تحصیلات
دانشگاه رازی کرمانشاه
1390 – 1395
دکتری (رشته علوم دامی، گرایش تغذیه)

عنوان رساله: تأثیر منابع اسیدهای چرب اُمگا-6 و اُمگا-3 در جیره فلاشینگ بر تولیدمثل میش‌های

دانشگاه آزاد واحد کرج
1376 – 1380
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش اصلاح نژاد دام)

عنوان پایان نامه: بررسی مولکولی ژن CD18 جهت شناسایی ناقلین بیماری BLAD در گاوهای هلشتاین تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد ایران

دانشگاه تبریز
1367 – 1370
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش تولیدات دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1.  نادر اسدزاده، منوچهر سوری، محمد مهدی معینی و حسن صادقی پناه. تأثير مکمل نمودن جیره فلاشینگ میش های نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. جلد سوم، شماره چهارم، 1394. صفحات 84-59.

2.  نادر اسدزاده، منوچهر سوری، محمد مهدی معینی و حسن صادقی پناه. مقایسه تأثیر افزودن اسیدچرب امگا-6 و پودر چربی پالم به جیره فلاشینگ بر بازده تلقيح مصنوعي لاپاراسکوپیک میش¬های شال. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 112، پائیز 1395، صفحات 202-187.

3.  آرش جوانمرد، نادر اسدزاده( نویسنده مسئول)، محمد حسین بناء‌بازی، کریم حسن پور، مختار غفاری. تعیین جنسیت جنین گاو نژاد هلشتاین به کمک روش غیر تهاجمی DNA با منشأ جنینی شناور در پلاسما گاو آبستن. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 113، زمستان 1395، صفحات 150-141.

4.  رحمان حاجی علیزاده ولیلو، آرش جوانمرد و نادر اسدزاده (نویسنده مسئول). ارزیابی ارتباط بین چند شکلی پنج جایگاه‌های ریزماهواره‌ای واقع بر کروموزم شماره شش با صفت چند قلوزایی در بز نژاد کشمیر. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). دوره 30، شماره 115، تابستان 1396، صفحه 303-316

5.  آرش جوانمرد، مصطفی مدد، نادر اسدزاده (نویسنده مسئول) ، علی اسماعیلی زاده کشکوئیه و محمدحسین بنابازی. شناسایی جایگاه‌های کنترل کننده صفات کمّی (QTL) برای صفات رشد در بزهای تجاری استرالیا. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) . پذیرفته شده برای انتشار. ASJ-1703-1414

6.  محمود صحرائی، حسن صادقی پناه، اباذر قنبری و نادر اسدزاده (نویسنده مسئول). اثرات همزمان سازی فحلی و تغذیه کمکی بر عملکرد تولیدی میش مغانی در شرایط مرتع. دوره 31، شماره 119، تابستان 1397، صفحه 230-219

7.  جواد توكليان، سيروس زينلي، نادر اسدزاده، آرش جوانمرد، محمد حسين بناء بازي و بابك عظيمي¬فر. بررسي فراواني شكلهاي مختلف آللي موجود در ناحيه اگزون شش از ژن PIT1 گاو نژاد سرابي و گلپايگاني. 1386 . نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 76. صفحات 189-195.

8. آرش جوانمرد، قربان الياسي زرين قبائي، علي اكبر قره داغي، نادر اسدزاده، محمد حسين بناء بازي، محمد رضا نصيري و علي جوادمنش. بررسي چند شكلي موجود در ناحيه اينترون دو ژن لپتين (Leptin) گاو نژاد سرابي. 1385 . نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 71. صفحات 2-8.

9.  آرش جوانمرد، نادر اسدزاده، محمد حسين بناء بازي و وحيد غفاري لاله. تاييد جنسيت با استفاده از تكنيك PCR-RFLP در ژنZFX-ZFY اسب نژاد عرب. 1388.مجله دامپزشكي ايران. شماره 2. صفحات 21-17

10.  فتح ا…سرحدي، اميرنياسري و نادر اسدزاده. مقايسه روند رشد و وزن بيده شترهاي تك كوهانه كلكويي و آميخته كلكويي*دوكوهانه.1386. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي. شماره 2. صفحات 25-20

11.  مهدی بهدانی، محمد حسینی نژاد چافی، سیروس زینلی، مرتضی كریمی پور، حسین خان احمد شهرضا، پوریا قاسمی، نادر اسدزاده، عطیه غمناك. تولید آنتی سرم از شتر ايمن شده با ونوم عقرب هميسكورپيوس لپتوروس: ارزيابي اثر خنثي سازي آن در موش. مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران. سال شصت و هشتم، شماره 5 (پیاپی 113)، مرداد 1389. ص 268

12.  مهدي بهداني،مرتضي كريمي پور،حسين خان احمد، نادر اسدزاده،كيهان آزادمنش، عليرضا خبيري،مهدي حبيبي انبوهي و سيروس زينلي. توليد آنتي بادي پلي كلونال شتري عليه گيرنده 2 فاكتور رشد سلولهاي آندوتليال عروق و بررسي عملكرد آن.پژوهش در پزشكي(مجله پژوهشي دانشكده پزشكي)دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. دوره 35 ، شماره 2، تابستان 1390، صفحات 93 تا 98

13.  سعيد شاه كرمي، فضل ا…افراز،سيد ضيا الدين ميرحسيني، محمدحسين بنابازي، نادر اسدزاده، نعمت ا… اسدي، بهزاد همتي، اباذر قنبري، كمال رضوي. بررسي تنوع ژنتيكي شترهاي دوكوها نه ايران. ژنتيك نوين، دوره هفتم. شماره دو.پائيز 1391 صفحه 256-248

14.  مجتبي زاهدي فر، حسن فضائلي، ابوالفضل عباسي ، رامين عليوردي نسب، نادر اسدزاده،مرتضي رضائي و ناصر تيمورنژاد. استفاده از كلش گندم عمل آوري شده با اوره در بلوك‌هاي خوراك كامل و اثر آن بر عملكرد گوساله هاي نر پرواري. 1392. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 100. صفحات 61-53.

