تحصیلات
دانشگاه شیراز
1392 – 1399
دکتری (رشته بهداشت مواد غذایی)

عنوان رساله: تهيه پد جاذب‌ الرطوبهآنتي باكتريال با ويژگي زيست‌تخريب‌پذيري  

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات
1372 – 1375
کارشناسی ارشد (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم و صنایع غذایی)

عنوان پایان نامه: خشک کردن قارچ خوراکی دکمه‌ایی

دانشگاه شهید بهشتی
1357 – 1365
کارشناسی (رشته علوم تغذیه، گرایش صنایع غذایی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1. عبادی، ز. 1398.ارزیابی تغییرات بار میکروبی لاشه دام طی زمان‌های مختلف نگهداری در سردخانه. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. شماره 32، فصل پاییز، صفحات 74-69 . مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

2. عبادی،ز.، ح.ر. انصاری رنانی و م. صالحی. 1396. ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب گوشت شتر تک کوهانه طی دوره های مختلف پروار. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. شماره 22، فصل بهار، صفحات 53-58. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. (تاريخ انتشار بهار 96)

3. صالحی، م. و ز. عبادی.1396.شناسایی شکل داخلی الیاف شترهای یک کوهانه بومی با میکروسکپ نوری و الکترونی. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. شماره 23، فصل تابستان، صفحات 17-24. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. سازمان ئتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

4. عبادي، زهرا. 1395. مقايسه تركيب اسيدهاي چرب كوهان شتر بومي و آميخته. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي. شماره 15، فصل تابستان، صفحات 49-56. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

5. عبادي، زهرا. 1393. تغيير مواد معدني گوشت شتر تك كوهانه (Camelus dromedarius)  طي دوره هاي مختلف پروار. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي. شماره 13، فصل زمستان، صفحات 33-38. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

6. عبادي، زهرا. 1393. بررسي اثر فصل بر تغيير ميزان آلودگي ميكروبي لاشه گوسفند‌و‌بز در كشتارگاههاي سنتي استان تهران. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي. شماره 13، فصل زمستان، صفحات 27-32. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

7. محمدرضا مفيدي، مهدي‌شكوهمند،محمدصادق‌سعيدآبادي‌وزهر‌اعبادي. 1393. ارزيابي وضعيت لاشه از نظر كلي فرم، سالمونلا و باكتريهاي سرمادوست در خط تخليه شكم و چيلر كشتارگاههاي صنعتي مرغ استان يزد. طلوع بهداشت يزد.. فروردين و ارديبهشت. سال سيزدهم، شماره: اول، صفحات: 22-29.

8. عبادي، زهرا، س.ا. ميرهادي و ا. يعقوب فر. تابستان 1388. مقايسه انرژي قابل سوخت و ساز و تركيب اسيدهاي چرب پودر كرم‌‌خاكي (Eisenia fetida)  با دو نوع پودر ماهي(داخلي و وارداتي). فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي. شماره 9، سال 6، صفحات 24-29. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.  

9. عبادي، زهرا، ع. مهدوي، ع. آقاشاهي، س.ا. ميرهادي، م. زاهدي فر، س.ف. موسوي وك. سامي. بهار 1388. خصوصيات فيزيكي و شيميايي گوشت گوسفند افشاري تغذيه شده با جيره حاوي بقاياي پسته پاك كني. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي. شماره 8، سال 6، صفحات 17-20. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

10. عبادي، زهرا. زمستان 1386. مقايسه ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي پودر كرم خاكي با پودر ماهي (داخلي و وارداتي). فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي . شماره سوم، سال سوم، صفحات 29-34. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

11. عبادي، زهرا، ع. گرامي و ك. سامي. پاييز 1386. مطالعه رشد و تكثير كرم خاكي بربستر پرورشي حاوي ضايعات مختلف صنعتي و كشاورزي. پژوهش و سازندگي. سال بيستم . شماره 76 . 164 تا 170.

12. عبادي، زهرا، م.كورنگي بهشتي، ا. محمدي گل تپه و ا. احدي . سه ماهه سوم 1384. بررسي امكان پرورش كرم خاكيE.fetida  وتوليد ورميكمپوست با استفاده ازضايعات مختلف كشاورزي. دانش كشاورزي. شماره 3 جلد 15 . صفحه 99 الي 108.

13. عبادي، زهرا، ا. محمدي گل تپه و ع. بصيري. تابستان 1383. عوامل مؤثر بر كيفيت نهائي قارچ دكمه اي خشك شده در ايران . پژوهش و سازندگي. جلد 17، شماره 2، پي آيند 63 .صفحه 12 الي 20.

14. محمدي گل تپه، ا.، عبادي، ز. و بصيري، ع. .پاييز1380. تعيين منحني هاي زمان و سرعت خشك كردن قارچ خوراكي دكمه‌اي   A.bisporus با استفاده از خشك كن كيلن. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي. سال هشتم، شماره سوم. صفحه 135 الي 150.

15. عبادي، زهرا. 1385. بيولوژي كرم خاكي و بررسي ارزش تجاري توليد آن ( قسمت اول). جهان دامپروري. شماره 16.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Ebadi. Z. and F. Sarhaddi. 2019. Evaluation of Functional Properties and Fatty Acid Profiles of One‐Hump and Crossbred (Dromedarius and Bactrianus) Camel Meat. Iranian Journal of Applied Animal Science, 9 (1), P: 153-162.
 2. Ebadi. Z. 2015.The comparison of carcass characteristics and chemical composition of dromedary and crossbred (C.dromedarius and C.bactrianus) camel meat during two growth periods. Small Ruminant Research. No. 128, P: 41-49.
 3. Ansari Renani H.R., Z. Ebadi, S. Moradi, H.R. Baghershah, M.Y. Ansari-Renani and S.H. Ameli. 2011. Determination of Hair follicle characteristics, density and activity of Iranian cashmere goat breeds. Small Ruminant Research. No. 95. P: 128-132.  
 4. Ansari Renani H.R., S. Moradi, H.R. Baghershah, Z. Ebadi, M. Salehi S.M. Seyed Momen and M.Y. Ansari-Renani. 2011. Determination of Wool follicle Characteristics of Iranian Sheep Breeds. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 24. No. 8. P: 1173-1177.
 5. Ansari Renani H.R., M. Salehi, Z. Ebadi and S. Moradi. 2010. Identification of hair follicle characteristics and activity of one and two camels. Small Ruminant Research. No. 90. P: 64-70.
پروژه های تحقیقاتی

1. تولید بیوپلیمر زیست تخریب‌پذیر بر پایه کیتوزان-نشاسته سیب‌زمینی حاوی عصاره دانه کرفس برای بسته بندی فیله مرغ(1401-99). مجری: امیررضا شویکلو، مریم اثنی‌عشری و زهرا عبادی-طرح مستقل.

