تحصیلات
دانشگاه پوترا مالزی
1390 – 1394
دکتری (رشته بیوتکنولوژی)

عنوان رساله: Development of Recombinant Lactobacillus plantarum-Harboring Glutamate Decarboxylase Gene and Its Application in Food Systems

دانشگاه پوترا مالزی
2008- 2010
کارشناسی ارشد (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش تکنولوژی کشاورزی)

عنوان پایان نامه: Comparison of lactic acid bacteria and bifidobacteria from honey stomachs and honeycombs of Giant honey bee (Apis dorsata F.) in Kedah and Terengganu

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1992- 1995
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

     1.  نیلوفر قربانی، لیلا ناطقی و ناصر تاج آبادی. 1397. بررسي امكان استفاده از لاكتوباسيلوس پلانتاروم و لاكتوباسيلوس كانكئ ي جدا شده از عسل در تهيه آب انار پروبيوتيك. علوم و صنایع غذایی. شماره 76، دوره 15، 13-23.

    2.  مهرناز شانه چیان، ناصر تاج آبادی و لیلا ناطقی. 1396. بررسی خواص پروبیوتیکی انتروکوکوس فاسیوم و لاکروباسیلوس کانکئی جدا شده از عسل و امکان اضافه نمودن آنها به آب سیب و انگور. فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی. شماره 3، دوره3، 53-64.

   3.  شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی. 1396. تنوع باکتریایی جمعیت­های زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera, Apidae) در ایران. فصلنامه تخصصی حشره شناسی اراک.

    4.  کوبی سوزان. تاج آبادی ناصر و بحرینی رسول.1380. روش کلوآک برد در پروش ملکه زنبورعسل. مجله علوم و فنون زنبرعسل. 4: 8-13.

    5.  تاج آبادی ناصر. توسلیان علی و رضایی حامد. 1384. تاریخچه زنبورعسل تا سال 1800 میلادی. جهان دامپروری. 3 (11): 40-36

    6.  رسول بحريني- غلامحسين طهماسبي- ناصر تاج‌آبادي- منصور آخوندي . 1384. بررسي پراكنش جغرافيايي آفات و شكارچيان زنبورعسل در استان تهران. جهان دامپروری. سال سوم، شماره دهم: 28-32.

    7.   طهماسبي‌ غلامحسين‌، رحيم‌ عبادي‌، ناصر تاج‌آبادي‌، منصور آخوندي‌ و سعيد فرجي‌. 1381تأثير شرايط جغرافيائي‌ و اقليمي‌در تفكيك‌ جمعيتهاي‌ زنبور عسل‌ كوچك‌ ايران‌علوم‌ و فنون‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌، جلد ششم‌، شماره‌ دوم‌ :  169-176.

    8.  طالبی مصطفی. بحرینی رسول و تاج آبادی ناصر. 1380. اثر استفاده از مولتی ویتامین بر روی برخی ویژه گی های کرم ابریشم. پژوهش و سازندگی. 50: 53-50.

    9.  طالبی مصطفی. بحرینی رسول و تاج آبادی ناصر. 1380. اثر استفاده از ویتامین C بر روی برخی ویژه گی های کرم ابریشم. پژوهش و سازندگی. 55: 94-92.

    10.  طهماسبي غلامحسين ، محمدعلي كمالي، رحيم عبادي، اردشير نجاتي‌جوارمـي، سـيـد داوود جـواهـري ، محمد بابايي، ماشاا… جمشیدی، مجید عاکف و ناصر تاج­آبادی.1388. مقایسه ملکه های اصلاح شده منطقه مرکزی ایران با ملکه های شاهد در زنبورستانهای مختلف استانهای تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان. پژوهش و سازندگی. شماره: 78