15.  محمود صحرایی، نادر اسدزاده و اکبر ابرغانی. تاثیر روش‌های مختلف تغذیه کمکی بر عملکرد بره‌های مغانی در زیستگاه بومی آن. فصلنامه علمی – پژوهشی محیط زیست جانوری. سال دهم، شماره 3، پاییز 13

16.  احمد ناجی زواره، هوشنگ لطف الهیان و نادر اسدزاده. بررسی وضعیت ساختمانها و تأسیسات در پرورش جوجه های گوشتی استان تهران. مقاله آموزشی ، پژوهشی.  فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. دوره 5، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 28-17.

17.  هدی جواهری بارفروشی، حسن صادقی پناه و نادر اسدزاده . افزایش بازده اقتصادی گوسفند شال با کنترل خویشاوندی در گله های کوچک. مقاله آموزشی ، پژوهشی فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی.  شماره 19، تابستان 1395، صفحه 42-33.

18.  احمد ناجی زواره، اکبر یعقوبفر، سیدعبدالله حسینی و نادر اسدزاده. بررسی وضعیت اقتصادی کارخانجات جوجه کشی در استان تهران. مقاله آموزشی ، پژوهشی.  فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. . شماره 26 بهار 1397 صفحات 20-3

19.  حسین غلامی، عبدالرضا تیموری، نادر اسدزاده.  اثر تغذیه تکمیلی بر بازده گله های گوسفند و بز عشایری حاشیه رودخانه. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) . شماره 118. بهار 1397 صفحات 84-75.

20.  مهدی خجسته کی، علیرضا جعفری اروری، محمد یگانه پرست، محمد خاکی، نادر اسدزاده. زیست سنجی شترهای یک کوهانه با استفاده از فن آوری ماشین بینایی. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. جلد هفتم، شماره اول، 1398. صفحات 19-32.

21.  هدی جواهری بارفروشی ، حسن صادقی پناه، نادر اسدزاده، نادر پاپی، فضل الله موسوی پور. تأثیر نوع مکمل چربی مصرفی بر تولید و ترکیب شیر و ریخت شناسی پستان در بزهای سانن شکم اول. مجله تولیدات دامی. دوره 22 شماره 3.پائیز 1399 صفحات 479-490

22.  رضا مسعودی، احمد زارع شحنه و نادر اسدزاده. بهبود بازده اسپرم منجمد در قوچ با استفاده از آنتی اکسیدان گلوتاتیون. تحقیقات دامپزشکی و فراورده های بیولوژیک. شماره 128 پاییز 1399

