تحصیلات
دانشگاه تهران
1376 – 1383
دکتری (رشته علوم دامی، گرایش تغذیه دام)

عنوان رساله: اثر مکمل کروم بر توان تولید، ترکیب لاشه و متابولیسم گلوکز در بره های پرواری

دانشگاه تهران
1371 – 1375
کارشناسی ارشد (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)

عنوان پایان نامه: اثر تعادل کاتیون-آنیون جیره بر توان تولید و وضعیت اسید-باز گاوهای هلشتاین شیرده

دانشگاه تهران
1368 – 1371
کارشناسی (رشته مهندسی دامپروری)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1.  رضائی، م.، م. زاهدی فر، ع. مصطفی تهرانی و ح. غلامی. 1396. تاثیر سطوح مختلف مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس بر قالبلیت هضم، تخمیرپذیری و تجزیه پذیری یونجه خشک. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، شماره 114، صفحه 207-218.

2.  پاپی، ن. و علی مصطفی تهرانی. 1396. اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و ترکیب بافت لاشه بره های نر پرواری شال. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان،دوره 5، شماره2 صفحه 59-69.

3.  موسوی، س.س. ، ح. امانلو، ع. نیکخواه، ح.ر. میرزایی الموتی و ع. مصطفی تهرانی. 1395. اثر پروتئین قابل متابولیسم در جیره پیرامون زایش بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی میش های افشاری. نشريه توليدات دامي،‌ دوره 18، شماره 3، صفحه 413-430.

4.  موسوي، س.س.، ح. امانلو، ع. نيكخواه، ع. مصطفي تهراني، ح.ر. ميرزائي الموتي. 1395. اثر كاهش پروتئين قابل متابوليسم همراه با افزودن ليزين و متيونين محافظت شده شكمبه اي بر عملكرد ميش هاي آبستن افشاري. نشريه علوم دامي ايران، دوره 47،‌شماره 1، صفحه 89-102.

5.  مصطفي تهراني، ع. و ه. جعفري. 1395. ارزيابي وضعيت عناصر معدني در خاك، علوفه و خون گوسفندان منطقه مهران در استان ايلام. فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي، شماره 17، صفحه 25-34.

6.  مصطفي تهراني، ع. و س.م. حسيني. 1394. بررسي وضعيت برخي عناصر معدني در خاك، علوفه و خون دام هاي منطقه شادگان در استان خوزستان. فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي، شماره 15، صفحه 81-90.

7.  كلانتر، م.، ع. مصطفي تهراني، م. قدمي و م. نوري. 1393. بررسي تأثير مكمل نياسين بر توليد و تركيب شير گاوهاي هلشتاين در استان قم. نشريه پژوهش در تغذيه دام، شماره 1، صفحه 23-30.

8.  آقازيارتي فراهاني، ن.، ح. امانلو، ه. منصوري، ح.ر. ميرزائي و ع. مصطفي تهراني. 1392. اثر جايگزيني يونجه خشك با سيلاژ يونجه در جيره هاي گاوهاي پرتوليد هلشتاين. پژوهشهاي علوم دامي ايران، شماره 4، صفحه 325-343.

9. عیدی وندی، س.، ع. مهدوی، ف. علمي، س. ع. حسینی، ع. مصطفي تهراني و و. قاسملو. 1391. اثر آنزیم های پکتیناز، سلولاز و همی سلولاز بر عملکرد و قابلیت هضم جیره غذایی در جوجه های گوشتی. مجله پژوهش و سازندگی (نشريه دامپزشكي)، شماره 92، صفحه 13-22.

10.  مصطفي­تهراني، ع. 1389. نقش ریزمغذی ها در تولیدمثل دام های نر. مجله جهان دامپروری، دوره 7، شماره 29، صفحه 21-23.

11.  پاپی، ن.، ع. مصطفي­تهراني، ح. فضائلی، م. بابائی و ا. اکبری کله سر. 1388. اثر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد بره های نر پرواری. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی، شماره 10، صفحه 7-15.

12.  مصطفي­تهراني، ع. 1388. تاثير عناصر معدني كم نياز  و ويتامين ها بر وضعيت سلامتي گاوهاي شيري در دوره انتقال. مجله جهان دامپروری، دوره 6، شماره 28، صفحه 18-19.

13.  مصطفي­تهراني، ع. 1388. كبالت در تغذيه نشخواركنندگان. مجله جهان دامپروری، دوره 6، شماره 26، صفحه 12-14.

14.  مصطفي­تهراني، ع. 1387. تشخیص تنش در حیوانات. مجله جهان دامپروری، دوره 5، شماره 23، صفحه 34-35.

15.  مصطفي­تهراني، ع. 1387. امکان سودمندی نانوکلی (nanoclay) در تغذیه دام. مجله جهان دامپروری، دوره 5، شماره 24، صفحه 32-35.

16.  مصطفي­تهراني، ع. 1387. نقش ریزمغذی ها در تنش و تولید گاوهای شیری. مجله جهان دامپروری، دوره 5، شماره 25، صفحه 10-16.

17.  مصطفي­تهراني، ع. 1386. پیشرفت های اخیر در ارزیابی احتیاجات مواد معدنی بزها. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی، شماره 3، صفحه 121-126.

18.  صادقی، س.ا.، ع. مصطفي­تهراني، ع.م. کبیری فرد و م. دشتی زاده. 1386. کیفیت و تأمین آب برای بزها. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی، شماره 3، صفحه 127-139.

19.  مصطفي­تهراني، ع. 1386. آيا حيوانات “عقل تغذيه اي” دارند؟. مجله جهان دامپروری، دوره 5، شماره 19، صفحه 62-64.

20.  مصطفي­تهراني، ع. 1386. نقش تغذیه در باروری گاوهای شیری. مجله جهان دامپروری، دوره 5، شماره 21، صفحه 33-39.