2. استفاده از فیلم کیتوزان زیست تخریب پذیر بعنوان پد جاذب الرطوبه-آنتی باکتریال در بسته بندی گوشت مرغ (1400-98). مجری: زهرا عبادی؛ امیررضا شویکلو، بهجت تاج الدین، سید فضل ا.. موسوی پور، منصوره عاملی،کیانوش سامی و شهرام شکرفروش-طرح مستقل.

3. ساخت نوشیدنی کفیر از شیر بز آمیخته F1 مهابادی-آلپاین و تعیین ویژگی های کیفی آن(1400-98).مجری: امیررضا شویکلو؛ الهام تیمورنژاد، زهرا عبادی،ناصر تیمورنژاد، سید فضل ا.. موسوی پور و رامین علیوردی نسب- طرح مستقل.

4. تولید پنیر لاکتیکی پروبیوتیکی فراسودمند و رژیمی. ز. عبادی (پروژه مصوب- ابلاغ نشده)

5. طراحی و ساخت همبرگر  کم‌چرب (رژیمی) (98-96). مجری:امیر رضا شویکلو، زهرا عبادی و اکرم رزمجوی صوفیانی)-طرح مستقل

6. ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور براساس عامل پژوهش و آموزش(97-96). مجري: حمیدرضا سیدآبادی، علي جوانروح علي آباد – عليرضا آقاشاهي – اکبر يعقوبفر – زهرا عبادي – شعله قرباني – شهاب الدين گودرزي-طرح مستقل.

7. استفاده از سنگدان مرغ در فرمولاسیون توپک (کوفته) ماهی(97-96). مجری:امير رضا شويك لو، زهرا عبادي، حمیدرضا مهدوی عادلی و معصومه قربانی آذر

8. بررسی وضعیت تولید، ترکیبات شیمیایی و کیفیت گوشت ارگانیک در گله های عشایر کوچرو استان کرمانشاه(99-96). مجری: خمیس آبادی، حسن، مرتضی کرمی، برومند چهار آیین، قاسم پور حسابی و زهرا عبادی-طرح خاص : اداره کل امور عشایری استان

9. ارزيابي متابوليت هاي باكترهاي اسيدلاكتيك به عنوان نگهدارنده بيولوژيك فاز 2: ارزیابی باکتریوسين استخراج شده از لاکتوباسيلوس بومی به عنوان نگهدارنده طبيعی ( عليه ليستريا منوسايتوژنز)در پنير لاکتيکی (99-96). مجری مسئول: نرگس واسجی- مجری: ن مژگانی، ز. عبادي – س. ف .موسوي پور –  عاملي – ن. مصوري

10. دستیابی به دانش فنی تولید پنیر لور(97-95). مجری:ح.ر. مهدوي عادلي، ا.ر. شويک لو و ز. عبادي.

11. كاربرد پروتئين ايزوله شده ماهي تون در فرمولاسيون فرآورده هاي گوشتي-فاز 2 : بررسي تغييرات كيفي و پايداري ايزوله پروتئين ماهي تون هنگام نگهداري در سردخانه (96-95).مجري: امير رضا شويك لو، قربان زارع گشتي، زهرا عبادي، علي معتمدزادگان، حديثه مظفري، شهروز رضا پناه و نرجس كريمي دماوندي. طرح خاص

12. بررسي استفاده از بنتونيت در نگهداري پوست (97-92).مجري مسئول : مهناز صالحي: مجريان همكار: ميرهادي، س.ا.،ميرعبدالباقي، ژ.، عبادي،ز.، آقاشاهي، ع.، صالحي، م. طرح خاص

13. اثر مصرف پودر بنتونيت بر ويژگي‌هاي پلت، كراست و چرم  بز (95-92). مجري : مهناز صالحي، زهرا عبادی، کیانوش سامی و سیدفضل ا.. موسوی پور). طرح خاص

14. تعیین سطح مناسب استفاده از پودر بنتونیت كلسیمي براي محافظت از پوست گوسفند. مجري: ز. عبادي، صالحي، انصاري رناني ، افشار، سامي، عاملي و موسوي پور(پروژه مصوب- ابلاغ نشده)

15. تعیین سطح مناسب استفاده از پودر بنتونیت سديمي براي محافظت از پوست گوسفند. مجري طرح: زهرا عبادي، صالحي، ميرهادي، سامي و عاملي. (پروژه مصوب- ابلاغ نشده)

16. تعیین سطح مناسب استفاده از پودر بنتونیت كلسیمي براي محافظت از پوست بز (94-91). مجري: ژ.میر عبدالباقی، ز. عبادی.، ح.ر. انصاری رنانی.، س.ا.میرهادی.، م.کمالپور و پ.روحی. طرح خاص

17. اثر مصرف پودر بنتونیت بر ويژگي هاي پلت، كراست و چرم گوسفند.مجري: صالحي، عبادي، ز.، كمالپور، سيد مومن و مقصودي نژاد. (پروژه مصوب- ابلاغ نشده)

18. تلفيق برنامه هاي راهبردي محصولات دامي (گوشت قرمز، شير، گوشت طيورو تخم مرغ، پوست، چرم و الياف دامي) و حفظ ذخاير ژنتيكي دامي كشور (91-89).(مجري: هرمز منصوري،….،ز. عبادي، م.صالحي.

19. اثرتغذيه‌اي سطوح مختلف بقاياي پسته پاك كني ( خشك و سيلوشده ) بر كميت و كيفيت گوشت گوسفند افشاري (92-90). مجري: ز. عبادي، ع. مهدوي،س.ا. ميرهادي، ع. آقاشاهي، س.ف. موسوي وك. سامي.

20. اثر كاربرد سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره غذايي گوسفند پرواري (91-90). مجری: فضايلي،عبادي، پاپي، اكبري، عزيزي‌ و روزبهان– طرح خاص

21. اثر كاربرد سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره غذايي گوساله پرواري (91-89). مجری:فضايلي، آقاشاهي، عبادي،صابري،شباني،سيدعليان،روزبهان،سعيدي ومهدوي– طرح خاص

22. برنامه راهبردي افزايش كمي و كيفي پايدار توليد گوشت قرمز (91-89). مجری: ع.ا.قره‌داغي،ع.ولايتي،ح.فضايلي،م.رضايي،ن.اسدزاده،ا.صادقي پناه، ز. عبادي، ح. غلامي و ك.بروفه.