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. N. Asadzadeh. Esmaeilzadeh, M. Sarhaddi,.F, F. A. Javanmard.2006. Identification of bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD) in Iranian Holstein bulls. Malaysian Journal of Animal Science. Vol. 11(2).PP: 100-105.
 2. N. AsadzadehA. Javanmard and M.R. Nassiry. Comparison of Rapid DNA Extraction Techniques for Conventional PCR-RFLP Analysis from Mammalian Whole Blood Cells Journal of Molecular Genetics Year: 2010 | Volume: 2 | Issue: 3 | Page No.: 32-35 DOI: 10.3923/jmolgene.2010.32.35
 3. Javanmard A., N. Asadzadeh, M.H.  Banabazi, and  J. Tavakolian. 2005. The allele and genotype frequencies of  bovine pituitary-specific transcription factor and leptin genes in Iranian cattle and buffalo populations using PCR-RFLP. Iranian Journal of Biotechnology 3: 104-108.
 4. Javanmard A., N. Asadzadeh, M.H.  Banabazi, and  J. Tavakolian. 2005. The allele and genotype frequencies of  bovine pituitary-specific transcription factor and leptin genes in Iranian cattle and buffalo populations using PCR-RFLP. Journal of Animal Science. 84 (Suppl. 1). 169 (T22).
 5. Javanmard, N. Asadzadeh, M. H. Banabazi and J. Tavakolian .The allele and genotype frequencies of bovine pituitary specific transcription factor and leptin genes in Iranian cattle and buffalo populations using PCR-RFLP. J. Anim. Sci. Vol. 84, Suppl. 1/J. Dairy Sci.
 6. Javanmard, G. Elyasi Zarringabayi A.ِ A. gharahedaghi, M.R. Nassiry, A. Ayazi, N. Asadzadeh. 2008. Polymorphism within the intron region of the bovine leptin gene in Iranian Sarabi cattle.Russian journal of genetics. Vol: 44,pp554-557.
 7. Arash Javanmard, Nader Asadzadeh and Fatollah Sarhadi.. DNA Polymorphism of Bovine Pituitary-Specific Transcription Factor and Leptin Gene Between Iranian Bos indicus and Bos taurus Cattle. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 5 (3): 282-285, 2010.
 8. Reza Nahavandi , Nader Asadzadeh , Adbdolreza Soleimani Farjam , S.M. Nurul Amin , Parivash Hafezamini and Arash Javanmard, Comparison of DNA Polymorphism of Bovine Pituitary-Specific Transcription Factor and Leptin Gene Between Iranian Bos indicus and Bos taurus Cattle Using PCR-RFLP. Journal of Animal and Veterinary Advances Year: 2010 | Volume: 9 | Issue: 11 | Page No.: 1660-1663.
 9. A. Javanmard, K. Khaledi, N. Asadzadeh and A.R. Solimanifarjam.. Detection of Polymorphisms in the Bovine Leptin (LEP) Gene: Association of a Single Nucleotide Polymorphism With Breeding Value of Milk Traits in Iranian Holstein Cattle. Journal of Molecular Genetics Year: 2010 | Volume: 2 | Issue: 1 | Page No.: 10-14
 10. Arash Javanmard, Nader Asadzadeh, Mohammad Hossein Banabazi and Javad Tavakolian. Allele and genotype frequencies of bovine pituitaryspecific transcription factor and leptin genes in Iranian cattle and buffalo populations using PCR-RFLP. African Journal of Biotechnology Vol. 5 (4), pp. xxx-xxx, 16 February 2006.
 11. Kian Pahlevan Afshar1, Arash Javanmard, Nader Asadzadeh, Hassan Sadeghipanah,Hassan Masomi1 and Adel Sabrivand. Association between GH encoding gene polymorphism and semen characteristics in Iranian Holstein bull. African Journal of Biotechnology Vol. 10(6), pp. 882-886, 7 February, 2011
 12. Arash Javanmard & N. Azadzadeh & Ali K. Esmailizadeh. Mutations in bone morphogenetic protein 15 and growth differentiation factor 9 genes are associated with increased litter size in fat-tailed sheep breeds. Vet Res Commun (2011) 35:157–167. 16 February 2011
 13. Hamid Reza SeyedabadiMohamad Hossein BanabaziFazlollah AfrazNader AsadzadehArash Javanmard and Ali Javanrouh Aliabad. Molecular Investigation on DNA-PKcs Gene and Identification of SCID Carriers among Iranian Arabian HorsesUsing a Test Based on PCR Year: Journal of Animal and Veterinary Advances 2011 | Volume: 10 | Issue: 7 | Page No.: 865-867 DOI: 10.3923/javaa.2011.865.867
 14. Mahdi Behdani , Sirous Zeinali , Morteza Karimipour , Hossein Khanahmad, Nader Asadzadeh, Kayhan Azadmanesh , Negar Seyed , Seyed Farzad Baniahmad , Mahdi Habibi Anbouhi. Expression, purification, and characterization of a diabody against the most important angiogenesis cell receptor: Vascular endothelial growth factor receptor. Advanced Biomedical Research  | January–March 2012 | Vol 1 | Issue 1
 15. Mahdi Behdania, Sirous Zeinalia, Hossein Khanahmad, Morteza Karimipour, Nader Asadzadeh, Keyhan Azadmanesh, Alireza Khabiri, Steve Schoonooghe, , Mahdi Habibi Anbouhi, Gholamreza Hassanzadeh-Ghassabeh, , Serge Muyldermans.2011. Generation and characterization of a functional Nanobody against the vascular endothelial growth factor receptor-2; angiogenesis cell receptor. Molecular Immunology
 16. R. Masoudi a, M. Sharafi , L. Pourazadi, N. Dadashpour Davachi, N. Asadzadeh, S. Esmaeilkhanian a, E. DirandehSupplementation of chilling storage medium with glutathione protects rooster sperm quality, Cryobiology 92 (2020) 260–262
 17. R. Masoudi, N. Asadzadeh (Corresponding author), M. Sharafi. The mitochondria-targeted antioxidant Mito-TEMPO conserves Rooster’s cooled semen quality and fertility potential. Theriogenology, 156.2020, 236-241
 18. Reza Masoudi, Nader Asadzadeh (Corresponding author), Ahmad Zare Shahneh. Supplementation of soybean lecithin-based cryopreservation medium with glutathione: Fertility and flow cytometry study of ram frozen-thawed semen. Small Ruminant Research 190 (2020) 106169
پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته به عنوان مجری

ردیف

کد طرح

عنوان

سمت در طرح

1

12-13-13-121-95014-960732

اثر دانه كامل سويا بعنوان منبع امگا-6 بر سلامت پستان و سلامت عمومي دام و توليد و ترکيب شير بزهاي سانن پس از اولين زايش

مجری

2

01-13-13-9451

تاثير جابجايي منبع اسيدهاي چرب امگا-6 و امگا-3 در جيره فلاشينگ بر توليدمثل ميش

مجری – مجری مسئول

3

12-13-13-9451-94003

تاثير جابجايي منبع اسيدهاي چرب امگا-6 و امگا-3 در جيره فلاشينگ بر تغييرات هورموني در ميش

مجری

4

12-13-13-9451-94002

تاثير جابجايي منبع اسيدهاي چرب امگا-6 و امگا-3 در جيره فلاشينگ بربازده توليدمثل ميش

مجری

5

14-13-13-8902-89004

مطالعه كارايي فني مزارع مرغ گوشتي استان تهران

مجری

6

3-13-1353-86151

بهبود عملكرد پروار بره هاي نر شال در يكي از گله هاي مردمي استان تهران با استفاده از قوچهاي غير خويشاوند با فنوتيپ مناسب