21.  مصطفي­تهراني، ع. 1384. مكمل هاي خوراكي : نمكهاي معدني. مجله جهان دامپروری، دوره 3، شماره 12، صفحه 11-13.

22.  مصطفي­تهراني، ع. 1384. نقش مواد معدني كم نياز در سيستم ايمني بدن دام. مجله جهان دامپروری، دوره 2، شماره 8، صفحه 26-30.

23.  مصطفي­تهراني، ع. 1383. شير بز در تغذيه انسان. مجله جهان دامپروری، دوره 2، شماره 5، صفحه 41-35.

24.  مصطفي­تهراني، ع.، ا. زارع شحنه، غ. ر. قرباني، و س. ا. ميرهادي. 1383. مطالعه تجربي كارايي مكمل هاي آلي . معدني كروم در تغذيه بره هاي پرواري شال. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، جلد 59، شماره 4، صفحه 325-331.

25.  نيكخواه، ع.، ع. مصطفي­تهراني، و پ. جامعي. 1379. آثار توازن كاتيون-آنيون جيره غذايي بر توان توليدي گاوهاي شيرده. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 31، شماره 3، صفحه 591-599.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
  1. Mousavi, S.S., H. Amanlou, A. Nikkhah, H.R. Mirzaei Alamouti, and A. Mostafa Tehrani. 2016. A.M.Performance, Health Status, and Colostrum Yield ofTwin‐Bearing Afshari Ewes as Well as Growth and Survival of Their Offspring are not Affected by Increasing Dietary Metabolizable Protein in Late Pregnancy. Iranian J. Applied Anim. Sci. 6 (2). 349-359.
  2. Amini, F. and A. Mostafa Tehrani. 2013. A five-year survey (2002-2007) on ovine pulmonary adenomatosis in a mixed-breed sheep flock. Bulgarian J. Vet. Med. 2: 139-142.
  3. Shamsoddini, M. M. Salehi, A. Mghsoudi, A. Mostafa Tehrani, F. Mirzaei and S.M. Seyed Momen. 2012. Effect of sex and rearing system on the quality and mineral content of fiber from Raeini Cashmere goats. J. Anim. Sci, Technol. (Iran) 3: 20.
  4. Papi, N., A. Mostafa-Tehrani, H. Amanlou, and M. Memarian. 2011. Effect of dietary forage-to-concentrate ratios on performance and carcass characteristics of growing fat-tailed lambs. Anim. Feed Sci. Technol. 163: 93-98.
  5. Mostafa-Tehrani, A., G. R. Ghorbani, A. Zare-Shahneh and S. A. Mirhadi. 2006. Non-carcass components and wholesale cuts of Iranian Fat-tailed lambs fed chromium nicotinate or chromium chloride. Small Ruminant Research, 63 (1-2): 12-19.
پروژه های تحقیقاتی

 

1.  آقاشاهي، ع.ر.، م. رضائي، س.ه. حسيني، س.ع. حسيني، م. افتخاري، ا.ر. صفائي، ن. اسدزاده و علي مصطفي تهراني. 1399. استفاده از ضايعات خشک شده محصولات لبني در خوراک استارتر گوساله.  گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 57661.

2.  تیموری، ع.ر.، م. نظام دوست، س. اسماعیل خانیان، م. رضائی، ع.ر. آقاشاهی، م.ح. بنابازی، ن. اسدزاده، م. امیرصادقی، ن. تاج آبادی، ه. جواهری بارفروشی، م. زاهدی فر، س. زکی زاده، علی مصطفی تهرانی، ح.ر. سیدآبادی، ا.ر. شویک لو، ن. تیمونژاد، ک. بروفه، ع.ا. ساجدی، ح. کرمی و م.ر. نوری شاد. 1398. برنامه استراتژيک موسسه تحقیقات علوم دامی. گزارش علمی، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 57190.

3.  آقاشاهي، ع.ر.، س.ع. حسيني، ا.ر. صفائي، ع. مصطفي تهراني، ا.ح. عليزاده قمصري، ا. رحماني و ع.ر. تيموري. 1398. تاثیر افزودن پری بیوتیک به توکسین بایندر بر عملکرد، فراسنجه های خونی، ایمنی و دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های آلوده به آفلاتوکسین B1. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 56045.

4.  يعقوبفر، ا.، ه. لطف الهيان، س.ع. حسيني، ا.ح. عليزاده قمصري، س.ف. موسوي پور، ع. مصطفي تهراني، ک. سامي، ا. باغجري، ع.ر. کوچکي، ع.ر. گلبخت، ج. طاهري پور، ف. جوادي سيگارودي و م. عاملي. 1398. اثر سبوس گندم، پوسته سویا و مخمر بر عملکرد، زیست فراهمی عناصر معدنی، فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و کیفیت و ماندگاری لاشه جوجه های گوشتی. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 55765.

5.  صفائي، ا.ر.، س.ع.ا. رضائي طالشي، م. رضائي، ا.ح. صادقي پناه، ع.ر. آقاشاهي، ع.ر. اسلامي، م. گودرزي، ع. مصطفي تهراني، ر. رحمتيان و م.ر. رضائي ارمي. 1398. تدوین برنامه تحقیقات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با رشته علوم دامی. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 56092.

6.  غلامي، ح.، م. کيخا صابر، ع. مصطفي تهراني، م. رضائي، س. ساورسفلي، س.ا. نعمتي، م. یوسف اللهي، م.ع. عباسي، خ. ميري و ص. جلوخاني نيارکي. 1398. بررسي وضعیت توازن مواد خوراکی مورد نیاز دامهای استان سیستان و بلوچستان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 55892.

7.  زاهدی فر، م. م. رضایی، ا.ف. عباسی، ع. مصطفي تهراني، ن. تیمورنژاد و ع. صابری. 1398. بررسی تغییرات متابولیت های شکمبه در گوسفندان مبتلا به اسیدوز. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 56365.

8.  غلامي، ح.، م. اميرصادقي، م. رضائي، ع. مصطفي تهراني و م. زاهدي فر. 1397. تعیین ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای در استان البرز. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 53997.

