVR1 ژنوم ميتوكندري. دومين همايش ملي دام و طيور شمال كشور. گرگان. 2 دي ماه 1394.

42-سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، رژيار صالحي. بررسي اثر سطوح تغذيه اي متيونين بر بيان ژن IFNY در جوجه هاي گوشتي. دومين همايش ملي دام و طيور شمال كشور. گرگان. 2 دي ماه 1394.

43-سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، بهزاد سپهري. بررسي ساختار ژنتيكي ناحيه سيتوكروم B از DNA ميتوكندري بز خلخالي. دومين همايش ملي دام و طيور شمال كشور. گرگان. 2 دي ماه 1394.

44-روح الله خادمیان، ام البنین قاسمیان، حمید رضا سیدآبادی، علی مجتهدین. تجزیه تحلیل ژنتیکی ناحیه HVR1 ميتوكندري در بز نجدی استان خوزستان. سومين همايش پژوهش هاي كاربردي در صنعت دام و طيور و آبزيان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر. 123. اسفند 1394.

45-مجتبی ملک محمدی، کیان پهلوان افشاری، حمید رضا سیدآبادی. بررسی چند شکلی نقص ژنتیکی BLAD در جمعیت گاو سیستانی.سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. بهمن 1394.

46-سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، علی نوری امام زاده، جابر نظری. بررسی اثر سطوح تغذیه ای متیونین بر بیان ژن IL8 در جوجه های گوشتی. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. پردیس دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان. 22 اردیبهشت 1395.

47-سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، علی نوری امام زاده، حامد قزوینی. بررسی تاثر سطوح تغذیه ای اسانس آویشن شیرازی بر بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. پردیس دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان. 22 اردیبهشت 1395.

48-سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، کیان پهلوان افشار، علیرضا جعفری. تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از  گوسفندان افشاری با استفاده از توالی ناحیه cytB ژنوم میتوکندری. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. پردیس دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان. 22 اردیبهشت 1395.

49-سيما ساور سفلي،حميدرضا سيدآبادي، کیان پهلوان افشار، مجتبی ملک محمدی. ردیابی نقایص ژنتیکی BLAD,DUMPS و FXI در جمعیتی از گاوسیستانی. پنجمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 29-30 اردیبهشت 95.

50- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي. کارآیی آزمون انساب در جمعیت اسب کاسپین با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. هفتمین کنگره علوم دامی ایران.دانشگاه تهران. پردیس کشاورزی. 17-18 شهریور 95.

51- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي. استفاده از نشانگرهای ریزماهواره بمنظور آزمون انساب در جمعیت اسب ترکمن. هفتمین کنگره علوم دامی ایران.دانشگاه تهران. پردیس کشاورزی. 17-18 شهریور 95.

52- سیروس عیدی وندی، حمیدرضا سیدآبادی، نعمت ا… رحيمي زاده. تجزیه و تحليل مولکولی ناحیه ND6 از DNA میتوکندری بز عدني. همایش ملی یافته­های پژوهش و فناوری در اکوسیستم­های طبیعی و کشاورزی. پژوهشکده انرژی­های نو و محیط زیست، پژوهشگاه دانشگاه تهران. مهر 95.

53- سیروس عیدی وندی، حمیدرضا سیدآبادی، علی موسوی. بررسي چند شكلي ژن Lactoglobulin-β مرتبط با صفات كيفي و كمي شير در بزهاي عدني. همایش ملی یافته­های پژوهش و فناوری در اکوسیستم­های طبیعی و کشاورزی. پژوهشکده انرژی­های نو و محیط زیست، پژوهشگاه دانشگاه تهران. مهر 95.

54- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، فضل ا.. موسوی پور، ایوب سلطانی کاظمی. بررسی فیلوژنتیکی ناحیه cytB ژنوم میتوکندری گاومیش خوزستان. اولین همایش ملی و بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران. کرج. آبان 95.

