تحصیلات
دانشگاه تهران
1385 – 1389
دکتری (رشته علوم دامی، گرایش تغذیه طیور)

عنوان پایان نامه: تعیین نیاز متیونین در مرغ های مادر با استفاده از پاسخ های عملکردی، فیزیولوژیک و متابولیک

دانشگاه تربیت مدرس
1377 – 1379
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش تغذیه طیور)

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات محدودیت فیزیکی خوراک در دوره های آغازین و پایانی پرورش جوجه های گوشتی بر خصوصیات لاشه، رشد جبرانی و عملکرد

دانشگاه مازنداران
1373 – 1377
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1.  فرهنگ فر، سید عبداله حسینی، زارعی، لطف الهیان.1391. تاثر محدودیت غذایی و  کوآنزیم q10 بر توان ایمنی و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی. پژوهشهای تولیدات دامی. 77-93.

2.  جوزدانی، سید عبداله حسینی، لطف الهیان.1393. تعیین نیاز متیونین در جوجه های گوشتی آرین با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی در دوره آغازین. پژوهش و سارندگی. پذیرش

3.  سید عبداله حسینی، همدیه، لطف الهیان .1393.اثر اسانس آویشن شیرازی بر فراسنجه های خونی و شاخص های مرتبط با آسیت در جوجه های گوشتی. پژوهش و سارندگی.

4.  یوسفی کلاریکلائی، عبداله حسینی، شجاعی، اقبالیان، حسین یوسفی.1389. اثرهای محدودیت  زمان دسترسی به خوراک بر عملکرد و خصوصیات لاشه­ی جوجه های گوشتی. پژوهش و سازندگی.

5.  مهدیزاده، لطف الهیان، زارع شحنه، میرهادی، عبداله حسینی، علی نژاد.1389. اثرهای سطوح مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و خصوصیات سیستم ایمنی جوجه های گوشتی. پژوهش و سازندگی.

6.  قدیری، آقاشاهی، فضائلی، مهدوی،. عبداله حسینی و سید هادی حسینی.1390. بررسی وضعیت تغذیه گاوهای خشک (اوایل دوره) در گاوداریهای منطقه اسلامشهر. پژوهش و سازندگی.

7.  محسني سلطاني ، سيدعبداله حسيني، زارعي ، الهیان- لطف، صادقي پناه  و نادر پاپي.1391. اثر برنامه خوراك دهي و تركيبات ويتاميني – معدني بر ايمني و فراسنجه هاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي. تحقيقات توليدات دامي. 17-25

8. كاظم يوسفي كلاريكلائي  مازيار محيطي اصلی، عبداله حسيني  و حسين يوسفي كلاريكلائي.1391. اثرات آنتي بيوتيك، پروبيوتيك، پري بيوتيك و آنزيم در جيره هاي پلت شده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي. تحقيقات توليدات دامي. 9-58

9.  سیدمظفر مهدی زاده ، هوشنگ لطف اللهیان ، سيدعبداله حسيني ، زارع شحنه،  مهرداد ايراني ،  علی نژاد.1391. اثر سطوح مختلف پروبیوتیک )بايومين ايمبوبر عملکرد و خصوصیات لاشه ي جوجه­های گوشتی. پژوهش و سازندگی.

10.  سید عبداله حسینی،  علی مهدوی، امیر میمندی پور، هوشنگ لطف الهیان، فاطمه عالمی، سید مظفر مهدی زاده،احمد ناجی، وحید قاسملو. 1392. بررسی اثرات سطوح مختلف زردچوبه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های ایمنی در جوجه های گوشتی. پژوهش و سازندگی

11.  کاظم یوسفی کلاریکلایی، سيد عبداله حسيني، حسین یوسفی کلاریکلایی،  حمید شجاعی،  علی اکبرپور و   پالیزدار.1391. اثرات سطوح مختلف اسید آمینه و نوع تلاق ی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سویه  آرین. پژوهش و سازندگی.

12.  موسوی، شهیر، لطف الهیان، افسریان، سید عبداله حسینی.1391. تعیین سطح اقتصادی پروتئین و لیزین در جیره غذایی جوجه های گوشتی. نشریه پژوهشهای علوم دامی. 3-79

13.  سیروس عیدی وندی، علی مهدوی، فاطمه عالمی، سید عبداله حسینی، علی مصطفی تهرانی و  وحید قاسملو. 1392. اثر آنزيمهاي پکتیناز، سلولاز و همي سلولاز بر عملكرد و قابلیت هضم جیرهی غذايي در جوجه های گوشتی. پژوهش و سازندگی

14.  محمدحسين شهير ، افشين حيدري نيا ، حميدرضا طاهري ، سيدعبداله حسيني.1392. تعيين پاسخ بوقلمو نهاي در حال رشد به سطوح ليزين هضم شدني ايلئومي استاندارد شده با استفاده از رو شهاي گوناگون آماري. تولیدات دامی.

15.  ایاز، شیوازاد، شهیر، حاجی بابایی، سید عبداله حسینی.1392. تعیین انرژی قابل سوخت و ساز  ظاهری و حقیقی تفاله چغندر قند در شتر مرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل مدفوع و  معرف اکسید کروم. علوم دامی ایران

16.  همدیه، سید عبداله حسینی، لطف الهیان، محیطی و غلامی کرکانی.1392. اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ثبات اکسیداتیو در جوجه های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی

17.  سيد عبداله حسيني ، ميمندي پور، ، محيطي اصلي  لطف الهيان و سلطاني.1393. بررسي اثرات افزودنيها بر عملكرد، ايمني و فراسنجه هاي مرتبط با آسيت در جوج ههاي گوشتي. مجله زیست شناسی ایران.

18.  سید عبداله حسینی، گودرزی، زارعی، میمندی پور و صادقی پناه.1393. بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین بیان بر ایمنی، هورمونهای تیروئیدی و اندام گوارشی جوجه های گوشتی. فصلنامه گیاهان دارویی و مواد مغطر ایران

19.  . 19- فرهنگ فر، سید عبداله حسینی ، ابوالفضل زارعی و هوشنگ لطف الهیان. 1389. اثر استفاده از محدودیت خوراک و جیره های حاوی کوآنزیم Q10 بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. مجله دانش و پژوهش علوم دامی

20.  زارعی، بمانی، سید عبداله حسینی. 1391. تاثیر مصرف سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی بر پاسخ ایمین مرغان تخمگذار. مجله دانش و پژوهش علوم دامی

21.  رضا پوریان، لطف الهیان، چمنی، سید عبداله حسینی و خدائی. 1391. تعیین ارزش معادل مواد مغذی مولتی آنزیم ناتوزیم پی در جیره غذایی جوجه های گوشتی حاوی گندم بر اساس پاسخ های عملکردی و خصوصیات لاشه. مجله دانش و پژوهش علوم دامی

22.  گودرزی، سید عبداله حسینی و زارعی. 1390. بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین بیان بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. مجله دانش و پژوهش علوم دامی.

23.  نظری، سید عبداله حسینی، لطف الهیان و زارعی. 1392. اثر اسانس لیمو و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. فصلنانه دانش و پژوهش علوم دامی

24.  سلطانی، سید عبداله حسینی، زارعی، لطف لهیان، میمندی، بیژنی. 1390. اثر برنامه خوراک دهی و جیره های غدایی حاوی برخی افزودنیهای ویتامینی- معدنی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. فصلنانه دانش و پژوهش علوم دامی

25.  توکلی، سید عبداله حسینی و زارعی. 1393. اثرات اسانس پونه کوهی، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد و پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی

26.  سید عبداله حسینی ، جوزدانی و لطف الهیان.1393. اثرات سطوح مختلف متیونین بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی آرین 386 در دوره آغازین. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی.

27.  یوسفی کلاریکلائی، عبداله حسینی، شجاعی، اقبالیان، حسین یوسفی.1389. اثرهای محدودیت  زمان دسترسی به خوراک بر عملکرد و خصوصیات لاشه­ی جوجه های گوشتی. پژوهش و سازندگی.

28.  مهدیزاده، لطف الهیان، زارع شحنه، میرهادی، عبداله حسینی، علی نژاد.1389. اثرهای سطوح مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و خصوصیات سیستم ایمنی جوجه های گوشتی. پژوهش و سازندگی.

29.  قدیری، آقاشاهی، فضائلی، مهدوی،. عبداله حسینی و سید هادی حسینی.1390. بررسی وضعیت تغذیه گاوهای خشک (اوایل دوره) در گاوداریهای منطقه اسلامشهر. پژوهش و سازندگی.

30.  عليزاده قمصری، ا.ح.، نصيری مقدم، ح.، حسن آبادی، ا.، یعقوبفر، ا.، حسینی، س. ع. و طرقی، ر. 1395. اثرات مکمل ال- گلوتامین بر عملکرد و پاسخ­های ایمنی جوجه­های گوشتی. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی، شماره 21، ص. 68-80.

