تحصیلات
دانشگاه تهران
1389 – 1394
دکتری (رشته فیزیولوژی دام، گرایش تولیدمثل)

عنوان رساله:بهبود بازده تلقیح مصنوعی سرویکال در گوسفند با استفاده از هورمون­های بازکننده سرویکس

دانشگاه تهران
1387 – 1389
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش فیزیولوژی دام)

عنوان پایان نامه: بررسی اثر هورمون  اکسی توسین بر باز شدن سرویکس، تراوشات واژنی و درصد آبستنی میش های زندی در انتهای فصل تولید مثل

دانشگاه تهران
1383 – 1387
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1. رضا مسعودی، هدی جواهری بارفروشی، سید عبداله حسینی، فاطمه زارعی، زهرا عبدالهی. تاثیر خارخاسک، خرنوب و زنجبیل بر توان تولید‌مثلی خروس‌های مادر گوشتی سویه راس. تحقیقات دامپزشکی و فراورده های بیولوژیک، 1399

2. رضا مسعودی، احمد زارع شحنه، نادر اسدزاده. بهبود بازده اسپرم منجمد در قوچ با استفاده از آنتی اکسیدان گلوتاتیون. تحقیقات دامپزشکی و فراورده های بیولوژیک، 1399

3. رضا مسعودی، حمید کهرام، احمد زارع‌شحنه، عباس اکبری‌شریف. بهبود بازده تلقیح مصنوعی و درصد آبستنی در میش­های نژاد زندی با استفاده از هورمون اکسی­توسین. مجله علمی و پژوهشی علوم دامی ایران، 1392

4. رضا مسعودی، حمید کهرام، علی هاتفی، سلمان نصراللهی، عباس اکبری‌شریف. بهبود درصد آبستنی در میش­های نژاد لری­بختیاری با استفاده از هورمون­های eCG و اکسی­توسین. مجله علمی و پژوهشی دامپزشکی ایران، 1392

5. رضا مسعودی، آرمین توحیدی، حامد کرمانی موخر، سعید زین­الدینی. اثر سیدر، هورمون eCG و روش تلقیح مصنوعی بردرصد آبستنی و نرخ بره زایی میش­های نژاد زل. مجله علمی و پژوهشی تحقیقات دامپزشکی، 1392

6. رضا مسعودی، حمید کهرام، مهدی لطفی، مختار غفاری. ارزیابی شاخص­های تولیدمثلی در برنامه­های متفاوت سیدرگذاری و تزریق eCG در بزهای مهابادی خارج از فصل تولیدمثلی. مجله علمی و پژوهشی دامپزشکی ایران، 1391

7. رضا مسعودی، احمد زارع شحنه، آرمین توحیدی، حمید کهرام. اثر استرادیول، اکسی­توسین، ریلاکسین و میزوپروستول بر باز شدن سرویکس و درصد آبستنی میش­های زندی. مجله علمی و پژوهشی علوم دامی ایران، 1393

8. رضا مسعودی، احمد زارع شحنه، آرمین توحیدی، حمید کهرام. اثر استرادیول/اکسی‌توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس و بازده تولیدمثلی میش­های زندی. مجله پژوهش در نشخوارکنندگان، 1393

9. رضا مسعودی، احمد زارع شحنه، آرمین توحیدی، حمید کهرام، عباس اکبری شریف، محسن شرفی، حسن صادقی پناه، حمیدرضا نائیجیان. اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش­های زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد. نشریه دامپزشکی (مجله علمی و پژوهشی پژوهش و سازندگی)، 1395

10. رضا مسعودی، احمد زارع شحنه، آرمین توحیدی، حمید کهرام. اثر رقیق­کننده انجماد اسپرم و تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش­های تلقیح شده با اسپرم منجمد. نشریه دامپزشکی (مجله علمی و پژوهشی پژوهش و سازندگی)، 1395

11. زهرا عبدالهی، رضا مسعودی، نوید داداشپور. تاثیر آنتی اکسیدان سیستیامین بر فراسنجه‌های سلولی و کیفیت اسپرم منجمد در قوچ. تحقیقات دامپزشکی و فراورده های بیولوژیک، 1399