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Parichehreh, Sh., Tahmasbi, Gh., Sarafrazi, A., Imani, S., Tajabadi, N. Distribution modeling of Apis florea Fabricius 1973 (Hymenoptera, Apidae) in different climates of Iran.2020. Journal of Apicultural Research (accepted).
 2. Feizabadi, F., Sharifan, A., Tajabadi, N. 2020. Isolation and identification of lactic acid bacteria from stored Apis mellifera honey. Journal of Apicultural Research. DOI: 10.1080/00218839.2020.1765490
 3. Parichehreh, Sh., Tahmasbi, Gh., Sarafrazi, A., Imani, S., Tajabadi, N. 2018. Isolation and identification of Lactobacillus bacteria found in the gastrointestinal tract of the dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae). Apidologie DOI: 10.1007/s13592-018-0569-z.
 4. Parichehreh, Sh., Tahmasbi, Gh., Sarafrazi, A., Imani, S., Tajabadi, N. 2017. Identification of Enterococcus bacteria found in the gastrointestinal  of the dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae). Journal of Entomological Society of Iran. 37 (2) 263-272.
 5. Tahmasbi, Gh., Babaei, M., Tajabadi, N., Seyfi, E., Mashayekhi, N., Rezazadeh. H. 2018. The performance of improved honey bee colonies obtained from the thirteenth generation of Iranian queens and control colonies in different apiaries of Iran. Journal of Animal Production, 19(4):739-751.
 6. Mohammad Zarei, Rahele Ghanbari, Naser Tajabadi, Afshin Ebrahimpour, Azizah  Abdul-Hamid, Fatimah Abu Bakar and Nazamid Saari. 2016. Generation, fractionation and characterization of iron-chelating protein hydrolysate from palm kernel cake proteins. Journal of Food Science, 81(2):341-347.
 7. Tajabadi, N., Ebrahimpour, A., Baradaran, A., Rahim, R.A., Abdul Manap, M.Y. Baker F.A. and Saari, N. 2015. Production and optimization of γ-aminobutyric acid by Lactobacillus Plantarum Taj-Apis362 isolated from honeybees. Molecules, 20:6654-6669.
 8. Tajabadi, N., Baradaran, A., Ebrahimpour, A., Rahim, R.A., Abdul Manap, M.Y., Baker, F.A. and Saari, N. 2015. Overexpression and optimization of glutamate decarboxylase in Lactobacillus plantarum Taj-Apis362 as a starter culture for high GABA production. Microbial Biotechnology.8(4): 623–632.
 9. Tajabadi, N., Mardan, M., Saari, N., Shuhaimi, M., Bahreini, R. and Abdul Manap, M.Y.2013. Identification of Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentosus and Lactobacillus fermentum from honey stomach of honeybee. Brazilian Journal of microbiology, 44 (3): 717-722.
 10. Tajabadi, N., Mardan, M., Shuhaimi, M. and Abdul Manap, M.Y. 2013. Sequencing of the 16S rRNA Gene for identification of novel potential probiotic Lactobacillus isolated from the honeycomb of honeybee Apis dorsata. Journal of Apicultural Research, 55(5): 235-241.
 11. Rasti, B., Selamat, J., Shuhaimi, M., Nateghi, L., Yik Yee, L., Tajabadi, N., Meimandipour, A. and Manap. M.Y. 2013. Inhibition of Clostridium scindens and Clostridium hiranonis growth by Bifidobacterium pseudocatenulatum G4 in simulated colonic pH. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(2):127-131.
 12. Tajabadi, N., Mardan, M., Shuhaimi, M., Feizabadi, F., Nateghi, L. and Abdul Manap, M.Y. 2012.Weissella sp. Taj-Apis, a novel lactic acid bacterium isolated from honey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (2): 263-267.
 13. Nateghi, L., Roohinejad, S., Totosaus, A., Rahmani, A., Tajabadi, N., Meimandipour, A., Rasti, B. and Abdul Manap, M.Y. 2012. Physicochemical and textural properties of reduced fat Cheddar cheese formulated with xanthan gum and/or sodium caseinate as fat replacers. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (2): 59-63.
 14. Tajabadi, N., Mardan, M., Abdul Manap, M.Y.,Shuhaimi, M. Meimandipour, A. and Nateghi, L. 2011. Detection and identification of Lactobacillus bacteria found in the honey stomach of the Giant honeybee Apis dorsata. Apidologie 42 (5): 642-649.
 15. Tajabadi, N., Mardan, M., Abdul Manap, M.Y. and Shuhaimi, M. 2011. Isolation and identification of Enterococcus sp. from honey stomach of honeybee based on biochemical and 16S rRNA sequencing analysis. International Journal of Probiotic and Perbiotic, 6 (2): 95-100.
 16. Tajabadi, N., Mardan, M., Abdul Manap, M.Y., Shuhaimi, M. and Javanmard, A. 2010. Detection and identification of new potential probiotics bacteria from honey of the Giant honeybee Apis dorsata in highland of Malaysia. 2010.Journal of ApiProduct and ApiMedical Science 2(1): 46.
 17. Talebi, M., Bahreini, R. and Tajabadi, N. 2002.  Effect of mulberry leaves moisture on some traits of silkworm. Sericologia, 42(2): 1-5.
پروژه های تحقیقاتی

1.  بررسی نقش زنبورعسل در گرده افشانی کلزا در استان مازندران (تحقیقی ترویجی)

2.  بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک ها (لاکتوبی و انتروبی)  در تغذیه زنبورعسل بر روی میکروفلور دستگاه گوارش آنها

3.  بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه زنبورعسل بر روی تولید عسل

4.  ارزیابی، جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده آنزیم فیتاز از نمونه های محیط زیستی

5.  انتخاب کلنی های زنبورعسل ایرانی(Apis mellifera meda) مقاوم به کنه واروآ (Varroa destructor) با استفاده از رفتار بهداشتی  

6.  آموزش مجریان ، زنبورداران و پرورش دهنده گان ملكه، جهت تكثير و ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده حاصل ازکلنی هاي بريدر در استانهای مختلف کشور

7.  مقایسه ملکه های تلقیح مصنوعی شده با جفت خورده ظبیعی

8.  ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استانهاي مختلف كشور

9.  ايجاد مقاومت ژنتيكي به كنه واروآ در هسته مركزي كلني هاي طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ايراني

10.  مطالعه مرفولوژيكي و بيو شيميايي توده هاي زنبورعسل ايران

11.  مطالعه مرفولوژيكي و بيوشيميايي توده هاي زنبورعسل ايران(فاز 2 : 14 استان باقيمانده)

12.  مطالعه مرفولوژيكي زنبورعسل كوچولو در ايران

13.  طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور

14.  شناسايي و انتخاب بهترين كلنيها در منطقه البرز مركزي(فاز 1 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور)

15.  بررسي صفات بيولوژيكي و به گزيني كلنيهاي انتخابي در منطقه البرز مركزي(فاز 2 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور) 

16.  برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليد عسل، بچه‌دهي و رفتار دفاعي كلنيهاي زنبورعسل در منطقه مركزي كشور (فاز 3 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور)