31.  حسینی، س. ع.، امیرصادقی، م.، علیزاده قمصری، ا. ح.، سلیمانی، م. ر. و لطف الهیان، ه. 1396. تاثیر افزودن مکمل روی- متیونین و روی گلیسین به جیره غذایی بر عملکرد و ایکمنی جوجه های گوشتی نشریه تولیدات دامی. دوره 19، شماره 4، ص 917-928.

32.  حسینی، س. ع.، شریفی، ع.، نوروزیان، ح.، امیرصادقی، م.، علیزاده قمصری، ا. ح. و سلیمانی، ر. 1397. مقایسه اثرات روی- گلایسین و سولفات روی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه­های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 120، ص 173-186.

33.  اسدی، ب.، حسینی، س. ع.، سلیمانی، م. ر. علیزاده قمصری، ا. ح. و علیوردی نسب، ر. 1398. اثرات افزودنی حاوی پروبیوتیک، ویتامین و بتائین در شرایط تنش گرمایی بر عملکرد سه سویه  تجاری جوجه گوشتی با استفاده از روش مدیریتی تصمیم گیری چند شاخصی نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 124، ص 91-100.

34.  علیزاده قمصری، ا. ح.، حسینی، س. ع.، شریعتمداری، ف.، توکلی، م. و لطف الهیان، ه. 1398. تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی. مجله علوم دامی ایران. دوره 50، شماره 2، ص. 149-157.

35.  لطف الهیان، ه.، علیزاده قمصری، ا. ح.، حسینی، س. ع.، یعقوبفر، ا. و آقاشاهی، ع. 1398. بررسی اثرات محرک رشد گیاهی اورکس® بر عملکرد و پاسخ­های ایمنی جوجه­های گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم­گیری چند شاخصی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 125، ص 219-232.

36.  علیزاده قمصری، ا. ح. و حسینی، س. ع. 1399. تعیین سطح بهینه دانه تاج خروس در جیره پلت شده جوجه­هاي گوشتی بر مبناي روش تصمیم­گیري چند شاخصی (مدل TOPSIS) و شاخص تولید. نشریه پژوهش­های تولیدات دامی. سال یازدهم، شماره 27، ص. 1-8.

37.  حسینی، س. ع.، علیزاده قمصری، ا. ح.، لطف الهیان، ه.، توکلی، م. و جواهری بارفروشی، ه. 1399. اثرات سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ­های ایمنی، ریخت­شناسی روده و برخی فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. نشریه تولیدات دامی. دوره 22، شماره 1، ص 93-103.

38.  حسینی، س. ع. ملاری و سید آبادی.1394. تعیین سهم عوامل هزینه ای موثر بر قیمت تمام شده مرغ گوشتی با روش مدیریتی تصمیم گیری چند شاخصه. تولیدات دامی. شماره 17، 1

39.  بحرینی،بوجارپور- سید عبداله حسینی، سالاری و روشنفکر. 1396. تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه ترئونین بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی سویه آرین در دوره آغازین. پژوهش و سازندگی. شماره 114.

40.  سید عبداله حسینی، سیاح, زارعی، لطف الهیان، آقاشاهی و سلیمانی. 1396. درجه بندی مرغداریهای تخمگذار با استفاده از روش مدیریتی تصمیمی گیری چند شاخصه. پژوهش و سازندگی. شماره 117.

41.  قاسملو، سید عبداله حسینی، لطف الهیان و میمندی. 1396. اثر اسانس کپسوله شده پونه بر جمعیت میکروبی  و ریخت شناسی دستگاه گوارش جوجه گوشتی. تولیدات دامی . شماره 19.

42.  قاسملو، سید عبداله حسینی، لطف الهیان و میمندی. 1395. اثرات روغن اسانس کپسوله شده پونه، روغن اسانس پونه، پروبیوتیک و انتی بیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های ایمنی جوجه های گوشتی. پزو هش و سازندگی، شماره 110.

43.  کاظم یوسفی، سید عبداله حسینی، محیطی اصلی، حسین یوسفی و میمندی پور. 1396. اثرات سطوح مختلف انرژی و لیزین جیره بر عملکرد و صفات تولید مثلی مرغ های مادر گوشتی آرین در دوره رشد. پژوهش و سازندگی. شماره 117.

44.  حیدری نیا، شهیر، طاهری و حسینی. 1394. تاثیر سطوح مختلف اسید آیمنه لیزین ایلئومی استاندارد شده بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی بوقلمونهای نر گوشتی در دوره آغازین. پژوهش و سازندگی. شماره 109.

45.  اقا شاهی، سید هادی حسینی، سید عبدالله حسینی، صفایی، یوسفی، رمضانخانی.1398. اثر افزودن ضایعات خشک فراورده های لبنی در خوراک آغازین بر عملکرد رشد گوساله های هلشتاین. تولیدات دامی. شماره 21.

46.  لطف الهیان و حسینی. 1395. مقایسه عملکرد و خصوصیات لاشه سه آمیخته تجارتی جوجه های گوشتی موجود در ایران در شرایط تغذیه ای  مختلف. پژوهش و سازندگی. شماره 111.

47.  سید آبادی، نصیریري، سید عبداله حسینی و رودباری. 1398. مقایسه اثر سطوح مختلف اسانس آویشن شیرازی با آویلامایسین و پروبیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتیلیس بر عملکرد، سیستم ایمنی و بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. شماره 11.

48.  سید آبادی، احمدی و حسینی.1395. ررسی اثر عوامل مدیریت تغذیه بر عملکردمزارع پرورش جوجه گوشتی استان گلستان با استفاده از سیستم مدیریتی چند شاخصه. پژوهش و سازندگی. شماره 112.

49.  لطف الهیان و حسینی. 1395. تعیین نیاز لیزین جوجه های گوشتی آرین 386 در دوره پایانی(42-28 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخهای عملکردی. پژوهش و سازندگی. شماره 112.

50.  یوسفی، حسینی،محیطی، کلاریکلایی و میمندی. 1395. اثرات سطح انرژی و متیونین بر عملکرد وصفات تولید مثلی مرغهای مادر گوشتی آرین در دوره تولید. پژوهشهای تولیدات دامی. شماره 13.

51.  صحرایی، لطف الهیان،قنبری، کرمی ، حسینی و ابرغانی.1396. ارزیابی شاخص های مدیریتی واحدهای پرورش دهنده جوجه گوشتی استان اردبیل. پژوهش و سازندگی. شماره 114.

52.  پورحسابی،قاضی، چهارایین و حسینی. 1396. اثرات سطوح مختلف اسانس گیاه آویشن باغی و سولفات روئی بر عملکرد سیستم ایمنیو برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی. ژوهش و سازندگی. شماره 115.

53.  جونقانی، غضنفری،آقاشاهی، شریفی و حسینی.1395. تاثیر اسانس رازک بر عملکرد تولیدی، پایداری اکسیداتیو گوشت و جمعیت میکروبی ایلئوم در جوجه های گوشتی. تولیدات دامی. شماره 18.

54.  نعمتی، حسینی،قاسملو و میمندی پور. 1395. اثر پودر زردچوبه،دارچین،پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در دوره­ی آغازین. پژوهش و سازندگی. شماره 113.

55.  نعمتی، حسینی، منصوری و موسوی. 1395. رتبه بندی واحدهای مرغداری گوشتی بر اساس ساختمان، تاسیسات و تجهیزات با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه دراستان زنجان. تولیدات دامی. شماره 18.

56.  صحرایی، لطف الهیان،قنبری، کرمی ، حسینی و ابرغانی. 1396. ارزیابی شاخص های مدیریتی واحدهای پرورش دهنده جوجه های گوشتی استان اردبیل. پژوهش و سازندگی. شماره 114.

57.  نفیسی، رضایی، حسینی و کاظمی فرد. 1398. اثرات منابع مختلف منگنز، روی و مس بر عملکردف خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی. تولیدات دامی، شماره 21.

