تحصیلات
دانشگاه رازی کرمانشاه
1390 – 1394
دکتری (رشته تغذیه دام، گرایش نشخوارکنندگان)

عنوان رساله: پتانسيل استفاده از علوفه آرتيچوك به صورت خشك و سيلو شده در تغذيه دام

دانشگاه زنجان
1385 – 1387
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، مدیریت دامپروری)

عنوان پایان نامه: ارزيابي اقتصادي پرواربندي بره با سطوح مختلف كنسانتره

دانشگاه شهرکرد
1376 – 1378
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش تولیدات دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

1.  امير نياسري نسلجي، علي سوخته زاري، نادر پاپي و منوچهر منعم. 1383. مقايسه سه روش همزماني فحلي گوسفند با استفاده از پروژستاژن­ها در فصل توليدمثل. پژوهش و سازندگي. شماره 65، ، ص 86 الي 91.

2.  نادر پاپي، حسن فضائلي، ايوب عزيزي شترخفت. 1391. اثر كود مرغي فرآوري شده در جيره بر پايه مواد خشبي بر مصرف اختياري خوراك، سنتز پرذوتئين ميكروبي و توازن نيتروژن در گوسفند. پژوهش و سازندگي، شماره 1214/ن تاريخ: 21/06/91).

3.  دانيال محسني سلطاني، سيدعبداله حسيني، ابوالفضل زارعي، هوشنگ لطف الهيان، ابوالحسن صادقي پناه و نادر پاپي. 1391. اثر برنامه خوراك دهي و تركيبات ويتاميني – معدني بر ايمني و فراسنجه هاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي. تحقيقات توليدات دامي. سال اول. شماره سوم – (25 – 17).

4.  ايوب عزيري شترخفت، حسن فضائلي، نادر پاپي و جواد رضايي. 1393. اثر سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده بر مصرف خوراك، قابليت هصم، عملكرد و متابوليت هاي شكمبه و خون بره هاي نر مغاني. نشريه علوم دامي ايران، دوره 45، شماره 4، 392-385.

5.  نادر پاپي، فرخ كفيل زاده، حسن فضائلي. 1394. تعيين ارزش غذايي و عملكرد علوفه سيب­زميني­ترشي. توليدات دامي، دوره 17، شماره 2، 345-335.

6.  پويا ياري، اكبري يعقوبفر، حبيب اقدام شهريار، يحيي ابراهيم نژاد، سارا ميزايي گودرزي و نادر پاپي. 1394. تأثير شيوه هاي مختلف بيان و تأمين اسيدهاي آمينه و انرژي قابل متابوليسم جيره هاي غذايي بر فراسنجه هاي توليدي و متابوليك جوجه هاي گوشتي سويه آرين. نشريه علوم دامي. شماره 103، 258-243.

7.  نادر پاپي، فرخ كفيل زاده، حسن فضايلي. 1395. مطالعه قابلیت سیلو شدن علوفه آرتیچوک و اثر افزودن سطوح مختلف ملاس بر خصوصیات سیلویی آن. نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگی)، شماره 113، صفحات 50-41.

8.  ایوب عزیزی شترخفت، نادر پاپی، افروز شریفی، آرش آذرفر و علی کیانی. 1396. اثر سطوح مختلف خیساب ذرت مایع بر فعالیت آنزیم­های هیدرولیتیک بخش­های مختلف شیرابه شکمبه و متابولیسم نیتروژن در بره­های نر مغانی. نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگی)، شماره 115، صفحات 255-270.

9.  نادر پاپی و علی مصطفی تهرانی. 1396.  اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و ترکیب بافت لاشه بره­های نر پرواری شال. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان، جلد 5، شماره 2، 70-59.

10.  پویا یاری، اکبر یعقوبفر، نادر پاپی، سارا میرزایی گودرزی، منصور احمدی. 1396. بررسی فعالیت سیستم ایمنی متعاقب استفاده از سیستم های مختلف بیان انرژی و اسیدهای آمینه جیره در جوجه گوشتی سویه آرین. مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 72، شماره 1، 42-33.