17.  اصلاح‌نژاد زنبورعسل براي بهبود صفت زمستانگذرانی كلنيها در استانهاي مركزي كشور(تهران ، اصفهان ، قزوين و مركزي) (فاز 4 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور)

18.  اصلاح‌نژاد زنبورعسل براي بهبود صفت بچه دهی كلنيها در استانهاي مركزي كشور(تهران ، اصفهان ، قزوين و مركزي) (فاز 4 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور)

19.  اصلاح‌نژاد زنبورعسل براي بهبود صفت رفتار دفاعی كلنيها در استانهاي مركزي كشور(تهران ، اصفهان ، قزوين و مركزي) (فاز 4 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور)

20.  اصلاح‌نژاد زنبورعسل براي بهبود صفت تولید عسل كلنيها در استانهاي مركزي كشور(تهران ، اصفهان ، قزوين و مركزي) (فاز 4 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور)

21.  اصلاح نژاد زنبورعسل Apis mellifera L.)) براي مقاومت به كنه واروآ

                                                                                                                                                                     i.      (Varroa destructor Anderson & Truman)

22.  مطالعات آزمایشگاهی اثرات گرد و غبار هوا بر عملکرد و طول عمر زنبورعسل

23.  طرح کلان توسعه دانش فني، بومي سازي و بهبود عملكرد و رفتار کلنی‌های زنبورعسل كشور با استفاده از ملكه هاي اصلاح شده زنبورعسل ايراني (فاز 5 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور)

24.  بررسی اثر استفاده از زیتون تلخ بر روی کنه واروآ

25.  مطالعه اقتصادی و اجتماعی کرم ابریشم در ایران

26.  بررسی اثر استفاده از مولتی ویتامین بر روی بعضی صفات کرم ابریشم

27.  مقایسه زنبوران عسل در آزمایشگاه و مزرعه بر روی تولید عسل

28.  انتخاب ژنتیکی زنبوران عسل در کوه های مرکزی ایران

29.  بررسی اثر تغذیه زنبورعسل با پروتئین، کربوهیدرات، چربی ها و مواد معدنی بر روی زنبورعسل

30.  بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر روی تولید عسل

31.  بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عسل های تولیدی  استان کردستان در طی نگهداری درظروف مختلف

32.  ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان خراسان رضوي

33.  مقايسه روش هاي مختلف توليد ملکه هاي مادري با روش T-test براي زنبورستان هاي پرورش ملكه كشور

34.  ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان تهران

35.  تحليل هزينه – فايده و تعيين ضرايب اقتصادي صفات مهم در زنبور عسل ايراني

36.  ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان قزوين

37.  بهبود مقاومت ژنتيکي کلني هاي زنبورعسل ايراني عليه کنه واروآ با استفاده از ويژگي ناباروري کنه

38.  ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان البرز

39.  شناسايي و آناليز تفريقي بيان ژنهاي مرتبط با مقاومت به آفات و بيمارها با اولويت کنه واروا

40.  ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان اصفهان ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان فارس

41.  ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان بوشهر

42.  جداسازي وشناسايي باکتري هاي اسيدلاکتيک به عنوان پروبيوتيک از نمونه هاي عسل استان اصفهان

43.  ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان خراسان شمالي

44.  ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان سمنان

45.  ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان اردبيل و گيلان

46.  بررسي عملکرد کندوهاي کف باز و بسته لانگستروت در شرايط آب و هوايي استان کردستان

47.  مقايسه اثرات دو نوع پروبيوتيك توليدي در موسسه(لاكتوبي و انتروبي)با پروبيوتيك تجاري بر عملكرد و ايمني جوجه هاي گوشتي

48.  جداسازي وشناسايي باکتري هاي اسيدلاکتيک به عنوان پروبيوتيک از نمونه هاي عسل استان اصفهان

تألیف و ترجمه کتاب

آناتومی و فیزیولوژی زنبورعسل

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1.  مقایسه عملکرد مکمل­های اختصاصی برای تولید ژله رویال به روش پیوند زدن مصنوعی لاروها (Artificial larvae grafting). ناصر تاج آبادی (مشاور). ابوذر امان (مجري)‌. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 1398-1399 پايان‌ نامه‌ دکترا.

2.  جدا سازی و شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک زنبور عسل در مناطق مختلف ایران و بررسی اثرات پروبیوتیک آنها در تغذیه دام و طیور. ناصر تاج آبادی ‌(مشاور). علیرضا مرادی (مجری). دانشگاه بوعلی سینا همدان. 1397-1398 پایان نامه دکتری.

3.  جداسازی، شناسایی و مقایسه باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک از ژله رویال مخصوص کارگران و ژله رویال مخصوص ملکه زنبورعسل. ناصر تاج آبادی‌(راهنما) مریم بینش (مجري)‌. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 1397-1398 پايان‌ نامه‌ فوق لیسانس.

4.  تولید ماست پروبیوتیک با استفاده از باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس رامنوسوس GG ریز پوشانی شده با آژینات کلسیم، حاوی ایزوله پروتئین‌های نخود فرنگی و سویا. ناصر تاج آبادی‌(مشاور) مهکامه یوسف لاوی (مجري)‌. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 1397-1398 پايان‌ نامه‌ فوق لیسانس.

5.  بررسی تولید نوشیدنی سنتی تخمیری فراسودمند بر پایه عرق نعناع و کاسنی. ناصر تاج آبادی‌(راهنما) نیلوفر آقا محمدی (مجري)‌. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 1397-1398 پايان‌ نامه‌ فوق لیسانس.

