تحصیلات
دانشگاه تهران
1379 – 1385
دکتری (رشته مهندسی ژنتیک و اصلاح نژاد دام)

عنوان رساله: تعيين فراواني ژني و ژنوتيپي پنج جايگاه ژني مرتبط با توليد شير در سه نژاد بومي و هلشتاين ايران

دانشگاه فردوسی مشهد
1373 – 1376
کارشناسی ارشد (رشته مهندسی ژنتیک و اصلاح نژاد دام)

عنوان پایان نامه: مطالعه و برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنوتیپی صفات اقتصادی در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

دانشگاه فردوسی مشهد
1369 – 1373
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

ردیف

عنوان

نشریه

سال

صفحات

نویسندگان

1

تأثیرچندشكلي ژن كاپاكازئین بر ارزش اصلاحي صفات تولیدي شیر گاو براون سوئیس

پژوهش در نشخوارکنندگان

1393

137-148

زكي زاده- غلامي- وكيلي- قدس روحاني

2

تاثیر تغییرات تک نوکلئوتیدی در ژنهای کاپا کازئین، استئوپونتین و PPAGCA روی صفات تولید شیر و کیفیت تولید ÷نیر نژاد براون سوئیس

بيوتكنولوژي كشاورزي

1393

61-80

زكي زاده-هاشمي- غلامي- قدس روحاني- وكيلي

3

بررسی تاثیر چندشکلی ژن اوستئوپونتین روی ارزش اصلاحی برآورد شده صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس

بررسی تاثیر چندشکلی ژن اوستئوپونتین روی ارزش اصلاحی برآورد شده صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس

1393

283-290

زكي زاده- غلامي- وكيلي- قدس روحاني

4

تعیین چندشكلي ژن¬هاي POU1F1 و STAT5A و ارتباط آنهابا صفات تولید شیر در گاو

پژوهشهای علوم دامی ایران

1393

388-394

زكي زاده- حائري- سليماني

5

اثر شکل فیزیکی خوراك و پودر آب پنیر بر عملکرد و تغییرهاي مورفولوژیکی ژژنوم جوجه هاي گوشتی

مجله دامپزشکی ایران

پاییز 1394

105-114

وکیلی-زکی زاده- سپهری مقدم- زنگنه

6

بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان

بیوتکنولوژی کشاورزی

زمستان 95

57-68

رحمانی، حسنی، زره¬داران، زکی زاده،  خان احمدی

7

روي صفات تولید شیر گاو براون سوئیس PPARGC1α تاثیر چند شکلی دو جایگاه ژن

پژوهشهای تولیدات دامی

پاییز و زمستان 95

149-156

سونیا زکی زاده ، میر جلال هاشمی ، رضا وکیلی  و محسن قدس روحانی

8

بررسی عوامل موثر بر سلول های بدنی شیر و تخمین پارامترهای آن در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

پژوهشهای علوم دامی ایران

1396

471-483

زکی زاده- عباسی- صارمی- رشید

9

اثر افزودن آویشن (.Thymus vulgaris L) به جیره بر پایه ی گندم بر شاخصهای عملکرد رشد، ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتی

نشریه علوم دامی

پاییز 96

41-54

زرقی، سونیا زکی زاده، علی دهقان، علی زنگنه

10

اثرات نژاد، تانن و ضد انگل شیمیایی بر عملکرد، انگل کوکسیدیوز و برخی فراسنجه‌های خونی گوسفند

نشریه علوم دامی

بهار 96

21-34

زکی زاده- جعفری- فروغی

11

اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی به جیره بر پایه گندم بر عملکرد، پاسخ ایمنی و متابولیتهای خون جوجه های گوشتی

علوم دامی

بهار 98

29-44

زرقی، زکی زاده، ابراهيمی، صلواتی

12

تاثیر پور آب پنیر و شکل فیزیکی خوراک بر پاسخ ایمنی هومورال و بیان ژنهای اینترلوکین-4 و اینترفرون گاما در ژژنوم جوجه های گوشتی