11.  نادر پاپی. 1397. تأثیر تغذیه سیلاژ آرتیچوک بر مصرف خوراک، گوارش پذیری و تولید پروتئین میکروبی در گوسفند. تولیدات دامی

12.  نادر پاپی. 1398. ثر قوچ بر عملکرد رشد و شاخصهای بیومتری بره های نر نژاد شال در استان قزوین. محیط ریست جانوری، سال یازدهم، شماره 3.

13.  مجید همتی، جعفر فخرایی، اکبر یعقوبفر، حسین منصوری یاراحمدی، نادر پاپی. 1397. بررسی تأثیر عصاره گیاهان آنیسون (Pimpinella Anisum L.) و گلپر (Heracleum Persicum) بر عملکرد، راندمان مصرف پروتئین و انرژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی،   

14.  هدی جواهری بارفروشی،حسن صادقی پناه،نادر اسدزاده، نادر پاپی و فضل الله موسوی پور. 1399 (پذیرش نهایی). تأثیر نوع مکمل چربی مصرفی بر تولید و ترکیب شیر و ریخت شناسی پستان در بزهای سانن شکم اول. تولیدات دامی (ابوریحان).

15.  بهروز یاراحمدی، محسن محمدی ساعی، علیرضا آقاشاهی چگنی، نادر پاپی و علیرضا 1399. اثر دانه کلزا (خام و برشته) و سطوح کنسانتره جیره بر عملکرد و صفات کمی و کیفی لاشه بره های نر لری (پذیرش نهایی). پژوهشهای تولیدات دامی (ساری).

16.  بهروز یاراحمدی، محسن محمدی ساعی، نادر پاپی، کریم قربانی و علیرضا آقاشاهی. 1398. اثر جایگزینی علوفه اسپرس با یونجه در سطوح مختلف کنسانتره بر عملکرد و کیفیت لاشه بره های پرواری لری (پذیرش نهایی). نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).

17.  بهروز یاراحمدی، محسن محمدی ساعی، کریم قربانی و نادر پاپی. 1398. اثر محدودیت فیزیکی خوراک و تغذیه مجدد بر عملکرد رشد، خصوصیات و ترکیب شیمیایی لاشه بره های لری.(پذیرش نهایی). نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان (گرگان).

18.  نادر پاپي. 1385. ارزيابي اسپرم قوچ. مجله دامداران ايران. بهمن و اسفند 85. ص 29 الي 30.

19.  نادر پاپي، محمد بابايي، اردشير نجاتي جوارمي و احمد اكبري كله­سر.1386. تاثير بسامد جفتگيري بر قدرت باروري قوچ. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي (نشريه علمي ترويجي پژوهشي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور). شماره 3، ص 65 الي 69.

20.  نادر پاپي و سيدعبدالله حسيني.1388. تعیین مناسب­ترین سطح کنسانتره بر عملکرد پروار بره­های نر شال  با استفاده از مدل­های تصمیم­گیری چند شاخصه. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي (نشريه علمي ترويجي پژوهشي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور). شماره 8، ص 21 الي 27.

21.  نادر پاپی، علي مصطفی تهراني، حسن فضائلي، محمد بابايي و احمد اكبري كله­سر. 1389. اثر شكل فيزيكي جيره بر عملکرد پروار بره‌های نر. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي (نشريه علمي ترويجي پژوهشي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور). شماره 10، ص 7 الي 15.

22.  نادر پاپي، مهدي كوهستاني، قاسم مقصودي نژاد، احمد اكبري كله سر، مجيد ارفعي بيدگلي. 1393. اثر جايگزيني دانه جو با ذرت بر عملكرد پروار بره هاي نر. فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي. شماره 12.

23.  نادر پاپي. 1395. اثر وزن شروع پروار بر عملكرد رشد، مصرف و بازده خوراك بره­هاي نر شال. . فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي. شماره 18.

24.  نادر پاپی. 1395. اثر سن شروع پروار بر عملكرد رشد، مصرف  و بازده خوراك بره هاي نر شال. فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي.

25.  نادر پاپی. 1396. مقایسه ی عملکرد پروار بره های نر مغانی و آمیخته های آن. فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي.