23. تبديل ضايعات ميوه و تره بار به خوراك دام (92-89). مجری:ا. عباسي، ع. آقا شاهي، ز. عبادي، م.صالحي، ه. لطف الهيان ، م.ع. كمالي و ن. تيمورنژاد. طرح خاص

24. تعيين سطح مطلوب استفاده از محصول نهايي خط تبديل ضايعات ميوه و تره بار به خوراك دام در تغذيه بره هاي نر پرواري (91-89). مجری:ا. عباسي،م.ع. عباسي،زاهدي‌فر،بابايي، عبادي، آقاشاهي، مقصودي‌نژاد، اميني، تيمونژاد، رياضي، پورآزاد، اكبري كله سر،باغجري، غفاري وكيكاووسي.طرح خاص

25. بررسي اثر تغذيه اي محصول نهايي خط تبديل ضايعات ميوه و تره بار به خوراك دام بر توليد كمي و كيفي الياف و پوست بره هاي نر (92-89). مجری: صالحي، ا. عباسي، م.ع. عباسي، طاهرپور،انصاري، عبادي، تيمورنژاد، پاپي، پورآزاد ،افشار و كمالپور. طرح خاص

26. اثر شكل فيزيكي خوراك بر خصوصيات پشم و پوست بره هاي نر كلكوئي (92-89). مجری: صالحي- غلامي، انصاري، عبادي، اسدي،پاپي،افشار و كمالپور. طرح خاص

27. بررسي اثر شكل فيزيكي خوراك بر كيفيت گوشت  بره‌هاي نر كلكويي (94-91). مجري مسئول: زهرا عبادي،حسين غلامي، فضايلي، صالحي، پاپي، موسوي پور، سامي و اسدي الموتي. طرح خاص

28. بررسي نحوه توليد و تغييرات ميكربي و فيزيكو شيميايي پنير سيامزگي طي دوران رسيدن به منظور دستيابي به امكان توليد نيمه صنعتي آن (91-89). مجری: مهدوي، مرادي، قرباني، بابايي، تركاشوند، ز. عبادي، ن. واسجي، موسوي پور، ميرمهدوي چابك.

29. بررسي اثر تغذيه‌اي محصول نهايي خط تبديل ضايعات ميوه و تره بار به خوراك دام  بر كميت و كيفيت گوشت گوسفند پرواري (92-89). مجری: ز.عبادي. ا. عباسي، اميري‌نيا، آقاشاهي، تيمورنژاد، صالحي، موسوي، سامي و پورآزاد.

30. اثر بي‌حسي الكتريكي و روشهاي مختلف ذبح اسلامي (بريدن سر و نحركردن) بركيفيت گوشت شترمرغ. مجري: ز. عبادي (مصوب -ابلاغ نشده).

31. ارزيابي راندمان لاشه و خصوصيات شيميايي گوشت شترمرغ (89-92). مجری: ش. چگینی، ز. عبادی و…..

32. بررسي تاثيرجنگ خليج فارس بر وضعيت فلزات سنگين در گوشت وآلايشهاي خوراكي دامهاي استان خوزستان و بوشهر (92-87). مجری: ز.عبادي، ح. فضايلي،م. يوسفي،ا. چرخابي،م. مشايخي،كبيري فرد،بابايي،ک. سامي و كوچكي. طرح خاص

33. تعيين كيفيت و تركيبات شيميائي گوشت شتر پروار شده تك كوهانه و آميخته (دو كوهانه و تك كوهانه) (81-88).مجري:ز. عبادی، ف.سرحدی، ف. عقابی و س.ف. موسوی پور.

34. تعيين ميزان آلودگي ميكروبي ثانويه لاشه گاو و گوسفند دركشتارگاههاي صنعتي و سنتي وتاثير آن بر ماندگاري و كيفيت گوشت سرد در استان تهران (86-81). مجري: ز. عبادی،ح.لامع، س.م.حاج اکبری،غ. ابراهیمی امام و ع. گرامی.

35. بررسي امكان پرورش كرم خاكي بر بقايا و ضايعات مختلف كشاورزي به منظور تغذيه دام (84-79).مجري: ز. عبادی، ا. محمدی گل‌تپه، ا.ح. احدی و ع. بصیری.

36. خشك كردن قارچ دكمه اي (75-73). مجري: ز. عبادی. طرح پژوهشی سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.

37. بررسي اثر وزن كشتار بر كيفيت لاشه در گوساله هاي نر پرواري بومي گيلان (1384). ح. حسینی، ف. عقابی، ا.عباسی و ز. عبادی. طرح دانشجویی.

38. بررسي اثر اثرات روشهاي مختلف سرد كردن بر روي بار ميكروبي و تغييرات وزن لاشه مرغ (1380). م.ر.مفیدی، ف. عقابی، ع. گرامی، ز. عبادی.طرح دانشجویی.

39. شناسائي خصوصيات الياف پوستي فوليكولي بزهاي بومي ايران به منظور افزايش استحصال و بهبود كمي و كيفي كرك بز (87-77). مجری: ح. انصاری رنانی، ز. عبادی، نصرت ا..طاهرپور و مهناز صالحي. شوراي پژوهشي علمي كشور(كميسيون كشاورزي). برنامه تحقيقات ملي.

40. شناسائي خصوصيات الياف پوستي فوليكولي شترهاي بومي ايران به منظور افزايش استحصال و بهبود كمي و كيفي كرك شتر (84-77). مجري: حميدرضا انصاري رناني، زهرا عبادي، نصرت ا..طاهرپور و مهناز صالحي. شوراي پژوهشي علمي كشور(كميسيون كشاورزي). برنامه تحقيقات ملي.

41. ارزيابي كيفيت لاشه در خط كشتار در كشتارگاه صنعتي مرغ استان يزد (90-83). مجری: مفیدی، ز. عبادی.

42. بررسی و مقایسه خواص فیزیکی، شیمیایی وحسی کره تولید شده به روش سنتی و صنعتی از شیر گاومیش به منظور بهینه سازی تولیدکره صنعتی (90-84). مجری: ف. قبادی، ز.عبادی، ا. کردنژاد و ب. پدرام فر.