9.  جعفری،. ه.، ح. فضائلي، ع. مصطفي تهراني، ص.ع. ورمقاني، ی. عباسپور، ف. فتاح نيا، ا. پورملكشاهي، م. شيرخاني . ج.ع. خطيب. 1397. اثر ميوه بلوط با و بدون پلي اتيلن گليكول برعملكرد توليد مثلي، فراسنجه هاي خوني و پاسخ ايمني بزهاي ماده بومي استان ايلام. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 54802.

10.  موسوی، س.س.، ع. مصطفي تهراني، م.ح. نعمتي، ح. امانلو، ع. نيكخواه، ح.ر. ميرزايي الموتي و م. حسيني. 1397. اثر سطوح مختلف پروتئين قابل متابوليسم متوازن شده براي اسيد آمينه هاي ضروري در اواخر آبستني بر توليد شير و وضعيت ايمني ميش هاي افشاري. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 53504.

11.  غلامی، ح.، ح. فضائلی، س.ا. ميرهادي، م. زاهدي فر، م. بابائي، ع.ر. آقاشاهي، م. رضائي، ع. مصطفي تهراني، ا. یعقوبفر و ا.ف. عباسی. 1397. برآورد پروتئين قابل هضم و متابوليسم مواد خوراكي موجود در ايران بر اساس معادلات پيش بيني. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 53504.

12.  مصطفي تهراني، ع. 1396. توانمندی های تحقیقاتی و فنی بخش علوم دامی در زمینه تولیدات ارگانیک و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه آن. گزارش علمی، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 58555.

13.  عباسپور، ی.، ع. مصطفي تهراني، ه. جعفری، ص.ع. ورمقانی و م. شمس الهی. 1397. اثر مكمل هاي انرژي، پروتئين و مواد معدني متوازن بر خصوصيات كمي و كيفي پشم گوسفندان كردي گله هاي عشايري استان ايلام. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 54817.

14.  رضائی، م.، ع.ا. ولی، ن. فروغ عامری، ن. اسدزاده، ا.ح. صادقی پناه، ح. غلامی، ع. مصطفي تهراني و ع.ر. آقاشاهی. 1396. استفاده ازجیره آغازین بزغاله های شیرخوار به منظور بهبود بهره وری  در دامهای عشایر استان کرمان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 52877.

15.  پ. شاکری و ع. مصطفي تهراني. 1396. تعيين تركيب شيميايي و قابليت هضم كياهان غالب منطقه زرند در استان كرمان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 51893.

16.  یعقوبفر، ا. و ع. مصطفي تهراني. 1396. تعيين ارزش نسبي زيست فراهمي منابع معدني اكسيد و سولفات منگنز در جوجه هاي گوشتي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 52094.

17.  ترحمی، م.، ع. مصطفي تهراني، م. مظفری، م. زاهدی فر، ح. غلامی، س.ا. میرهادی، ع.ر. کوچکی و م.و. صفرزاده. 1396. تعيین وضعیت عناصر معدنی در علوفه هاي مراتع قشلاقی استان سمنان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 52804.

18.  مصطفي تهراني، ع.، م. ترحمی، م. مظفری، ح. غلامی، م. رضائی، ع.ر. آقاشاهی، ن. تیمورنژاد، م.ر. میرامینی. 1396.  تعیین وضعیت عناصر معدنی در علوفه هاي مراتع ییلاقی استان سمنان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 52042.

19.  صحرائی، م.، س.ع. حسيني، ا. قنبري، ع. مصطفي تهراني و س. رحيمي. 1395. تعيين زيست فراهمي صدف معدني در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 49674.

20.  آقاشاهی، ع.ر.، س.ع. حسيني، ه. لطف الهيان، ا.ح. صادقي، س.ا. ميرهادي، ع. تيموري، م. رضائي و ع. مصطفي تهراني. 1395. اثرات اسانس رازك بر عملكرد، فراسنجه هاي فيزيولوژيك و متابوليك در جوجه هاي گوشتي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 49680.

21.  مصطفي تهراني، ع.، س.م. حسيني و ه. جعفری. 1395. بررسی وضعیت عناصر معدنی در دام های مناطق تحت تأثیر جنگ خلیج فارس. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 49673.

22.  صادقی، س.ا.، ع. مصطفي تهراني، ع.م. كبيري فرد، م. تشتي زاده، ا.ا. كمالي، م.ه. صادقي، ك. سرطاوي و ح. خاج. 1395. تعيين ميزان فلزات سنگين در گونه هاي جلبكي غالب سواحل استان بوشهر تحت تاثير آلودگي هاي جنگ خليج فارس. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 49674.

23.  مصطفي تهراني، ع.، ح. غلامی، م. رضایی، ع.ر. آقاشاهی، ا. یعقوبفر،  ع. مهدوی، س.م. مهدیزاده و ع. محمدی. 1394. اثر مکمل معدنی متوازن بر عملکرد و غلظت عناصر خونی بره های در حال رشد در بندر گز استان گلستان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 48783.

24.  غلامی، ح. ع. تیموری، ن. اسدزاده، ع. ولايتي، م. رضائي، ع. مصطفي تهراني، ع.ر. آقاشاهي و ا. كردنژاد. 1394. بهبود عملكرد توليدي گله هاي گوسفند و بز عشايري حاشيه رودخانه كرخه با استفاده از خوراك  كامل پلت شده  . گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت :  47538.

25.  زاهدی فر، م.، ح. فضائلي، ع. صابري، ع. شباني، ع. مهدوي، ع.ر. آقاشاهي، ه. منصوري، س.ا. احمد ميرهادي، س.ع. حسيني، ع. مصطفي تهراني، س.م. مير كمالي، س.م. مير بابايي و د. ابراهيمي ميمند. 1394. روش هاي بهينه سيلو كردن پوسته پسته و استفاده از آن در تغذيه دام. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 48196.