26.  نادر پاپی. 1397. اثر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد پروار بره های نر نژاد زندی. فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Papi, N., A. Mostafa-Tehrani, H. Amanlou, M. Memarian. 2011. Effects of dietary forage –to-concentrate ratios on performance and carcass characteristics of growing fat-tailed lambs.  Animal Feed Science and Technology, 163: 93-98.
 2. Ayoub Azizi-Shotorkhoft, Javad Rezaei, Nader Papi, Davod Mirmohammadi and Hasan Fazaeli. 2014. Effect of feeding heat-processed broiler litter in pellet-form diet on the performance of fattening lambs. Journal of Applied Animal Research.
 3.  N. Papi, F. Kafilzadeh, H. Fazaeli. 2016. Effects of incremental substitution of maize silage with Jerusalem artichoke silage on performance of fat-tailed lambs. Small Rumin. Res.147: 56-62.
 4. N. Papi, F. Kafilzadeh, H. Fazaeli. 2019. Use of Jerusalem artichoke aerial parts as forage in fat-tailed sheep diet. Small Rumin. Res. 174: 1-6.
پروژه های تحقیقاتی

 

    1. مقايسه سه روش خوراك دادن بر عملكرد بره­هاي نر پرواري زندي (1387).

    2.  بررسي اثرات سطوح مختلف كنسانتره بر عملكرد پرواري بره­هاي نر شال (1388)

    3.  بررسي اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت بر عملکرد پروار بره­های نر (1390)

    4.  بررسي بهبود عملكرد پروار بره­هاي نر با استفاده از قوچ­هاي غيرخويشاوند شال با فنوتيپ مناسب در منطقه قزوين (1390)

    5.  مطالعه و تعيين ارزش غذايي علوفه سيب زميني ترشي (1393)

    6.  بررسی اثر تغذیه علوفه سيلو شده سيب زميني­ترشي بر عملکرد پروار بره‌های نر (1395)

    7.  تعيين مصرف اختياري و قابليت هضم علوفه خشك سيب زميني ترشي در گوسفند (1395)

    8.  تعيين مصرف اختياري و قابليت هضم علوفه سيلو شده سيب زميني ترشي در گوسفند (1396)

    9.  ارزیابی درونی مدیریت ذخایر ژنتیکی و ایستگاههای تحقیقاتی مؤسسه (1397)

    10.  بررسی اثرات عصاره گلپر و آنیسون بر عملکرد، فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (1397)

    11.  ترويج سن مناسب پروار بره هاي نر شال (1398)

    12.  استفاده از خوراک کامل فشرده در پرواربندي بره هاي نر (1398)

    13.  تعيين ارزش غذايي، قابليت هضم و مصرف اختياري بقاياي گياه ساليکورنيا (Salicornia Sinus Persica) در گوسفند (1399)

    14.  ثبت و پايش جمعيت گوسفند زل (1399)

    15.  حفظ و توسعه پرورش گوسفند نژاد زل در استان مازندران (طرح با 5 پروژه)

    16.  اثر استفاده از ذرت علوفه اي سيلو شده در جيره بر صفات توليدي و توليدمثلي بز شيري

    17.  افزايش بازده عملکرد توليد گوسفند زل با تغذيه تکميلي

    18.  اثر افزودن سطوح مختلف عصاره تفاله انار به جیره بر عملکرد تولید بزهای شیرده

    19.  اثر استفاده از خوراک کامل سیلاژ تفاله پرتقال بر عملکرد رشد بره های ماده زل

    20.  اثر سن شیرگیری بر عملکرد پروار بره و صفات تولیدمثلی میشهای نژاد زل

تألیف و ترجمه کتاب
راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1. اثر افزودن سطوح مختلف عصاره تفاله انار به جیره بر عملکرد تولید بزهای شیرده (مشاور)

2. اثر استفاده از ذرت علوفه اي سيلو شده در جيره بر صفات توليدي و توليدمثلي بز شيري (راهنما)

3. تعيين ارزش غذايي، قابليت هضم و مصرف اختياري بقاياي گياه ساليکورنيا در گوسفند (راهنما)

همایش های داخلی

 

    1. مهناز صالحي، بهرام لطف اله نيا و نادر پاپي. 1387. مقايسه برخي از خصوصيات پوست در گوسفندان خارجي و آميخته آنها با گوسفندان بومي. مجموعه مقالات دومين سمينار پوست، چرم و اليافي دامي ايران. كرج، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. ص 111 الي 115.