43. شناسايي و تخليص و تعيين ژنوم لاكتوباسيلوسهاي توليد كننده باكتريوسين جدا شده از مواد غذايي به عنوان نگهدارنده بيولوژيكي مواد غذايي (85-80). مجری: مژگاني،ن، ر. مدني، م. آشياني، س. اسماعيل خانيان، ز. عبادي و منصوره عاملي.

تألیف و ترجمه کتاب

1. عبادي، زهرا و يار احمدي، سيما. صنايع تبديلي طيور. انتشارات مؤسسه آموزش عالي علمي -كاربردي ، وزارت جهاد كشاورزي (1386). 231 صفحه.

2. ارائه مطلب در بخش دوم كتاب:

Dioli M. 2013. Pictorial Guide to Traditional Management, Husbandry and Diseases of the One-Humped. Camel. (2nd Edition).Chapter 2. P:106. http://www.ivis.org/newsletter/archives/sep 13/sep0213dioli.htm

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1. الهام طور سواد كوهي( پاييز 1395). مقايسه‌ي خواص فيزيكوشيميايي سه نوع گوشت مصرفي (گوشت ماهي، مرغ و شتر) به منظور توليد فرآورده‌هاي آماده مصرف. موسسه آموزش عالي تجن. اساتيد راهنما: محمدعلي سحري و اميررضا شويكلو. استاد مشاور: زهرا عبادي. علوم و مهندسي صنايع غذايي- تكنولوژي مواد غذايي.

بررسي اثر وزن كشتار بر كيفيت لاشه در گوساله هاي نر پرواري بومي گيلان (تابستان 1384)، حسين حسيني. استاد راهنما: فيروز عقابي اساتيد مشاور: ابوالفضل عباسي و زهرا عبادي. مجتمع آموزشي وزارت جهاد كشاورزي- گروه دامپروري- رشته فرآورده هاي دامي.

اثرات روشهاي مختلف سرد كردن بر روي بار ميكروبي و تغييرات وزن لاشه مرغ (زمستان 1380)، محمد رضا مفيدي . استاد راهنما: فيروز عقابي   اساتيد مشاور: عباس گرامي و زهرا عبادي . مركز آموزش عالي امام خميني (ره).

همایش های داخلی

 

1. عبادي، ز. و ا.ر. شویکلو. 1398. ویژگی‌های مهم در تشخیص و مقایسه عسل خالص و تقلبی. دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبور عسل ایران. 2 و3 بهمن ماه.  کرج. ایران. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

2. عبادي، زهرا . 1395. تركيب اسيدهاي چرب گوشت شتر آميخته. دومين كنگره ملي شتر. 2 و3 بهمن ماه.  بندر عباس. دانشگاه هرمزگان.

3. عبادي، ز.، ح.ر. انصاري‌رناني و م. صالحي. 1395. ارزيابي تركيب اسيدهاي چرب گوشت شتر بومي طي دورهاي مختلف پروار. دومين كنگره ملي شتر. 2 و3 بهمن ماه.  بندر عباس. دانشگاه هرمزگان.

4. عبادي، زهرا . 1395. تغيير مواد معدني گوشت شتر آميخته طي دوره‌هاي مختلف پروار. دومين كنگره ملي شتر. 2 و3 بهمن ماه.  بندر عباس. دانشگاه هرمزگان. (اولين كنگره خلاصه).

5. صالحي، م. و ز. عبادي.1395. شناسايي شكل داخلي الياف شترهاي يك‌كوهانه بومي با ميكروسكپ نوري و الكتروني. دومين كنگره ملي شتر. 2 و3 بهمن ماه.  بندر عباس. دانشگاه هرمزگان.

6. عبادي،ز. 1395 مقايسه تغييرات بار ميكروبي لاشه‌هاي گاو و گوسفند در طي زمان‌هاي مختلف نگهداري در سردخانه. هفتمين كنگره علوم دامي ايران. 18 و 17 شهريورماه. دانشگاه تهران. دانشكده كشاورزي كرج.

7. عبادي،ز. 1395. مقايسه تغييرات خصوصيات فيزيكي و شيميايي و ماندگاري گوشت گاو و گوسفند در طي زمان‌هاي مختلف نگهداري در سردخانه. هفتمين كنگره علوم دامي ايران. 18 و 17 شهريورماه. دانشگاه تهران. دانشكده كشاورزي كرج.

8. انصاري رناني، ح.ر. و عبادي،ز. 1395. اثر دو نوع سيستم پرورشي (كوچ رو و مزرعه‌اي) بر خصوصيات كرك بز رائيني. هفتمين كنگره علوم دامي ايران. 18 و 17 شهريورماه. دانشگاه تهران. دانشكده كشاورزي كرج.

9. صالحي، م و ز. عبادي. 1394. تعيين مشخصات فيزيكي چرم شتر. دومين سمينار ملي الياف دامي. 9 و 10 ارديبهشت ماه. دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز.

10. عبادي،ز. 1393. ارزيابي تركيب اسيدهاي چرب گوشت شتر آميخته (تك كوهانه‌ودوكوهانه) طي دورهاي مختلف پروار. ششمين كنگره علوم دامي ايران. 5 و 6 شهريورماه. دانشگاه تبريز.

11. عبادي،ز، م. صالحي و ا. عباسي. 1393. بررسي اثر املاح جيره بر مقدار آهن و روي گوشت گوسفندپرواري. ششمين كنگره علوم دامي ايران. 5 و 6 شهريورماه. دانشگاه تبريز.

12. صالحي، م و ز. عبادي. 1392. تعيين مشخصات پوست گوسفندان نژاد كلكوئي. اولين همايش ملي تحقيقات كاربردي و استانداردسازي در توسعه صنايع نساجي و چرم. 7 آبان. پژوهشگاه استاندارد. كرج.

13. عبادي، ز.1392. بررسي اثر فصل بر تغيير ميزان آلودگي ميكروبي لاشه گاو‌ و ‌گوساله در كشتارگاه‌هاي سنتي استان تهران. همايش دام و طيور منطقه شمال كشور. 12 ارديبهشت . دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

14. عبادي، ز، م.صالحي و ا. عباسي .1392. اثر جيره حاوي پسماند عمل‌آوري شده ميوه و تره‌بار بر تركيب املاح گوشت گوسفند. همايش دام و طيور منطقه شمال كشور. 12 ارديبهشت. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

15. صالحي،م.، ع.م. تهراني، ا.عباسي و ز.عبادي.1392. تاثير مقادير مختلف مس خوراك بر مقدار مس موجود در سرم، پشم و پوست بره هاي مغاني. همايش دام و طيور منطقه شمال كشور.12 ارديبهشت.دانشگاه علوم كشاورزي‌و‌منابع طبيعي ساري.

