تحصیلات
پسا دکتری
1398 – 1399
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و دانشگاه خوارزمی

عنوان رساله: بررسی خواص ضدباکتریایی عسل زنبور عسل کوچک Apis florea در برابر هلیکوباکتر پیلوری در شرایط درون تنی و برون تنی

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
1390 – 1394
دکتری (رشته حشره شناسی کشاورزی، گرایش زنبور عسل)

عنوان رساله: مطالعه‌ جغرافیای جانوری و متاژنومیکی زنبوران عسل کوچک Apis florea F. در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
1388 – 1390
کارشناسی ارشد (رشته حشره شناسی کشاورزی، گرایش زنبور عسل)

عنوان پایان نامه: ارتباط دینامیک ترنسپوزبل المنت با سیستم تولید مثلی در دفنیا پولکس

جهاد دانشگاهی واحد کاشمر
1384 – 1388
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش گیاهپزشکی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1.  شبنم پری چهره، رضا ناد علی، محمد بابایی. 1396. بررسی برخی خصوصیات مرفولوژیکی  زنبور عسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda در نیمه شمالی ایران. مجله گیاهپزشکی، 39(4):79

2.  عین الله سیفی، غلامحسین طهماسبی، یوسف مهمان نواز، شبنم پری چهره. 1397. بررسی اثر تغذیه با ویتامین c روی سنین بلوغ، جفتگیری و تخمریزی در ملکه زنبور عسل ایرانی. مجله گیاهپزشکی. 42(2):85-95.

3.  شبنم پری چهره، محمد باقر فرشینه عدل، مجید فلاح زاده. 1392. بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی  زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران. فصلنامه تخصصی حشره شناسی ، 5(4):315-330

4.  شبنم پری چهره. 1396. اثر تغییر اقلیم بر جمعیت زنبوران عسل و فعالیت گرده افشانی. مجله علوم و فنون زنبور عسل ایران، 15 : 25-31.

5.  شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی. 1396. تنوع باکتریایی جمعیت­های زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera, Apidae) در ایران. فصلنامه تخصصی حشره شناسی ، 9(2):143-154.

6.  مهرنوش نیکویی، چمران همتی، شبنم پری چهره. 1397. استراتزی های طبیعی برای کنترل باکتری Paenibacillus larvae عامل بیماری لوک آمریکایی، مجله علوم و فنون زنبور عسل ایران. شماه 12:17-2.

7.  شبنم پری چهره. 1397.  اجتماعات میکروبی دستگاه گوارش در زنبوران اجتماعی. 1397. مجله علوم و فنون زنبور عسل ایران. شماره 53:16-39.،

8.  شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، پژواک خاکی، محمد بابابیی. 1398. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عسل زنبور عسل کوچک Apis florea در مناطق جنوبی کشور، مجله تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک. (پذیرش شده).

9.  غلامحسین طهماسبی، رحیم عبادی، حسن بانه، شبنم پری چهره، محمد بابایی، عین الله سیفی، علی سرتیپ پور. ارزیابی برتری ملکه های اصلاح شده نسل 14 و 15 کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera meda) در مقایسه با کلنی های شاهد در زنبورستان های بخش خصوصی ایران. تحقیقات تولیدات دامی . (پذیرش شده)

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Parichehreh, Sh., Tahmasbi, Gh., Sarafrazi, A., Imani, S., Tajabadi, N. 2017. Isolation and identification of Lactobacillus bacteria found in the gastrointestinal tract of the dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae). Apidologie, 68(12):1-9. (Q1, IF=2.39)
 2. Majeed Askari Seyahooei, Abdoolnabi Bagheri, Mohsen Bavaghar, Abou fazel Dousti, and Shabnam Parichehreh. 2018. Mating and Carbohydrate Feeding Impacts on Life-HistoryTraits of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae). Journal of Economic Entomology,111(6): 2605-2610. (Q1, IF=1.86)
 3. Parichehreh, Sh., Tahmasbi, Gh., Sarafrazi, A., Imani, S., Tajabadi, N., Solhjuyi fard, S. 2019. Distribution modeling of Apis florea F. in different climates of Iran. Journal of Apicultural Research, (Accepted) (Q1, IF=1.75)
 4. Parichehreh, Sh., Tahmasbi, Gh., Sarafrazi, A., Imani, S., Tajabadi, N. 2017. Identification of Enterococcus bacteria found in the gastrointestinal of the dwarf honey bee, Apis florea Fabricius 1973 (Hymenoptera: Apidae). Journal of Entomological Society of Iran, 37(2)- 263-272.
 5. Abdolnabi Bgheri, Majid Askari, Yaghoub Fathipour, Maryam Famil, Fatemeh Koohpayma, Aktar Mohammadi-Rad, Shabnam Parichehreh. 2019. Ecofriendly managing of Helicoverpa armigera in tomato field by releasing Trichogamma evanescence and Habrobracon hebetor, Journal of crop protection, 8 (1): 11-19.
 6. Seyed Saeid Modarres Najafabadi, Mehdi Minbashi Moeini, Abdoolnabi Bagheri, Chamran Hemmati, Shabnam Parichehreh. 2019.  The Effect of Sulfosulforon (Apyrus® WG75%) herbicides on the Egyptian broomrape, Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel in Tomato Fields, Journal of crop protection, (Accepted)
پروژه های تحقیقاتی