    2.  نادر پاپی، حمید امانلو، مصطفی معماریان و ابوالحسن صادقی پناه. 1387. بررسی اثرات سطوح مختلف کنسانتره بر عملکرد پروار بره‌های نر شال. سومين كنگره علوم دامي كشور. مشهد، دانشگاه فردوسي.

    3.  نادر پاپی، حمید امانلو و مصطفی معماریان.1388. اثر نسبت کنسانتره به علوفه جيره بر خصوصيات لاشه  بره‌های نر شال. سمينار بهبود كميت و كيفيت لاشه دام و طيور. كرج، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران.

    4.  نادر پاپی، علي مصطفی تهراني، حسن فضائلي، محمد بابايي و احمد اكبري كله­سر. 1389. اثر شكل فيزيكي جيره بر عملکرد پروار بره‌های نر. چهارمين كنگره علوم دامي كشور. پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهراني (كرج). ص 1985 الي 1988.

    5. مهنار صالحي، ابوالفضل عباسي، حميدرضا انصاري، زهرا عبادي، ناصر تيمورنژاد و نادر پاپي. 1390. تأثير مصرف پسماند ميادين ميوه و تره­بار بر خصوصيات پوست گوسفند. همايش ملي پسماندهاي كشاورزي و منابع طبيعي: چالش­ها و راهكارها. پارك علم و فناوري گيلان.

    6. مهدي كوهستاني، ابوالحسن صادقي پناه، حميدرضا محمديان و نادر پاپي. 1390. بررسي اثرات جايگزيني دانه جو با ذرت بر وزن زنده و مصرف خوراك در بره­هاي نر مغاني. همايش منطقه­اي استفاده از فن­آوري­هاي نوين در تحقيقات علوم دامي. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوس.

    7.  مهدی کوهستانی، ابوالحسن صادقي پناه، حميدرضا محمديان و نادر پاپي. 1390. بررسي اثرات جايگزيني دانه جو با ذرت بر فراسنجه­هاي خوني (گلوكز و كلسترول) در بره­هاي نر مغاني. همايش منطقه­اي استفاده از فن­آوري­هاي نوين در تحقيقات علوم دامي. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوس.

    8.  نادر پاپي، حسن فضائلي، قاسم مقصودي­نژاد، احمد اكبري كله­سر و فريدون اميني. 1391. استفاده از كود مرغي عمل­آوري شده در جيره پرواري بره­هاي مغاني. پنجمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه صنعتي اصفهان، شهريور 1391. ص 386 الي 389.

    9.  ایوب عزیزی-شترخفت، نادر پاپی، حسن فضائلی، وحید عباسی-راد.  اثر سطوح مختلف ملاس بر سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند تغذیه شده با کود مرغی فرآوری شده. همايش علمي كاربردي استفاده از پسماندهاي كشاورزي، شهري و صنعتي در جيره هاي غذايي دام، طيور و آبزيان. 23 آذر 1391- دانشگاه تبريز.

    10.  ایوب عزیزی-شترخفت، نادر پاپی،  آزاده گراوند، آرمان فتاحیو وحید عباسی-راد. اثر کود مرغی فرآوری شده در جیره بر قابلیت هضم و پارامترهای خون بره­های نر مغانی. همايش علمي كاربردي استفاده از پسماندهاي كشاورزي، شهري و صنعتي در جيره هاي غذايي دام، طيور و آبزيان. 23 آذر1391- دانشگاه تبريز.

    11.  نادر پاپي، ايوب عزيزي-شترخفت، حسين بلوچ-قرايي، احمد اكبري كله­سر. اثر استفاده از خيساب ذرت (CSL) بر عملكرد بره­هاي نر پرواري. همايش علمي كاربردي استفاده از پسماندهاي كشاورزي، شهري و صنعتي در جيره هاي غذايي دام، طيور و آبزيان. 23 آذر 1391- دانشگاه تبريز.