6.  تولید نوشیدنی پروبیوتیکی بر پایه عصاره سبوس برنج و شیرین کننده عسل. ناصر تاج آبادی‌(مشاور) ساغر حاتمی (مجري)‌. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 1396-1397 پايان‌ نامه‌ فوق لیسانس.

7.  بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک ها (لاکتوبی و انتروبی)  در تغذیه زنبورعسل بر روی میکروفلور دستگاه گوارش آنها. ناصر تاج آبادی‌(راهنما) طیبه خسروی (مجري)‌. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 1395-1396 پايان‌ نامه‌ فوق لیسانس.

8.  بررسی خواص پروبیوتیکی انتروکوکوس فشیوم Enterococcus faecium و لاکتوباسیلوس کانکی Lactobacillus  kunkeei جدا شده از عسل و امکان اضافه نمودن آنها به آب سیب و آب انگور. ناصر تاج آبادی‌(راهنما) مهرناز شانه چیان (مجري)‌. دانشگاه آزاد‌ ورامین. 1395-1396 پايان‌ نامه‌ فوق لیسانس.

9.  جداسازی و شناسایی باکتری پروبیوتیکی تجزیه کننده سموم قارچی در جوجه های گوشتی. ناصر تاج آبادی‌(راهنما) نیلوفر سرحدی (مجري)‌. دانشگاه تهران مرکز. 1395-1396 پايان‌ نامه‌ فوق لیسانس.

10.  انتخاب کلنی های زنبورعسل ایرانی(Apis mellifera meda) مقاوم به کنه واروآ (Varroa destructor) با استفاده از رفتار بهداشتی.  ناصر تاج آبادی‌(راهنما) پدرام فاطری رضوانی (مجري)‌. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 1396 . پايان‌ نامه‌ فوق لیسانس.

11.  مطالعه ریخت سنجی هندسی جمعیت های زنبور عسل Apis mellifera Linnaeus در ایران. ناصر تاج آبادی (راهنما). رحیم عبدالهی (مجری). دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی. 1394-1396. طرح مشمول نخبه.

12.  مطالعه جغرافیای جانوری و متاژنومیک زنبور عسل کوچک Apis florea در ایران. ناصر تاج آبادی‌(مشاور) شبنم پریچهره دیزجی (مجري)‌. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 1394-1396 پايان‌ نامه‌ دکتری.

13.  بررسیخواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس پنتوسوس جدا شده از عسل معده زنبور عسل و امکان اضافه نمودن آنها به ماست همزده. ناصر تاج آبادی‌(مشاور) بهنام صادقیان لودریچه (مجري)‌. دانشگاه آزاد‌ ورامین. 1395-1396 پايان‌ نامه‌ فوق لیسانس.

14.شباهت ژنتیکی جمعیت­های زنبور عسل ایرانی  با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. . ناصر تاج آبادی‌(مشاور) منصوره سرحدی اول (مجري)‌. دانشگاه زابل. 1394-1395 پايان‌ نامه‌  فوق لیسانس.

15.  بررسی خواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس کانکئی جدا شده از عسل و امکان افزودن آنها به آب انار. ناصر تاج آبادی‌(مشاور) نیلوفر قربانی (مجري)‌. دانشگاه آزاد‌ ورامین. 1395-1396 پايان‌ نامه‌ فوق لیسانس.

همایش های داخلی

 

1.  ناصر تاج آبادی، غلامحسین طهماسبی ، عین­اله سیفی، حامدرضائی و منصوره عاملی. بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه زنبورعسل بر روی میکروفلور دستگاه گوارش آنها.1398 . خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

2.  ناصر تاج آبادی، غلامحسین طهماسبی، سیدحسین حسینیان، نادر مشایخی، حامدرضائی، فائقه فیض آبادی. بررسي اثر استفاده از پروبيوتيک ها در تغذيه زنبورعسل بر روي توليد عسل.1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

3.  شبنم پری­چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، ناصر تاج­ابادی، حامد رضائی، علی سرتیپ پور. مدل مکسنت برای پیش بینی الگوی پراکنش زنبور عسل کوچک (Apis florea F.) 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

4.  شبنم پری­چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، ناصر تاج­ابادی. پراکنش جغرافیایی پروبیوتیک های همزیست با جمعیت زنبوران عسل کوچک در ایران. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

5.  عاطفه سیددخت، جواد رحمانی نیا، محمد نوروزی ابدال آبادی، مجید عاکف، ناصر تاج آبادی. نقش tRNA ها در شناسایی RNA های تنظیمی زنبور عسل (Apis melifera). 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

6.   حامد رضائی ، غلامحسین طهماسبی ، ناصر تاج‌آبادی، شبنم پری چهره، محمد بابایی، نادر مشایخی ساردوئی، عین‌اله سیفی و علی سرتیپ پور. ارزیابی عملكرد ملكه‌هاي زنبورعسل اصلاح شده‌ي نژاد ایرانی (Apis mellifera meda) در زنبورستان‌هاي بخش خصوصی استان البرز. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

7.  غلامحسین طهماسبی،  ناصر تاج ابادی، پگاه ولی­زاده، شبنم پری­چهره، حامد رضایی، نادر مشایخی ، احد نژادمحمد نامقی. اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی(Apis mellifera meda)  برای مقاومت به کنه واروا. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