مجری مسئول

7

4-13-13-88046

اثر شكل فيزيكي خوراك بر عملكرد پروار گوساله هاي نر مونبيليارد

مجری

8

4-13-13-88047

ارزيابي اثر بلوك خوراك كامل در عملكرد گوساله هاي نر پرواري هلشتاين و مونبيليارد

مجری

9

14-13-13-9351-93002

بهبود عملكرد توليدي و توليد مثلي گوسفندان عشايري با استفاده از خوراك كامل بلوك شده در استان خوزستان

مجری

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا به عنوان مجری

ردیف

کد طرح

عنوان

سمت در طرح

1

0-13-13-150-961205

توسعه سامانه بهره‌ور پروش شتر در استان يزد فاز اول: تعيين چالش هاي پرورش شتر در استان يزد

مجری – مجری مسئول

2

0-13-13-133-960974

توسعه سامانه بهره‌ور عشايري پروش گوسفند در استان کرمانشاه

مجری – مجری مسئول

3

14-13-13-044-99016-990387

بررسي اثر نانو روي بر کيفيت اسپرم بز پس از فرايند انجماد-يخگشايي

مجری

4

134-13-1351-050-99017-990393

بررسي اثر نانو روي بر کيفيت اسپرم خروس پس از فرايند انجماد-يخگشايي

مجری مسئول

5

134-13-1351-043-99016-990386

بررسي اثر نانو روي و نانو اکسيد روي بر کيفيت اسپرم قوچ پس از فرايند سردسازي

مجری مسئول

6

134-13-1351-042-99016-990385

بررسي اثر نانو روي و نانو اکسيد روي بر کيفيت اسپرم بز پس از فرايند سردسازي

مجری مسئول

7

0-13-13-025-990280

طراحي و توليد اپليکيشن اطلس منابع ژنتيکي دام و طيور ايران

مجری – مجری مسئول

8

0-13-13-018-990196

طراحي و توليد سيستم هميار شتردار (اپليکيشن ساربان يار)

مجری – مجری مسئول

9

24-13-13-020-980283

ارزيابي بهبود بازده انجماد اسپرم در گوسفند با استفاده از آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي

مجری

10

3-13-1353-110-960604

ايجاد سايت‌هاي حفاظت و توسعه پرورش گاوسيستاني

مجری مسئول

 

34-66-3013-028-980791

بررسي استراتژي هاي توسعه پايدار صنعت دامپروري منطقه سيستان

مجری

11

04-13-13-068-980933

اصلاح نژاد گروهي گوسفندان مغاني با مشارکت بهره برداران

مجری – مجری مسئول

12

04-13-13-067-980900

توسعه سامانه بهره‌ور روستايي پروش گوسفند در استان اردبيل

مجری – مجری مسئول

13

0-13-13-051-970902

توسعه سامانه بهره‌ور پروش شتر در استان بوشهر

مجری – مجری مسئول

14

0-13-13-057-970996

توسعه سامانه بهره‌ور روستايي پروش گوسفند در استان زنجان

مجری – مجری مسئول

تألیف و ترجمه کتاب

ويرايش علمي كتاب

نگرشي بر ذخاير ژنتيكي دام و طيور بومي ايران”. جواد توكليان.1387.ناشر موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1.   استاد راهنمای یوسف سيف اله پور نوشهر دانشگاه آزاد واحد کرج کارشناسی ارشد تحت عنوان: تأثير تغذیه با منابع مختلف روغن گياهی در دوره فلاشينگ بر بازدهی توليدمثل ميش های شال

2.   استاد راهنمای آیسان سلطانی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال کارشناسی ارشد تحت عنوان:تعیین جنسیت مولکولی انسان های پیشین با استفاده از توالی نوکلئوتیدی ژن SRY

همایش های داخلی

 

1.  نادر اسدزاده،ابوافضل قرباني،فتح ا…سرحدي، سيروس اميري نيا ،آرش جوانمرد، محمد باقرصيادنژاد،.قربان الياسي،صابر.قنبري،ايرج غفاري،باغبان حقي،م. بررسي ارتباط پلي مورفيسم ناحيه اي از ژن هورمون رشد بر بعضي از خصوصيات اسپرم گاوهاي هلشتاين ايران. چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي.كرمان. مردادماه 1384.

2.   نادر اسدزاده، حسن صادقي پناه، فتح الله سرحدي، محمد بابايي، محمد حسين بناء بازي و محمد خاکي.مقايسه عملکرد پروار در شترهاي يک کوهانه و آميخته دو کوهانه يک کوهانه. همايش منطقه اي اولويت هاي تحقيقاتي شتر . مشهد. 26 و 27 فروردين ماه 1388.

3.   نادر اسدزاده ،حسن صادقي پناه، محمد بابايي، وهدي جواهري بارفروشي. اثر طول مدت پروار و جنس درخصوصيات لاشه شترهاي يک کوهانه كلكوهي.سمينار بهبود كميت و كيفيت لاشه دام و طيور. خرداد ماه 1388 .دانشكده كشاورزي-دانشگاه تهران.

