تحصیلات
موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
1373 – 1376
کارشناسی ارشد (رشته ویروس شناسی پزشکی)

عنوان پایان نامه: مطالعه تیتر آنتی بادی ضد ویروس نیوکاسل در کارکنان مرغداریهای حومه شهرستان کرج، کارکنان بخش واکسن سازی موسسه رازی و افراد عادی با روشهای HI و ELISA

دانشگاه آزاد واحد کرج
1368 – 1372
کارشناسی (رشته میکروبیولوژی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

    1. لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس ( NCFM ) ، پروبيوتيكي با اثرات ثابت شده .نشريه تخصصي علوم دامي و بيوتكنولوژي ” جهان دامپروري ” – شماره 14 – صفحات 59 الي 67 –مرداد و شهريور 85

    2. باكتريهاي اسيد لاكتيك ، راهي براي سم زدائي از آفلاتوكسينها ( در صنايع لبني ). نشريه تخصصي علوم دامي و بيوتكنولوژي ” جهان دامپروري ” – شماره 16 – صفحات 59 الي 64– آذر و دي 85

    3. خواص ضد ويروسي پروتئينها و پپتيدهاي شير. نشريه تخصصي علوم دامي و بيوتكنولوژي ” جهان دامپروري ” – شماره 17 – صفحات 17 الي 25– فروردين و ارديبهشت 86

    4. مروري بر فعاليت ضد ميكروبي پپتيدها و انواع پروتئينهاي خميده شير. نشريه تخصصي علوم دامي و بيوتكنولوژي ” جهان دامپروري ” –  شماره 19 – مرداد و شهريور 86  صفحات 27 الي 36

    5. تحمل اسيد و صفرا و قابليت حذف كلسترول بوسيله گونه هاي لاكتوبا سيلوس “( قسمت اول ). نشريه تخصصي علوم دامي و بيوتكنولوژي ” جهان دامپروري ” –  شماره 20 – مهر و آبان 86  صفحات   8   الي 13 

    6. تحمل اسيد و صفرا و قابليت حذف كلسترول بوسيله گونه هاي لاكتوبا سيلوس ( قسمت دوم ). نشريه تخصصي علوم دامي و بيوتكنولوژي ” جهان دامپروري ” –  شماره 21 – آذر و دي 86 – صفحات  40   الي 46

    7. جنبه هاي تغذيه اي و تكنولوژيكي تركيبات فرعي فعال بيولوژيكي در شير و آب پنير ، فاكتورهاي رشد ، ويتامينها و نوكلئوتيدها. نشريه تخصصي علوم دامي و بيوتكنولوژي ” جهان دامپروري ” –  شماره 22 – بهمن و اسفند 86 – صفحات 12 الي 16

    8. بررسي ميزان آلودگي شير به باكتريوفاژهاي استرپتوكوكوس ترموفيلوس و لاكتوباسيلوس بولگاريكوس در دامداريهاي استان تهران-فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي – شماره 2 – پائيز 1386

    9. انتخاب مايه هاي مناسب براي تهيه ماستهاي مختلف-فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي – شماره 3 – زمستان 1386- صفحات21 الي 27

    10. رشد پروبيوتيك لاكتوباسيلوس در حضور اولئيك اسيد ، افزايش قابليت زيست درمحيط معده(قسمت اول). نشريه تخصصي علوم دامي و بيوتكنولوژي ” جهان دامپروري ” –  شماره 23 – فروردين و ارديبهشت87 – صفحات  16  الي  21                                                                                                                                        

    11. رشد پروبيوتيك لاكتوباسيلوس در حضور اولئيك اسيد ، افزايش قابليت زيست درمحيط معده(قسمت دوم). نشريه تخصصي علوم دامي و بيوتكنولوژي ” جهان دامپروري ” –  شماره 24 – خرداد و تير87 – صفحات  36 الي 42 

    12. شناسائي ناقلين بيماري SCID  در بين اسبان عرب ايران با استفاده از آزمايش مبتني برPCR – .فصلنامه تخصصي علوم دامي – شماره 1 – تابستان 87 – صفحات 44 الي 48

    13. بررسي ارتباط بين PH و باكتريوفاژهاي شير (استرپتوكوكوس ترموفيلوس و لاكتوباسيلوس بولگاريكوس). فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي – شماره 9 –صفحات17 الي 23

