تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
1390 – 1395
دکتری (رشته علوم دامی، گرایش اصلاح نژاد دام)

عنوان رساله: پويش ژنومی صفات كميت و كيفيت لاشه و برخی از صفات متابوليكی در مرغهاي ايران

دانشگاه تربیت مدرس
1378 – 1381
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش اصلاح نژاد دام)

عنوان پایان نامه: بررسی تنوع ژنتيكی شش توده بز بومی ايران با استفاده از تكنيک RAPD

دانشگاه شهرکرد
1375 – 1377
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش تکنولوژی تولیدات دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

    1. جوانروح علي آباد، ع.، واعظ ترشيزي، ر.، مسعودي، ع.ا. احسانی، ع. 1396. مطالعه پویش کل ژنومی صفات ترکیبات لاشه در جمعیت F2 حاصل از تلاقی مرغ بومی آذربایجان غربی و سویه گوشتی آرین. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 116، صفحه 231-246.

    2. جوانروح علي آباد، ع.، واعظ ترشيزي، ر.، مسعودي، ع.ا. احسانی، ع. 1395. مطالعه پویش کل ژنومی صفات کیفی گوشت در جمعیت F2 حاصل از تلاقی مرغ بومی آذربایجان غربی و سویه گوشتی آرین. مجله تولیدات دامی (مجله کشاورزی)، دوره 17، شماره 4، صفحه 697-709.

    3. بنابازي، م.ح.، جوانروح علي آباد، ع.، سيدآبادي، ح.، ا سدي، ن.، ا سدزاده، ن. قربانی، ش. 1394. امنيت و سلامت غذايی (فصل ذخائر توارثی دامی)، انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، صفحه 193-207.

    4. سيدآبادي،ح.ر.، اميري نيا،س.، امير مظفري، ن .، واعظ ترشيزي، ر.، چمني،م.، جوانروح علي آباد، ع.، رودباري ز. 1389. بررسي ارتباط ژنA-FABP  با صفات رشد و چربی لاشه در سويه طيور گوشتی آرين. مجله علمي-پژوهشي دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج. شماره 12، سال 4 . صفحه 25-17.

    5. علي جوانروح علي آباد، حميد رضا سيدآبادي، سيروس اميري نيا. 1389. بررسي ارتباط ژنIGFBP2  با صفات رشد و چربی لاشه در سويه طيور گوشتی آرين.مجله دانش و پژوهش علوم دامي ، شماره 7، صفحه 29-19.

    6. علي جوانروح، حميد رضا سيدآبادي. 1388. آينده ژنتيك مولكولي در اصلاح نژاد طيور. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي، شماره 10، 76-65.

    7. علي جوانروح، محمد حسين بنابازي. 1385 انتخاب براي ورم پستان باليني و شمارش سلولهاي بدني. مجله جهان دامپروري، شماره 10، 22-18.

    8. علي جوانروح، محمد حسين بنابازي، احمد رحماني.1386 روشهاي مولكولي بكار رفته در مقاومت ژنتيكي. مجله جهان دامپروري، شماره 20، 8-4.