26.  غلامی، ح.، ح. فضائلي، ه. منصوري، ع. گرامي، س.ا. ميرهادي، م. زاهدي فر، م. رضائي و ع. مصطفي تهراني، ا.ف. عباسی، م. بابائی، ن. تیموری نژاد، ک. رضایزدی و ف. سیگارودی. 1393. برآورد انرژي قابل متابوليسم و خالص مواد خوراكي موجود در ايران بر اساس تركيبات شيميايي و معادلات پيش بيني. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 46565.

27.  رضائی، م.، ع.ر. تيموري، م. زاهديفر،‌ ه. منصوري، م.ع. عباسي، س. اميري نيا،‌ ع.ر. آقاشاهي، ن. اسدزاده، ي. تركاشوند، ش. قرباني، ح. غلامي، ع. مصطفي تهراني و ا. یعقوبفر. 1392. پيش بيني توسعه جمعيت گاوميش از طريق مدل سازي در برنامه. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 44511.

28.  طاهری دزفولی، ب.، م.ر. مشايخي، م.ع. عباسي، ا. نجاتي جوارمي، ج. فياضي و ع. مصطفي تهراني. 1392. تعيين هدف و ارايه استراتژي اصلاح نژاد مناسب براي جمعيت گاوميش خوزستان با استفاده از شبيه سازي رايانه اي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 44636.

29.  جعفری، ه.، ع. مصطفي تهراني، م. رضايي، ح. غلامي، ا. يعقوبفر، ع.ر. آقاشاهي، ص.ع. ورمقانی و ی. عباسپور. 1392. بررسي وضعيت عناصر معدني در دام هاي استان ايلام تحت تاثير جنگ خليج فارس. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 44509.

30.  غلامی، ح.، ح. فضائلي، س.ا. ميرهادي، م. زاهدي فر، ا. يعقوبفر، م. رضائي، ع. مصطفي تهراني، ع.ر.  آقاشاهي و ع. اسدي الموتي. 1392. اثر شكل فيزيكي خوراك بر فراسنج هاي تخميري و بافتي شكمبه، رفتار خوراك خوردن و متابوليت هاي خون در بره هاي نر پرواري. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 44036.

31.  مهدیزاده، س.م.، م.ص. لطفي پور، ق. مقصودي نژاد، س.ا. ميرهادي، ع. مصطفي تهراني، س.ع. حسيني، ا.ح. صادقي پناه و م. عاملي. 1392. اثر پروبيوتيك بر عملكرد، مرفولوژي روده باريك و  خصوصيات لاشه كبك. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 43089.

32.  صالحی، م.، ا.ف. عباسی، ن. طاهر پور، ح.ر. انصاري، ز. عبادي، ع. مصطفي تهراني، ن. تيمور نژاد، ن. پاپي، پ. پور آذر، م. افشار و م. كمال پور. 1392. بررسي اثر تغذيه اي محصول نهايي خط تبديل ضايعات ميوه و تره بار به خورا دام بر توليد كمي و كيفي الياف و پوست بره هاي نر. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 43979.

33.  ترکاشوند، ی.، ع.ر. تيموري، م. زاهدي فر، ه. منصوري، س. اميري نيا، ع.ر. آقاشاهي، ن. اسدزاده، ش. قرباني، ح. غلامي، ع. مصطفي تهراني و ح.ر. مهدوي عادلي1392. بررسي امكان توسعه توليد لبنيات با استفاده از شير گاوميش. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42830.

34.  زاهدی فر،م.، م. رضائی، ع.ر. تيموري، ح. فضائلي، ه. منصوري، س. اميري نيا، ع.ر. آقاشاهي، ن. اسدزاده، ي. تركاشوند، ش. قربانی، ح. غلامی و ع. مصطفي تهراني. 1392. تعيين نيازهاي انرژي و پروتيين جمعيت گاوميش در طرح جامع توسعه پرورش گاوميش در استان خوزستان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42619

35.  آقاشاهی، ع.ر.، م.ع. عباسي، م. رضايي، م. زاهديفر، ه. منصوري، س. اميري نيا،‌ ع.ر. تيموري، ا. عباسي، ي. تركاشوند، ش. قرباني، ن. اسدزاده، ح. غلامي، ع. مصطفي تهراني و ا.ح. حسن صادقي پناه. 1392. ساماندهي جايگاه پرورش گاوميش و ارائه الگوهاي مطلوب توسعه در خوزستان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42833.

36.  مصطفي تهراني، ع.، ح. غلامي، م. رضايي، ع.ر. آقاشاهي، ا. يعقوبفر، ع. مهدوي، س.م. مهديزاده و ع. محمدي. 1391. اثر مكمل معدني متوازن بر عملكرد و غلظت عناصر خوني بره هاي در حال رشد در بندرگز استان گلستان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 39533.

37.  رضائی، م.، م. زمانیان، م. زاهدي فر، ع. مصطفي تهراني، س.ا. ميرهادي، ح. غلامي، ع.ر. آقاشاهي، ق. اكبري راد و د. ابراهيمي. 1391. ارزيابي عملكرد كمي و ارزش غذايي علوفه لاين هاي برتر شبدر ايراني. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 40290

38.  یعقوبفر، ا.، ه. لطف الهيان، س.ع. حسيني، س. نوروزي، ع. مصطفي تهراني، ح. غلامي، م. رضايي، م.ت. توحيديان، م.ج. سراج، ر. تجاسب، ن. پاپي و ‌و. قاسملو. 1391. بررسی اثرات استفاده از اسید آمینه کل وقابل هضم و انرژی قابل سوخت و ساز (AMEn, TMEn) در جیره های غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه آرین. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 40816

39.  حسینی، س.م.، ع. مصطفي تهراني، ش. ميري نژاد، ن. تيمور نژاد، م. معارفي پور و س.م. اكبري. 1391. بررسي وضعيت عناصر معدني در علوفه هاي مرتعي منطقه مارگون. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42003.