55- حميدرضا سيدآبادي، سيما ساور سفلي، شبنم ایسوندی. اثر سطح ترئونین جیره آغازین بر بیان ژن اینترفرون گاماي موثر بر سیستم ایمنی در جوجه هاي گوشتی سویه آرین. ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. مرکز همایش های توسعه پایدار ایران. تهران. دی 95.

56- حميدرضا سيدآبادي، سيما ساور سفلي، کیان پهلوان افشار. بررسی فراوانی­های ژنی و ژنوتیپی ژن IGL مرتبط با مقاومت بیماری سالمونلا اينترتيديس در جمعيت مرغ مرندي. ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. مرکز همایش های توسعه پایدار ایران. تهران. دی 95.

57- حميدرضا سيدآبادي، سيما ساور سفلي، محمد جعفر سنا، محمد آذر. تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از گاومیش خوزستان با استفاده از توالی ND5 ژنوم میتوکندری. ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. مرکز همایش های توسعه پایدار ایران. تهران. دی 95.

58- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، نیما مساوات، محسن ملک زاده. شناسایی جهش های جدید در ناحیه ND4 ژنوم میتوکندری جمعیتی از گاومیش خوزستان. سومین همایش ملی گاومیش خوزستان. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین. 27 بهمن 95.

59- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، بابك قريب. آنالیز ژنتیکی ناحیه HVR-I ژنوم میتوکندری جمعيتي از گاوميش خوزستان. سومین همایش ملی گاومیش خوزستان. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین. 27 بهمن 95.

60- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، محمد جعفر سنا، محمد آذر. بررسی روابط فیلوژنتیکی جمعيتي از گاوميش خوزستان با استفاده از توالی ND6 ژنوم میتوکندری. سومین همایش ملی گاومیش خوزستان. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین. 27 بهمن 95.

61- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، محمد جعفر سنا،باقر صفاری زارع. بررسی چندشکلی ژنهای کاندید BMP15 و FECB مرتبط با صفت دوقلوزائی در گله بزعدنی. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور 96.

62- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، سیروس امیری نیا، محمد علی ابراهیمی، آتوسا زاهدی پور.آزمون انساب بز نجدی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور 96.

63- حميدرضا سيدآبادي، علی جوانروح. تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از بزهای نجدی، مرخز و مهابادی با استفاده از توالی ناحیه HVR، CytB وND6  ژنوم میتوکندری. اولین همایش بین المللی بز. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 27-29 شهریور ماه.

64- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، رضا سید شریفی. بررسي تنوع ميتوكندريايي و ساختار فيلوژنتيكي بزهاي بومي ايران با استفاده از توالي ناحیه COXI. اولین همایش بین المللی بز. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 27-29 شهریور ماه.

65- سيما ساور سفلي، بابک اسدی، حميدرضا سيدآبادي، پرویز عوض زاده. تعیین توالی ناحیه COXI ژنوم میتوکندری گاومیش خوزستان. سومين همايش ملي دام و طيور شمال كشور.دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 4 آبان ماه 1396.

66- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، موسی معینی، حسین صنعان. بررسی تأثیر سطوح تغذیه ای اسانس اسطوخدوس بر بیان ژن موسین جوجه های گوشتی. سومين همايش ملي دام و طيور شمال كشور. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 4 آبان ماه 1396.

67-محمد محمودی، کیان پهلوان افشاری، حميدرضا سيدآبادي. بررسي ساختار جمعیتي گوسفند افشاري با استفاده از توالي ناحیه 12srRNA و 16srRNA ژنوم میتوکندری.اولین همایش گوسفند افشاری. دانشگاه زنجان. بهمن 96.

68- امیر رضا محمودی، حمیدرضا سیدآبادی، قباد عسگری جعفر آبادی .تاثير استفاده از دانه كتان بعنوان منبع امگا-3بر بيان ژن هاي درگير در رشد و نمو بافت پستان در بزهاي سانن در آبستني و شيردهي اول. یازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری.1396.

69- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، سیروس عیدی وندی، آرمین ساعد .بررسی ارتباط ژن هورمون رشد با مقدار و ترکیبات شیر به منظور استفاده در برنامه انتخاب گاومیش. دومین همايش ملي دانش و فناوری.1396.

70- سيما ساور سفلي، حميدرضا سيدآبادي، مجید افشار، اسدالله صبری نژاد . اثر اسانس آویشن باغی بر عملکرد جوجه های گوشتی. دومین همايش ملي دانش و فناوری.1396.

 

همایش های بین المللی
 1. Seyedabadi H.R., F. Afraz, M.H. Banabazi, and H. Emrani. Identification of SCID carriers aming Iranian arab horses using a test based on PCR for DNA-PKcs gene. 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. August 13 to 18, 2006, Belo Horizonte, MG, Brazil
 2. Banabazi M.H., A. Javanmard, N. Asadzadeh, and  H.R. Seyedabadi. Sex verification of arab horses using PCR-RFLP within  ZFX/ZFY gene. 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. August 13 to 18, 2006, Belo Horizonte, MG, Brazil.
 3. Emrani H., F. Radjaee Arbabi, C. Amirinia, M.H. Banabazi, A. Nejati Javaremi, A. Javanrouh, H.R. Seyedabadi, A. Abbasi and A. Masoudi. Bottleneck effect in four Japanese quail strains based on assign test using ten microsatellite loci. The 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey  17-20 Septembert 2006.
 4. Javanrouh A., M.H. Banabazi, S. Esmaeilkhanian, C. Amirinia, H.R. Seyedabadi and H. Emrani. Optimization on salting out method for DNA extraction from animal and poultry blood cells. The 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey  21-25 August 2006.
 5. Aminafshar M., C Amirinia, R Vaez Torshizi, A Javanrouh, H.R Seiedabadi. The investigation of genetic variation in Mazandaran buffalo population using microsatellite markers. British Society of Animal 31 March-2 April Science 2008.
 6. Seiedabadi H.R., C Amirinia, A Javanrouh, B. Taheri Dezfuli.  Association of ApoB1 Gene with Body Growth and Fatness Traits in Iranian commercial broiler lines. World Poultry Science Association , 2-5 April Science 2011.
 7. Savar Sofla S., B. Taheri Dezfuli, H.R. Seyedabadi.  Study of Genotype by environment interaction for milk and fat yield in Iranian Holstein dairy herds. British Society of Anima Science ,2-5  April 2011.PP:220.
 8. Javanrouh Aliabad A., H.R Seiedabadi, B. Taheri Dezfuli. Association of IGFBP2 gene with body composition traits in Iranian commercial broiler lines. RBI 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, October 4-8, Tekirdağ, TURKIYE, 2011.225-231
 9. RODBARI Z., H.R Seiedabadi, B. Taheri Dezfuli. Polymorphism of PIT1 gene and its association with growth and body composition traits in Iranian commercial broiler lines. RBI 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, October 4-8, Tekirdağ, TURKIYE, 2011.394-398.
 10. Eydivandi S., H.R Seiedabadi, C Amirinia. Identification of carriers with mutations causing citrullinaemia and factor XI deficiency in Khuzestan cattle population of Iran. EAAP Annual Meeting. Stavanger, Norway.2011.PP:297.
جوایز و افتخارات
سوابق تدریس
 • تدریس در دانشگاه آزاد واحد شبستر
 • تدریس در دانشگاه آزاد واحد گرمسار
سوابق اجرایی
 • مدیر پژوهشی
 • مدیر امور استانها و ایستگاه های تحقیقاتی
 • مسئول هویت گذاری اسب وزارت جهاد کشاورزی
 • سوابق تدریس در دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی
 • تدریس در دانشگاه آزاد واحد شبستر
 • تدریس در دانشگاه آزاد واحد گرمسار
 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه
فهرست