    9. جوانروح علي آباد، ع.، اسماعيل خانيان، س.، دين پرست، ن. واعظ ترشيزي، ر. 1383. تنوع ژنتيكی شش توده بز بومی ايران با استفاده از تكنيک .RAPD مجله پژوهش و سازندگی، شماره 66، صفحه 12-17.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Javanrouh Aliabad, A., Vaez Torshizi, R., Masoudi, A.A. and Ehsani, A. 2018.Identification of candidate genes for blood metabolites in Iraninan chickens using a genome-wide association study. British poultry science, DOI: 10.1080/00071668.2018.1472743.
 2. Savar Sofla, S., Seyedabadi, H., – Javanrouh Aliabad , A. and Seyed Sharifi, R. 2017. Genetic diversity and molecular phylogeny of Iranian sheep based on Cytochrome b gene sequences. Iranian journal of applied science, 7 (2), 567-571. 
 3. Khodamoradi, S. and Javanrouh Aliabad, A.2014. Evaluation of genetic diversity in five Iranian sheep breeds by microsatellite markers. Pensee Journal. 26(3).264-270. 
 4. Javanrouh Aliabad, A., Khodamoradi, S. and Seyedabadi, H. 2016 . D-loop region sequence genetic diversity – phylogenetic evolution in sheep. Online journal of veterinary research, 20 (5): 353-361. 
 5. Javanrouh Aliabad , A., Seyedabadi, H. and Taheri Dezfuli., B. 2011. Association of Insulin-Like Growth Factor-I gene with body composition traits in Iranian commercial broiler lines. World Applied Sciences Journal. 14 (1).71-76. 
 6. Seyedabadi, H., Banabazi, M.H., Afraz, F., Asadzadeh, N., Javanmard, A. and Javanrouh Aliabad., A . 2011. Molecular investigation on DNA-PKcs gene and identification of SCID carriers among Iranian Arabian horses using a test based on PCR. Journal of Animal and Veterinary Advances. 10 (7). 865-867. 
 7. Amirinia, C., Seyedabadi, H., Amirmozafari, N., Vaez Torshizi, R., Chamani, M., Javanrouh Aliabad, A. and Abasi, M.A. 2011. Association of transforming growth factor-ß3 gene polymorphism with growth and body composition traits in Iranian commercial broiler lines. African Journal of Biotechnology.10 (10). 1784-1788. 
 8. Seyedabadi, H., Amirinia, C., Amirmozafari, N., Vaez Torshizi, R., Chamani, M. and Javanrouh Aliabad, A. 2010. Association of apolipoprotein B gene with body growth and fatness traits in Iranian commercial broiler lines. Livestock Science. 132 177–181.
پروژه های تحقیقاتی

 

1. تنوع ژنتيكي شش توده بز بومي ايران با استفاده از تكنيك RAPD

2. بررسي چندشكلي ژنهايTGF-β3 ،IGF1 و IGFBP2 در سويه گوشتي آرين و ارتباط آن با صفات رشد و تركيبات لاشه

3. بررسي امكان استفاده از نانوسيلور ها به عنوان ضد عفوني كننده قوي در كاهش بار ميكروبي شير

4. تعيين روابط ژنتيكي جمعيت گوسفند شين بش با نژادهاي قزل ، هركي و زندي با استفاده از نشانگرهاي mtDNA  و ريزماهواره

5. پايش و ثبت جمعيتهاي گاو بومی ايران

6. ارزيابی درونی موسسه تحقيقات علوم دامی كشور بر اساس عامل آزمايشگاهها

7. بررسی وضعيت موجود، تشريح استانداردهاي كمی و كيفی و تحليل اطلاعات در بانكهاي ژن دام، طيور و زنبورعسل

8. حفاظت و اصلاح نژاد گوسفند زل

تألیف و ترجمه کتاب
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
همایش های داخلی

 

    1. جوانروح ع.، عباسي ا.، شوكت فدائي، م.، علامه، ع.،  سيدآبادي، ح.ر. سرحدي.1386 ف. بررسي مشكلات و اولويت هاي تحقيقاتي در بخش مديريت و پرورش دام (از ديدگاه كارشناسان و بهره برداران).دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور

    2. عباسي، ا.، جوانروح، ع.، علامه، ع. سندگل.ع. 1384. بررسي اولويتهاي تحقيقاتي در بخش گوسفند و بز(از ديد كارشناسان و بهره برداران). دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور.

    3.  جوانروح، ع.،  عباسي، ا.، شوكت فدايي، م.1385. بررسي اولويتهاي تحقيقاتي در بخش ژنتيك و اصلاح نژاد دام. نهمين كنگره ژنتيك ايران

    4. جوانروح،ع.، عباسي، ا. بنابازي.م.ح. 1388 بررسي مشكلات و اولويتهاي تحقيقاتي پرورش شتر از ديدگاه پرورش دهندگان. همايش منطقه اي اولويتهاي شتر(مشهد).

    5.  بنابازي،م.ح. جوانروح، ع. 1388.  مديريت و حفظ ذخائر ژنتيكي شترهاي بومي ايران. همايش منطقه اي اولويتهاي شتر(مشهد).

    6.  سيدآبادي،ح.ر.،  اميري نيا، س.، جوانروح ع.، واعظ ترشيزي ر.، طاهري دزفولي ب. ارتباط بين چندشكلي تك نوكلئوتيدي ژن  apoVLDL-IIبا صفات رشد و شايستگي در سويه گوشتي آرين. يازدهمين كنگره بين المللي ژنتيك. دانشگاه شهيد بهشتي. 1389.