40.  امامی میبدی، م.ع.، ع. مصطفي تهراني، ع. پيري، م.ح. آيت الهي مهرجردي و ع.ر. عبدلي. 1391. اثر مخلوط سيلو شده  ذرت و پوست و تفاله دانه انار بر عملكرد بزهاي شيرده. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 42004.

41.  غلامی، ع.، ح. فضائلي، م. رضايي، ع. مصطفي تهراني، ع.ر. آقاشاهي، ه. منصوري، ن. پاپي، ا.ر.  صفايي، ا. اكبري، د. ابراهيمي و ا. اسماعيلي راد. 1391. اثر شكل فيزيكي خوراك بر عملكرد پروار، قابليت هضم جيره و ميزان مصرف اختياري خوراك در بره هاي نر. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 41998.

42.  آقاشاهی، ع.ر.، س.ع. حسيني، ع. مهدوي، م. زاهديفر، ا.ح. صادقي پناه، ح. غلامي، ه. منصوري، م. رضايي، ع. مصطفي تهراني، ا. ميرهادي، س.ه. حسینی و س.ف. موسوی 1391. اثرات جايگزيني ذرت به جاي جو بر توليد و تركيب شير گاوهاي هلشتيان اوايل شيردهي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 40819.

43.  آذر فر، ف.، ع. مصطفي تهراني، ا.ر. رنجبري، ع.ح. آشتياني و م. معارفي پور. 1391. اثر مكمل مواد معدني (فسفر، سلنيوم، مس) بر عملكرد و خصوصيات لاشه گوسفندان چراكننده از مراتع ييلاقي مارگون تحت تاثير جنگ خليج فارس. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 40953.

44.  قربانی، ا.، ع. مصطفي تهراني، ا. ابرغاني، ا. رحيم آبادي، ا. ميرمهدوي، م. افضلي، ا. كشاورز، ه. دهقان زاده، ر. حسين پور، پ. سايبان، ا. مازيار و م. مهديزاده. 1391.  اثر مكمل هاي تزريقي و خوراكي سلنيوم بر عملكرد ميش هاي داشتي استان گيلان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 41156.

45.  مصطفي تهراني، ع.، س.ع. حسینی، ه. لطف الهیان، ا. یعقوبفر، س.م. مهدیزاده، ح. غلامی و م. رضایی. 1390. اثر سطوح مختلف کروم آلی و معدنی در جیره غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه گوشتی. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 39533.

46.  مهدیزاده، س. م.، ه. لطف الهیان، س. ع. حسینی، س. ا. میرهادی، ژ. میرعبدالباقی، ع. مصطفي تهراني، ن. واسجی 1390. بررسی اثرات استفاده از پروبیوتیک های تک سویه و چند سویه ای در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 39429.

47.  غلامی، ح.، ا. ر. کوچکی، م. ع. نظری، ف. خراسانی، م. رضایی، ع. مصطفي تهراني، ه. لطف الهیان، ا. میرهادی، ا. یعقوبفر، ع. ر. آقاشاهی و ع. ر. کوچکی. 1390. تعيين ارزش غذايي و كربوهيدرات هاي غير نشاسته اي لاين هاي اميدبخش تريتيكاله در تغذيه طيور. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 52/90.

48.  مفيديان، س.م.ع.، م. زاهدي فر، ح. غلامی، ع. مصطفي تهراني و س.ا. میرهادی. 1389. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی 17 اکوتیپ یونجه مناطق سردسیری. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 1587/89.

49.  کلانتر نیاستانکی، م.، ع. مصطفي تهراني، م. رضایی، م. خجسته کی، م. یگانه پرست و ب. خاموشی. 1389. تأثیرسطوح محتلف مکمل آلی کبالت و نیاسین در جیره بر عملکرد گاوهای شیری. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 966/89.

50.  مهدیزاده، س. م.، ه. لطف الهیان، س. ع. حسینی، ع. ا. قره داغی، س. ا. میرهادی، س. پزشکیان، ن. واسجی، ژ. میرعبد عبدالباقی، ب. خاموشی و ع. مصطفي تهراني. 1389. اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 317/89.

51.  یعقوبفر، ا.، ه. لطف الهيان، س.ع. حسيني، س. نوروزی، ع. مصطفي تهرانی و ح. غلامي. 1390. بررسی عملکرد گله مادر گوشتی آرین با جیره های غذایی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم و انرژی قابل سوخت و ساز (AMEn, TMEn). گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 39348.

52.  عزیزی، ف.، ح. غلامی، ا. میرهادی،م. زاهدیفر، ا. یعقوبفر، ع. ر. آقاشاهی، م. رضایی، ع. مصطفي تهراني، ر. جمشیدی و ع. ر. غفاری. 1389. ارزیابی کمی و تعیین ارزش غذایی علوفه هیبرید های ذرت سیلویی. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 929/89.

53.  یعقوبفر، ا.، س. ا. میرهادی، م. برازجانی، ه. لطف الهیان، م. زاهدیفر، ع. مصطفي تهراني، ح. غلامی، م. رضایی، ف. امینی، ن. پاپی، ع. تجاسب، ع. کوچکی، م. کیکاووسی، ا. باغجری، ع. ا. جوان و ف. جوادی سیگارودی. 1389. تعیین ترکیبات شیمیایی مکمل غذایی تفتان شیمی و اثرات استفاده از آن بر عملکرد جوجه های گوشتی. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 1290/89.

54.  رضایی، م. ع. ر. آقاشاهی، م. زاهدیفر، ا. یعقوبفر، ح. غلامی، ع. مصطفي تهراني، س. ا. میرهادی، ن. تیمورنژاد، ا. ر. صفایی، د. ابراهیمی. 1389. تاثیر سطوح مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس بر قابلیت هضم، تخمیرپذیری و تجزیه پذیری یونجه خشک. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 699/89.  