    14. مقايسه ميزان اسيد بوتيريك در ماستهاي پروبيوتيك با استفاده از روش كروماتوگرافي گازی. فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي – شماره 10 –صفحات16 الي 27

    15. تغییر قطبیت غشاء باکتری های پروبیوتیک در شرایط آزمایشگاهی. نشریه دامپزشکی در پژوهش و سازندگی، شماره 108، پائیز 1394، صفحات 56-45

    16. بررسي اسیدیته و زمان مناسب جذب باكتري استافيلوكوكوس اورئوس توسط بنتونيت سدیم در شرايط برون­تنی. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی،شماره 15، تابستان 1394، صفحات80-73

    17.بررسی بي­ضرري انتروكوك­هاي پروبیوتیکی بومی جدا شده از محصولات لبني و شیر انسان با استفاده از روش­هاي بيوشيميايي و مولكولي. نشریه پژوهش و سازندگی، شماره 120 ، پائیز 1397، صفحات 102-89

    18. جداسازی و شناسائی قارچ­های مولد آنزیم فیتاز به منظور استخراج و استفاده آنزیم در خوراک دام و طیور.نشریه پژوهش و سازندگی،دوره 32، شماره 125 ، زمستان1398، ص ص:185-204

    19. بررسی ایمنی زیستی باکتری های جنس باسیلوس جداشده ازروده مرغ های گوشتی و زنبور عسل به عنوان پروبیوتیک به کمک شناسایی ژن های تهدیدگر و آزمون های بیوشیمیایی. نشریه پژوهش و سازندگی، دوره 32، شماره 125 ، .زمستان1398، ص ص:167-184

    20. اندازه گیری میزان آبگریزی، چسبندگی و کلونیزاسیون لاکتوباسیلوسهای پروبیوتیکی در شرایط آزمایشگاهی. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، تابستان 99

    21. تاثیر پروبیوتیک و عصاره گیاهی بر عملکرد رشد، فراسنجه های بیوشیمیائی خون و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی. پژوهشهای تولیدات دامی، سال یازدهم، شماره 28، تابستان 99، صفحات10-1

    22.  Vaseji N, Mojgani N, Amirinia C and Iranmanesh M. Comparison of Butyric acid concentrations in ordinary and probiotic yogurt samples in Iran.Iranian journal of microbiology. Volume 4 Number 2 (June 2012) 87-93.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 

  1. Mojgani N., Ameli M., Vaseji N., Hejazi M A.,Torshizi M A and Amirinia C .Growth control of listeria monocytogenes in experimental cheese samples by lactobacillus casei RN 78 and its bacteriocin.African Journal of microbiology research(ISI)
  2. Houshang Afrouzan, Cyrus Amirinia, Sayed Ahmad Mirhadi, Alireza Ebadollahi, Narges Vaseji and Golamhosein Tahmasbi. Evaluation of antimicrobial activity of propolis and nanopropolis against Staphylococcus aureus and Candida albicans. African Journal of Microbiology Research Vol. 6(2), pp. 421-425, 16 January, 2012(ISI)
پروژه های تحقیقاتی

 

مجری:

1 -مطالعه تيتر آنتي بادي ضد ويروس نيوكاسل در كاركنان مرغداريهاي حومه شهرستان كرج ، كاركنان بخش واكسن سازي مؤسسه رازي و افراد عادي با روشهاي HI   و ELISA” 

در قالب پايان نامه كارشناسي ارشدكه  در مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي در سال 76 انجام شده است .

 2- مطالعه و بررسي باكتريوفاژهاي لاكتيك اسيدي در نمونه هاي شير ناحيه استان تهران”

كه در مؤسسه تحقيقات علوم دامي انجام شده و گزارش نهائي آن در سال 81 ارائه شده است(فروست:1049/86 ) .

3- انتخاب بهترين انواع استارتر براي تهيه ماستهاي مختلف “

كه در مؤسسه تحقيقات علوم دامي انجام شده و گزارش نهائي آن در سال 84 ارائه شده است(فروست:10301/84 ) .

4- “شناسائي ميزان آزاديراكتين درختان چريش مناطق مختلف ايران براي انتخاب درختان برتر جهت توليد انبوه در مطالعات تاكسونوميك”

اين طرح با همكاري مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي انجام شده است . (مجري مسئول قسمت اندازه گيري آزاديراكتين با دستگاه HPLC ) . اين طرح در سال 83 خاتمه يافت .