    7. سيدآبادي،ح.ر.، اميري نيا، س.، امير مظفري، ن.، واعظ ترشيزي، ر.، چمني،م.، جوانروح ،ع.،  طاهري دزفولي، ب. ارتباط بين چندشكلي تك نوكلئوتيدي ژن  A-FABPبا صفات رشد و شايستگي در سويه گوشتي آرين. چهارمين كنگره علوم دامي. كرج. 1389

    8. جوانروح ، ع.، سيدآبادي، ح.، اميري نيا، س.، واعظ ترشيزي،ر. طاهري دزفولي، ب. ارتباط بين چندشكلي تك نوكلئوتيدي ژن  IGF1با صفات رشد و شايستگي در سويه گوشتي آرين. چهارمين كنگره علوم دامي. كرج. 1389

    9. جوانروح ، ع .، سيدآبادي، ح.ر.، اميري نيا، س.، واعظ ترشيزي، ر.، طاهري دزفولي، ب. شناسايي چندشكلي تك نوكلئوتيدي ژن  TGFB3 در يك لاين گوشتي و ارتباط آن با صفات تركيبات بدن. شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. دانشگاه فردوسي مشهد. 23-25 شهريور ماه 1389.

    10. جوانروح ، ع.، اميري نيا،س.، سيدآبادي، ح.ر.، بابائي،  م.، ساور سفلي، س. اثر نانو ذرات نقره بر شمارش سلولهاي بدني شير(SCC) در يك دوره شيردهي گاوهاي شيري. هفتمين كنگره بيوتكنولوژي. پژوهشگاه نيرو-تهران. 21-23 شهريور ماه 1390.

    11. جوانروح ، ع.، سيدآبادي، ح.ر. ساور سفلي،س. بررسي ارتباط ژن IGFBP2 با صفات رشد و چربي لاشه در سويه گوشتي آرين. هفتمين كنگره بيوتكنولوژي. پژوهشگاه نيرو-تهران. 21-23 شهريور ماه 1390.

    12.  جوانروح ، ع.، اميري نيا، س.، سيدآبادي،ح.ر.، بابائي، م.  ساور سفلي، س. اثر نانو ذرات نقره بر شمارش كلي باكتري شير(TBC) در يك دوره شيردهي گاوهاي شيري. اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي. دانشگاه زنجان. 19-21 شهريور ماه 1390.

    13. جوانروح ، ع.، اميري نيا،س.، سيدآبادي ، ح.ر. بابائي، م. استفاده از نانو سيلور به عنوان ضدعفوني كننده پس از دوشش در يك دوره شيردهي گاوهاي شيري. سومين همايش ملي انجمن هلشتاين ايران . 29-30 شهريور 1390.

    14. خدامرادي،ص.، جوانروح ، ع. سيدآبادي، ح.ر. بررسي تنوع ژنتيكي گوسفند شين بش با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره و mtDNA .اولين كنگره بين المللي و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران. 5-3 خرداد 1393.

    15. افراز، ف.، بهرامي، ا. بنابازي، م.ح. جوانروح، ع. ارزيابي ژنتيكي شترهاي تك كوهانه استان سمنان با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره. .اولين كنگره بين المللي و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران. 5-3 خرداد 1393.

همایش های بین المللی
جوایز و افتخارات
سوابق تدریس

دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

سوابق اجرایی
 • رئیس بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور (از اردیبهشت 1399)
 • معاون بخش تحقيقات ژنتيک و اصلاح نژاد موسسه تحقيقات علوم دامی كشور(1398)
 • مسئول آزمايشگاه بيوتكنولوژي موسسه تحقيقات علوم دامی كشور (1396-1390)
 • همكاري در تدوين برنامه راهبردي حفظ ذخائر ژنتيكی دام و طيور كشور
 • عضو شوراي پژوهشی موسسه تحقيقات علوم دامی كشور
 • نماينده موسسه تحقيقات علوم دامی در تدوين آيين نامه اجرايی ماده 6 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيكی ايران
 • نماينده موسسه تحقيقات علوم دامی كشور در كميته ذخائر ژنتيكی دام و طيور ستاد توسعه زيست فناوري 
فهرست