8.   ناصر تاج آبادی،.  مقایسه باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک جدا شده از زنبورعسل بزرگ. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

9.  ناصر تاج آبادی، فائقه فیض آبادی و لیلا ناطقی. بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری های جدا شده از زنبورعسل. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

10.  شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی. بررسی تنوع ژنتیکی باکتری های لاکتوباسیلوس جدا شده از  زنبور عسل کوچکFabricius  Apis florea در اقلیم های مختلف  ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

11.  شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی. بررسی الگوی پراکنش مکانی  زنبور عسل کوچک Apis  florea F.  با استفاده از مدل مکسنت در اقلیم های ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 1395- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

12.  رحیم عبدالهی مصباح، ناصر تاج آبادی، جاماسب نوذری. تغییرات شکل و اندازه بال عقب و بررسی کلاین در جمعیت های زنبور عسل در اطراف زاگرس. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

13.  عین الله سیفی، غلامحسین طهماسبی، شبنم پری چهره، ناصر تاج آبادی، سید حسین حسینیان، علی سرتیپ پور، علی توسلیان. اثر دما بر روی سن بلوغ، سن جفتگیری و سن تخمریزی ملکه های زنبور عسل در 2 اقلیم مختلف ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

14.  علی سرتیپ پور، ناصر تاج آبادی، حامد رضایی، حسن نظریان، عین اله سیفی و علیرضا توسلیان. شناسایی و بررسی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در منطقه تنگ ارم استان بوشهر. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

15.  غلامحسین  طهماسبی ، محمد بابایی،  ناصر تاج آبادی، حسین میرزایی، نادر مشایخی، سید حسین حسینیان، مجید عاکف، حسین رضازاده، حامد رضایی، محمد علی شاددل. ارزیابی عملکرد کلنی های حاصل از (نسل سیزدهم) ملکه های اصلاح شده ایرانی با کلنی های شاهد در زنبورستان های  استان های مختلف ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

16.  تاج آبادی ناصر ، حسینی سید عبدالله و فیض آبادی فائقه. 1394. شناسایی پروبیوتیک جدید خوراکی دام و طیور از خانواده Enterococcus “انتروکوکوس فشیوم”. سومین سمینار پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند. تهران، ایران.

17.  فیض آبادی فائقه، تاج آبادی ناصر و ناطقی لیلا. 1394. فوائد تولید پروبیوتیک ها در داخل کشور. سومین سمینار پروبیوتیک و غذاهای  فراسودمند. تهران، ایران

18.  تاج آبادي ناصر، غلامحسین طهماسبی، ماخدزير مردان، مهاد يزيد عبد مناف، شوهيمي مصطفي، حامدرضائی و عین­اله سیفی. 1392. جداسازی و شناسایی بیفیدوباکتریوم از عسل شان و معده عسل زنبورعسل درشت. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 1392- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 85-82

19.  طهماسبي غلامحسين ، محمدعلي كمالي سروستاني، رحيم  عبادي، اردشير نجاتي جوارمي، سيد داودجواهري، علی اکبر قره داغی، ناصر تاج‌آبادي، محمد بابایی، ماشاءا… جمشیدی، عین اله سیفی و حامدرضائی. 1392. پاسخ به انتخاب کلنی­های زنبورعسل ایرانی
(
Apis mellifera meda)  برای صفت رفتار دفاعی طی 12 نسل در طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل در منطقه مرکزی ایران(1391-1377). خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 1392- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 4-1

20.  طهماسبي غلامحسين، محمدعلي كمالي سروستاني، رحيم عبادي، اردشير نجاتي جوارمي، سيد داودجواهري، علي اکبر قره­داغي، ناصر تاج­آبادي، محمد بابايي، رسول بحريني نوبندگاني، سيما ياراحمدي و مجيد عاكف. 1391. همبستگي ژنتيکي و فنوتيپي صفات توليد عسل، رفتار دفاعي و بچه­دهي در کلنيهاي زنبورعسل ايراني(Apis mellifera meda).  بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران. 4-7 شهریور ماه 91: 677

21.  تاج آبادي ناصر، ماخدزير مردان، مهاد يزيد عبد مناف، شوهيمي مصطفي، سید رضا هاشمی و مهدی صابریون. 1389. شناسایی باکتری پروبیوتیکی جدید از معده عسل زنبورعسل درشت در شمال مالزی. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 1389- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 15

22.  طهماسبي، غلامحسین، محمد بابايي، محمدعلي كمالي، رحيم عبادي، اردشیر نجاتی جوارمی، سـيـد داوود جـواهـري، ماشاا… جمشیدی، مجید عاکف، سیما یاراحمدی و ناصر تاج­آبادی .1389. روند فنوتیپی و ژنتیکی صفت تولید عسل در کلنیهای زنبورعسل طرح جامع اصلاح­نژاد زنبورعسل در ناحیه مرکزی ایران. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 3-1 خرداد 1389. دانشگاه شهید بهشتی – تهران.