 

1. ارزیابی صفات تولیدی و رفتاری برای انتخاب کلنی ها در هسته مرکزی طرح اصلاح نژاد زنبور عسل ایرانی و مقایسه روش های تولید ملکه

2.  ثبت و پایش زنبور عسل کوچک  (Apis florea F.)در ایران

3.  ثبت و پایش زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera meda)

4.  پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعيت های زنبور عسل ایران مبتنی بر فناوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

5.  ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستان های بخش خصوصی (لایه سوم) در استان تهران

6.  ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستان های بخش خصوصی (لایه سوم) در استان البرز

7.  ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده در زنبورستان های بخش خصوصی (لایه سوم) در استان قزوین

8.  اثرات متقابل اسید هاي آمینه كریستاله بر كارآمدي اسیدهاي آمینه جیره در عملكرد جوجه هاي گوشتی

9.  تعیین اثرات روش مدیریتی و ماده افزودنی كرامینو بر باروي گله مادري گوشتی

10.  اثر سبوس گندم،پوسته سویا و مخمر بر عملكرد،زیست فراهمی عناصر معدنی،فراسنجه هاي خونی پاسخ ایمنی و كیفیت و ماندگاري لاشه جوجه هاي گوشتی

11.  بررسی استفاده از اسانس های گیاهی روی باکتری های همزیست شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis جهت کنترل آفات

12.  بهبود مقاومت ژنتیکی کلنی های زنبور عسل ایرانی علیه کنه واروآ با استفاده از ویژگی ناباروری کنه

13. تهیه شناسنامه زنبور عسل آرام ۹۷

14.بررسی خواص ضد باکتریایی عسل زنبور عسل کوچک Apis florea بر روی Helicobacter pylori در شرایط درون تنی و برون تنی در ایران

تألیف و ترجمه کتاب

چمران همتی، شبنم پری چهره. 1397. رابطه همزیستی حشرات و قارچ ها، انتشارات اندیشه سازان کسری، 260 صفحه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 • الهام عموزاده. 1399 .تنوعات ژنتیکي درون جمعیتي در زالوهای طبي orientalis Hirudo و ترکیب باکتری های همزیست آن. پایان نامه دکترا، دانشگاه تهران
همایش های داخلی

1.      شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی. بررسی تنوع ژنتیکی باکتری های لاکتوباسیلوس جدا شده از  زنبور عسل کوچکFabricius  Apis florea در اقلیم های مختلف  ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه ، کرج، ایران.

2.      شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی. بررسی الگوی پراکنش مکانی  زنبور عسل کوچک Apis  florea F. با استفاده از مدل مکسنت در اقلیم های ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه ، کرج، ایران.

3.      شبنم پری چهره، رضا ناد علی، محمد بابایی. 1395. تنوع فنوتیپی زنبور عسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda (Hymenoptera; Apidae) در نیمه شمالی ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه، کرج، ایران.

4.      شبنم پری چهره، محمدباقر فرشینه عدل، مجید فلاح زاده . 1393. بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچ Apis florea در ایران. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ارومیه، ایران

5.      شبنم پری چهره، محمدباقر فرشینه عدل، مجید فلاح زاده. 1389. تعیین تنوع فنوتیپی زنبوران کوچک  Apis florea در ایران با استفاده از تجزیه خوشه ای. هفتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل ایران، کرج، ایران.

6.      شبنم پری چهره، محمدباقر فرشینه عدل، محمد بابایی، مجید فلاح زاده. 1392.  تاثیر شاخص های اقلیمی بر ویژگی های مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea در ایران. هشتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل ایران، کرج، ایران.

7.      غلامحسين طهماسبي، حمیدرضا ایزدنیا، محمد بابایی، محمد باقر فرشینه عدل،  حسین میرزایی، شبنم پری چهره، احد نژاد محمد، علی سرتیپ پور. تاثیر ریزگردها بر روی برخی ویژگی های رفتاری کلنی های زنبور عسل در استان خوزستان. اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه – کرج، ایران.

8.      عین الله سیفی، غلامحسین طهماسبی، شبنم پری چهره، ناصر تاج آبادی، سید حسین حسینیان، علی سرتیپ پور1، علی توسلیان. اثر دما بر روی سن بلوغ، سن جفتگیری و سن تخمریزی ملکه های زنبور عسل در 2 اقلیم مختلف ایران. اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه – کرج، ایران.

9.      شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، ناصر تاج آبادی، سمانه صلح جوی فرد. 1398. مدل مکسنت برای تعیین الگوی پراکنش زنبور عسل کوچک. دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج، ایران.