4.   نادر اسدزاده، حسن فضائلی، حسن صادقی پناه، هرمز منصوری، محمد مهدی معینی، منوچهر سوري،علیرضا آقاشاهی، محمدخاکی و هدی جواهری اثر شکل فيزيكي خوراک برعملکرد پروار گوساله های نر مونبليارد. چهارمين همايش ملي انجمن هلشتاين ايران.تهران سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران. 27 و 28 آبان 1392

5.  نادر اسدزاده ، محمد خاكي و حسن صادقي پناه. اثرات طول مدت پروار و جنس بر خصوصيات لاشه شترهاي آميخته (كل‌كوهي*دوكوهانه). همايش ملی توسعه پرورش شتر ایران. فروردين ماه 1393 .دانشكده كشاورزي-دانشگاه گنبدكاووس

6.  فتح ا… سرحدي، نادر اسدزاده ، محمد خاکي. مقايسهپروارحاشي تك کوهانه كلكوهي با آميخته آن(دوكوهانه* تك كوهانه). همايش منطقه اي اولويت هاي تحقيقاتي شتر . مشهد. 26 و 27 فروردين ماه 1388.

7.  فتح ا…سرحدي. نادر اسدزاده.ابوالفضل عباسي.محمدخاكي.كمال رضوي .مجيدكلانتر.تعيين سن مناسب پروار شتر آميخته.همايش منطقه اي اولويت هاي تحقيقاتي شتر . مشهد. 26 و 27 فروردين ماه 1388.

8.  محمد حسين بناء بازي، آرش جوانمرد، نادر اسدزاده و حميدرضا سيدآبادي.  تاييد جنسيت با استفاده از تكنيك PCR-RFLP  در ژن ZFX/ZFY اسب عرب. چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي.كرمان. مردادماه 1384.

9.   آرش جوانمرد،نادر اسدزاده ، محمد حسين بناء بازي و جواد توكليان. بررسي فراواني ژنوتيپي و آللي ژنهاي لپتين (LEPTIN) و فاكتور نسخه برداري ويژه هيپوفيزي (PIT-1) در جمعيت گاوهاي بومي و اكوتيپهاي گاوميش ايران با استفاده از تكنيك PCR-RFLP. نهمين كنگره ژنتيك ايران. مركز همايشهاي بيمارستان ميلاد . تهران. 30 ارديبهشت تا 1 خردادماه 1385. صفحه 482.

10.  ارش جوانمرد.قربان الياسي. محمد رضا نصيري.علي اكبرقره داغي. نادر اسدزاده.احد ايازي. علي جوادمنش . بررسي چند شكلي موجود در ناحيه اينترون  دو  ژن لپتين (Leptin) در گاونژاد سرابي. چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي.كرمان. مردادماه 1384.

11.  آرش جوانمرد.قربان الياسي. محمد رضا نصيري.علي اكبرقره داغي.نادراسدزاده.احد ايازي. علي جوادمنش . بررسي پلي مورفيسم موجود در ناحيه اينترون  ژن لپتين (Leptin) در گاوميشهاي ايران با روش.PCR-RFLP چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي.كرمان. مردادماه 1384.

12.  جواد توكليان. سيروس زينلي.بابك عظيمي فر.نادراسدزاده.آرش جوانمرد. بررسي فراواني شكلهاي مختلف آللي موجود در ناحيه اگزون شش از ي ژن PIT1 گاوهاي نژاد سرابي و گلپايگاني. چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي.كرمان. مردادماه 1384.

13.  مجيد اسماعيل زاده..نادراسدزاده.محمدرضاملاصالحي.خديجه هاشم نژاد.تشخيص مولكولي بيماري ژنتيكي BLAD در گاوهاي هلشتاين ايران. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك دام و طيور و آبزيان كشور،1-2 اسفندماه 1381

14.  آرش جوانمرد.آدم تركمن زهي. محمد رضا نصيري. قربان الياسي.نادراسدزاده. استفاده از تكنيك PCR-SSCP براي شناسايي چندشكلي موجود در ناحيه اي از ژن  هورمون رشد  در گاوهاي سيستاني. . سومين همايش  ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران- شهريور ماه 1382 – مشهد مقدس.

15.  آرش جوانمرد.قربان الياسي. نادراسدزاده.احد ايازي. بررسي امكان تكثير ژن لپتين در گاوميشهاي شمالغرب ايران. اولين سمينار گاوميش ايران. آذرماه 1382- دانشكده كشاورزي اروميه.

16.  آرش جوانمرد.قربان الياسي. محمد رضا نصيري.علي اكبرقره داغي.نادراسدزاده.احد ايازي. علي جوادمنش . بررسي مولكولي ژن لپتين (Leptin) در گاوهاي نژاد سرابي. اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.شهريور ماه 1383 .دانشكده كشاورزي-دانشگاه تهران.

17.  جواد توكليان. سيروس زينلي.بابك عظيمي فر.نادراسدزاده.آرش جوانمرد. بررسي مولكولي ژن PIT1در گاوهاي نژاد سرابي. اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.شهريور ماه 1383 .دانشكده كشاورزي-دانشگاه تهران.

18.  فتح ا…سرحدي.نادراسدزاده.ابوالفضل عباسي.محمدخاكي.كمال رضوي .مجيدكلانتر.تعيين سن مناسب پروار شتر آميخته. اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.شهريور ماه 1383 .دانشكده كشاورزي-دانشگاه تهران.

19.  زهرا عبادي، فتح ا…سرحدي ، نادر اسدزاده. ارزيابي و مقايسه ويژگيهاي گوشت شتريك کوهانه و آميخته. همايش منطقه اي اولويت هاي تحقيقاتي شتر . مشهد. 26 و 27 فروردين ماه 1388.