 5- مقايسه كيفيت ماستهاي توليد شده با استارترهاي پروبيوتيك بيفيدو باكتريوم و لاكتو باسيلوس ، بوسيله  سنجش ميزان بوتيريك اسيد آنها با استفاده از روش كروماتوگرافي گازي (گزارش نهائي در سال 88 ارائه شده است. فروست: 1300/88)

 بررسي تاثير اسيدهاي چرب ( اشباع و غير اشباع ) موجود در محيط كشت بر روي تركيب چربي و خواص فيزيكوشيميائي سطحي پروبيوتيك لاكتو باسيلوس بكمك روشهاي گاز كروماتوگرافي (GC ) و اسپكتروفتومتري (فروست: 39536 )

7- بررسي pH  و زمان مناسب جهت جذب و واجذب باكتري استافيلوكوكوس اورئوس توسط بنتونيت در شرايط آزمايشگاهي (فروست: 43678)

8-جداسازی و شناسایی قارچ های بومی  برای تولید آنزیم فیتاز(فروست: 49687)

9-جداسازی و شناسائی باکتریهای اسیدلاکتیک پروبیوتیکی از مواد لبنی و دستگاه گوارش جوجه(فروست: 51891)

10- ارزیابی ایمنی زیستی گونه هاي پروبیوتیکي باسیلوس و انتروکوکسی با استفاده از روشهای بیوشیمیائی و مولکولی(فروست:    53200)

11-  ارزيابي متابوليت هاي باكترهاي اسيدلاكتيك به عنوان نگهدارنده بيولوژيك (مجری مسئول: نرگس واسجی-مجری: ناهید مژگانی).

 فاز 1:بررسی امکان تولیدنگهدارنده طبیعی (باکتریوسین حاصل از سویه های بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم ) از شیر شتر و بز(در مرحله داوری)

فاز 2: ارزیابی باکتریوسین استخراج شده از لاکتوباسیلوس پلانتاروم بومی به عنوان نگهدارنده طبیعی در پنیر لاکتیکی(در حال اجرا)

همكار:

1- توليد پروتئين تک سلولي (SCP) با استفاده از آب پنير توسط مخمر هاي اختصاصي جدا شده از محيط هاي طبيعي                     

2  – شناسائي ،جداسازي و تعيين توالي تعدادي از جايگاههاي ريز ماهواره اي در ژنوم گاوميش ايران

3- مقايسه ضدعفوني كننده رايج در سالنهاي مرغداري با نانوذرات نقره (نانوسيد)واثرات آنها بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

4 – شناسايي و تعيين فراواني ژنوتيپهاي مقاوم به بيماري اسكراپي در ميان جمعيتهاي گوسفند ايراني به روشRealtime PCR

 بررسي ساختار ژنتيكي جمعيت كبك ايراني با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره و آناليز سيتوژنتيكي

 مقايسه خواص ضد باكتريائي و ضد قارچي بره موم و نانو بره موم

7 – ارزيابي و مقايسه چندين روش آماده سازي نمونه ( نمونه هاي تخم مرغ غني شده با امگا 3 ، روغن ماهي و شير ) در آناليز ايزومرهاي سيس و ترانس اسيدهاي چرب غير اشباع ( امگا 3 ، 6 و 9) به روش كروماتوگرافي گازي

 اثرات سطوح مختلف پروبيوتيك ( بايومين ايمبو ) در جيره ، بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

 بررسي اثرات سطوح مختلف پروبيوتيك ( بايومين ايمبو ) در جيره ، بر عملكرد مرغان تخمگذار لاين

10  اثرات استفاده از پروبيوتيك ( بيوپلاس ) و چند سويه اي ( پروتكسين ) در جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي سويه جديد آرين

11  بررسي امكان توليد خوراك مكمل انرژي  پروتئيني با استفاده از كود مرغي و ملاس چغندر

12- رد يابي نقايص ژنتيكي احتمالي ناشي از جنگ خليج فارس بر روي جمعيت بزهاي بومي استان خوزستان

13-  تعيين تنوع ژنتيكي نمونه­اي از جمعيت گاوهاي نر مركز اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره 

14- اثر سه نوع افزودني طبيعي (عصاره گياهان داروئي آويشن، بابونه و پروبيوتيك) بر روي عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي راس

15- تدوين برنامه راهبردي حفظ ذخاير ژنتيكي دامي كشور                          

16- دستیابی به فناوری تولید مکمل خوراک دام بر اساس ملاس و فضولات طیور

17- اثرات سطوح مختلف نوع جديد پروبيوتيك در جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