23.  طهماسبي غلامحسين، محمدعلي كمالي سروستاني، رحيم عبادي، اردشير نجاتي جوارمي، سيد داودجواهري، علی اکبر قره داغی، ماشاا… جمشيدي، ناصر تاج‌آبادي، محمد بابایی، رسول­ بحريني نوبندگاني، سيما ياراحمدی و مجيد عاكف. 1389. وراثت­پذیری صفات تولید عسل، بچه­دهی و رفتار دفاعی در کلنیهای زنبورعسل استانهای تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور: 3-1

24.  جواهری، سیدداود، سيد احمد ميرهادی، غلامحسين طهماسبي، رسول بحرینی، محمدباقر فرشينه عدل، ناصر تاج­آبادي و حامد رضائی. 1389. استفاده از جایگزینی پروتئینی خوشخوراک در فصول کمبود گرده گل و اثر آنها در مصرف غذای زمستانی. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور: 63-59

25.  رضایی، حامد، حسن نظریان، عین اله سیفی و ناصر تاج آبادی. 1389. شناسایی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در حوزه آبریز جاجرود استان تهران. 1389. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

26.  تاج­آبادی، ناصر، غلامحسين طهماسبي، سيد داود جواهري، محمد باقر فرشينه عدل، رسول بحريني، سيما ياراحمدي، حامدرضائی و عین اله سیفی. 1389. مقایسه عملکرد ملکه های تلقیح مصنوعی شده با ملکه های جفت خورده طبیعی. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور:48-47

27.  هاشمی سید رضا، یوسف جعفری آهنگری و ناصر تاج آبادی. 1389. اثر استفاده از فایتوژنیک ها در تولیدات زنبورعسل با اثرات پزشکی. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

28.  جواهري، سيد داود، غلامحسين طهماسبي ، سيداحمد ميرهادي و ناصرتاج آبادي. 1386. تغذیه زنبورعسل با گرده و بررسی اثرات آن بر روی پروتئین و چربی بدن زنبوران پرستار و چراگر. 1385. خلاصه‌ مقالات‌ هفدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران. كرج‌،382.  

29.  جواهري، سيد داود ، سيداحمد ميرهادي، غلامحسين طهماسبي ، رسول بحريني و ناصرتاج آبادي. 1386. استفاده از جايگزينهاي پروتئيني كنجاله سويا، سبوس گندم و پودر عدس در فصول كمبود گرده گل و اثر آنها در پرورش نوزاد، رشد جمعيت و تلفات زمستاني كلنيهاي زنبورعسل در منطقه مركزي ايران. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل ايران‌: 9-13

30.  طهماسبي، غلامحسين ، محمدعلي كمالي، رحيم عبادي اردشير نجاتي، سيد داود جواهري، ماشاا.. جمشيدي، مجيد عاكف ، رسول بحريني، سيما ياراحمدي و ناصر تاج‌آبادي. 1386. روند بهبود بچه‌دهي كلنيهاي زنبورعسل در منطقه مركزي ايران. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 1-2

31.  طهماسبي، غلامحسين، محمدعلي كمالي، رحيم عبادي، اردشير نجاتي جوارمي، سيدداود جواهري، ماشاءا… جمشيدي، مجيد عاكف، رسول بحريني، سيما ياراحمدي و ناصر تاج‌آبادي. 1385. روند بهبود رفتار دفاعي كلني‌هاي زنبورعسل در منطقه مركزي ايران. خلاصه‌ مقالات‌ هفدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران. كرج‌،  ص: 378

32.  بحرینی، رسول، محمد زارعی، سید داود جواهری، ناصر تاج آبادی و غلامعلی نهضتی. 1384. بررسی اثرات زیتون تلخ بر روی بیولوژی و کنترل پروانه موم خوار. خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينارپژوهشي‌ ايران‌: 111-110

33.  جواهري‌ سيد داود، غلامحسين‌ طهماسبي‌، سيداحمد ميرهادي‌، ناصر تاج‌ آبادي‌ و اردشير آريانا. 1382اثر سطوح‌ مختلف‌ويتامين‌ ث‌ (ال‌ – اسيداسكوربيك‌) در افزايش‌ پرورش‌ نوزاد و توليد عسل‌ در كلنيهاي‌ زنبورعسل‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينارپژوهشي‌ ايران‌: 80-82

34.  ياراحمدي‌ سيما، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و ناصر تاج‌آبادي‌بررسي‌ ارتباط وزن‌ شفيرگي‌ زنبوران‌ كارگر و قدرت‌ چرا با توليدعسل‌ در تعدادي‌ از كلنيهاي‌ زنبورعسل‌ منطقه‌ مركزي‌ ايران‌خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ايران‌كرمانشاه‌، شهريورماه‌1381 : 265-266

35.  تاج آبادی، ناصر. 1379. تاریخچه تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل. خلاصه‌ ارائه‌ شده‌ در شش‌ ماهه‌ اول‌سال‌ 1379 مؤسسات‌ و مراكز تحقيقاتي‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌

36.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، رحيم‌ عبادي‌، ناصر تاج‌آبادي‌، منصور آخوندي‌، سعيد فرجي‌ .1379.مطالعه‌ مرفولوژيكي‌ زنبور عسل‌كوچك‌ ايران‌خلاصه‌ مقالات‌ چهاردهمين‌ كنگره‌ گياه‌ پزشكي‌ ايران‌ :193.