20.  حسن صادقي پناه،علي نيكخواه، احمد زارع شحنه ، هدي جواهري، نادر اسدزاده. اثر افزودن  پيه به جيره بر عملكرد پروار و قابليت هضم  مواد مغذي در گوساله هاي نر كردي. اولين همايش  ملي فن آوري هاي نوين  در كشاورزي و منابع.رشت 15-14 اسفند سال1387.

21.  فتح ا…سرحدي.نادراسدزاده.ابوالفضل عباسي.محمدخاكي.كمال رضوي .مجيدكلانتر.مقايسه پروار حاشي تك كوهانه كلكوهي با آميخته آن (دوكوهانه* تك كوهانه).دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. 10الي 12 شهريورسال1386.

22.  م. صالحي – ف. سرحدي- ن. اسدزاده- ف. افراز – ن. اسدي – ز. عبادي – ه. منصوري – م. خاكي. شتر، قابليت هاي توليدي، مروري بر مطالعات و اولويتهاي تحقيقاتي. چهارمين كنگره علوم دامي ايران . پرديس كشاورزي و منابع طيعي دانشگاه تهران.(كرج) – شهريور ماه 1389

23.  م.بهداني، م.حسيني نژادچافي، س.زينلي، م.كريمي پور، ح. خان احمد شهرضا، پ.قاسمي، ن. اسدزاده، ع. غمناك، ك.پوشنگ باقري، ح.اهري، و دلاور شهباززاده. توليد آنتي سرم از شتر ايمن شده با ونوم عقرب هميسكورپيوس لپتوروس: ارزيابي اثرخنثي سازي آن در موش. قطب علمي تحقيقات دامپزشكي دامهاي بومي ايران . مركز تحقيقات بيو شيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران. 22 آذر ماه 1389

24.  زهراعبادي،مهناز صالحي، نادر اسدزاده و حميدرضا مهدوي عادلي. اريابي خصوصيات لاشه شتر تك كوهانه(Dromedary). نخستين سمينار ملي مديريت پرورش دام و طيور در مناطق گرمسير. 16 شهريورماه 1390 دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

25.  عباس ولايتي ، نادر اسدزاده ، فرهاد ميرزايي. بررسي عملكرد  تكنسين هاي تلقيح مصنوعي در واحد هاي گاوداري. سومين همايش ملي انجمن هلشتاين ايران.كرج موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. 29 و 30 شهريور 1390

26.  عباس ولايتي و نادر اسدزاده. بكارگيري اصول نوين پرورش دام توسط گله داران در طرح هاي اصلاح نژاد گوسفند. اولين همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي.دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه. آبان ماه 1390

27.  رقيه آرزومند، مهدي بهداني، سيروس زينعلي، رضامهديان، حسين خان احمد، نبي ا…ناموراصل،نادر اسدزاده. تهيه آنتي بادي شتري بر عليه مسير پاتولوژيك آنژيوژنز.اولين كنگره ملي شتر. مشهد مقدس 29و30 فرودين 1391

28.  فضل ا…افراز، سيدضياء الدين مير حسيني، رضا طالبي،سيدبنامين دليرصفت، محمد بنابازي، نادر اسدزاده، نعمت ا…اسدي، كمال رضوي، اباذر قنبري.كاربرد نشانگرهاي ريزماهواره ويژه شترسانان دنياي جديد و شترهاي تك كوهانه به منظور بررسي تنوع ژنتيكي در شترهاي دوكوهانه ايران. .اولين كنگره ملي شتر. مشهد مقدس 29و30 فرودين 1391

29.  جوانمرد،آرش.حسن پور، كريم و نادر اسدزاده. بررسي مولكولي چند شكلي ناحيه اي از ژن گيرنده ملانوكورتين (MCIR) و ارتباط آن با پيگمانتاسيون و رنگ پوشش بدن در گوسفند بومي ايران. دومين سمينارملي الياف دامي. دانشگاه تبريز . 9 و 10 ارديبهشت ماه سال 1394.

30.  جوانمرد،آرش.رحمان حاجي عليزاده وليلو، مهدي حسينيان خطيبي و نادر اسدزاده. مقايسه چهار روش الكتروفورز بر وقوع اشتباه در تعيين اندازه واقعي آللها و ژنوتيپ حاصل از تكثير نشانگرهاي ريزماهوارك هاي مختص ژنوم بزهاي اهلي. اولين همايش بين المللي و نهمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 3 الي 5 خردادماه 1394 مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي.

31.  مریم کرمی، آرش جوانمرد، نادر اسدزاده، کریم حسن پور و مجید قشلاق علیایی. دو سناریوی قابل تأمل در خصوص جنبه های احتمالی تهدید در امنیت غذایی کشور و راهکاری موجود برای پدافند غیر عامل.همايش ملي الكترونيكي پدافندغيرعامل در بخش كشاورزي. 17 خرداد 1395 ، دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان.

32.  هدی جواهری بارفروشی، حسن صادقی پناه و نادر اسدزاده. اثر نوع  مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیری شکم اول. هفتمین كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.شهريور ماه 1395 .دانشكده كشاورزي-دانشگاه تهران.

33.  آرش جوانمرد، مجید رحیمی ، سید عباس رافت، کریم حسن پور، نادر اسدزاده. سناریو تحقیقاتی جدید جهت تعیین جنسیت جنین دامهای اهلی: فناوری غیرتهاجمی DNA با منشأ جنینی شناور در پلاسمای خون. هشتمین كنگره علوم دامي و آبزيان كشور.شهريور ماه 1396 .دانشكده كشاورزي-دانشگاه کردستان.