12. ابوالحسن صادقی­پناه، رضا مسعودی، حمیدرضا نائیجیان، عباس اکبری شریف. اثر تزریق هورمون­های eCG، PGF2α و GnRH بر بازده تولیدمثل میش­های زندی در فصل تولیدمثل.  مجله علمی و پژوهشی علوم دامی ایران، 1394

13. عباس اکبری شریف، کامران زند، محمدرضا عابدینی، رضا مسعودی. دستکاری زمان و درصد تخمک­ریزی و افزایش درصد بره زایی در میش­های نژاد زندی با استفاده از هورمون‌های پروژسترون و ملاتونین. فصلنامه علمی و پژوهشی زیست شناسی جانوری، 1393

14. ابوالحسن صادقی­پناه، حمیدرضا نائیجیان، رضا مسعودی. اثرات آنتی اکسیدانی BHT در رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا بر فراسنجه های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده بز مرخز. مجله علمی و پژوهشی دامپزشکی ایران، 1394

15. حمیدرضا نائیجیان، ابوالحسن صادقی­پناه، رضا مسعودی. مقایسه غلظت های مختلف زرده تخم مرغ و لستین سویا بر عملکرد اسپرم بز مرخز. نشریه علوم دامی (مجله علمی و پژوهشی پژوهش و سازندگی)، 1395

16. نادر اسدزاده، آرش جوانمرد، رضا توحیدی، رضا مسعودی. واگرایی ژنتیکی دو جمعیت نژاد بز گوشتی و شیرده: بر پایه تحقیقات چند شکلیهای نوکلئوتیدی موجود در ژن‌های کاندیدا. نشریه علوم دامی (مجله علمی و پژوهشی پژوهش و سازندگی)، 1399