58.  صحرایی، سید عبدالله حسینی، قنبری، تهرانی، رحیمی. 1395. تعیین زیست فراهمی صدف معدنی اردبیل در جیره غذایی جوجه های گوشتی. پژوهش و سازندگی. شماره 113.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Hosseini SA, Zaghari M, Lotfollahian H, Shivazad M, Moravaj H. 2012. Reevaluation of methionine requirement based on performance and immune responses in broiler breeder hens. J Poult Sci 49(1):26–33. doi:10.2141/jpsa.011021
 2. Fakhraei, lotfollahian,shivazad chamani and Hoseini.2010. Reevaluation of lysine requirement based on performance response in broiler breeder hens. Aferican journal of Agriculture reaserch. 5(16)  18 August, 2010.
 3. Meimandipour, Said A. Hosseini, Lotfolahian, Said J. Hosseini, Said H. Hosseini, Hassan Sadeghipanah.2012. Multiattribute decision-making: use of scoring methods to compare the performance of laying hen fed with different levels of yeast. Italian Journal of Animal Science,
 4. Esteghamati, Abdoullah Hosseini, Mohamadian Tabrizi, Palizdar  and Meimandipour. 2012. Nutritional Management of Broiler Rearing Farms in Guilan, Iran. International Journal of Agricultural Management & Developmen. 2(1): 1-9
 5. Ebrahimi, M., Hoseini, A., Palizdar M.H., 1Mohamadian-Tabrizi, H.R. and 1Porelmi, M.R.2013. Effect of cinnamon, red pepper, ginger and cumin on broilers performance. RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES. 131-135
 6. Seyed A. Hosseini, Amir Meimandipour, Fatemeh Alami,Ali Mahdavi, Maziar Mohiti-Asli,Houshang Lotfollahian,1 Deborah Cross. 2013. Effects of ground thyme and probiotic supplements in diets on broiler performance, blood biochemistry and immunological response to sheep red blood cells. Italian Journal of animal Science. 116-120
 7. Hosseini, S.A., Meimandipour, Lotfollahian, Aghashah.2014. Choosing a commercial broiler strains based on muticriteria decision analysisPoultry Science Journal.
 8. Kamali sangani, Masoudi, Hosseini, S,A. 2013. The effects of herbal plants on musin 2 gene experission and performance in ascites broiler. Iranian Journal of veterinary medicine.
 9. Mehdikhany, A. Zarei, H. Lotfollahian and S.A. Hoseini.2012. Determination of nutritive value and the effect of citric acid production by-product on broiler performance. Indian J. Anim. Res.
 10. Riyazi, S.R., Ebrahimnezhad, Y., Hosseini, S.A., Meimandipour, A., Ghorbani, A., 2015. The effects of the avilamycin, Protexin® and basil essential oil supplements on ileal bacteria of broiler chickens. Vet. Sci. Dev. 5, 5819.
 11. Maziar Mohiti Asli, Seyed Abdollah Hosseini, Houshang Lotfollahian, Farid Shariatmadari.2007. Effect of probiotics, yeast, vitamin E and vitamin C supplements on performance and immune response of laying hen during high environmental temperature.  International Journal of Poultry Science, 6: 895-900.
 12. SA Hosseini, H Lotfollahian, A Kamyab, A Mahdavi.2006. Study on the effect of yeast (Saccharomyces cerevisiae SC47) utilization on the commercial layer hen’s performance. Pak J Biol Sci, 9: 2346-2349.
 13. Sara Mirzaie, Fahim Zirak-Khattab, Seyed Abdollah Hosseini, Hamid Donyaei-Darian. 2018. Effects of dietary Spirulina on antioxidant status, lipid profile, immune response and performance characteristics of broiler chickens reared under high ambient temperature. Asian-Australasian journal of animal sciences, 31: 556.
 14. H Lotfollahian, SA Hosseini.2007. Evaluation of metabolizable energy values of some feeding stuffs. Pakistan journal of biological sciences,10: 995-997.
 15. Sayed Abdoullah Hosseini, Mohammad Nasari, Abolfazel Zarai, Houshang Lotfollahian, Seyyed Reza Riyazi, Amir Meimandipour.2013. Effects of lemon essential oil on gastrointestinal tract, blood parameter and immune responses in broilers. Annals of Biological Research, 4:47-51.
 16. HR Taheri, Z Jabbari, S Adibnia, MH Shahir, SA Hosseini.2015. Effect of high-dose phytase and citric acid, alone or in combination, on growth performance of broilers given diets severely limited in available phosphorus. British poultry science.56, 708-715.
 17. SM Hosseini, M Chamani, SN Mousavi, SA Hosseini, AA Sadeghi,2017. Effects of dietary physical form and dietary inclusion of probiotic and enzyme on growth performance, cellular and humoral immunity, and relative weights of lymphoid organs at early period of broiler chickens fed triticale-based diets. South African Journal of Animal Science, 776-784.
 18. Seyyed Reza Riyazi, Yahya Ebrahimnezhad, Sayed Abdoullah Hosseini, Amir Meimandipour, Abolfazel Ghorbani.2015. Effects of antibiotic growth promoter, probiotic and basil essential oil supplementation on the intestinal microflora of broiler chickens.. Journal of BioScience & Biotechnology. 4:185-189.
 19. Soheila Sarrami, Parvaneh Jafari, MARYAM TAJABADI EBRAHIMI, Seyed Naser Mousavi, Seyed Abdollah Hosseini.2019. Effects of various Toxeat $^{®} $ concentrations on growth performance, immune response, cecal microflora, and gut morphology in broilers fed with aflatoxin contaminated diets. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences.43:299-305.
 20. SA Hosseini, A Meimandipour.2018. Feeding broilers with thyme essential oil loaded in chitosan nanoparticles: an efficient strategy for successful delivery. British poultry science.59: 669-678
 21. Seyed Majid Hosseini, Mohammad Chamani, Seyed Naser Mousavi, Seyed Abdollah Hosseini, Ali Asghar Sadeghi.2018. Growth Performance, Mucin2 Gene Expression, Morphology of Small Intestine and Intestinal Lactobacillus Population of Broiler Chicks Fed with Triticale-Based Diets: Effects of Dietary Physical Form and Dietary Inclusion of Enzyme and Probiotic. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 24:203-210.
 22. A Rafiei-Tari, K Karimi, SA Hosseini, A Meimandipour.2016. Growth Performance, Carcass Characteristics and Serum Biochemicals of Japanese Quails Fed with Oat Bran (Avena sativa) and Dill Seed (Anethum graveolens). Iranian Journal of Applied Animal Science.6:423-428.
 23. AR Aghashahi, SH Hosseinijangjoo, H Sadeghipanah, SA Hosseini.2015. Effects of Various Type of Bentonite (Montmorillonite) on Ascites-Related Physiologic and Metabolic Factors in Broilers. ranian Journal of Applied Animal Science.5:423-430.
 24. Hosseini SA, Aghashahi AR.2014. Choosing a Commercial Broiler Strain Based on Multicriteria Decision Analysis. Poultry Science Journal.2:51-60.
 25. N Amiri, M Afsharmanesh, M Salarmoini, A Meimandipour, SA Hosseini, H Ebrahimnejad.2020. Effects of nanoencapsulated cumin essential oil as an alternative to the antibiotic growth promoter in broiler diets. Journal of Applied Poultry Research.
 26. Mohseni Soltani, D., H. Aghdam Shahryar, S.A. Hosseini, Y. Ebrahimnezhad, A. Aghashahi. 2019. Effects of dietary inclusion of commercial toxin binders and prebiotics on performance and immune responses of broiler chicks fed aflatoxin-contaminated diets. South African Journal of Animal Science.49.322-331.
 27. Asdadi, Fakhraei, Hosseini, mansoori and aghashahi.2018. Dietary inclusion of commercial toxin binder and probiotics alleviate adverse effects of aflatoxin on growth performance, immune response and blood biochemical parameters of broiler chicks. European poultry science, 82, DOI: 10.1399/eps.2018.239.
 28. Afsarian, O., Shahir, M. H., Lourens, A. Akhlaghi, A., Lotfollahian, H., Hosseini, S. A., Mousavi, S. N. 2017Eggshell temperature manipulations during incubation and in ovq injection of thyroxine are associated with a decreased incidence of cold-induced ascites in broiler chickens Poultry Science.
 29. Afsarian, O., Shahir, M. H., Akhlaghi, A., Lotfollahian, H., Hosseini, S. A., Lourens, A.2016. Periodical low eggshell temperatures during incubation and post hatch dietary arginine supplementation: Effects on performance and cold tolerance acquision in broiler. Poultry Science.
پروژه های تحقیقاتی

گزارش های نهایی

1.  مهدیزاده، م.،حسيني عبداله، لطف الهيان قره داغي، ميرهادي، پزشكيان سوره ، واسجي، ميرعبدالباقي، خاموشي و  مصطفي تهراني. 1389. اثر سطوح مختلف پروبیوتیک در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی

2.  حسینی عبداله ، لطف الهیان،کمالی،  میرهادی، افراز، بنابازی، توجیدیان، شیخ احمدی، شیوازاد، زاغری و مروج. 1389. تعیین نیاز متیونین در مرغان . موسسه تحقیقات علوم دامی.

3.  یعقوبفر، لطف الهيان،حسيني عبداله، توحيديان، نوروزي، سراج، پاپي،  تجاسب، قاسملو، تهراني و غلامي. 1389. بررسي  اثرات استفاده از جیره های غذایی اساس اسيد آمينه كل و قابل هضم و انرژي قابل سوخت و ساز (AMEn, TMEn) بر عملکرد گله های مادر گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

4.  تهرانی ، حسيني عبداله ، لطف الهيان  يعقوبفر،  مهديزاده،  غلامي؛ رضايي و خاموشي.1389. اثر سطوح مختلف كروم آلي و معدني در جيره  غذايي بر عملكرد و خصصيات لاشه جوجه هاي گوشتي. موسسه تحقیقات علوم دامی.