16. عبادي، ز. 1392. ارزيابي تركيب اسيدهاي چرب گوشت شتر آميخته (تك كوهانه و دو كوهانه) در لاشه‌هاي نر و ماده. پدافند غيرعامل در بخش كشاورزي. جزيره قشم. 29 آبان ماه.

17. عبادي، ز. و م. شاه حسيني. 1392. استخراج ژلاتين از ضايعات مختلف كارخانجات چرمسازي (چرم نشده) به روش قليايي. پدافند غيرعامل در بخش كشاورزي. جزيره قشم. 29 آبان ماه.

18. عبادي، ز. و م. شاه حسيني. 1392. استخراج ژلاتين از ضايعات مختلف كارخانجات چرمسازي (چرم نشده) به روش اسيدي. پدافند غيرعامل در بخش كشاورزي. جزيره قشم. 29 آبان ماه.

19. عبادي، زهرا، ع. مهدوي و ن. پاپي . 1391. ارزيابي اثر تغذيه‌ايي سطوح مختلف پوست پسته سيلو شده برخصوصيات فيزيكي و شيميايي گوشت گوسفند افشاري. همايش علمي كاربردي استفاده از پسماندهاي كشاورزي، شهري و صنعتي در تغذيه دام، طيور و آبزيان. 23 آذرماه. دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز.

20. عبادي، زهرا و ن. پاپي . 1391. فرآوري بيولوژيكي پسماندهاي كشاورزي. همايش علمي كاربردي استفاده از پسماندهاي كشاورزي، شهري و صنعتي در تغذيه دام، طيور و آبزيان.23 آذرماه. دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز.

21. عبادي، زهرا، م. صالحي و ح.انصاري رناني . 1391. مقايسه آلودگي ميكروبي لاشه گاو‌و‌گوساله كشتار شده در كشتارگاههاي سنتي‌و‌صنعتي استان تهران. پنجمين كنگره علوم دامي كشور. 8 و9 شهريور ماه. دانشگاه صنعتي اصفهان.

22. عبادي، زهرا، م. برازجاني و س.ف. موسوي . 1391. ارزيابي تركيب اسيدهاي چرب گوشت شتر تك‌كوهانه در لاشه هاي نر و ماده طي دوره هاي مختلف پروار. پنجمين كنگره علوم دامي كشور. 8 و9 شهريور ماه. دانشگاه صنعتي اصفهان.

23. مفيدي، م.ر.، م. شكوهمند، م.ص. سعيدآبادي، ز. عبادي و ف. عقابي. 1391. ارزيابي كيفيت لاشه از نظر كلي فرم، سالمونلا و باكتريهاي سرمادوست در خط تخليه شكم و چيلر كشتارگاههاي صنعتي مرغ استان يزد. پنجمين كنگره علوم دامي كشور. 8 و9 شهريور ماه. دانشگاه صنعتي اصفهان.

24. مفيدي، م.ر.، م. شكوهمند، م.ص. سعيدآبادي، ز. عبادي و ف. عقابي. 1391. ارزيابي كيفيت لاشه از شمارش كلي بار ميكروبي در خط تخليه شكم و چيلر كشتارگاههاي صنعتي مرغ استان يزد. پنجمين كنگره علوم دامي كشور. 8 و9 شهريور ماه. دانشگاه صنعتي اصفهان.

25. لواف، ا. م. صالحي و ز. عبادي . 1391. ارزيابي كمي پوست و چرم بزهاي ماده خوزستان. پنجمين كنگره علوم دامي كشور. 8 و9 شهريور ماه. دانشگاه صنعتي اصفهان.

26. نگهداري، ش.، م. صالحي و ز. عبادي . 1391. تعيين اثر سن دام بر خصوصيات الياف بزهاي ماده استان فارس. پنجمين كنگره علوم دامي كشور. 8 و9 شهريور ماه. دانشگاه صنعتي اصفهان.

27. صالحي،م. و ز. عبادي. 1391. بررسي شكل شناسي و ميكروسكوپي الياف شتر. اولين كنگره ملي شتر. 29 و30 فروردين ماه.  مشهد مقدس. موسسه سرمسازي رازي.

28. عبادي، زهرا . 1391. تغيير مواد معدني گوشت شتر آميخته طي دوره‌هاي مختلف پروار. اولين كنگره ملي شتر. 29 و30 فروردين ماه.  مشهد مقدس. موسسه سرمسازي رازي.

29. عبادي، زهرا . 1391. مقايسه تركيب اسيدهاي چرب كوهان شتر بومي و آميخته. اولين كنگره ملي شتر. 29 و30 فروردين ماه.  مشهد مقدس. موسسه سرمسازي رازي.

30. صالحي، مهناز، ابوالفضل عباسي، زهرا عبادي، حميد رضا انصاري رناني و ناصر تيمورنژاد .1391. تعيين صفات فيزيكي چرم بره‌هاي تغذيه شده از پسماند ميادين. اولين همایش بين المللی و ششمين همايش ملي مدیریت پسماند. 2 و3 ارديبهشت ماه. مشهد مقدس.

31. صالحي، مهناز، ابوالفضل عباسي و زهرا عبادي.1391. اثر مصرف سطوح مختلف پسماند ميادين ميوه بر خصوصيات مكانيكي چرم گوسفند. اولين همایش بين المللی و ششمين همايش ملي مدیریت پسماند. 2 و3 ارديبهشت ماه. مشهد مقدس.

32. عبادي، زهرا، ابوالفضل عباسي، مهناز صالحي، كيانوش سامي و سيد فضل ا.. موسوي .1391. اثر مصرف پسماند عمل‌آوري شده ميادين ميوه و تره بار بر خصوصيات كيفي گوشت گوسفند‌پرواري. اولين همایش بين المللی و ششمين همايش ملي مدیریت پسماند. 2 و3 ارديبهشت ماه. مشهد مقدس.

33. عبادي، زهرا، ابوالفضل عباسي، مهناز صالحي، كيانوش سامي و ناصر تيمور نژاد .1391. اثر مصرف پسماند عمل‌آوري شده ميادين ميوه و تره بار بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي گوشت گوسفند‌پرواري. اولين همایش بين المللی و ششمين همايش ملي مدیریت پسماند. 2 و3 ارديبهشت ماه. مشهد مقدس.