34. Asadzadeh, Nader. Javanmard, Arash. Bananazi, Hossein H, asanpour, Karim and Ghaffari, Mokhtar.Non-invasive prenatal diagnostic test for Holstein cattle fetal sex using cell-free DNA. Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress. Shahid Beheshti University International Conferences Centre. May.21-21.2016.

35Arash Javanmard., Babak Ghasemi Panahi., Nader Asadzadeh., Samad Zamanzad Ghavidel. The alarming statistic of paternity fraud on superstar horse using microsatellite-based analysis: A provincial study. Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress. Shahid Beheshti University International Conferences Centre. May.21-21.2016.

 

همایش های بین المللی
 1. Asadzadeh N., A. Javanmard, M.H. Banabazi, and F. Sarhadi. The effects of polymorphism of growth hormone gene on semen characteristics in Iranian Holstein bulls. The 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Belo Horizonte, MG, Brazil 13-18 August, 2006.
 2. Asadzadeh, N., H. Sadeghipanah, F. Sarhadi, M. Babaei, M.H. Banabazi and M. Khaki. Comparison of feedlot performance between dromedary and Bactrian×dromedary camels: 1- After a 5-month fattening duration. Submitted to the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Barcelona, Spain  24 -27 August, 2009.
 3. Asadzadeh, N., F. Sarhadi, A. Javanmard, M.H. Banabazi and K. Khaledi. Association between GH Encoding Gene Polymorphism and Semen Characteristics in Iranian Holstein Bulls. The 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Dublin, Ireland  26 -29 August, 2007.
 4. Asadzadeh N., A. Torkamanzehi,  A. Javanmard, M.H. Banabazi, J. Tavakolian. DNA Polymorphism of bovine pituitary-specific transcription factor and leptin gene in Iranian Bos indicus and Bos Taurus cattle using PCR-RFLP. The 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey  21-25 August 2006.
 5. Asadzadeh, N., M. Esmaeilzadeh, F. Sarhaddi,.F .F,. F, A. Javanmard and Molasalehi. Molecular characterization of CD18 gene and identification carriers of BLAD disorder in Iranian Holstein bulls .European association Animal Production.2005.Uppsala
 6. Asadzadeh, N., H. Sadeghipanah, , M.H. Banabazi and Aghashahi. Effects of feedlot duration and sex on carcass characteristics of Kalkoohi dromedary camels. . Submitted to the 61th Annual Meeting of the European Association for Animal Production .Heraklion, Greece  23 -27 August, 2010.
 7. Nader Asadzadeh. The Allele and Genotype Frequencies of Bovine (CAST) inIranian Cattle and Buffalo Populations using PCR-RFLP. 9th World Congress on Genetic Applied to Livestock Production (WCGALP), Leipzig, Germany, 1-6 August 2010
 8. Sadeghipanah, H., N. Asadzadeh, F. Sarhadi, M.H. Banabazi, M. Babaei, and M. Khaki. Comparison of feedlot performance between dromedary and Bactrian×dromedary camels: 2- After a 8-month fattening duration. Submitted to the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Barcelona, Spain  24 -27 August, 2009
 9. Esmaeilzadeh, M., N. Asadzadeh, M. Molasalehi, K. Hashemnejad. Molecular characterization of CD18 gene and identifying carriers of genetic disorders BLAD in Iran. The 3rd international Iran and Russia Conference. September 18-20, 2002 Moscow
 10. Esmaeilzadeh, M., N. Asadzadeh, M.. Molasalehi, K. Hashemnejad. Molecular characterization of BLAD Carriers Bulls in Iran. 7th   Word Congress on Genetics Applied to livestock production,. August 19-23,2002, Montpellier, France
 11. Sarhaddi, F. N. Asadzadeh, A. Raghashahi, A. A. Gharahedaghi. Buffalo farming in Iran. 5th Asian Buffalo Congress. April 18-20, 2006, Nanning, China.
 12. Banabazi M.H., A. Javanmard, N. Asadzadeh, and  H.R.. Seyedabadi. Sex verification of arab horses using PCR-RFLP within  ZFX/ZFY gene. The 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Belo Horizonte, MG, Brazil 13-18 August, 2006.
 13. Banabazi, M.H., A. Javanrouh and N. Asadzadeh. Management and conservation of Iranian camel genetic resources. Submitted to the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Barcelona, Spain  24 -27 August, 2009.
 14. Tavakolian, J., S. Zeinali, B. Azimifar, N. Asadzadeh and A. Javanmard. Analysis of bovine PIT1 gene polymorphism in Iranian Sarabi cattle (Bos tauruse) using PCR based RFLP. European Association Animal Production.2005.Uppsala.
 15. Sarhaddi,.F, F., A. A. Gharahedaghi , N. Asadzadeh, M. Molasalehi, A survey buffalo production and its role in economics in rural area of Iran. 4th Asian Buffalo Congress. New Dehli. India
 16. Javanmard, G. Elyasi Zarringabayi A.ِ A. Gharahedaghi, M.R. Nassiry, A. Ayazi, N. Asadzadeh. Polymorphism within the intorn region of the bovine leptin gene in Iranian Sarabi cattle.2004 . East Azarbyjan and Ganjah Joining Symposium.
 17. Tavakolian J. Zeinali S. Asadzadeh N. Azimifar B. Javanmard A. Analysis of Bovine PIT1 gene Polymorphism in Iranian native cattle (Bos taurus) using PCR Based RFLP.,2004. First International Iranian Congress on Biological science.
 18. Javanmard A. G. Elyasi Zarringabayi, A. A. Gharahedaghi , M.R. Nassiry, A. Ayazi , N. Asadzadeh , Ali Javadmanesh,. Molecular Analysis of the Bovine Leptin Gene in Iranian Sarabi Cattle (Iranian Bos tauruse).2004. First International Iranian Congress on Biological science
 19. Javanmard M. R. Nassiry A. M. Tahmasabi, N. Asadzadeh, M. H. Banabazi H. R Seyedabad,. Sex verification using ZFX/ZFY genes Polymorphism in Iranian Arab Horse using PCR Based RFLP., 2004.First International Iranian Congress on Biological science.
 20. Sadeghipanah,,H.,F,Abooie.,A,ZareShahneh.,A,L,Aghashahi.,N,Asadzadeh,.N,Papi.,A,Mahdavi.,S.Mafakheri and Pahlevan Afshar,K.Effects of Artificial photoperiod on reproductive seasonally anestrous Chios ewes . Submitted to the 61th Annual Meeting of the European Association for Animal Production .Heraklion, Greece  23 -27 August, 2010.
 21.   Arash Javanmard & N. Azadzadeh & Ali K. Esmailizadeh.  Association between mutations in Bone Morphogenetic Protein 15 and Growth Differentiation Factor 9 Genes with Litter Size in Sheep Breeds..The proceeding of  the first Iranian students scientific conference in Malaysia. 9-10 April.2011.
 22. 22- H. Sadeghipanah, R. Moslehi, A. Aghashahi, A. Zare Shahneh, S.A. Mirhadi, N. Asadzadeh, N. Papi, F. Amini, M. Khaki, H. Javaheri Barforoushi, A. Akbari, & A. Koochaki. Determining circadian variations of serum concentrations of cortisol, immunoglobulins and metabolites in sheep. The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2011) 26 to 29 July 2011. Nakhon Ratchasima, Thailand.
 23. H. Sadeghipanah, S.H. Hoseini Jangjoo, S.A. Hoseini, A. Zare Shahneh, M. Irani, A. Aghashahi, A. Teimouri, S.A. Mirhadi, N. Asadzadeh, S.M. Mehdizadeh, M. Khaki, H. Javaheri Barforoushi, & A. Koochaki. Effects of dietary different compounds of Bentonite on physiologic and metabolic consequences relating to as cites in broilers.  The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2011) 26 to 29 July 2011. Nakhon Ratchasima, Thailand.
 24. Pahlevan Afshar, K., Sadeghipanah, H., Ebrahim Nezhad, Y., Asadzadeh, N. and Nasrollahi, M. Performance of broiler chickens fed starter diet containing Aspergillus meal (Fermacto). Book of abstracts No 17(2011).Stavanger,Norway.29August 2 September.
 25. Sadeghipanah, H., Zare Shahneh, A., Pahlevan Afshar, K., Asadzadeh, N., Aliverdinasab, R., Javaheri Barfourooshi, H., Aghashahi, A. and Khaki, M. Effect of cereal grain source in flushing diet on reproductive efficiency and concentration of blood parameters in Shaal ewes.  Book of abstracts No 17(2011).Stavanger,Norway.29August 2 September.
 26. Z. Ebadi, H.R. Ansari Renani, M. Salehi and A. Kamalzare and N.Asadzadeh.  Evolution of Camel Crossbred (Dromedaius and Bactrianus)Carcass Traits.29th January-1February ,2012 Muscat, Sultanate of Oman 3rd_ISOCARD_International Conference
 27. A. Aghashahi, K. Zand, E. Chimei, A. Abbasi, N. Teymournejad, A. Mahdavi, A. Hosseini, H. Sadeghipanah, N. Asadzadeh, A. Teymuri, S.M. Mirghazanfari. Chemical composition, rumen degradability and digestibility of fruit and vegetable waste products. THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANIMAL NUTRITION AND ENVIRONMENT. September 14-15, 2012. Pullman Raja Orchid Hotel Khon Kaen, THAILAND
جوایز و افتخارات