5.  مهدیزاده، لطف الهيان، حسيني عبداله،  قره داغي، ميرهادي، پزشكيان، صادقي پناه، واسجي، آقاشاهي.1389. بررسي اثرات استفاده ازسطوح مختلف پروبيوتيك  بر عملكرد مرغان تخمگذار تجاری. موسسه تحقیقات علوم دامی.

6.  پاپي، مسگر، پيري  عباسي، سرحدي، صادقي پناه، اسد زاده،  جواهري بارفروش، حسيني عبداله، ولايتي،  هادي تواتري،  اكبر كله سر، خاموشي فضايلي، نعمتي، ميرزايي.1390. بررسي بهبود عملكرد پروار بره هاي نر با استفاده از قوچهاي شال با فنوتيپ مناسب درمنطقه قزوين. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

7.  صادقی پناه، لطف الهيان، حسيني عبداله ، ميرهادي، مهديزاده، ميرعبدالباقي، اسد زاده، جواهري بارفروش، افراز، آقاشاهي، بنابازي، حسيني جنگجو ، كوچكي، رضوي، جوادي سيگارودي، خاموشي، زارع شحنه.1389. تاثير استفاده از تركيبات مختلف بنتونيت (مونتموريلونيت ) بر پيامدهاي فيزيولوژيك و متابوليك مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

8.  صادقی پناه، آقاشاهي، قره داغي،  ميرهادي، سرحدي، اسد زاده، حسيني عبداله، اميني ، پاپي، خاكي، خاموشي، مصلحي، كوچكي، رضوي، غفاري قرجه،زارع شحنه.1389. نعيين تغييرات شبانه روزي غلظت هاي كورتيزول، ايمونو گلوبولين ها و متابوليت هاي سرم خون در گوسفند. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

9.  مهدی زاده، لطف الهيان، ميرهادي، غلامي، آقاشاهي، رضايي، حسيني سيدعبداله.1390. اثر استفاده از ال-كارنيتين بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي راس . موسسه تحقیقات علوم دامی.

10.  مهدی زاده، لطف الهيان، حسيني عبداله ، ميرهادي، ميرعبدالباقي، مصطفي تهراني، واسجي، توحيديان، خاموشي.1389. بررسی اثرات استفاده از پروبيوتيك تک سویه و چند سويه اي در جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

11.  لطف الهیان، ميرعبدالباقي ،جوان، حسيني عبداله.1390. بررسي اثرات استفاده از مكمل گياهي سبز رشد در تغذيه جوجه هاي گوشتي. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

12.  امیری نیا، قره داغي، امام جمعه سيدآبادي، جوانروح ، عمراني، بنابازي ، اسدي ، ملاصالحي، صادقي پناه، سراج، حسيني عبداله، نوشري.1389. بررسي ارتباط چند شكلي ژن هاي  Apolipoprotein B   و  Fatty acid binding protein با صفت چربي لاشه در سويه گوشتي آرين. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

13.  جوانروح، كمالي، واعظ، اميري نيا، سيدآبادي، عمراني،  بنابازي، اسدي، صادقي پناه، سراج،  حسيني عبداله،  نوشري، عصفوري.1389. بررسي ارتباط چند شكلي ژن هاي  TGF B3   و  IGF1   و   IGF BP2 در سويه گوشتي آرين و ارتباط آن با صفات رشد و تركيب لاشه. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

14.  یعقوبفر، لطف الهيان، حسيني عبداله ، توحيديان، نوروزي، سراج، مصطفي تهراني ، غلامي، رضايي.1389. بررسي اثرات استفاده از اسيد آمينه كل وقابل هضم و انرژي قابل سوخت و ساز (AMEn, TMEn) در جيره هاي غذايي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي سویه آرين. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

15.  آقاشاهی، حسيني هادی، رضايي، زاهدي فر ، منصوري ،صادقي پناه، موسوي،  غلامي،  مهدوي، حسيني عبداله ، ميرهادي، مصطفي تهراني و روزبهان.1390. اثر جايگزيني ذرت به جاي جو بر توليد و تركيبات شير گاوهاي هلشتاين اوايل شيردهي. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

16.  آقاشاهی، لطف الهيان ،  تيموري ، حسيني عبداله ، ميرعبدالباقي ، مهدوي علي ،  صادقي پناه ،  رضايي، افضلي ، غلامي علي.1390. بررسي اثرات بنتونيت كم تورم فرآوري شده و نشده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

17.  مهدیزاده، لطفي پور، مقصودي نژاد، عاملي ، ميرهادي ، مصطفي تهراني، حسيني سيد عبداله  و صادقي پناه.1391. بررسی اثرات پروبیوتیک بر روی عملکرد، مورفولوژی روده باریک و خصوصیات لاشه كبك. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

18.  آقاشاهی، لطف الهيان، تيموري عبدالرضا ، حسيني عبداله ، ميرعبدالباقي ، مهدوي علي، صادقي پناه ، رضايي مرتضي، افضلي ، غلامي علي.1390. بررسي اثرات بنتونيت پر تورم فرآوري شده و نشده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

19.  تیموری، آقاشاهي ، لطف الهيان ، حسيني عبدالله، صادقي پناه و بابايي محمد.1391. تاثير بنتونيت(مونتموريلونيت) كم تورم فراوري شده و نشده در مقايسه با زئوليت بر عملكرد جوجه هاي گوشتي. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

20.  حسینی عبداله، لطف الهيان ، مير هادي، آقا شاهي، صادقي پناه، بناء بازي، يعقوبفر، مهدوي،ع. مقصود نژاد، پاپي، ميرعبدالباقي، ناجي،اماني، فرهنگ فر، قاسملو و تجاسب.1391. اثرات كوآنزيم Q10 و محدوديت فيزيكي خوراك بر عملكرد ، خصوصيات لاشه ، سيستم ايمني و كاهش سندرم آسيت جوجه هاي گوشتي. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

21.  حسینی عبداله، مير هادي، آقاشاهي، صادقي پناه، يعقوبفر ، مقصودي نژاد، پاپي وقاسملو.1392. اثر برنامه خوراك دهي و مكمل هاي ويتاميني – معدني بر عملكرد ، ايمني وسندروم آسيت در جوجه هاي گوشتي آرين. . موسسه تحقیقات علوم دامی.

22.  لطف الهیان،  حسيني سيد عبداله ، عباسي ابوالفضل، كلاته رحماني، مهدوي علي، عباسي مختار علي، تيمور نژاد، بابايي محمد، آقاشاهي، ميرهادي، صادقي پناه، رياضي حميد رضا، قاسملو ، تجاسب و طاهري پور جواد.1391. بررسي اثرات استفاده از محصول نهايي خط تبديل ضايعات ميوه و سبزي به خوراك دام بر عملكرد ، خصوصيات لاشه و ايمني جوجه هاي گوشتي. موسسه تحقیقات علوم دامی.

23.  حسینی عبداله، ميرهادي، آقاشاهي، صادقي پناه ،  بنابازي، مهديزاده، اسدزاده، مهدوي علي، يوسفي كاظم، پاپي، ميرعبدالباقي، ابراهيمي ميمند داود، محسني عبد الرضا و  قاسملو.1391. بررسي اثرات محدوديت غذايي بر عملكرد ،خصوصيات لاشه و ايمني جوجه هاي گوشتي تجاری آرین. موسسه تحقیقات علوم دامی.

24.  مهدیزاده، لطفي پور، مقصودي نژاد، لطف الهيان، ميرهادي، حسيني سيد عبد ا…، اماني محمد و پاپي نادر.1391. اثرات سطوح مختلف پروبيوتيك بر عملكرد و سيستم ايمني كبك هاي مولد. موسسه تحقیقات علوم دامی.

25.  واسجی، میرعبدالباقی، ميرهادي، امیری نیا، حسيني سيد عبداله ، بنابازی، صادقی پناه، برازجانی مرجان،  فرهنگ، طالبلو و عاملی.1392. بررسی pH و زمان مناسب جهت جذب و واجذب باکتری استافیلوکوکوس اورئوس توسط بنتونیت در شرایط آزمایشگاه. موسسه تحقیقات علوم دامی.