34. شراره نگهداري، مهناز صالحي ، زهرا عبادي، حيدر صفدري، افشين بابك و مجيد افشار.1390. ارزيابي اثر برخي عوامل محيطي بر وزن، مساحت و ضخامت پوست و چرم بزهاي بومي فارس. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. 16 شهريورماه. دانشگاه باهنركرمان.

35. شراره نگهداري، مهناز صالحي ، زهرا عبادي، حميد رضا انصاري رناني، حيدر صفدري و سعيدشاكرمي.1390. تعيين برخي از عوامل محيطي بر خواص فيزيكي- مكانيكي چرم بزهاي آباده. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. 16 شهريورماه. دانشگاه باهنركرمان.

36. زهرا عبادي، مهناز صالحي، نادراسد زاده و حميد رضا مهدوي عادلي.1390. ارزيابي خصوصيات لاشه شتر تك كوهانه Dromedary)). نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. 16 شهريورماه. دانشگاه باهنركرمان.

37. زهرا عبادي، حميد رضا انصاري رناني، مهناز صالحي  و حميد رضا مهدوي عادلي.1390. ارزيابي تركيبات فيزيكي و شيميايي گوشت نواحي مختلف لاشه شتر يك كوهانه. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. 16 شهريورماه. دانشگاه كرمان.

38. صالحي، م. ا. عباسي، ح.ر. انصاري، ز. عبادي، ن. تيمورنژاد و ن. پاپي. 1390. تاثير مصرف پسماند ميادين ميوه بر خصوصيات پوست گوسفند. همايش ملي پسماندهاي كشاورزي و منابع طبيعي: چالش‌ها و راهكارها. 25 غرداد ماه. گيلان. رشت. پارك علم و فناوري گيلان.

39.عبادي، زهرا، م. صالحي و ح. ر. انصاري رناني. 1389. تغيير مواد معدني گوشت شتر طي دوره‌هاي مختلف پروار. چهارمين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. 29 و30 شهريور ماه.  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران.

40. عبادي، زهرا و س.م. حاج اكبري. 1389. بررسي اثر فصل بر تغيير ميزان آلودگي ميكروبي لاشه گوسفند و بز در كشتارگاههاي سنتي استان تهران. چهارمين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. 29 و30 شهريور ماه.  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران.

41. صالحي، م. ف. سرحدي، ن. اسدزاده، ف. افراز، ن. اسدي، ز. عبادي، ه. منصوري و م. خاكي. 1389. شتر، قابليت‌هاي توليدي، مروري بر مطالعات و اولويتهاي تحقيقاتي (سخنراني كليدي- بخش مديريت و…). چهارمين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. 29 و30 شهريور ماه.  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران.

42. صالحي، م، ژ. ميرعبدالباقي، م.ع. كمالي، ز. عبادي وب. لطف ا..نيا. 1389. ارزیابی ویژگی‌هاي فیزیکی چرم شترمرغ در نواحی مختلف بدن. چهارمين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. 29 و30 شهريور ماه. پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران.

43. عبادي، زهرا، س.م. حاج اكبري، غ. ابراهيمي امام، س.ف. موسوي و ك. سامي. 1388. ارزيابي كيفيت لاشه گاو و گوسفند در كشتارگاههاي استان تهران. سمينار بهبود كميت و كيفيت لاشه دام و طيور. 6 خرداد ماه. پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران.

44. عبادي، زهرا، ف. سرحدي و ن. اسدزاده. 1388. ارزيابي و مقايسه ويژگي هاي گوشت شتر يك كوهانه و آميخته. همايش منطقه اي اولويت هاي تحقيقاتي شتر. 26 الي 27 فروردين. موسسه رازي . مشهد. ايران.

45. عبادي، زهرا، ع. مهدوي، ع. آقاشاهي، س.ا. ميرهادي، س.ف. موسوي وك. سامي. 1387. بررسي اثر تغذيه اي سطوح مختلف پوست پسته خشك شده بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي گوشت گوسفند افشاري. سومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.24و 25 مهرماه .دانشگاه فردوسي مشهد. ايران.

46. عبادي، زهرا، س.ا. ميرهادي و ا. يعقوب فر. 1387. تعيين انرژي قابل متابوليسم و اسيدهاي چرب پودر كرم خاكي در مقايسه با پودر ماهي(داخلي و وارداتي). سومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.24و 25 مهرماه .دانشگاه فردوسي مشهد. ايران.

47. عبادي، زهرا. 1387. مقايسه ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي پودر كرم خاكي با پودر ماهي (داخلي و وارداتي). اولين همايش ملي علوم دام و آبزيان. 11 و 12 خردادماه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج. ايران.

48. عبادي، زهرا. 1386. توليد محصولات غذايي ارگانيك از ضايعات صنعتي و كشاورزي. هفدهمين كنگره صنايع غذايي. 23 و 24 آبان ماه. اروميه. ايران.

49. عبادي، زهرا. 1386. ترويج يافته هاي تحقيقاتي. تهيه خوراك دام و كود بيولوژيك حاصله از پرورش كرم خاكي بر روي بقايا و ضايعات مختلف صنعتي و كشاورزي. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. 26 و 27 فروردين ماه. كرج. ايران.مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

50. عبادي، زهرا، ف. سرحدي،  و س.ف. موسوي .1386. بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي گوشت شتر يك كوهانه و آميخته .دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. 26 و 27 ارديبهشت. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج. ايران.

51. عبادي، زهرا، ك. سامي. 1386. تعيين تركيبات پودر كرم خاكي حاصل از بقاياي كشاورزي و صنعتي. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. 26 و 27 ارديبهشت. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج. ايران.

52. عبادي، زهرا، ع. گرامي. 1386. مطالعه رشد و تكثير كرم خاكي با استفاده از ضايعات مختلف كشاورزي و صنعتي . دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. 26 و 27 ارديبهشت . مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج. ايران.

53. حسيني، حسين، ف. عقابي، ا. عباسي و ز. عبادي. 1386 . اثر وزن كشتار بر برخي صفات كمي و كيفي لاشه در گوساله هاي نر پرواري. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. 26 و 27 ارديبهشت. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج. ايران.

54. انصاري رناني، حميدرضا. ز. عبادي، ن. طاهرپور، م. صالحي،ب. لطف ا.. نيا، م. افشار و س. پرناك 1386. خصوصيات و فعاليت فوليكولي شترهاي يك و دو كوهانه مناطق مختلف كشور. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. 26 و 27 ارديبهشت. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج. ايران.