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Reza Masoudi, Nader Asadzadeh, Mohsen Sharafi. The mitochondria-targeted antioxidant Mito-TEMPO conserves rooster’s cooled semen quality and fertility potential. Theriogenology, 2020.
 2. Reza Masoudi, Nader Asadzadeh, Ahmad Zare Shahneh. Supplementation of soybean lecithin-based cryopreservation medium with glutathione: fertility and flow cytometry study of ram frozen-thawed semen. Small Ruminant Research, 2020.
 3. Reza Masoudi, Mohsen Sharafi, Ahmad Zare Shahneh. Effects of CoQ10 on the quality of ram sperm during cryopreservation in plant and animal based extenders. Animal Reproduction Science, 2019.
 4. Reza Masoudi, Mohsen Sharafi, Laya Pourazadi. Improvement of rooster semen quality using coenzyme Q10 during cooling storage in the Lake extender. Cryobiology, 2019. 
 5. Reza Masoudi, Mohsen Sharafi, Laya Pourazadi, Navid Dadashpour Davachi, Nader Asadzadeh, Saeid Esmaeilkhanian, Essa Dirandeh. Supplementation of chilling storage medium with glutathione protects rooster sperm quality. Cryobiology, 2020. 
 6. Reza Masoudi, Mohsen Sharafi, Ahmad Zare Shahneh, Hamid Kohram, Elahe Nejati-Amiri, Hamideh Karimi, Mehdi Khodaei Motlgh, Abdolhossein Shahverdi. Supplementation of extender with coenzyme Q10 improves the function and fertility potential of rooster spermatozoa after cryopreservation. Animal Reproduction Science, 2018.
 7. Reza Masoudi, Mohsen Sharafi, Ahmad Zare Shahneh, Mehdi Khodaei Motlgh. Effects of reduced glutathione on the quality of rooster sperm during cryopreservation. Theriogenology, 2019.
 8. Reza Masoudi, Mohsen Sharafi, Ahmad Zare Shahneh, Armin Towhidi, Hamid Kohram, Mehdi Zhandi, Vahid Esmaeili, Abdolhossein Shahverdi. Effect of Dietary Fish Oil Supplementation on Ram Semen Freeze ability and Fertility Using Soybean Lecithin and Egg Yolk-Based Extenders. Theriogenology, 2016.
 9. Reza Masoudi, Mohsen Sharafi, Ahmad Zare Shahneh, Armin Towhidi, Hamid Kohram, Vahid Esmaeili, Abdolhossein Shahverdi, Navid Dadashpour. Fertility and Flow Cytometry Study of Frozen-thawed Sperm in Cryopreservation Medium Supplemented with Soybean lecithin. Cryobiology, 2016. 
 10. Reza Masoudi, Ahmad Zare Shahneh, Armin Towhidi, Hamid Kohram, Abbas Akbarisharif, Mohsen Sharafi. Fertility response evaluation of artificial insemination methods in sheep with fresh and frozen-thawed semen. Cryobiology, 2017.
 11. Reza Masoudi, Ahmad Zare Shahneh, Armin Towhidi, Hamid Kohram, Abbas Akbarisharif, Mohsen Sharafi, Mahdi Zhandi, MAMM Shahab-El-Deen. Cervical dilation and improvement of reproductive performance in fat-tailed ewes via cervical dilator treatments. Asian Pacific Journal of Reproduction, 2017.
 12. Reza Masoudi, Hamid Kohram, Ahmad Zare Shahne, and Seyed Danial Moein Ale Davoud. Effect of estradiol and oxytocin on ovine cervical relaxation. African Journal of Biotechnology, 2012.
 13. Reza Masoudi, Hamid Kohram, Ahmad Zare Shahne, Seyed Danial Moein Ale Davoud, and Abbas akbari Sharif. Effects of exogenous oxytocin on cervix dilation of Iranian ewes. African Journal of Biotechnology, 2012.
 14. Reza Masoudi, Navid Dadashpour. Effect of Dietary fish oil on semen quality and reproductive performance of Iranian Zandi rams. Archives of Razi Institute, 2020.
 15. Reza Masoudi, Hamid Kohram, Reza Salehi, Essa Dirandeh, Mohsen Sharafi, Danial Ale Davoud, amd Ali Hatefi. Effect of estradiol and different type and levels of oxytocin injection on depth of penetration, conception rate and lambing rate in Iranian Lori-bakhtiari ewes. IJBPAS, 2015.
 16. Alireza Hosseinzadeh Aski, Reza Masoudi, Ahmad Zare Shahneh, Sakineh Asadzadeh, Essa Dirandeh, Hassan Sadeghipanah, Abbas Akbari Sharif, Hamidreza Naeijian. The effect of eCG injection combined with PGF2α and GnRH treatment on reproductive performance of Zandi ewes during non-breeding season. Archives of Razi Institute, 2016.
 17. Afshin Seifi, Reza Masoudi, Hamid Kohram, Hassan Sadeghipanah, Danial Moein Aledavoud. The effect of estradiol and oxytocin injection on the efficiency of artificial insemination in Iranian Zell ewes during breeding season. Archives of Razi Institute, 2017.
 18. Amir Fattah, Mohsen Sharafi, Reza Masoudi, Abdolhossein Shahverdi, Abuzar Najafi. L-carnitine in Rooster Semen Cryopreservation: Flow cytometric, Biochemical and Motion Findings for Frozen-Thawed Sperm. Cryobiology, 2017.
 19. Amir Fattah, Mohsen Sharafi, Reza Masoudi, Abdolhossein Shahverdi. L-carnitine is a survival factor for chilled storage of rooster semen for a long time. Cryobiology, 2017.
 20. Saied Lotfi, Morteza Mehri, Mohsen Sharafi, Reza Masoudi. Hyaluronic Acid Improves Frozen-thawed Sperm Quality and Fertility Potential in Rooster. Animal Reproduction Science, 2017.
 21. Navid Dadashpour Davachi, Hamid Kohram, Ahmad Zare Shahneh, Mahdi Zhandi, Abbas Goudarzi, Roozbeh Fallahi, Reza Masoudi, Ali Reza Yousefi, Pawel M. Bartlewski. The effect of conspecific ampulla oviductal epithelial cells during in vitro maturation on oocyte developmental competence and maturation-promoting factor (MPF) activity in sheep. Theriogenology, 2017.
 22. Mona Motemani, Mohammad Chamani, Mohsen Sharafi, Reza Masoudi. Alpha-tocopherol improves frozen-thawed sperm quality by reducing H2O2 during cryopreservation of bull semen. Spanish Journal of Agricultural Research, 2017.
 23. Ali Hatefi, Armin Towhidi, Abolfazl Zali, Saeed Zeinoaldini, Mehdi Ganjkhanlu, Reza Masoudi, Alejandro Plascencia. Influence of dietary zilpaterol hydrochloride on feedlot performance, carcass traits, chemical composition of longissimus muscle, and plasma metabolites of castrated male goats. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2015.
پروژه های تحقیقاتی