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

تابستان 1397

19-42

زگی زاده، ترابی، جوادمنش، زنگنه، ناظم شیرازی

13

عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژنها و برآورد پارامترهاي ژنتیکی

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

1398

513-526

سونیا زکی زاده  بهنام صارمی،  حسین رشید، مهناز نجفی، سیما ساور سفلی

14

توصیف منحنی رشد گوسفندان کردی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با برخی مدلهای غیرخطی

تحقیقات تولیدات دامی

1399

45-59

سونیا زکی زاده، داوودعلی ساقی، هادی معماریان

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 

ردیف

عنوان

نشریه

سال

صفحات

نویسندگان

1

Association between MTNR1A and CYP19 Genes Polymorphisms and Economic Traits in Kurdi Sheep

Iranian Journal of Applied Animal Science

2016

69-74

Davari Varanlou, S. Hassani, M.Ahani Azari, F. Samadi, S. Zakizadeh and A.R. Khan Ahmadi

2

Effects of Pigments Extracted from the Marigold Flower on Egg Quality and Oxidative Stability of the Egg Yolk Lipids in Laying Hens

Iranian Journal of Applied Animal Science

2019

541-547

Rezaei, M., S. Zakizadeh and N. Eila

پروژه های تحقیقاتی

 

پروژه های تحقیقاتی به عنوان مجری 

ردیف

عنوان

سال شروع

سال اتمام

همکاران

شماره فروست

1

تاثير پودر آب پنير و شكل فيزكي خوراك بر عملكرد پاسخ ايمني هومورال و بيان ژنهاي اينترلوكين 4 و اينترفرون گاما در ژوژنوم جوجه هاي گوشتي

13/8/1392

28/8/1394

زكي زاده- ناظم شيرازي- وكيلي- ترابي- زنگنه

50016

2

پیش بینی منحنی رشد گوسفندان کردی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه با مدلهای خطی

1/6/1396

1/2/1398

زکی زاده- ساقي- معماریان- صلواتی

57047

3

اصلاح نژاد گروهی گوسفندان افشاری با مشارکت بهره برداران

1/9/1396

در حال اجرا

ساور سفلی- زکی زاده

 

4

توصيف منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين شکم اول درايران با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

1/5/1399

در حال اجرا

زکی زاده- بانه – جوانروح علي آبادي – رحماني نيا – ساورسفلي – طاهري دزفولي- مهریان – نظری – پهلوان – افرازنده – عباسي – نوبري – کاظمی

 

 

پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته به عنوان همکار 

ردیف

عنوان

سال اتمام

همکاران

شماره فروست

1

برآورد پارامترها ژنتيكي و فنوتيپي صفات توليدمثلي و بره دهي در گوسفند كردي

26/1/1396

ساقي- زكي زاده- شهدادي

51310

2

برآورد پارامترهای ژنتیکی و ردیابی ژنهای بزرگ اثر برای برخی از صفات رشد گوسفند نژاد کردی شمال خراسان با استفاده از روشهای مختلف آماری

28/2/1397

ساقی- زکی زاده- شهدادی

54029

3

اصلاح نژاد گروهی گوسفندان سنجابی با مشارکت بهره برداران

در حال اجرا

ساور سفلی- زکی زاده

 

4

پیاده¬سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت¬های گوسفند ایران مبتنی بر فناوری سیستم اطلاعات مکانی تحت¬وب

1399

جلوخانی نیارکی، بنابازی، اسماعيل خانيان، زکی زاده و صادقي پناه

57356

5

پياده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعيت های بز ایران مبتنی بر فن آوری سيستم اطلاعات مکانی تحت وب

1399

جلوخانی نیارکی، اسماعيل خانيان، ساورسفلی، عمرانی، صادقي پناه ، نوبری،  بانه، زکی زاده

58587

6

پايش و ثبت جمعيت بز کرکي راييني

1397

کارگربرزي، بنابازي، واسجي، فيروزي، ساورسفلي، اقبال، شاکري، افشار، طاهري يگانه، قره داغي، نادر اسدزاده، ولي، کمالپور، صادقي پناه، زکي زاده چوبتراش