55.عبادي، زهرا. 1386 . تهيه خوراك دام و كود بيولوژيك از بقايا و ضايعات مختلف صنعتي و كشاورزي. اولين همايش علمي نقش زنان روستايي در كاهش ضايعات فرآورده هاي كشاورزي. دفتر امور زنان روستايي، 29 فروردين ماه. معاونت ترويج و نظام بهره برداري. وزارت جهاد كشاورزي. تهران. ايران.

56. عبادي، زهرا، سرحدي، ف. و عقابي، ف. .1384. بررسي كميت و كيفيت گوشت شتر يك كوهانه و آميخته. پانزدهمين كنگره ملي صنايع غذائي. 12 تا 15 ارديبهشت ماه. انسيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور . دانشگاه شهيد بهشتي. تهران. ايران.

عبادي، زهرا، محمدي گل تپه، ا. وسامي،ك.1384.تبديل ضايعات كارخانجات مواد غذائي به منظور توليد ورمي كمپوست وخوراك دام. همايش روز زمين پاك و مديريت پسماندها. سوم ارديبهشت. دانشگاه تهران. تهران. ايران .

57. عبادي، زهرا، محمدي گل تپه، ا. وكورنگ بهشتي، ا.م. .1382. بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكي و شيميائي كود بيولوژيك (ورمي كمپوست) حاصل ازمخلوط كود حيواني با ضايعات مختلف كشاورزي. سومين همايش ملي توسعه ي كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده ي بهينه از كود و سم در كشاورزي. 2و4 اسفند. وزارت جهاد كشاورزي.كرج. ايران.

58. عبادي، زهرا، كورنگ بهشتي، ا.م.، محمدي گل تپه، ا. و احدي، ا.ح. .1382. بررسي امكان پرورش كرم خاكي وتوليد ورمي كمپوست با استفاده از ضايعات مختلف كشاورزي. نخستين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي. 29 مهرماه. دانشكده كشاورزي. دانشگاه تربيت مدرس.

59. عبادي، زهرا، محمدي گل تپه، ا. و بصيري ،ع. .1382. فاكتورهاي مؤثر بر كيفيت نهائي قارچ دكمه اي خشك شده. چهاردهمين كنگره ملي صنايع غذائي. 22و 24 مهرماه. محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي. تهران. ايران.

60. عبادي، زهرا. 1379. بررسي امكان استفاده از ضايعات پوست و چرم در تغذيه ( انساني- دامي ) و صنعت. اولين سمينار پژوهشي پوست و چرم و الياف دامي كشور. 3و4 اسفند. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج. ايران.

61. عبادي، زهرا، محمدي گل تپه، ا. و بصيري، ا. .1374.خشك كردن قارچ خوراكي دكمه اي . اولين گرد همائي بررسي مسائل توليد و عرضه قارچهاي خوراكي سراسر كشور. 9 لغايت 11 آبان ماه. دفتر امور گل و گياهان زينتي و قارچ هاي خوراكي و گياهان دارويي. مؤسسه اصلاح بذر.كرج. ايران.

62. عبادي، زهرا،محمدي گل تپه، ا. وسامي،ك.1384.تبديل ضايعات كارخانجات مواد غذائي به منظور توليد ورمي كمپوست وخوراك دام. همايش روز زمين پاك و مديريت پسماندها. سوم ارديبهشت. دانشگاه تهران. تهران. ايران .

 

63. H.R. Ansari-Renani and Z. Ebadi. 2016. An investigation of organic sheep and goat production by nomad pastoralists of Kerman Province. The Seventh Congress on Animal Science of Iran. 7-8th September. Tehran.. هفتمين كنگره علوم دامي ايران. 18 و 17 شهريورماه. دانشگاه تهران. دانشكده كشاورزي كرج.

همایش های بین المللی
 1. Ansari Renani, H.R., Z. Ebadi, M. Salehi, N. Taherpour, B. Lotfuulah-Nia, M. Afshar and S. Parnak. 2008. Follicle and Fiber Characteristics of Iranian Cashmere Goats. International Conference on Small Ruminant Production and Health in Arid & Semi-Arid Regions. Sultan Qaboos University. January 26-28. Muscat. Oman.(oral)   
 2. Ansari Renani, H.R., Z. Ebadi, S. Moradi, H.R. Baghershah and M. Y. Ansari-Renani. 2011. Determination of hair follicle characteristics, density and activity of Iranian Cashmere goat breeds. The 3th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011). July 26-29, 2011. Nakhon Ratchasimo, THAILAND.(poster)   
 3. Ebadi, Z. H.R. Ansari Renani, A. Kamalzare and N. Asadzadeh. 2012. Evaluation of crossbred (Dromedarius and Bactrianus) camel carcass traits. 3rd Conference of International Society of Camelid Research and Development. 29th January-1st February. Muscat, Sultanate of Oman.(poster)
 4. Ebadi, Z. H.R. Ansari Renani, M. Salehi and A. Kamalzare. 2012. Evaluation of physical and chemical characteristics of crossbred (Dromedarius and Bactrianus) camel meat in different parts of body. 3rd Conference of International Society of Camelid Research and Development. 29th January-1st February. Muscat, Sultanate of Oman.(oral)
 5. Salehi, M. N. Taherpour Dari, H.R. Ansari Renani, Z. Ebadi, A, Babak and S. Shahkarami. 2012. Evaluation of Carcass and Hide production of Camels. 3rd Conference of International Society of Camelid Research and Development. 29th January-1st February. Muscat, Sultanate of Oman.(oral)
 6. Ebadi, Z. 2013. The comparison of carcass yield and chemical composition of one-hump and cross bred ( dromedarius and bactrianus) camel meat during different fattening periods. Conference of Camel research and production. 17-18th April. Khartoum, Sudan. (oral)
 7.  Ebadi, Z. and M. Salehi. 2013. The effect of different fattening period on quality of one-hump and cross bred (dromedarius and bactrianus) camel meat. Conference of Camel research and production. 17-18th April. Khartoum, Sudan. (oral)
 8. Ebadi, Z. 2013. The comparison of sensory evaluation of cross bred (dromedarius and bactrianus) and one-hump camel meat in different parts of body. International Camel Conference. 19-21th Dec. Bahawalpur, Pakistan. (Poster-oral).
 9. Salehi, M. and Z. Ebadi. 2015. Evaluation of fibre characteristics of dromedary Iranian camels. 4th Conference of ISOCARD (International Society of Camelid Research and Development) “SILK ROAD CAMEL: The camelids, Main Stakes For Sustainale Development”. 8-12th June. Almaty, Kazakhstan.(oral).
جوایز و افتخارات

1. ثبت اختراع “استفاده از بنتونيت در نگهداري انواع پوست تازه دام”، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(1395)، دارای تائيديه علمی سازمان پژوهشهاي علمي‌و صنعتي ايران.