55.  یعقوبفر، ا.، ا. یوسفی، م. زاهدیفر، خ. موسانی، ع. ر. کوچکی، ع. مصطفي تهراني. 1389. تعيين ارزش غذايي و غلظت مواد ضد تغذيه اي ارقام و لاين هاي اميد بخش جو بدون پوشينه. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 827/89.

56.  یعقوبفر، ا.، م. رضایی، ه. لطف الهیان، ح. غلامی، ع. مصطفي تهراني، گلستانی، کوچکی، سیگارودی، د. یوسفی، ا. مالی و ب. خاموشی. 1388. بررسي اثرات مولتي آنزيم ناتوزيم پلاس بر انرژي قابل متابوليسم جيره غذايي و عملكرد جوجه هاي گوشتي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 1173/88.

57.  زاهدیفر، م.، ا. یوسفی، ا. عباسی، س. ا. میرهادی، ا. ر. صفایی، ا. ر. کوچکی و ع. مصطفي تهراني. 1388. تعیین ارزش غذایی کاه لاینهای امیدبخش جو. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 440/88.

58.  زاهدیفر، م.، ش. جاسمی، ح. فضائلی، ح. نوروزیان، ن. تیموری نژاد، ع. ناظری و ع. مصطفي تهراني. 1388. تعیین ارزش غذایی کاه لاین های امیدبخش گندم. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 444/88.

59.  پاپي، ن.، ف. سرحدي، م. معماريان، م. بابايي، ا. صادقي­پناه، ع. مصطفي­تهراني، ف. اميني، ا. اكبري، و ع. ولايتي. 1387. بررسي اثرات سطوح مختلف كنسانتره بر عملكرد پرواري بره هاي نر شال. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 1638/87.

60.  فضائلي، ح.، م. زاهدي­فر، د. ابراهيمي، ا. ر. صفايي، و ع. مصطفي­تهراني. 1387. تعيين ارزش غذايي و خاصيت سيلويي علوفه تاج خروس. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 730/87.

61.  سليماني­فر، ع.، ك. رضايزدي، ع. مصطفي­تهراني، و م. يگانه­پرست. 1385. تأثير سطوح مختلف سديم، پتاسيم، و كلر بر توان توليدي گاوهاي هولشتاين شيرده تحت تنش گرمايي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 965/64.

62.  جوان، ع.ا.، م.ر. بيرجندي، ح. فضائلي و ع. مصطفي تهراني. 1383.شناسايي و تعيين ارزش غذايي منابع غذايي دام و طيور استان سيستان و بلوچستان. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، شماره ثبت : 1028/83.

تألیف و ترجمه کتاب

1.  دانشیان، ج.، ح. نوشاد، د. فتح اله طالقانی، ح. علیپور، ط. فکوریان، ا. مهدی پور، م شاعری، ح. نجفی، س.ک. موسوی،م. عسکری، ع.ا. قنبری، ع. قمری زارع، ع. مصطفی تهرانی، م. عرب سلیمانی، ب. زند، ح.ر. بهشتی، و. صمدی و د. آتشکار. 1398. مجموعه اطلاعات ايستگاه ها و پايگاه هاي تحقيقاتي مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی. دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

2.  غلامی، ح.، ح. فضائلی، س.ا. میرهادی، ک. رضایزدی، م. رضائی، م. زاهدی فر، ع. گرامی، ن. تیمورنژاد، م. بابائی، ن. واسجی و ع. مصطفی تهرانی. 1396. جداول ترکیبات مغذی خوراکهای دام ایران. مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1.  عنوان: بررسی وضعیت عناصر معدنی در مراتع قشلاقی استان سمنان، تعداد واحد: 6، پایاننامه: کارشناسی ارشد، رشته: مهندسی علوم دامی-تغذیه دام، دانشگاه: آزاد اسلامی واحد ساوه، تاریخ دفاع: شهریور 1395، دانشجو: شهرام جودی کرمی، استاد راهنما: علی مصطفي تهراني، استاد مشاور: مهدی پرویز.

2.  عنوان: تعیین وضعیت عناصر معدنی در مراتع ییلاقی استان سمنان، تعداد واحد: 6، پایاننامه: کارشناسی ارشد، رشته: مهندسی کشاورزی -علوم دامی، دانشگاه: آزاد اسلامی واحد کرج، تاریخ دفاع: بهمن 1394، دانشجو: مصطفی تفنگساز رحیمی، استاد راهنما: علی مصطفي تهراني، استاد مشاور: حسین نوروزیان.

3.  عنوان: اثر صطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم متوازن شده برای اسید آمینه های ضروری بر توان تولید و وضعیت ایمنی میش های افشاری پیرامون زایش، تعداد واحد: 24، رساله: دکتری، رشته: علوم دامی-تغذیه دام، دانشگاه: زنجان، تاریخ دفاع: تابستان 1394، دانشجو: سیدسعید موسوی، استاد راهنما: حمید امانلو-علی نیکخواه، استاد مشاور: حمیدرضا میرزائی الموتی- علی مصطفي تهراني.

4.  عنوان: امکان سنجی حذف یا کاهش یونجه خشک از جیره های گاوهای شیری هلشتاین، تعداد واحد: 24، رساله: دکتری، رشته: علوم دامی-تغذیه دام، دانشگاه: زنجان، تاریخ دفاع: شهریور 1393، دانشجو: نبی اه آقازیارتی فراهانی، استاد راهنما: حمید امانلو-هرمز منصوری، استاد مشاور: حمیدرضا میرزائی الموتی- علی مصطفي تهراني.

5.  عنوان: تاثیر مکمل های معدنی متوازن بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گوسفندان استان ایلام، تعداد واحد: 6، پایاننامه: کارشناسی ارشد، رشته: مهندسی کشاورزی -علوم دامی، دانشگاه: آزاد اسلامی واحد ساوه، تاریخ دفاع: تابستان 1392، دانشجو: یاسر قنبری گسکری محله، استاد راهنما: علی مصطفي تهراني، استاد مشاور: کیوان کرکودی.