26.  مهدیزاده، لطف الهیان، سید عبداله حسینی، میرهادی، مهدوی، میرعبدالباقی، آقاشاهی و واسجی.1390. اثرات افزودن سه نوع افزودنی طبیعی( عصاره گیاهان دارویی آویشن، بابونه) و پروبیوتیک بر روی عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

27.  کمال زاده، کاظمیان، امیری نیا، قاسمی، سید عبداله حسینی، میرهادی، چرخی، لطف الهیان، جوانروح و ملکی نژاد.1390. مقایسه بین زئولیت طبیعی و نانو زئولیت بر عملکرد جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

28.  میر عبدالباقی، میرهادی، لطف الهیان، آقاشاهی، سید عبداله حسینی، مهدیزاده، میرزایی، سهرابی و تیمور نژاد.1393. تاثیر استفاده از جاذب بنتونیت در بستر بر عملکرد، pH و ازت آمونیاکی بستر جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

29.  پاپی، سرحدی، صادقی پناه، رضایی،اقاشاهی،بابایی، سید عبداله حسینی، اکبری، توتتری، حسینی، مقصود نژاد.1390. بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت بر عملکرد پروار بره های نر. موسسه تحقیقات علوم دامی.

30.  مهدی زاده، لطف الهیان، قربانی، میرهادی، واسجی، آقاشاهی، پاپی، سید عبداله حسینی، لطفی پور.1393. اثرات سطوح مختلف نوع جدید پروبیوتیک در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

31.  نوروزی، لطف الهیان، سید عبداله حسینی، پاپی و قاسملو.1393. بررسی اثرات استفاده از میوه کهور با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

32.  سید عبداله حسینی، میرعبدالباقی، لطف الهیان، میرهادی، مهدیزاده، یعقوبفر، صادقی پناه، آقاشاهیريال میمندی، پاپی و قاسملو.1393. اثرات سطوح اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، فراسنجه های  فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

33.  سید عبداله حسینی، لطف الهیان، میرهادی، مهدیزاده، یعقوبفر، صادقی پناه، میمندی، رضایی، نوروزی، داداشی، افراز سهرابی و قاسملو.1393. اثرات سطوح اسانس پونه کوهی بر عملکرد، فراسنجه های  فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

34.  سید عبداله حسینی. 1397. تعیین اسانس گیاهان دارویی قابل استفاده به عنوان محرک رشد درجیره جوجه های گوشتی (طرح). موسسه تحقیقات علوم دامی.

35.  سید عبداله حسینی و همکاران،1397. مقایسه اثرات منبع روی-متیونین و سولفات روی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

36.  سید عبداله حسینی و  همکاران، 1397. مقایسه اثرات روی آلی (روی-گلایسین) و معدنی (سولفات روی) بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

37.  نوروزی، حسینی و همکاران.1395. اثرات سطوح اسانس مارچوبه بر عملکرد ، فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.

38.  مهدیزاده، حسینی و همکاران. 1395. اثر استفاده از سطوح مختلف اسانس زنیان ، بر عملکرد، فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

39.  نوروزی، حسینی و همکاران،1395. اثر عصاره پودر یونجه بر روی کاهش چربی حفره بطنی،خصوصیات لاشه،عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

40.  ساعدی ، حسینی و همکاران.1397. تاثیر سطوح مختلف مکملهای اسیدی کننده جیره بر عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

41.  افشار، حسینی وهمکاران.1395. اثرات اسانس آویشن کوهی بر عملکرد، فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

42.  صادقی پناه ، حسینی و  همکاران. 1395. اثرات سطوح اسانس بابونه بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

43.  یعقوبفر، حسینی و همکاران. 1396. تعیین اثرات عمل آوری جیره های غذایی با آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم جیره های غذایی، اسیدهای چرب فرار، ویسکوزیته، باکتریها و pH روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با منابع مختلف پلی ساکاریدهای دیواره سلولی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

44.  آقاشاهی، حسینی و همکاران، 1394. بررسی اثرات سطوح اسانس رازک بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

45.  نوروزی، حسینی و همکاران. 1395. بررسی اثرات سطوح اسانس گزنه بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

46.  قاسملو، حسینی و همکاران. 1397. اثرات اسانس کپسوله شده ی پونه بر عملکرد جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

47.  صادقی پناه، حسینی و همکاران، 1394. اثرات سطوح اسانس ریحان بر عملکرد ، فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

48.  علیزاده، حسینی و همکاران.1397. اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه آمارانت (تاج خروس) در خوراک پلت بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

49.  سید مجیدحسینی، سید عبداله حسینی و همکاران، 1396. اثرات شکل خوراک و افزودن پروبیوتیک و آنزیم به جیره‌های بر پایه تریتیکاله، بر عملکرد، بیان ژن موسین، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

50.  لطف الهیان، حسینی و همکاران.1395. اثرات اسانس مرزنجوش بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

51.  لطف الهیان، حسینی.1396. بررسی تاثیر پودر ریشه رازیانه بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی آرین. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

52.  نعمتی ، حسینی و همکاران.1397. اثر انتی اکسیدانهای ویتامنی و پودر نعناع فلفلی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط القای آسیت. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

53.  ورمقانی، حسینی و همکاران.1397. تاثیر استفاده از سه گونه گیاه دارویی( ارتیشو، مریم گلی و به لیمو) در شرایط استرس سرمایی بر عارضه آسیت در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

54.  ورمقانی، حسینی و همکاران.1395. تاثیر برگ زیتون در دوره های مختلف پرورش بر عارضه آسیت در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

55.  باغبان، حسینی و همکاران،1397. تعییین سطح مطلوب متیونین جیره غذایی در سنین مختلف بوقلمون های بومی آذربایجان شرقی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

56.  یعقوبفر، حسینی و همکاران.1397. اثر سبوس گندم، پوسته سویا و مخمر بر عملکرد، زیست فراهمی عناصر معدنی، فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و کیفیت و ماندگاری لاشه جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

57.  سید عبداله حسینی.1397. دستیابی به دانش فنی تولید آنزیم فیتاز توسط میکروارگانیسم ها جهت استفاده در تغذیه طیور(طرح). موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

58.  سید عبداله حسینی و همکاران،1395. تعیین نیاز متیونین جوجه های گوشتی آرین سویه386در دوره آغازین (14-1 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی، ایمنی و فراسنجه های خونی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

59.  سید عبداله حسینی و همکاران،1395. تعیین نیاز متیونین جوجه های گوشتی آرین سویه386در دوره رشد(28-15 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی، ایمنی و فراسنجه های خونی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

60.  سید عبداله حسینی و همکاران،1395. تعیین نیاز متیونین جوجه های گوشتی آرین سویه386 در دوره پایانی(42-29روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی، ایمنی و فراسنجه های خونی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

61.  سید عبداله حسینی و همکاران،1395. تعیین نیاز ترئونین جوجه های گوشتی آرین سویه386 در دوره آغازین (21-0 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی، پاسخ های ایمنی و فراسنجه های خونی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

62.  سید عبداله حسینی و همکاران،1395. تعیین نیاز ترئونین جوجه های گوشتی آرین سویه386 در دوره پایانی (22-42 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی، پاسخ های ایمنی و فراسنجه های خونی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

63.  سید عبداله حسینی و همکاران،1397،مقایسه اثرات دو نوع پروبیوتیک تولیدی در موسسه(لاکتوبی و انتروبی)با پروبیوتیک تجاری بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

64.  سید عبداله حسینی و همکاران،1397. بررسی وضعیت مدیریتی مزارع مرغ گوشتی استان البرز به منظور ارایه الگوی مدیریتی و افزایش بهره وری. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

65.  سید عبداله حسینی و همکاران،1395. اثرات استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی بر عملکردجوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

66.  جواهری و سید عبداله حسینی و همکاران،1397. بررسی اثر Vemoherb T بر توان تولید مثلی گله مادر گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

67.  صحرایی، سید عبداله حسینی و همکاران.1397. اثرات استفاده از هیومات سدیم و پروبیوتیک در جیره غذایی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های  ایمنی و ثبات اکسیداتیو لاشه جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

68.  سید عبداله حسینی و همکاران،1397. بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف کنجاله جرم ذرت بر عملکرد، ایمنی،کیفیت لاشه جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

69.  سید عبداله حسینی و همکاران،1397. اثرات استفاده از 3 آنزیم فیتاز تجاری( هوستازیم، فیزایم و رونوزایم) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم کلسیم و فسفر در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

70.  سید عبداله حسینی و همکاران،1397. بررسی اثرات سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

71.  یعقوبفر، سید عبداله حسینی و همکاران،.1395. بررسی عملکرد جوجه های گوشتی سویه 386 آرین تغذیه شده بر اساس جیره نویسی به روش اسیدهای آمینه کل و قابل هضم. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

72.  واسجی و سید عبداله حسینی و همکاران،1395. جداسازی و شناسایی قارچ های بومی برای تولید آنزیم فیتاز.  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

73.  لطف الهیان و سید عبداله حسینی و همکاران،1397. اثر افزودن فلوزیم به بستر بر عملکرد و شاخص های کیفی بستر جوجه های گوشتی . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

74.  ورمقانی و سید عبداله حسینی و همکاران،1395. ارزیابی توان تولیدی و شیوع عارضه آسیت درجوجه های گوشتی آرین و مقایسه آن با سایر سویه های گوشتی در استان ایلام . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