10.  شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، ناصر تاج آبادی، بررسی پراکنش جغرافیایی پروبیوتیک های همزیست زنبور عسل کوچک. 1398. دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج، ایران.

11.  شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، پژواک خاکی، محمد بابایی. 1398. آنالیز کیفیت عسل زنبور عسل کوچک در مناطق جنوبی کشور. دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج، ایران.

12.  حامد رضائی ، غلامحسین طهماسبی ، ناصر تاج‌آبادی، شبنم پری چهره، محمد بابایی، نادر مشایخی ساردوئی، عین‌اله سیفی و علی سرتیپ پور. ارزیابی عملكرد ملكه‌هاي زنبورعسل اصلاح شده‌ي نژاد ایرانی (Apis mellifera meda) در زنبورستان‌هاي بخش خصوصی استان البرز. 1398. دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج، ایران.

13.  نادر مشایخی ، غلامحسین طهماسبی ،، محمد بابایی، شبنم پری چهره و حامد رضایی. مقایسه برخی صفات ملکه های اصلاح شده ایرانی با ملکه های شاهد در زنبورستان های بخش خصوصی استان قزوین . 1398. دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج، ایران.

14.  محمد بابایی، غلامحسین طهماسبی. شبنم پری چهره. 1398. تعیین دقت و صحت پاسخ به انتخاب در روند فنوتیپی و روند ژنتیکی صفات تولیدی و رفتاری در کلنی های زنبور عسل ایرانی( (Apis mellifera meda).. دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج، ایران.

15.  عین الله سیفی، غلامحسین طهماسبی، محمد بابایی،شبنم پری چهره، حامد رضایی، علی سرتیپ پور. روند رگرسیونی تغییرات صفات تولیدمثلی تحت تاثیر ویتامین ث. 1398. دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج، ایران.

16.  غلامحسین طهماسبی. ناصر تاج آبادی، پگاه ولیزاده، شبنم پری چهره. 1398. اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی(Apis mellifera meda) برای مقاومت به کنه واروا. دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج، ایران.

17.  غلامحسین طهماسبی. محمد کمالی، ناصر تاج آبادی، شبنم پری چهره، پگاه ولیزاده و غیره. 1398 برتری ملکه های اصلاح شده نسل شانزدهم زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera meda) در زنبورستان های بخش خصوصی کشور. دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج، ایران.

همایش های بین المللی
 1. Parichehreh, SH., Sarafrazi, A., Solhjuyi Fard, S., Tahmasbi, GH. 2017. Global Geographical Distribution modeling of Apis florea F. (Hymenoptera; Apidae).  2nd Iranian International Congress of Entomology, Tehran, Iran.
 2. Parichehreh SH., Tahmasbi GH., Sarafrazi A., Imani S., Tajabadi N. 2017. Geographic distribution of lactic acid bacteria in the gastrointestinal of the dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae). 2nd Iranian International Congress of Entomology, Tehran, Iran.
 3. Tahmasbi, GH., Babaei, M., Farshineh Adl, M. B., Mirzaei, H., Izadnia, H., Parichehreh, SH. 2017. Dust phenomenon and beekeeping industry in Iran. 45th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul, Turkey. 
 4. Tahmasbi, Gh., Kmali, M.A., Ebadi, R., Babaei, M., Baneh, H., garadaghi, A., Afrouzan, H, Tajabadi, N., Seyfi, E., Valizadeh, P., Parichehreh, SH. 2019. Genetic selection of Iranian honey bee (Apis mellifera meda) for honey production, swarming and defense behavior during sixteen generations. 46th Apimondia International Apicultural Congress, Montreal, Canada.
 5. Valizadeh, P., Tahmasbi, Gh., Parichehreh, Sh., Tajabadi, N. 2019. Iranian Honey Bee (Apis mellifera meda) Breeding Program and Varroa Mite Resistance Project, Coloss, Canada.
جوایز و افتخارات

 

مهم ترین تقدیرنامه ها:

      1. 1396

لوح تقدیر از جناب آقای دکتر اسکندر زند  معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت تقدیر از مشارکت در انجام طرح جامع اصلاح نژاد زنبور عسل ایرانی

      2. 1396

لوح تقدیر از جناب آقای دکتر مرتضی رضایی ریاست موسسه تحقیقات علوم دامی کشور جهت تقدیر از تلاش در اجرای طرح کلان توسعه دانش فنی، بومی سازی و بهبود عملکرد و رفتار کلنی های زنبور عسل ایران با استفاده از ملکه های اصلاح شده زنبور عسل ایرانی

      3. 1396

لوح تقدیر از جناب آقای دکتر ناصر تاج آبادی رئیس بخش زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور جهت تقدیر از تلاش در اجرای طرح جامع اصلاح نژاد زنبور عسل ایرانی

 

سوابق تدریس
 • دانشگاه امام خمینی کرج
 • دانشگاه دکتر جوانشیر کرج
سوابق اجرایی
 • بازرس اصلی انجمن زنبور عسل ایران
 • محقق معین مدیریت جهاد کشاورزی استان البرز
فهرست