 

    1. تاثير افزودن آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي بر بازده اسپرم سرد شده در خروس

    2. ارزيابي بهبود بازده انجماد اسپرم در خروس با استفاده از آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي

    3. تأثير جيره حاوي روغن ماهي بر کيفيت اسپرم و بازده توليدمثلي قوچ زندي

    4. اصلاح نژاد گروهي گوسفندان مغاني با مشارکت بهره برداران

    5. توسعه سامانه بهره‌ور روستايي پروش گوسفند در استان اردبيل

    6. حفاظت و اصلاح نژاد گوسفند زل (فاز اول)

    7. بررسي اثر نانو روي و نانو اكسيد روي در رقيق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه‌هاي کيفي اسپرم در گوسفند و بز

    8. مقايسه اقتصادي پرورش گاوميش‌هاي بومي با گاوميش هاي آميخته نسل اول و دوم (بومي × اسپرم گاوميش ايتاليايي) در استان اردبيل

    9. ارزيابي عملکرد توليدي گاوميش‌هاي بومي و گاوميش هاي آميخته( بومي × اسپرم گاوميش ايتاليايي) در استان اردبيل

    10. بررسي اثر نانو روي و نانو اكسيد روي در رقيق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه‌هاي کيفي اسپرم در خروس

    11. بررسي اثر نانو اکسيد روي بر کيفيت اسپرم قوچ پس از فرايند انجماد-يخگشايي

    12. بررسي اثر نانو اکسيد روي بر کيفيت اسپرم خروس پس از فرايند انجماد-يخگشايي

    13. بررسي اثر نانو روي بر کيفيت اسپرم بز پس از فرايند انجماد-يخگشايي

    14. استفاده از آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي در انجماد اسپرم خروس، گوسفند و بز

    15. بررسي اثر نانو روي بر کيفيت اسپرم خروس پس از فرايند انجماد-يخگشايي

    16. بررسي اثر نانو روي و نانو اکسيد روي بر کيفيت اسپرم خروس پس از فرايند سردسازي

    17. بررسي اثر نانو روي و نانو اکسيد روي بر کيفيت اسپرم قوچ پس از فرايند سردسازي

    18. بررسي اثر نانو روي بر کيفيت اسپرم قوچ پس از فرايند انجماد-يخگشايي

    19. بررسي اثر نانو روي و نانو اکسيد روي بر کيفيت اسپرم بز پس از فرايند سردسازي

    20. بررسي اثر نانو اکسيد روي بر کيفيت اسپرم بز پس از فرايند انجماد-يخگشايي

    21. اثرات آنتي‌اکسيداني کوآنزيم Q10 در رقيق‌کننده بر کيفيت اسپرم بز پس از يخگشايي

    22. بهبود بازده توليدمثل گله گوسفند زل از طريق مديريت سه زايش در دو سال

    23. تاثير افزودن ال-کارنيتين به رقيق کننده بر کيفيت اسپرم بز پس از فرايند انجماد-يخگشايي

    24. بررسي اثرات مکمل گياهي ASRI بر عملکرد توليدي و توليد مثلي گله مرغ مادر گوشتي

    25. تاثير خارخاسک، خرنوب و زنجبيل بر توان توليد مثلي خروسهاي مادر گوشتي سويه راس

    26. تاثير خارخاسک، خرنوب و زنجبيل بر کيفيت اسپرم منجمد خروسهاي مادر گوشتي سويه راس

    27. تاثير افزودن ال-کارنيتين به رقيق کننده بر کيفيت اسپرم قوچ پس از فرايند انجماد-يخگشايي

   28. ارزيابي بهبود بازده انجماد اسپرم در گوسفند با استفاده از آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي

   29. ارزيابي بهبود بازده انجماد اسپرم در بز با استفاده از آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي

    30. تاثير خارخاسک، خرنوب و زنجبيل بر کيفيت اسپرم سرد شده خروسهاي مادر گوشتي سويه راس

    31. توليد مکمل مناسب جهت افزايش باروري در خروس مادر گوشتي

    32. طراحي و توليد سيستم هميار شتردار (اپليکيشن ساربان يار)

    33.بررسي اثر آنتي­اکسيداني ويتامين E در رقيق کننده مني همراه با گليسرول به عنوان محافظ سرما بر فراسنجه­هاي کيفي اسپرم بز نر و ژن هاي مرتبط با اپوپتوز در طي فرايند انجماد- يخ­گشايي

    34. بهبود بازده اسپرم منجمد در صنعت طيور با استفاده از آنتي اکسيدان سيستئامين

    35. تأثير آنتي اکسيداني گلوتاتيون احيا شده در محيط هاي مختلف انجمادي بر تغييرات اپي ژنتيکي، فراسنجه هاي درون سلولي و باروري اسپرم خروس

تألیف و ترجمه کتاب

1. اطلس کاربردی سونوگرافی تولیدمثلی در نشخوارکنندگان و شترسانان (2010). حمید کهرام، رضا مسعودی. (انتشارات موسسه واکسن و سرم سازی رازی)

2. راهنمایی برای کارکنان امور بهداشت دام (فائو 1994). حمید کهرام، رضامسعودی. (انتشارات موسسه واکسن و سرم سازی رازی)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1. راهنمایی رساله دکتری: بررسی اثر آنتی اکسیدان هدفمند میتو کندریایی…. (فاطمه زارعی-دانشگاه تبریز)

2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثر نانواكسيد روي… (محمد جواد کریمی- دانشگاه اراک)

3. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثر نانو روي… (نجمه سنوری- دانشگاه اراک)

همایش های داخلی

 

    1. رضا مسعودی، حمید کهرام، علی هاتفی، سلمان نصراللهی. بهبود درصد آبستنی میش­های نژاد لری­بختیاری با استفاده از هورمون eCG. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 1391

    2. رضا مسعودی، حمید کهرام، احمد زارع‌شحنه. بررسی اثر اکسی­توسین بر تراوشات واژنی میش­های نژاد زندی نقش آن در تسهیل تلقیح مصنوعی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 1391 

    3. رضا مسعودی، آرمین توحیدی. بررسی علل حذف در گله­های گاو شیری هلشتاین و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی کشور با توجه به هدفمند شدن یارانه­ها. سومین همایش انجمن هلشتاین ایران، 1390

    4. رضا مسعودی، حمید کهرام، علی هاتفی. خودکفایی و افزایش بازده تولید گوشت قرمز در کشور و کاهش میزان واردات گوشت با بهبود درصد آبستنی گوسفند با استفاده از هورمون اکسی­توسین. دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، 1390

    5.  سید دانیال معین آل داود، احمد زارع شحنه، روح­الله عبدالله­پور، رضا مسعودی. بررسی اثر اختلالات اندام­ حرکتی و تیپ بر نرخ حذف گاوهای شیری هولشتاین استان تهران. سومین همایش انجمن هلشتاین ایران، 1390

    6.  سید دانیال معین آل داود، احمد زارع شحنه، روح­الله عبدالله­پور، رضا مسعودی. بررسی حذف اختیاری گاوهای شیری هولشتاین استان تهران. سومین همایش انجمن هلشتاین ایران، 1390

    7.حمید کهرام، رضا مسعودی. سوپراوولاسیون بعد از همزمان­سازی فولیکولی با GnRH در مراحل مختلف چرخه فحلی در تلیسه­ها: شایستگی اووسیت و تولید آزمایشگاهی رویان. چهارمین کنگره ملی علوم دامی و آبزیان کشور. دانشگاه تهران 1389. صفحه 430.

    8. رضا مسعودی، حمید کهرام، احمد زارع‌شحنه، عباس اکبری‌شریف. اثر تزریق عضلانی و وریدی اکسی­توسین بر باز شدن سرویکس در میش­های زندی. چهارمین کنگره ملی علوم دامی و آبزیان کشور. دانشگاه تهران 1389. صفحه 463.