75.  علیزاده و و سید عبداله حسینی و همکاران،1398. اثر محرک رشد گیاهی اورکس بر عملکرد و پاسخ خای ایمنی جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

76.  واسجی، سید عبداله حسینی و همکاران،1395. جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک پروبیوتیکی از مواد لبنی و دستگاه گوارش جوجه. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

77.  لطف الهیان و سید عبداله حسینی و همکاران،1397. بررسی اثرات استفاده از فرآورده جاذب آب و مواد معدنی برای جبران کم آبی و کمبود مواد مغذی در زمان حمل بر عملکرد وماندگاری جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

78.  لطف الهیان و سید عبداله حسینی و همکاران،1395. تعین نیاز لیزین جوجه های گوشتی آرین سویه 386 در دوره پایانی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

79.  یزدان پناه و سید عبداله حسینی و همکاران،1396. تاثیر استفاده از سطوح مختلف سرکه خرمای ضایعاتی در آب آشامیدنی بر فلور میکروبی ،ریخت شناسی بافت روده و رشد دستگاه گوارش، جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

80.  نعمتی و سید عبداله حسینی و همکاران،1396. رتبه بندی واحدهای پرورش طیور گوشتی استان زنجان بر اساس ساختمان،تاسیسات و تجهیزات. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

81.  قیصری و سید عبداله حسینی و همکاران،1395. اثر سطح مکمل ویتامینه، شکل خوراک و تراکم گله بر عملکرد جوجه های گوشتی آرین. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

82.  گودرزی و سید عبداله حسینی و همکاران،1396. بررسی وضعیت مزارع مرغ تخمگذار استان البرز به منظور ارایه الگوی مدیریتی و افزایش بهره وری. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

83.  لطف الهیان و سید عبداله حسینی و همکاران،1396. تعیین احتیاحات غذایی جوجه های گوشتی آرین 386 در مراحل مختلف پرورش. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

84.  صحرایی سید عبداله حسینی و همکاران،1394. بررسی وضیعت مدیریت تغذیه در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان اردبیل. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

85.  ناجی و سید عبداله حسینی و همکاران،1394. بررسی وضعیت واحدهای جوجه کشی دراستان تهران به منظور دستیابی به ارائه الگوی مناسب مدیریتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

86.  عامری و سید عبداله حسینی و همکاران،1396. اثرات استفاده از سرکه خرمای ضایعاتی و صنعتی در جیره بر عملکرد،خصوصیات لاشه،پاسخ های ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

87.  امیرصادقی و سید عبداله حسینی و همکاران،1397. افزایش غلظت و بررسی خصوصیات فیتاز جدا شده از قارچ و باکتری. . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

88.  بوستانی و سید عبداله حسینی و همکاران،1397. مقایسه اثر مکمل پروبیوتیک مولتی بهسیل با پروبیوتیک تجاری متداول در بازار بر رشد، ریخت شناسی روده و pH محتویات روده کوچک و سکوم پولت تخم گذار. . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

89.  صادقی پناه و سید عبداله حسینی و همکاران،1396. تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای مکمل متیونین عبوری پرومت در گاو. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

90.  سید آبادی و سید عبداله حسینی و همکاران،1398. تاثیر استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی هوستازیم، فیزایم و رونوزایم بر بیان ژن های درگیر در عملکرد، ایمنی و قابلیت جذب کلسیم و فسفر در جوجه های گوشتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

91.  کراتی و سید عبداله حسینی و همکاران،1396. ارزیابی اقتصادی عملکرد جوجه های گوشتی با سطوح مختلف انرژی و پروتئین ایده آل در دو سن و وزن مختلف کشتار. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

92.  صحرایی و سید عبداله حسینی و همکاران،1394. تعیین زیست فراهمی صدف معدنی در جیره غذایی جوجه های گوشتی. . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

93.  اسدزاده و سید عبداله حسینی و همکاران،1394. مطالعه کارآیی فنی مزارع مرغ گوشتی استان تهران. . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

94.  لطف الهیان و سید عبداله حسینی و همکاران،1395. تعین نیاز لیزین جوجه های گوشتی آرین سویه 386 در دوره رشد. . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

95.  لطف الهیان و سید عبداله حسینی و همکاران،1395. تعیین نیاز لیزین جوجه های گوشتی آرین سویه 386 در دوره آغازین.  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

96.  آگاه و سید عبداله حسینی و همکاران،1394. مقایسه فنی و اقتصادی جیره های غذایی متعادل شده طیور در شرایط بحرانی کمبود اقلام پروتئینی و انرژی زا در استان فارس. . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

97.  خمیس آبادی و سید عبداله حسینی و همکاران،1396. اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارویی بادرنجبویه در جیره جوجه های گوشتی. . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

98.  ناجی و سید عبداله حسینی و همکاران،1394. بررسی وضعیت ساختمانها و تاسیسات در پرورش جوجه های گوشتی استان تهران.  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

99.  ناجی و سید عبداله حسینی و همکاران،1394. برسی وضعیت مدیریت مرغداریهای  گوشتی در استان تهران به منظور ارائه الگوی مناسب مدیریتی. . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

تألیف و ترجمه کتاب

تألیف و ترجمه کتاب و هندبوک

         1.  مازیار محیطی اصلی، سید عبداله حسینی، امیر میمندی پور و علی مهدوی.1389. گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور.

        2.  سید عبداله حسینی، مازیار محیطی اصلی و رضا سلیمانی. 1396. دستگاه گوارش ، ایمنی و سلامت در طیور. چاپ کاج طلایی

        3.  نعمتی،  زحمتکش و سید عبداله حسینی.1396 سیگنالهای جوجه گوشتی.

        4.  سید عبداله حسینی، نادعلیان، سید هادی حسینی، سمیرا شماعی و  رضا سلیمانی. 1396. ذرت و فراورده های ناشی از آسیاب مرطوب در تغذیه انسان و دام. کاج طلایی.

        5.  علیزاده قمصری، ا. ح. و حسینی، س. ع. 1397. دستنامه لنگش در جوجه­های گوشتی و عوامل تغذیه­ای و مدیریتی مؤثر بر آن. نشر آموزش کشاورزی، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

دانشگاه محل  تحصيل دانشجو

اسامي اساتید راهنما

اسامي اساتید مشاور

1

اثر برنامه  خوراک دهی و جیره های غذایی حاوی افزودنی های ویتامینی- معدنی بر عملکرد، ایمنی و سندرم آسیت در جوجه های گوشتی

دانیال محسنی سلطانی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرج

سید عبداله حسینی

ابوالفضل رازعی

2

بررسی اثرات استفاده از کوآنزیم q10 بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه،، سیستم ایمنی و کاهش سندرم آسیت در جوجه های گوشتی

بهزاد فرهنگ فر

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرج

سید عبداله حسینی

ابوالفضل رازعی

3

اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، ایمنی، کیفیت لاشه و سندرم آسیت در جوجه های گوشتی

مجید همدیه

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد ورامین

سید عبداله حسینی

هوشنگ لطف الهیان

4

اثر روشهای متفاوت فراوری شفیره کرم ابریشم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ایمنی جوجه های گوشتی

مهدب بیات زمانی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد ورامین

سید عبداله حسینی

سید ناصر موسوی و علیرضا صیداوی

5

شناسایی و جداسازی باکتریها به منظور تولید آنزیم فیتاز

امیر حسین فرتاش

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد علوم تحقیقات

امیر میمندی پور- سید عبداله حسینی

آسا ابراهیمی- علی اصغر داداشی

6

شناسایی و جداسازی قارچها به منظور تولید آنزیم فیتاز

علی مفاخری

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد علوم تحقیقات

امیر میمندی پور- سید عبداله حسینی

آسا ابراهیمی- نرگس واسجی

7

تعیین نیاز لیزین جوجه های گوشتی آرین در دوره رشد(28-14 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی و ایمنی

احسان روحی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد ورامین

سید عبداله حسینی

هوشنگ لطف الهیان

8

تعیین نیاز متیونین جوجه های گوشتی آرین در دوره آغازین (14-0 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخهای عملکردی، فیزیولوژیک و متابولیک

حسین جوزدانی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد ورامین

سید عبداله حسینی

هوشنگ لطف الهیان

9

تعیین نیاز متیونین جوجه های گوشتی آرین در دوره رشد (28-15روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخهای عملکردی، فیزیولوژیک و متابولیک

مرتضی رحیمی طاری

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد ورامین

سید عبداله حسینی

سید مظفر مهدیزاده

10

اثرات اسانس پونه کوهی بر فراسنجه های خونی، فلور میکروبی و مورفولوژی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

شاهین شاقلانی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرج

سید عبداله حسینی

زارعی

11

اثرات اسانس پونه کوهی بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی مرتبط با سندرم آسیت در  جوجه های گوشتی