56061

7

پايش و ثبت جمعيت بز عدني كشور

1399

صادقي، ساورسفلي، طاهري يگانه، بنابازي، اسدزاده، کمالپور، اقبال، واسجي، نکيسا، صادقي پناه، قبادي نژاد، زکي زاده چوبتراش

57413

8

پایش و ثبت جمعیت بز مرخز

 

حمیدرضا بهمنی- ابوالحسن صادقي پناه – سيما ساورسفلي – محمدحسين بنابازي – اسدزاده – امين رسولي – افشار – مليحه كمالپور – زكي زاده چوبتراش – اقبال – طاهري يگانه

57726

9

ثبت و پايش جمعيت گوسفند زل

 

پاپی- بابازاده – جلوخاني نياركي – عليمحمدي – اسماعيل خانيان – صادقي پناه – اسدزاده – بانه – ناجي زواره – جواهري بارفروشي – آهنگري – بنابازي – زكي زاده

57730

 

تألیف و ترجمه کتاب

ردیف

عنوان

نام ناشر

تعداد صفحات

سال انتشار

1

اصول اصلاح نژاد کاربردی گاو

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

283

1395

2

مقدمه ای بر ژنتیک مدرن

نوربخش

389

1389

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

ردیف

عنوان

مقطع

تاریخ دفاع

نام دانشگاه

نقش

1

مقایسه شبکه عصبی با مدلهای غیرخطی در منحنی رشد در گوسفند نژاد آرمان

کارشناسی ارشد

10/10/1394

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کاشمر

استاد راهنما

2

معرفی بررسی اثرات توکسین بایندر و پروبیوتیک بر تولید ترکیب شیر و سیستم ایمنی گاوهای شیرده

کارشناسی ارشد

15/2/1395

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی

استاد مشاور

3

تاثیر گیاه مرتعی درمنه بر یلامت دستگاه گوارش و بیماریهای انگلی (کوکسیدیوز) منطقه شاهرود

کارشناسی ارشد

9/4/1395

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی

استاد مشاور

4

اثرات استفاده از بذر کتان و دسترسی به چراگاه بر عملکرد، فراسنجه های خونی و  الگوی اسید چرب بره های نر پرواری

کارشناسی ارشد

24/3/1396

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی

استاد مشاور

5

اثرات استفاده از دانه کتان اکسترود شده و دسترسی به چراگاه بر خصوصیات لاشه، رفتارهای تغذیه ای و بیان ژن لیپوژنیک بره های نر پرواری

کارشناسی ارشد

24/3/1396

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی

استاد مشاور

6

اثرات سطوح مختلف زیره بر کمیت و کیفیت شیر تولیدی و فبراسنجه های خونی بز سانن

کارشناسی ارشد

19/6/1396

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی

استاد راهنما

7

مقایسه اثرات اسیدهای چرب روغن کتان و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد و پاسخ ایمنی گوساله های شیرخوار هلشتاین

کارشناسی ارشد

29/11/1396

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی

استاد راهنما

8

بررسی کیفیت علوفه مرتعی و نیاز دام در مراتع شاخص قشلاقی جهت تولید محصولات ارگانیک گوسفند

کارشناسی ارشد

30/4/1397

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی

استاد راهنما

9

بررسی تاثیر زرشک بر عملکرد خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تحت شرایط دسترسی و عدم دسترسی به چراگاه

کارشناسی ارشد

30/4/1397

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی

استاد راهنما

همایش های داخلی

 

ردیف

عنوان مقاله

نام همایش

محل برگزاری

زمان برگزاری

نویسندگان

1

تاثیر مصرف تانن دباغی در مقایسه با داروی شیمیایی بر عملکرد بره های پرواری

ششمين كنگره علوم دامي ايران

ایران-تبریز

شهريور 1393

جعفري- زكي زاده

2

اثر شکل فیزیکی جیره‌های کاملا مخلوط بر عملکرد تولیدی و قابلیت هضم ظاهری  بره‌های نر بلوچی