37.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، رحيم‌ عبادي‌، سعيد فرجي‌، منصور آخوندي‌ و ناصر تاج‌آبادي‌ .1379.تاثير شرايط جغرافيايي‌ و اقليمي‌در تفكيك‌ جمعيتهاي‌ زنبورعسل‌ كوچك‌ ايران‌ خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 4  ـ 3

38.  جواهري‌ سيدداود، سيداحمد ميرهادي‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، محمدباقر فرشينه‌ عدل‌ ،مصطفي‌ طالبي‌، ناصر تاج‌ آبادي‌ ومنصور آخوندي‌ .1379.استفاده‌ از جايگزينهاي‌ پروتئيني‌ كنجاله‌ سويا، كنجاله‌ تخم‌ پنبه‌ و كنجاله‌ آفتابگردان‌ در فصول‌ كمبود گرده‌ گل‌ واثر آنها در رشد و توسعه‌ كلنيهاي‌ زنبور عسل‌ . خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 21 ـ 20.

 

 

همایش های بین المللی
 1. Naser Tajabadi, Gholamhosein Tahmasbi, Seied Hosein Hoseinian, Faegheh Feizabadi, Hamed Rezaei and Nader Mashyekhi Sardoei.  2017.Investigation of probiotic properties of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum isolated from honeybee. 45th Apimondia International Apicultural Congress 2017 – Turkey.
 2. Naser Tajabadi, Nazamid Saari, Mohammad Zarei, Raha Abdul Rahim, Mohd Yazid Abdul Manap, Fatimah Abu Bakar. 2017.Screening Newly GABA-Producing Lactic Acid Bacteria isolated from Honey. 45th Apimondia International Apicultural Congress 2017 – Turkey
 3. Parichehreh, SH., Sarafrazi, A., Solhjuyi Fard, S., Tahmasbi, GH. Tajabadi, N. 2017. Global Geographical Distribution modeling of Apis florea F. (Hymenoptera; Apidae).  2nd Iranian International Congress of Entomology, Tehran, Iran.
 4. Parichehreh SH., Tahmasbi GH., Sarafrazi A., Imani S., Tajabadi N. 2017. Geographic distribution of lactic acid bacteria in the gastrointestinal of the dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae). 2nd Iranian International Congress of Entomology, Tehran, Iran.
 5. Tajabadi, N., Mardanm, M. 2016. Comparison of lactic acid bacteria isolated from honey stomachs and honeycombs of honeybee Apis dorsata in different areas of Malaysia. 13th Asian Apicultural Association Conference, Jeddah, Saudi Arabia: 184.
 6. Tajabadi, N., M. Mardan, M.Y. Abdul Manap, Y.J. Ahangari., S.R. Hashemi., F. Feizabadi., A. Ebrahimpour., M. Shuhaimi, and N. Saari.2012. Isolation and Identification of Enterococcus sp. from Honey Stomach of Giant Honeybee Apis dorsata in Kedah State of Malaysia. 11th AAA Conference and Apiexpo, Kuala Terengganu, Malaysia.
 7. Ahangari, Y., S. R. Hashemi, A. Akhlaghi, Z. Esmaili, M. Ghorbani, 
  A. Mehmandoyi, R. Mastani, A. Azadegan, N. Tajabadi*and H. Davoodi. 2012. Effect of In Ovo Feeding of Natural Bioactive Compoundfrom 
  Apismellifera on Immune Responses of Broiler Chickens 
  Challenged with NewcastleDisease Virus. 11th AAA Conference and Apiexpo, Kuala Terengganu, Malaysia: 42.
   
 8. Ahangari, Y., S. R. Hashemi, A. Akhlaghi, Z. Esmaili, M. Ghorbani, 
  A. Mehmandoyi, R. Mastani, A. Azadegan, N. Tajabadi*and H. Davoodi. 2012. Effect of In Ovo Injection of Royal Jelly on Heterophil to Lymphocyte Ratio in Broiler Chickens Challenged with NewcastleDisease Virus. 11th AAA Conference and Apiexpo, Kuala Terengganu, Malaysia: 43.
 9. Tahmasbi, Gh. M.A. Kamali, R. Ebadi, A. Nejati javaremi, S. D. Javaheri, M. Babaei, A. A. Gharadaghi & N. Tajabadi. 2012. Heritability of honey production, defense and swarming behaviour in Iranian honeybee (Apis mellifera meda) colonies. 11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 2012: 107
 10. Tajabadi, N., M. Mardan, M.Y.Abdul Manap., M.Shuhaimi., A. Javanmard., A. Meimandipour. 2009. Isolation, Characterization and Identification of Lactobacillus Bacteriafrom Honey Stomach of HoneybeeApisdorsata inKedah of Malaysia. International Congress of Malaysian Society for Microbiology (ICMSM), Penang, Malaysia: 228.
 11. Tajabadi, N., M. Mardan, M.Y. Abdul Manap, M. Shuhaimi, and N. Saari. 2011. Isolation and identification of Lactobacillus bacteria from honey stomach of the Giant honeybee Apis dorsata in agriculture area of Terengganu. National Bee Seminar and ApiExpo, Terengganu, Malaysia.
 12. Tajabadi, N., M. Mardan, M. Shuhaimi, M.Y. Abdul Manap and F. Feizabadi. 2011. Weissella sp. Taj-Apis., a Novel lactic acid bacterium Isolated from Honey.First Iranian conferences, Kuala Lumpur, Malaysia: 100.
 13. Tajabadi N, M. Mardan., MY. Abdul Manap, M. Shuhaimi., A. Javanmard, 2010. Detection and Identification of a New Potential Probiotics Bacteria from Honey of the Giant Honeybee Apis dorsata in High land of Malaysia. 2nd International Conference on the Medicinal Uses of Honey (ICMUH 2010), Kota Bharu, Malaysia.
 14. Tahmasbi, Gh. R. Ebadi, M. AKhondi and N. Tajabadi. 2004. Morphological study of small honeybee (Apis florae) populations in south of Iran. 60th Annual Meeting.  University of Manitoba CANADA.  : 2
 15. Bahreini, R., M. Zarei, S.D Javaheri, N. Tajabadi, Gh. Nehzati. 2004.  The study on Azadirachtin effects on varroa mite Varroa destructor and wax moth Galleria mellonella. 60th annual meeting of Entomological Society of Manitoba, Winnipeg, Canada.
جوایز و افتخارات