    12.  نادر پاپی، ایوب عزیزی-شترخفت، حسن فضائلی، مرتضی چاجی و آزاده گراوند. اثر افزودن ملاس به جای مخلوط ذرت و جو بر توازن نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با کود مرغی فرآوری شده. همايش علمي كاربردي استفاده از پسماندهاي كشاورزي، شهري و صنعتي در جيره هاي غذايي دام، طيور و آبزيان. 23 آذر 1391- دانشگاه تبريز

    13.  زهرا عبادي، علي مهدوي و نادر پاپي. ارزيابي اثر تغذيه اي سطوح مختلف پوست پسته سيلو شده بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي گوشت گوسفند افشاري. همايش علمي كاربردي استفاده از پسماندهاي كشاورزي، شهري و صنعتي در جيره هاي غذايي دام، طيور و آبزيان. 23 آذر 1391- دانشگاه تبريز.

    14.  زهرا عبادي و نادر پاپي. فرآوري بيولوژيكي پسماندهاي كشاورزي.  همايش علمي كاربردي استفاده از پسماندهاي كشاورزي، شهري و صنعتي در جيره هاي غذايي دام، طيور و آبزيان. 23 آذر 1391- دانشگاه تبريز.

    15.  نادر پاپي و فرخ كفيل زاده. اثر سطوح خيساب ذرت بر فعاليت آنزيمي شكمبه  بره هاي نر پرواري. همايش ملي دام و طيور شمال كشور. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري. 12 ارديبهشت 1392 .

    16.  نادر پاپي، فرخ كفيل زاده، حسن فضايلي. 1395. اثر افزودن سطوح مختلف ملاس بر خصوصيات سيلويي علوفه آرتيچوك. هفتمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه تهران (كرج).

    17.  نادر پاپي، فرخ كفيل زاده، حسن فضايلي. 1395. اثر جايگزيني سيلاژ ذرت با سيلاژ علوفه آرتيچوك بر عملكرد پروار بره­هاي نر شال. هفتمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه تهران (كرج).

    18.  نادر پاپی. 1398. اثر خوراک کامل پلت شده بر بازده اقتصادی واحدهای پرواربندی بره. پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

     19.  نادر پاپی. 1398. اثر سن شروع پروار بر بازده اقتصادی واحدهای پرواربندی بره. پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

    20.  نادر پاپی، نیره سیما خوش خلق، بنفشه درویش روحانی. 1399. اثر بقایای سالیکورنیا بر مصرف اختیاری و قابلیت هضم خوراک گوسفند. دومین همایش بین المللی شورورزی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

همایش های بین المللی
 1. Sadeghipanah, H., Abooie, F., Zare Shaneh, A., Aghashahi, A.L., Asadzadeh, N., Papi, N., Mahdavi, A., Mafakheri, S and Pahlevan Afshar, K. 2010. Effect of artificial photoperiod on reproductive performance of seasonally anestrous Chios ewes. Book of Abstracts of the 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Heraklion, Greece 23-27 August 2010. Page: 114.
 2. Sadeghipanah, H., R. Moslehi., A.L. Aghashahi. A.  Zare Shaneh., S.A. Mirhadi., N., Asadzadeh, N. Papi., F. Amini., M. Khaki., H. Javaheri Barforoushi., A. Akbari & A. Koochaki.  2011. Determining circadian variations of serum concentrations of cortisol, immunoglobulins and metabolites in sheep. The 3rd international conference on sustainable animal agriculture for developing countries. July 26-29, 2011. Thailand.
جوایز و افتخارات
سوابق تدریس
سوابق اجرایی
 • تكنسين ايستگاه تحقيقات گوسفند و بز مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1378-1373)
 • كارشناس ايستگاه تحقيقات گوسفند و بز مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1382-1378)
 • مسئول ايستگاه تحقيقات گوسفند و بز مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1388- 1382)
 • مدير هماهنگي امور ايستگاههاي تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1388 – 1387)
 • معاون مديريت هماهنگي امور ايستگاههاي تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (1393 – 1388)
 • مدير هماهنگي امور ايستگاههاي تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور (بهمن 1395- 1393)
فهرست