ششمين كنگره علوم دامي ايران

ایران-تبریز

شهريور 1393

جعفري- زكي زاده

3

تاثیر آب پنیر و فرم فیزیکی جیره بر اندامهای لنفاوی و بیان ژنهای اینترلوکین- 4 و اینترفرون-گاما در جوجه های گوشتی

هفتمین کنگره علوم دامی

ایران- کرج

17-18 شهریور 95

سونیا زکی زاده ، محمد حسین ناظم شیرازی و مریم ترابی

4

بزآورد وراثت پذیزی ورم پستان، عوامل موثز بز آن و فزاوانی شیوع پاتوژنها

هفتمین کنگره علوم دامی

ایران- کرج

17-18 شهریور 95

سونیا زکی زاده ، بهنام صارمی و حسین رشید

5

بررسي اثر سيستم پرورش (دسترسی و یا عدم دسترسی به چراگاه) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی

همایش ملی یافته های پژوهشی و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی)

ایران- تهران

28/7/95

زرقی- زکی زاده- ابراهیمی متین- دهقان

6

بررسي اثرات توكسين بايندر و پروبیوتیک بر تولید، ترکیب و میزان آفلاتوکسین شیر

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش¬های کاربردی در علوم کشاورزی

ایران- تهران

19/9/95

سنگانی- فروغی- زکی زاده- حسینی

7

اثرات سطوح مختلف زیره بر رفتارهای تغذیه ای و پارامترهای خونی بز سانن-کردی

همایش بین المللی روز جهانی بز

ایران- کرج

27 و 28 شهریور 96

یاقوتی- زکی زاده- فروغی- ساقی

8

تاثیر استفاده از جیره آغازین بر رشد بزغاله های شیرخوار عشایر استان کرمان

همایش بین المللی روز جهانی بز

ایران- کرج

27 و 28 شهریور 96

رضائی- زکی زاده

9

بهبود پرورش بزغاله های شیرخوار عشایر با استفاده از جیره آغازین

همایش بین المللی روز جهانی بز

ایران- کرج

27 و 28 شهریور 96

رضائی- زکی زاده

همایش های بین المللی

 

ردیف

عنوان مقاله

نام همایش

محل برگزاری

زمان برگزاری

نویسندگان

1

 

 

 

Genetic parameters for somatic cell count and clinical mastitis in the first lactation of Iranian Holstein cattle

10th WCGALP

Vancouver

August 2014

Zakizadeh- Jafari

2

Performance of broilers fed by diets containing soybeans

XIV WPSA

Norway

June 2014

Vakili- Zakizadeh

3

An expert integrative approach for growth rate simulation of sheep

65th EAAP

Denemark

August 2014

Zakizadeh- Jafari-Memarian

جوایز و افتخارات

 

ردیف

عنوان

سال

سطح

 

1

استاد برتر آموزشهای علمی کاربردی

1394

ملی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی

2

مدرس برتر سال 1395-1396 در حوزه آموزش عمی کاربردی

1395-1396

ملی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی

3

مدرس پژوهشگر برتر مراکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی

1396

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سوابق تدریس

ردیف

مکان

شروع

پایان

مدت

1

مرکز آموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی

1/1/1376

31/4/1396

20 سال

2

دانشگاه آزاد اسلامی –واحد کاشمر

1387

1389

2 سال

سوابق اجرایی

 

ردیف

عنوان

شروع

پایان

محل خدمت

1

مدرس مسوول گروه علوم دامی و دامپزشکی

13/8/1394

22/12/1395

مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

2

مدیر گروه علوم دامی

3/5/1390

28/10/1393

مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

3

عضو شورای فنی بخش ژنتیک و اصلاح نژاد

1/7/1396

تاکنون

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

4

رییس بخش ژنتیک و اصلاح نژاد

11/9/1397

15/2/1399

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

5

عضو کمیته راه اندازی مرکز رشد

27/10/1396

27/10/1397

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

6

عضو کمیته علمی فنی

1/4/1397

1/4/1399

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

7

عضو شورای انتشارات

1/1/1398

تاکنون

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

فهرست