 

1.  فناور برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1397

     2. Tahmasbi, Gh., M., Ebadi, R., Babaee, M., Tajabadi, N., Afrouzan, H., Rezaee, H., Seyifi, E., Mashayekhi, N. 2018. Performance and behavioral improvement of honeybee colonies in nongovernmental apiaries by using the Iranian bred queens, Second Laureate Applied Research, 31st Khwarizmi International Award.

    3. Silver medal for presented to: Tajabadi, N., Mardan, M.Abdul Manap, M.Y., Shuhaimi, M. Meimandipour, A. and Nateghi, L. for the invention/ innovation of “Detection and identification of Lactobacillus bacteria found in the honey stomach of the Giant honey bee Apis dorsata” 17-19 July 2012, PRPI 2012 University Putra Malaysia.

4.   بهترین ارائه به ناصر تاج آبادی، سید عبدالله حسینی و فائقه فیض آبادی برای “شناسایی پروبیوتیک جدید خوراکی دام و طیور از خانواده Enterococcus انتروکوکوس فشیوم” در سومین سمینار پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند. 1394. تهران، ایران.

5.  1398 لوح‌ تقدير از معاون وزیر و رییس معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، معاون توسعه کار آفرینی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی بپاس تلاش در تدریس دوره های آموزشی ژله رویال و کمک در بومی سازی این دانش در صنعت زنبورعسل

6.  1398 لوح‌ تقدير از رییس سازمان جهاد کشورزی استان کردستان برای داوری اولین جشنواره منطقه ایی زنبورعسل و فرآورده های آن

7.  1398 لوح‌ تقدير از رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بعنوان دبیر برگزاری دومین کنگره جهانی  و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران

8.  1397 لوح‌ تقدير ازمعاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بعنوان فناور برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

9.  1397 لوح‌ تقدير از رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بعنوان فناور برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

10.  1396 لوح‌ تقدير از رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بعنوان همکاری در اجرای طرح کلان زنبور عسل کشور

11. 1395 لوح‌ تقدير از رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بعنوان دبیر برگزاری اولین کنگره جهانی  و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران

12.  1395 لوح‌ تقدير از رییس انجمن زنبورعسل ایران برای برگزاری کارگاه آموزشی “ژنتیک و اصلاح زنبورعسل” و “آفات و بیماری های زنبورعسل”

13. 1395 لوح‌ تقدير از رییس انجمن زنبورعسل ایران برای برگزاری اولین کنگره جهانی  و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران

14. 1394  لوح‌ تقدير از رئیس  انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند بعنوان‌ ارائه مقاله برتر در سومین سمینار پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

15.  1391 لوح‌ تقدير از رئیس کنگره آسیایی زنبورعسل برای ارائه مقاله علمی در کشور مالزی

16.  1389 لوح‌ تقدير از معاون وزیر علوم  براي‌ داوری‌ مقالات‌ اولین سمینار دانشجویان ایرانی در مالزی

17.  1389 لوح‌ تقدير از معاو ن وزیر علوم  بعنوان دانشجوی ایرانی پرتلاش در مالزی

18.  1389 لوح‌ تقدير از رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در مالزی برای ارائه مقاله در اولین سمینار دانشجویان ایرانی

19.  1389 لوح‌ تقدير از رایزن علمی جنوب شرق آسیا براي‌ شرکت درکارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار های مولکولی

20.  1376 لوح‌ تقدير از رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور برای برگزاری چهارمین سمینار پژوهشی زنبورعسل ایران

 

سوابق تدریس
 • دانشکده کشاورزی، دانشگاه پوترا مالزی (گروه تکنولوژی کشاورزی)
 • دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه پوترا مالزی (گروه بیوتکنولوژی)
 • دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه پوترا مالزی
سوابق اجرایی

1396 تا حال

پژوهشگر مروج ارشد دام، طیور و آبزیان  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- ایران

            1394 تا 1398

رئيس‌ بخش‌ پژوهشهاي‌ زنبورعسل‌ و كرم‌ابريشم‌ – مؤسسه‌ تحقيقات‌ علوم‌ دامي‌كشور – كرج‌ – ايران‌

1393 تا 1394

پژوهشگر‌ بخش‌ پژوهشهاي‌ زنبورعسل‌ و كرم‌ابريشم‌ – مؤسسه‌ تحقيقات‌ علوم‌ دامي‌كشور – كرج‌ – ايران‌

1378 تا 1386

مسئول ایستگاه و مدیر داخلی‌ بخش‌ پژوهشهاي‌ زنبورعسل‌ و كرم‌ابريشم‌ – مؤسسه‌ تحقيقات‌ علوم‌ دامي‌كشور – كرج‌

1373 تا 1378

              کارشناس بخش تحقيقات زنبورعسل ـ مؤسسه‌ تحقيقات‌ علوم‌ دامي‌كشور – كرج‌ – ايران‌

فهرست