Non-invasive prenatal diagnostic test for Holstein cattle fetal sex using cell-free DNA. Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress.may.21-23-2016.the winner of best oral presentation. Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress. Shahid Beheshti University International Conferences Centre. May.21-21.2016.

سوابق تدریس
سوابق اجرایی
 • رئیس بخش پژوهشهاي مديريت پرورش دام و طيور، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.
 • عضو شوراي پژوهشي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.
 • عضو شوراي هماهنگي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.
 • عضو کمیته علمی – فنی مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.
 • رئیس کمیته اجرایی همایش بین المللی روز جهانی بز 2017
 • از اعضای موسس و عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی
 • عضو و دبیر کمیته برنامه ریزی و راهبری همایش بین المللی روز جهانی بز 2017
 • عضو و دبير شوراي فني بخش پژوهشهاي مديريت پرورش دام و طيور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.كرج. از 1378 (ادامه دار).
 • عضو و دبير شوراي پژوهشي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.كرج. از 1388 تا 1394
 • عضو و دبير شوراي هماهنگي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.كرج. از 1388 تا 1394
 • عضو كميته تدوين برنامه راهبردي تحقيقات حفظ ذخاير ژنتيكي دامي كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.
 • عضو كميته تدوين برنامه راهبردي افزايش كمي و كيفي پايدار گوشت قرمزكشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور.
 • عضو كميته تدوين شناسايي مناطق مستعد توسعه گوشت و شير كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج.
فهرست