6.  عنوان: بررسي غلظت عناصر معدني در بره هاي در حال رشد منطقه بندرگز استان گلستان، تعداد واحد: 6، پایاننامه: کارشناسی ارشد، رشته: مهندسی کشاورزی -علوم دامی، دانشگاه: آزاد اسلامی واحد قائم شهر، تاریخ دفاع: شهریور 1391، دانشجو: عمار محمدی کفترکار، استاد راهنما: علی مصطفي تهراني، استاد مشاور: محمدعلی جعفری.

7.  عنوان: اثر سطوح مختلف کروم آلی و معدنی در جیره غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی، تعداد واحد: 6، رشته: مهندسی کشاورزی -علوم دامی، دانشگاه: آزاد اسلامی واحد مراغه، تاریخ دفاع: مرداد 1389، دانشجو: تورج محمدی، استاد راهنما: علی مصطفي تهراني، استاد مشاور: علیرضا صفامهر.

همایش های داخلی

 

1.  جعفری، ه.، ع. مصطفی طهرانی، ص. ورمقانی و ی. عباسپور. 1395. ارزیابی وضعیت عناصر معدنی موجود در خون گوسفندان منطقه مهران. هفتمين كنگره علوم دامي،‌17-18 شهريور ماه 1395،‌ دانشگاه تهران.

2.  جعفری، ه.، ع. مصطفی طهرانی، ص. ورمقانی و ی. عباسپور. 1395. بررسی اثر نوع مکمل تغذیه ای بر عملکرد میش های داشتی چراگر. هفتمين كنگره علوم دامي،‌17-18 شهريور ماه 1395،‌ دانشگاه تهران.

3.  جعفری، ه.، ع. مصطفی طهرانی، ص. ورمقانی و ی. عباسپور. 1395. تعیین کمبودهای مواد معدنی علوفه و خاک و ارائه مکمل معدنی در مراتع مهران. هفتمين كنگره علوم دامي،‌17-18 شهريور ماه 1395،‌ دانشگاه تهران.

4.  موسوي، س.س.، ح. امانلو، ع. نيكخواه، ع. مصطفي تهراني، م.ح. نعمتي، ب. ناصري و م. حسيني. 1395. اثر تغذیه کمکی بر عملکرد بره هاي نر پرواري در دوره پيش از شيرگيري. هفتمين كنگره علوم دامي،‌17-18 شهريور ماه 1395،‌ دانشگاه تهران.

5.  صالحي، م.، ع. مصطفي تهراني و ا. عباسي. 1394. اثر تغذيه بر خصوصيات كمي، فيزيكي و مكانيكي چرم گوسفند. دومين سيمنار ملي الياف دامي، 9-10، ارديبهشت ماه 1394، دانشگاه تبريز.

6.  صالحي، م.، ا. عباسي و ع. مصطفي تهراني. 1394. مقايسه خصوصيات پوست گوسفند در شرايط تغذيه اي مطلوب و فقير. دومين سيمنار ملي الياف دامي، 9-10، ارديبهشت ماه 1394، دانشگاه تبريز.

7.  مصطفي تهراني، ع. و ع. محمدي كفتركاري. 1393. اثر مكمل معدني متوازن بر عملكرد بره هاي در حال رشد دالاق. ششمين كنگره علوم دامي ايران، 5-6 شهريورماه 1393، دانشگاه تبريز

8.  مصطفي تهراني، ع. و ع. محمدي كفتركاري. 1393. بررسي غلظت خوني عناصر معدني در بره هاي دالاق تغذيه شده با مكمل معدني. ششمين كنگره علوم دامي ايران، 5-6 شهريورماه 1393، دانشگاه تبريز.

9.  قنبري گسكري محله، ي.، ع. مصطفي تهراني و ك. كركودي. 1392. تأثير استفاده از مكمل هاي معدني متوازن بر تغيير وزن بره ها و توليد شير ميش هاي نژاد كردي استان ايلام. دومين همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي، بيست و هشت آذر ماه 1392، دانشگاه آزاد ساوه.

10.  قنبري گسكري محله، ي.، ع. مصطفي تهراني و ك. كركودي. 1392. تأثير مكمل معدني متوازن بر عملكرد توليد مثلي گوسفندان استان ايلام. دومين همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي، دوازده ارديبهشت ماه 1392، دانشگاه آزاد ساوه.

11.  صالحي، م.، ع. مصطفي تهراني، م. افشار و ا. همتی. 1392. تاثير عنصر گوگرد خوراك بر ميزان گوگرد موجود در خون، پشم و پوست گوسفند. همايش ملي دام و طيور شمال كشور، دوازده ارديبهشت ماه 1392، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

12.  صالحي، م.، ع. مصطفي تهراني، ا. عباسي و ز. عبادي. 1392. تاثير مقادير مختلف مس خوراك بر مقدار مس موجود در سرم، پشم و پوست بره هاي مغاني. همايش ملي دام و طيور شمال كشور، دوازده ارديبهشت ماه 1392، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي.

13.  محمدی، ت.، ع.ر. صفامهر و ع. مصطفی تهرانی. 1392. تاثیر سطوح مختلف کروم آلی و معدنی بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی. همایش ملی دام و طیور شمال کشور، دوازده اردیبهشت ماه 1392، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي. صفحه 681-684.

14.  زاهدي فر، م.، ح. فضائلي، ا. عباسي، ن. تيمورنژاد، ع. مصطفي تهراني و ح. غلامي .1391. مطالعه تركيب شيميايي و تخميرپذيري كاه برخي ارقام و لاين هاي گندم. پنجمين كنگره علوم دامي، 8-9 شهريورماه، دانشگاه صنعتي اصفهان..

15.  اميني، ف. و ع. مصطفي تهراني. 1391. مطالعه چرخه فحلي اسب قره باغ در استان آذربايجان شرقي. پنجمين كنگره علوم دامي، 8-9 شهريورماه، دانشگاه صنعتي اصفهان.