2.  ثبت اختراع “توليد پروتئين حيواني(كرم خاكي) با استفاده از پسماندهاي كشاورزي و صنعتي بمنظور تغذيه دام، طيور و آبزيان”، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي (1386)، دارای تائيديه علمی سازمان پژوهشهاي علمي‌و صنعتي ايران (داخل کشور).

3. تقدير و تشكر از ثبت اختراع از طرف رياست محترم موسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1386).

4. تقدیرنامه معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دبیر همایش روز جهانی تخم مرغ (مهرماه1397).

5. دبیری همایش و عضو ستاد برگزاری همایش روز جهانی تخم مرغ (مهرماه 1397).

6. مسئول دبیرخانه و عضو کمیته‌های علمی و اجرایی اولین همایش پوست و چرم و الیاف (اسفندماه1379).

7. گواهی نامه فعالیت در زمینه منشور حقوق شهروندی در حوزه زنان و خانواده –دستیار وزیر جهاد کشاورزی در امور حقوق شهروندی (1397).

8. تقدیر نامه از کمیسیون امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی (از سال 1394 تا بحال).

9. تقدیر نامه از كميسيون امور بانوان فرمانداري كرج (1383).

10. ارائه و معرفي دستاوردهاي پژوهشي در اولين نمايشگاه بانوي سرافراز ايراني (خرداد ماه سال 1389).

11. همكار نمونه تحقيقاتي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور(1386 ).

12. كارشناس نمونه موسسه تحقيقات علوم دامي كشور(1382 ).

13. تقدير و تشكر از طرف شوراي غذا و تغذيه كشور (1385).

14. دانشجوي ممتاز دانشگاه آزاد اسلامي (1373).

 

سوابق تدریس

1. ميكروبيولوژي گوشت و فرآورده‌هاي گوشتي، مركز آموزش عالي امام خميني

2. شيمي مواد غذايي، مركز آموزش عالي امام خميني

3. تكنولوژي گوشت2، مركز آموزش عالي امام خميني

4. تجزيه مواد غذايي، مركز آموزش عالي امام خميني

5. شناخت گندم و صنايع وابسته آرد، مركز آموزش علمي كاربردي زر – تحت نظارت دانشگاه علمي-كاربردي

6. شناخت گندم و صنايع وابسته آرد،كارداني، مركز آموزش علمي كاربردي زر- تحت نظارت دانشگاه علمي-كاربردي

سوابق اجرایی
 • معاون بخش تحقیقات فرآوری تولیدات دامی
 • عضو هيئت علمي بخش تحقيقات فرآوري توليدات دامي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج، ايران (1376 تا بحال)
 • عضو زيركميته فني ‌و‌ تخصصي تحقيقات فرآورده هاي دامي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي، كرج، ايران (1376 تا بحال)
 • عضو زير كميته فني و تخصصي تحقيقات بيوتكنولوژي. مؤسسه تحقيقات علوم دامي، كرج، ايران (1386 تا بحال)
 • مسئول آزمايشگاه صنايع گوشت و تخم مرغ، بخش تحقيقات فرآوري توليدات دامي ، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج ، ايران (1376 تا بحال)
 • عضو كميته ارزيابي و داوری طرحها و مقالات پژوهشی (از سال 1380 تا بحال
 • ناظر طرحهاي تحقيقاتي در استانها
 • عضو كميته اصلي تدوين برنامه راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي گوشت قرمز. مؤسسه تحقيقات علوم دامي، كرج، ايران (1385)
 • عضو كميته فرعي تدوين برنامه راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي گوشت مرغ وتخم مرغ. مؤسسه تحقيقات علوم دامي، كرج، ايران (1385)
 • عضو كار گروه تدوين و ارائه دستورالعمل هاي مورد نياز اجراي آئين نامه اجرايي ماده 10 قانون نظام جامع دامپروري كشور (1390)
 • عضو كميته تدوين استراتژي دامپروري كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي- معاونت امور دام (1389)
 • عضو كميته معرفي و ارائه دستاوردهاي تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي، وزارت جهاد كشاورزي (سال 1388)
 • عضو اصلي طرح ساماندهي كشتارگاههاي دام و طيور كشور. معاونت آب، خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي، تهران، ايران (1387)
 • عضواصلي گروه كارتخصصي گوشت، كميته تحقيقات، شوراي غذا و تغذيه كشور. تهران . ايران (1384– 1380)
 • عضو شوراي فرهنگي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج، ايران (1388 تا 1390)
 • عضويت در شوراي انتخاب منابع كتابخانه و اطلاع رساني موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 1385-1389)
 • مدرس مركز آموزش عالي كشاورزي، دانشگاه جامع علمي- كاربردي، مركز آموزش امام خميني (از سال 1385)
 • مديريت توليد، آزمایشگاه و كنترل كيفيت وR&D   كارخانه مواد غذايي
 • مشاور واحدهاي توليدي براي بهبود كيفيت محصولات توليدي و راه اندازي خطوط توليد كارخانجات مواد غذائي
 • تدريس واحدهاي تخصصي در زمينه مواد غذايي 
 • اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه صنايع تبديلي وكشاورزي (سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران)
 • همكاري و مشاوره علمي در کار گروه‌هاي تخصصي و فني (بخش خصوصی-دولتی)
 • عضو كميسيون امور بانوان شاغل وزارت جهاد كشاورزي. نماينده موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. (از سال 1392 تا بحال)
 • عضو كميته اشتغال كميسيون امور بانوان فرمانداري كرج. ايران ( 1379-1384)
 • عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
 • عضو هیئت رئیسه انجمن علمی بهداشت مواد غذایی (از سال 1395)
 • عضو انجمن بين‌‌المللي توسعه‌وتحقيق شترInternational Society of Camelid Research and Development (ISOCARD)
 • عضو كار گروه تخصصي توسعه پرورش شتر
 • عضويت در انجمن علمي شتر
 • عضويت در انجمن علوم دامي
 • عضويت در انجمن متخصصين علوم وصنايع غذائي
 • دبیر همایش و مسئول دبیرخانه همایش های علمی (پوست، چرم و الیاف -روز جهانی تخم مرغ)
فهرست