میلاد توکلی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرج

سید عبداله حسینی

زارعی

12

بررسی اثرات اسانس لیمو بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

محمد نظری

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرج

سید عبداله حسینی

 ابوالفضل زارعی- هوشنگ لطف الهیان

13

بررسی اثر استفاده از لوماشل  به جای صدف دریایی در جیره جوجه های گوشتب بر عملکرد و پارامترهای خونی

سالارسینایی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد چالوس

سید عبداله حسینی

محمد حسین پالیزدار

14

بررسی مدیریت تغذیه و خوراک دادن در مزارع پرورش جوجه های گوشتی استان گیلان

حسین ذاکر استقامتی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد چالوس

سید عبداله حسینی

حمیدرضا محمدیان تبریزی

15

بررسی اثرات گیاهان دارویی( رازیانه و شیرین بیان) بر عملکرد، خصوصیات لاشه، ایمنی و فراسنجه های مرتبط با آسیت در جوجه های گوشتی

مهدی گودرزی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرج

سید عبداله حسینی

ابوالفضل زارعی

16

اثر گياهان دارويي بر عملكرد، دستگاه گوارش، خصوصيات لاشه، ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با  سطح بالاي روغن آفتابگردان

 

مسعود ابراهیمی

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد چالوس

سید عبداله حسینی

محمد حسین پالیزدار

17

اثرات سطوح آمینوواسید ها و روشهای خوراکدهی بر عملکرد، بروز آسیت، پاسخ های ایمنی و ساختار روده جوجه های گوشتی سویه آرین

کاظم یوسفی کلاریکلائی

دانشگاه تهران

حسین مروج

عباس پاکدل- سید عبداله حسینی

18

بررسی و مقایسه اثر سه گیاه دارویی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های مرتبط با آسیت در جوجه های گوشتی

مریم محمد امینی

دانشگاه تربیت مدرس

فرید شریعتمداری

سید عبداله حسینی

19

تعیین نیاز متیونین جوجه های گوشتی آرین در دوره رشد (28-15روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخهای عملکردی، فیزیولوژیک و متابولیک

فرشاد علی نصب

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد ورامین

هوشنگ لطف الهیان

سید عبداله حسینی

20

تعیین نیاز ترئونین جوجه های گوشتی آرین 386 در دوره آغازین و پایانی با ارزیابی پاسخ های عملکردی، فیزیولوژیک و متابولیک

ابراهیم بحرینی

دانشگاه  رامین اهواز

بوجارپور- حسینی

سالاری، روشنفکر

21

اثر توکسین بایندر و پروبیوتیک بر عملکرد فراسنجه های خونی و دستگاه گوارش جوجه های تغذیه شده با جیره های آلوده به آفلاتوئکیسین

سید بابک اسدی

دانشگاه 
آزاد اراک

فخرایی- حسینی

منصوری- آقاشاهی

22

اثر سولفات روی و اسانسهای آویشن و کاکوتی بر پاسخ ایمنی همورال و عملکرد جوجه های گوشتی

قاسم پورحسابی

رازی کرمانشاه

قاضی

برومند- حسینی

23

بهینه سازی و تولید توکسین بایندر میکروبی و ارزیابی کارایی آن در آزمون مزرعه ای

سهیلا صرامی

آزاد اراک

جعفری- تاج آبادی

موسوی- حسینی

24

اثرات شکل خوراک و افزودن پروبیوتیک دی- پرو و آنزیم روابیو به جیره های بر پایه تریتکاله بر عملکرد، بیان ژن موسین، ریخت شناسی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

سید مجید حسینی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

چمنی- موسوی

صادقی- حسینی

25

اثر استفاده از دیواره سلولی مخمر، آلمینوسیلیکات و پروبیوتیک های بومی لاکتوباسیلوس سویه_ی TD3،  و … و باسیلوس سوبتیلس سویه-ی Jq618 در جیره های الوده به آفلاتوکسین بر فراسنجه های خونی، بیان ژن آنزیم Alt جمعیت میکروبی روده و پاسخ های ایمنی ایمنی جوجه های  گوشتی

محسن براتی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

چمنی- موسوی

تاج آبادی- حسینی

26

اثر تغذیه ای جرم ذرت بر عملکرد جوجه های گوشتی

مجید توکلی

تربیت مدرس

شریعتمداری- حسینی

27

اثر فرم معدنی( سولفات) و فرم آلی روی ( روی متیونین) بر فراسنجه های خونی جوئجه های گوشتی

سارا مسعود مقدم

ازاد دامغان

حسینی

سعیدی سار

28

اثرات فرم فرم آلی و معدنی عنصر روی تولید شده در ایران بر عملکرد سیستم ایمنی و کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی سویه آرین

بهناز کاوندی

ازاد ورامین

حسینی

اشیدری

29

 اثر سویه و افزودنی حاوی پروبیوتیک، بتایین و ویتامین C  بر فراسنجه های خونی، و کمیفیت گوشت در جوجه های تحت تنش گرمایی

بیات پور

آزاد کرج

حسینی

نوروزیان

30

مقایسه اثرات فرم آلی(روی –گلایسین) و معدنی (سولفات) روی بر عملکرد، سیستم ایمنی و کیفیت گوست در جوجه های گوشتی

علیرضا شریفی

آزاد کرج

حسینی

زارعی

31

بررسی عوامل موثر بر قیمت تمام شده گوشت مرغ در استان البرز

سارا پورنوربخش

آزاد کرج

حسینی

زارعی

32

اثر اسانس معمولی و کپسوله پونه بر عملکرد، سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

وحید قاسملو

زمانپور

حسینی

لطف الهیان – میمندی

33

بررسی وضعیت مدیریت تغذیه مرغداریهای گوشتی شهرستان رزن

نعمت کریمی

آزاد کرج

زارعی

حسینی

34

بررسی تاثیر استفاده از جلبک اسپرولینا بر پاسخ ایمنی، پارامترهای خونی و کاهش عوارض ناشی از استرس حادذ گرمایی در جوجه های گوشتی

فهیم زیرک

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

میرزایی

حسینی

35

بهینه سازی و تولید توکسین بایندر میکروبی و ارزیابی کارایی آن در آزمون مزرعه ای

سهیلا صرامی

آزاد اراک

جعفری- تاج آبادی

موسوی- حسینی

36

اثر توکسین بایندر و پری بیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی، ایمنی و دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های آلوده به آفلاتوکسین

دانیال سلطانی محسنی

آزاد شبستر

شهریار، سید عبداله حسینی

ابراهیم نژاد ، اقا شاهی

همایش های داخلی

 

1.  سید عبداله حسینی، 1389. استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه در تحقیقات دام و طیور. چهارمین کنگره علوم دامی ایران.

2.  حسین ذاکر استقامتی، سید عبداله حسینی.1391. بررسی عوامل مغذی موثر بر عملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی استان گیلان با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندشاخصه. پنجمین کنگره علوم دامی ایران

3.  مریم محمد امینی، سید عبداله حسینی، فرید شریعتمداری.1391. اثر زردچوبه، آویشن و دارچین بر خصوصیات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت در جوجه های گوشتی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران

4.  مریم محمد امینی، سید عبداله حسینی، فرید شریعتمداری.1391. اثر زردچوبه، آویشن و دارچین در کاهش سندرم آسیت جوجه های گوشتی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران

5.  مسعود ابراهیمی، سیدعبداله حسینی، محمد حسین پالیزدار. 1391. اثر گیاهان دارویی دارچین، فلفل قرمز، زنجبیل و زیره سبز بر خصوصیات لاشه و طول و وزن روده جوجه های گوشتی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران

6.  حسین ذاکر استقامتی، سید عبداله حسینی، حمید رضا محمدیان تبریزی، محمد حسین پالیزدار.1390. بررسی مدیریت آب و دان در مزارع پرورش جوجه های گوشتی استان گیلان. همایش منطقه ای استفاده از فن آوری های نوین در تحقیقات علوم دامی

7.  افروز کمالی سنگانی، علی اکبر مسعودی و سید عبداله حسینی.1390. بررسی تاثیر گیاهان دارویی زردچوبه، آویشن و دارچین بر بیان ژن MUC2 در جوجه های گوشتی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

8. حسین ذاکر استقامتی، سید عبداله حسینی،  محمد حسین پالیزدار، حمید رضا محمدیان تبریزی . 1390. ارزیابی اقتصادی استفاده از لوماشل به جای صدف دریایی در جیره جوجه های گوشتی. همایش منطقه ای استفاده از فن آوری های نوین در تحقیقات علوم دامی

9.  سالار سینایی کرمانی، سید عبداله حسینی،  محمد حسین پالیزدار. 1390. اثر استفاده از لوماشل به جای صدف دریایی در جیره جوجه های گوشتی بر صفات عملکردی. همایش منطقه ای استفاده از فن آوری های نوین در تحقیقات علوم دامی

10.  مسعود ابراهیمی، سید عبداله حسینی،  محمد حسین پالیزدار. 1390. اثر گیاهان دارویی دارچین، فلفل قرمز،زنجبیل و زیره سبز بر افزایش وزن، غذای مصرفی و ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی سویه کاب. همایش منطقه ای استفاده از فن آوری های نوین در تحقیقات علوم دامی

11.  افروز کمالی سنگانی، علی اکبر مسعودی، سید عبداله حسینی، مریم محمد امینی. 1390. مطالعه بیان ژن  POCKI در بافت قلب، ریه و روده ی جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران.