    9. رضا صالحی، حمید کهرام، آرمین توحیدی، رضا مسعودی. تأثیر گنادوتروپین‌ها در سوپراوولاسیون میش‌های شال. چهارمین کنگره ملی علوم دامی و آبزیان کشور. دانشگاه تهران 1389. صفحه 463.

    10. رضا صالحی، رضا مسعودی. پاسخ­های هورمونی به تزریقGnRH در سطوح مختلف چرخه فحلی در گاومیش. هفتمین کنگره دامپزشکی ایران. دانشگاه شیراز 1389.

    11. سید دانیال معین آل داود، احمد زارع شحنه، روح­الله عبدالله­پور، رضا مسعودی. بررسی اثر بیماری­ها و اختلالات تولیدمثلی بر حذف گاوهای شیری هولشتاین استان تهران. هفتمین کنگره دامپزشکی ایران. دانشگاه شیراز 1389.

    12. رضا مسعودی، حمید کهرام، رضا صالحی. بررسی اثر اکسی­توسین بر افزایش درصد آبستنی میش در فصل آنستروس. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار. اصفهان 1389.

    13. سید دانیال معین آل داود، احمد زارع شحنه، روح­الله عبدالله­پور، رضا مسعودی. بررسی اثر عوارض و بیماری­های عفونی بر حذف گاوهای شیری هولشتاین استان تهران. هفتمین کنگره دامپزشکی ایران. دانشگاه شیراز 1389.

    14. رضا صالحی، رضامسعودی. بررسی اثر استرادیول واکسی­توسین بر باز شدن سرویکس میش­های نژاد شال در فصل آنستروس.  هفتمین کنگره دامپزشکی ایران. دانشگاه شیراز 1389.

    15. رضا مسعودی، حمید کهرام، احمد زارع‌شحنه، عباس اکبری‌شریف. بهبود بازده تلقیح مصنوعی در گوسفند با استفاده از اکسی­توسین. پنجمین همایش ملی ایده­های نو در کشاورزی. اصفهان 1389.

    16. رضا مسعودی، رضاصالحی، عباس اکبری‌شریف. بررسی اثر باروری قوچ بر درصد آبستنی میش های زندی در خارج فصل. هفتمین کنگره دامپزشکی ایران. دانشگاه شیراز 1389.

    17. رضا مسعودی، حمید کهرام، دانیال معین آل داود، علی هاتفی. بهبود درصد آبستنی میش­های نژاد زل با استفاده از هورمون eCG. نخستین سمینار ملی مدیریت و پرورش دام و طیور مناطق گرمسیر، 1390

    18. رضا مسعودی، حمید کهرام، رضا صالحی. مقایسه اثر اکسی­توسین درون­عضلانی و درون­وریدی بر باز ماندن سرویکس میش­های لری­بختیاری در فصل آنستروس. نخستین سمینار ملی مدیریت و پرورش دام و طیور مناطق گرمسیر، 1390

همایش های بین المللی
 1. Reza Masoudi, Hamid Kohram, and Reza Salehi. Effect of estradiol and oxytocin treatment on cervix dilation in Lori-bakhtiari ewes during anestrous season. SSR Annual Meeting, 2011
 2. Reza Masoudi, Hmid Kohram, Navid Dadashpour, and Ali Hatefi. Effect of oxytocin on conception rate of Zell ewes. EAAP Annual Meeting, 2011.
 3. Saeed Zeinoaldoni, Navid Dadashpour, Hamid Kohram, and Reza Masoudi. The number of cumulus cell layers is a crucial factor in meiotic competence and cumulus expansion of ewe oocytes. SSR Annual Meeting, 2011.
 4. Reza Masoudi, Ahmad Zare Shahneh. Glutathione in Ram Semen Cryopreservation: Flow cytometric, Biochemical and Motion Findings for Frozen-Thawed Sperm in Extender Containing Egg yolk. Royan, 2018.
 5. Reza Masoudi, Ahmad Zare Shahneh. Glutathione in Ram Semen Cryopreservation: Flow cytometric, Biochemical and Motion Findings for Frozen-Thawed Sperm in Plant-based Extender. Royan, 2018.
جوایز و افتخارات

جایزه دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان 1397

سوابق تدریس
سوابق اجرایی
فهرست