18- اثرات استفاده از سطوح مختلف پروبيوتيك تك سويه و چند سويه­ي(توليد داخل)  در جيره  بر عملكرد فراسنجه هاي خوني، مرفولوژي روده باريك و فلور ميكروبي دستگاه گوارش و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي

19- اثرات استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی بر عملکرد جوجه های گوشتی

20-ارتباط بین ژنهای کاندیدCaspase1 ،IGL ، B3 ،TGF-B2 با مقاومت به بیماری سالمونلا انتریتیدیس در جمعیت مرغ مرندی و لاین گوشتی آرین

21-بررسی اثر عمل آوری به روش انباشت بر ارزش غذائی و ایمن سازی کود بستر جوجه گوشتی

22- اثرات استفاده از سیستم یونیزاسیون هوا در سالن مرغداری بر کیفیت هوا، کیفیت بستر، عملکرد، میکروفلورای دستگاه گوارش و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی

23- افزایش غلظت و بررسی خصوصیات فیتاز جدا شده از قارچ و باکتری

24- ارزیابی، جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده آنزیم فیتاز از نمونه های محیط زیستی

25- مقايسه اثرات دو نوع پروبيوتيك توليدي در موسسه(لاكتوبي و انتروبي)با پروبيوتيك تجاري بر عملكرد و ايمني جوجه هاي گوشتي

26- پايش و ثبت جمعيت بز عدنی كشور

27- پايش و ثبت جمعيت بز کرکی رایینی

28- افزایش راندمان پروتکل تولید رویان گاو دو منظوره

29- مطالعه امکان ساخت کیت شناساگر اوره در خوراک دام

30- ارزیابی و بهبود ژنتيکی مرغ های بومی ایستگاه اصفهان به منظور توسعه و ترویج پرورش آنها در منطقه

31- ارزیابی و بهبود ژنتيکی مرغ های بومی ایستگاه یزد به منظور توسعه و ترویج پرورش آنها در منطقه

تألیف و ترجمه کتاب

1. مباني كاربردي كروماتوگرافي مايع (ویراستاری کتاب)

2. مباني كاربردي كروماتوگرافي گازی (ویراستاری کناب)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1- جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتریهای اسید لاکتیک پروبیوتیک از فرآورده های لبنی (ماست و پنیر بومی منطقه البرز). پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی(M.Sc)

2- جداسازی و شناسایی سویه های قارچ بومی  مولد آنزیم فیتازاز نمونه های محیطی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی (M.Sc)

همایش های داخلی

1. Hasani Ahmadreza1; S.I. Aliyeva ; S.A. Mirhadi; N. Vaseji and Abdolhoseini. Bio conversion of cheese whey to biomass and bioprotein by yeast cultures. The 1th International and The 4th National Congress on Recycling of Organic Waste in Agriculture. 26 – 27 April 2012 in Isfahan, Iran

2. Houshang Afrouzan, Cyrus Amirinia, Sayed Ahmad Mirhadi, Narges Vaseji and Golamhosein Tahmasbi . Nanopropolis and drug resistant.11th Asian apicultural conference. Apiexpo & workshop biodiversity , Choices and Constrained Resources.

همایش های بین المللی

 

Mojgani N., Ameli M., Vaseji N., Amirinia C., Trshizi A.K and Hejazi M.A.2009.Influenceof bacteriocine producing Lactobacillus casei RN78 in growth control of L.monocytogenes in experimental cheese samples. International conference on Environmental,Industrial and Applied Microbiology;Lisbon,Portugal

جوایز و افتخارات

1- كسب رتبه اول در مقطع كارشناسي ميكروبيولوژي با معدل  18/13 در سال 1372

2– كسب رتبه دوم در مقطع كارشناسي ارشدویروس شناسی با معدل كل  18/22 در سال 1376

3 – كارمند نمونه مؤسسه تحقيقات علوم دامي – 1381

4- كارمند نمونه مؤسسه تحقيقات علوم دامي – 1389

سوابق تدریس
سوابق اجرایی
  • عضو هيئت علمي بخش پژوهشهاي بيوتكنولوژي
  • معاون بخش پژوهشهاي بيوتكنولوژي
  • دبير شوراي فني بخش بيوتكنولوژي
  • عضو شوراي فني فراورده هاي دامي
  • همكاري با آزمايشگاه ميكروبيولوژي مؤسسه تحقيقات علوم دامي
فهرست