12.  سیما پناهی فر، بهزاد همتی، سیدعبداله حسینی، محمد حسین بنابازی.1392. مطالعه اثر محدودیت غذایی بر بیان ژن Pep T1 در جوجه های گوشتی آرین. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی

13.  محمد احمدی، حمیدرضا سید آبادی، سید عبداله حسینی. 1392. بررسی عوامل مدیریتی و تغذیه ای موثر بر عملکرد مزارع پرورش جوجه های گوشتی استان گلستان. کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی

14.  افشین حیدری نیا، محمد حسین شهیر، حمیدرضا طاهری، سیدعبداله حسینی، رضا رحیمی، رسول سلیمانی پور.1392. پاسخ بوقلمون های نر به سطوح لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده تا سن 49 روزگی. همایش ملی تغذیه دام و طیور

15.  حیدری نیا، شهیر، طاهری، سید عبداله حسینی، نعمتی، رحیمی.1393. بررسی اثر سطوح مختلف لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بر عملکرد بوقلمون های نر گوشتی در دوره آغازین. ششمین کنکره علوم دامی ایران.

16.  ریاضی،ابراهیم نژاد، سید عبداله حسینی، میمندی پور و قربانی.1393. مقایسه اثر ریحان با پروبیوتیک و پروبیوتیک بر فراسنجه های عملکردی جوجه های گوشتی. ششمین کنکره علوم دامی ایران.

17.  موسوی قرا، سید عبداله حسینی، مهدوی،سلطانی پاشا، رضایی کوچکسرایی.1393. اثرا سانس و عصاره لیمو در خوراک بر مورفولوژی و فلور میکروبی روده. ششمین کنکره علوم دامی ایران..

18.  حیدری نیا، شهیر، طاهری، سید عبداله حسینی، نعمتی، رحیمی.1393. بررسی اثر سطوح مختلف لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بر ایمنی و فراسنجه های خونی بوقلمونهای نر گوشتی در دوره آغازین. ششمین کنکره علوم دامی ایران.

19.  فرتاش، مفاخری، میمندی پور، سید عبداله حسینی، ابراهیمی.1393. بررسی اثرات محیطی بر میزان فعالیت آنزیم فیتاز در دو سویه erwinina carotovora و B.subtilis. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران.

20.  مفاخری، فرتاش، میمندی پور، سید عبداله حسینی، ابراهیمی.1393. بررسی اثرات محیطی بر میزان فعالیت آنزیم فیتاز در دو سویه آسیرژیلوس نایجر و فوزاریوم اگزیسپروم. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران.

21.  فرتاش، مفاخری، میمندی پور، سید عبداله حسینی، ابراهیمی.1393. شناسایی و جداسازی باکتریهای تولید کننده آنزیم فیتاز از نمونه های محیطی. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران.

22.  مفاخری، فرتاش، میمندی پور، سید عبداله حسینی، ابراهیمی.1393. شناسایی و جداسازی قارچهای تولید کننده آنزیم فیتاز از نمونه های محیطی. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران.

23.  سید عبداله حسینی، هوشنگ لطف الهیان، مازیار محیطی اصل، مجید همدیه.1391. اثرات پروبیوتیک، پودر دارچین، آنتی بیوتیک، عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند.

24.  حسین ذاکر استقامتی ، سید عبداله حسینی، حمید رضا محمدیان تبریزی.1391. بررسی مواد معدنی بر فراسنجه های عملکردی جوجه های گوشتی در مزارع استان گیلان. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور.

25.  حسین ذاکر استقامتی ، سید عبداله حسینی، حمید رضا محمدیان تبریزی. بررسی اسیدهای آمینه موثر بر فراسنجه های عملکردی جوجه های گوشتی در مزارع استان گیلان.

26.  مجید همدیه،سیدعبداله حسینی،هوشنگ لطف الهیان، وحید قاسملو، مجید توکلی.1391. اثر اسانس آویشن شیرازی و پروتکسین بر عملکرد در جوجه های گوشتی. دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند.

27.  هوشنگ لطف الهیان، ژاله میرعبدالباقی، سید عبداله حسینی ، سید احمد میر هادیف سید مظفر سید مهدیزاده، وحید قاسملو، فزیدون امینی ، ناصر تیمور نژاد.1391. بررسی و مقایسه اثرات کلستات، پروتکسین و آویلا مایسین در جیره های آغازی و رشدی جوجه های گوشتی بر قابلیت هضم انرژی و مواد مفذی جیره پایانی. دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند.

28.  شهریار محمد نیا افروزی ، محمد حسین پالیزدار،  سید عبداله حسینی.1391. اثر سطوح مختلف پودر سیر و پودر گزنه بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور.

همایش های بین المللی
 1. Hosseini A ., A . Mahdavi ., H. Lotfollahian., M.Mohiti Asli., E.Rezapourian., A.Meimandipour and F.Alemi.2012. Determination of Energy Equivalent Value of Natuzyme -p in Corn and Soybean based Diet by Multiattributehods Decision Making. The 1st Internathional Conference on Animal Nutrition and Environment.
 2. Sayed Abdoullah Hoseini, Godarzi, Zarei, Meimand poor and  Safai.2011. Choosing a ground herbal plant for antibiotic growth promoters substitution Based on muticriteria Decision Analysis. THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES. IRAQ.
 3. Alemi F., M.Shivazad, A.Mahdavi,M.Zaghari,H.Moravej, J.Mirabdolbaghi and SA.Hosseini.2012. Digestible Lysine Requirement in Practical Diets of Broiler Chicks Based on Performance, Immune Response and Some Blood Parameters in the Grower Perio. The 1st International Conference on Animal Nutrition and Environment. Thailand
 4. Aghashahi,A , Atashahpanje.M, Mirghazanfari.S.M, Hoseini.A and Mahdavi. A.2010. Effect of different level of waste date palm on fattening performance of male lambs. Book of Abstracts of the 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production.Grreec.
 5. Lotfollahian.H, Mirabdolbaghi.J, Hosseini SA, Mehdizade SM.2014. The effects of dietary protein levels on protein and metabolizable energy efficiency ratio and performance of commercial turkey. 4th International Veterinary Poultry Congress. Iran.
 6. Hosseini A ., A . Mahdavi ., H. Lotfollahian., M.Mohiti Asli., E.Rezapourian., A.Meimandipour and F.Alemi. 2012. Determination of Energy Equivalent Value of Natuzyme -p in Corn and Soybean based Diet by Multiattributehods Decision Making analysis. The 1st Internathional Conference on Animal Nutrition and Environment. Thailand
 7. Alemi. F.,B.Darabighane.,A.  Mahdavi., k.Ghazvinian.,A.Khandan.,SA.Hosini., S.Poyan and MS.Ghodrati.2012. The Effects of Different Levels of Protein on Morphology of Small Intestine in Rats. The 1st Internathional Conference on Animal Nutrition and Environmen.
 8. Mahdavi. A., M.Zaghari., M.Zahedifar., A.Nikkhah., F.Alemi., AR.Aghashahi.,SA.Hosseini., J.Mirabdulbaghi and S.Heydarian.2012. Determination of Nutritive Value and Phenolic Compounds, Total and Condensed Tannins of Pistachio Epicarp ENSILEDwith Different Levels of Urea and Molasses. The 1st Internathional Conference on Animal Nutrition and Environment. Thailand.
 9. Mahdavi. A.,SA.Hosseini. , H. Lotfollahian., J.Mirabdulbaghi ., F.Alemi.,  AR.Aghashahi., and S.Khorshidi.2012. Study on the Effect of Yeast ( Saccharomyces cerevisiae SC47 ) Utilization on the Commercial Laying Hens Performance. The 1st Internathional Conference on Animal Nutrition and Environment. Thailand.
جوایز و افتخارات
سوابق تدریس
سوابق اجرایی
 • رئیس بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور
 • عضو انجمن جهاني علوم طيور  –شاخه ايران 
 •  عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران 
 • عضو شوراي فني بخش تغذيه موسسه تحقيقات علوم دامي
 • عضو شوراي فني بخش مديريت و پرورش موسسه تحقيقات علوم دامي
 • عضو کمیته علمی و فنی موسسه تحقيقات علوم دامي
فهرست