16.  کلانتر نیاستانکی، م.، ع. مصطفي تهراني، ج. سالاري و م. خجسته کی.1390. تأثیرسطوح محتلف نیاسین بر صفات توليدي گاوهاي شيري تحت تنش گرمايي. نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسيري، ‌16شهريورماه 1390،‌ دانشگاه شهيد باهنر كرمان.، صفحه 69-72.

17.  اميني، ف. و ع. مصطفي تهراني. 1389. گزارش يك مورد انتقال جنين در ماديان در موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. چهارمين كنگره علوم دامي كشور، 29-30 شهريورماه، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، صفحه 2156.

18.  محمدي، ت.، ع. مصطفي تهراني، و ع. صفامهر. 1389. اثر سطوح مختلف كروم آلي و معدني در جيره غذايي بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي. چهارمين كنگره علوم دامي كشور، 29-30 شهريورماه، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، صفحه 969.

19.  پاپي، ن.، ع. مصطفي تهراني، ح. فضائلي و ا. اكبري. 1389. اثر شکل فيزيکي جيره بر عملکرد پروار بره هاي نر. چهارمين كنگره علوم دامي كشور، 29-30 شهريورماه، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، صفحه 1985.

20.  حسيني، س. م.، ف. آزادفرد، و ع. مصطفي­ تهراني. a1387. اثر سطوح مختلف پودر گوشت و استخوان جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي. سومين كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در كشاورزي، 24-26 ارديبهشت ماه، دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، صفحه 1.

21.  حسيني، س. م.، ف. آزادفرد، و ع. مصطفي ­تهراني.1387. اثر سطوح مختلف پودر خون در جيره غذايي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي. سومين كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در كشاورزي، 24-26 ارديبهشت ماه، دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، صفحه 2.

22.  حسيني، س. م.، ع. مصطفي­ تهراني، و ح. منوچهري. 1387. بررسي خصوصيات پروار بره هاي نر توده بهمئي با استفاده از سه سطح انرژي. اولين همايش ملي علوم دامي و آبزيان، 11-12 خرداد ماه، دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد واحد سنندج، صفحه 137.

23.  اميني، ف.، ع. مصطفي­ تهراني، و هدي جواهري بارفروش. 1387. بررسي خصوصيات توليد مثلي ماديان هاي نژاد تركمن. سومين كنگره علوم دامي كشور، 24-25 مهرماه، دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوس مشهد، صفحه 298.

24.  مصطفي­ تهراني، ع.، ا. زارع شحنه، غ. ر. قرباني، و س. ا. ميرهادي. a1386. اثر مكمل كروم بر غلظت برخي از متابوليت هاي خون در بره هاي نر توده ژنتيكي شال. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، 26-28 دي ماه، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، صفحه 863.

25.  مصطفي­ تهراني، ع.، ا. زارع شحنه، غ. ر. قرباني، و س. ا. ميرهادي. b1386. اثر مكمل كروم بر كينتيك گلوكز در بره هاي نر توده ژنتيكي شال. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، 26-28 دي ماه، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، صفحه 870.

26.  اميني، ف. و ع. مصطفي ­تهراني. 1386. مطالعه علل پشم ريزي در گوسفندان مؤسسه تحقيقات علوم دامي. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، 26-28 دي ماه، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، صفحه 1594.

27.  غلامي، ح.، ي. روزبهان، م. زاهدي­فر، ع. كمالزاده، و ع. مصطفي­تهراني. 1384. اثر سطوح مختلف انرژي و پروتئين جيره بر عملكرد پروار بزغاله هاي نر رائيني. دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، صفحه 32.

28.  منصوري، ه.، ع. مصطفي­ تهراني، م. سراج، و ح. فضائلي. 1376. بررسي توان هضمي گاوهاي سيستاني و هلشتاين بر روي مواد خشبي. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.

29.  مصطفي­ تهراني، ع.، ع. نيكخواه، ح. فضائلي، و س. ا. ميرهادي. 1375. اثر تغيير توازن كاتيون-آنيون جيره غذايي بر توان توليدي گاوهاي شيرده. اولين سمينار پژوهشي تغذيه دام كشور، 29-30 مهرماه، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، صفحه 91.

همایش های بین المللی
  1. Mostafa-Tehrani, A., A. Zare-Shahneh, G. R. Ghorbani, and S. A. Mirhadi. 2008. Effect of supplemental organic and inorganic chromium on performance and carcass characteristics in fattening lambs. Proc. 1st International Conference on Small Ruminant Production and Health in Arid and Semi-Arid Regions, 26-28 Jan. Sultan Qaboos Univ. Press, pp. 18.
  2. Nikkhah, A. and A. Mostafa-Tehrani. 1998. Effect of dietary cation-anion balance on lactating Holstein cow performance. Proc. 20th Malaysian Soc. Anim. Prod. Conf. 27-28 July, pp. 117-118.
جوایز و افتخارات
  • دستاورد برتر: تولید مکمل معدنی سازگار با دام مرتع، سال: 1396، سطح: ملی، مرجع تایید: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مجری: علی مصطفی تهرانی، همکاران: هوشنگ جعفری-مجید حسینی-عمار محمدیمحمدرضا مشایخی.
سوابق تدریس

1.  عنوان درس: ویتامین ها و مواد معدنی، تعداد واحد: 3، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: تربیت مدرس، سال: نیمسال اول 87-88.

2.  عنوان درس: ویتامین ها و مواد معدنی، تعداد واحد: 3، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: تربیت مدرس، سال: نیمسال اول 86-87.

3.  عنوان درس: ویتامین ها و مواد معدنی، تعداد واحد: 3، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: تربیت مدرس، سال: نیمسال اول 85-86.

سوابق اجرایی

سمت: سرپرست هماهنگی امور استانها و ایستگاههای تحقیقاتی موسسه، سال: 96-97

فهرست