تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1393 – 1397
دکتری (رشته بیولوژی تولید مثل)

عنوان رساله: مقایسه اثرات درمانی ژله رویال، بتائین و هورمون گرلین بر بیان ژن  HSPA2، تغییرات آنزیمی، هیستوپاتولوژی، مرگ سلولی و کیفیت اسپرم متعاقب عارضه واریکوسل در رت

مرکز آموزش عالی کشاورزی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
1376 – 1379
کارشناسی ارشد (ژنتیک و اصلاح نژاد زنبور عسل)

عنوان پایان نامه: مطالعه سیتوژنتیکی توده های زنبور عسل (Apis mellifera meda L.) و مقایسه آن با زنبور عسل کوچولو (Apis florea L.) در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1369 – 1371
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1.   بررسي بيماري لوك اروپايي در زنبور عسل-نشريه اختصاصي دامدار

2.   نقش سلول هاي نر زنبور عسل در انتشار كنه واروا در زنبور عسل-نشريه اختصاصي دامدار

3.   استفاده از دستگاه موم ذوب كن خورشيدي در زنبورداريهاي كشور-نشريه اختصاصي دامدار

4.   تلقيح مصنوعي ملكه زنبور عسل  يك گام مؤثر در توسعه زنبورداريهاي كشور -نشريه دامدار

5.   نقش رنگ گلها در جذب حشرات گرده افشان –نشريه پژوهش و سازندگي

6.   نقش رطوبت در تلقيح مصنوعي ملكه زنبور عسل–نشريه پژوهش و سازندگي

7.   نقش بيوتكنولوژي در بهره وري از زخاير ژنتيكي دام و طيوركشور–نشريه جهان  دامپروري.

8.   اهميت حفاظت از ذخاير ژنتيكي دام و طيور بومي كشور- نشريه جهان دامپروري –شماره 22 ‹ آبان 1388.

9.   بررسی وضعیت کروموزومی زنبورعسل توده مرکزی ایران- نشريه پژوهش و سازندگي

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Nematollah. Asadi1, S. M. Ghafari2, A. A. Gharahdaghi1, G. H. H. Tahmasebi –  Karyotype and C-banding analyses of haploid male chromosomes of Apis florea F. 2009 .African Journal of Biotechnology Vol. 8 (14), , 20 July, 2009 ISSN 1684–5315.  Academic Journals.
 2. Nematollah Asadi, S.Khederzadeh, Nanekarani.2014. Genotypic Frequency of Calpastatin Gene in Lori Sheeps by PCR-RFLP Method. African Journal of Biotechnology Vol. 13 (19), 7 May, 1952-1954.
 3. Nematollah Asadi, Mahmoud Bahmani, Arash Kheradmand, Mahmoud Rafieian-KopaeiThe Impact of Oxidative Stress on Testicular Function and the Role of Antioxidants in Improving it. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2017 May, Vol-11(5): IE01-IE05.
 4. Nematollah Asadi, Mahmoud Bahmani, Arash Kheradmand, Mahmoud Rafieian-Kopaei . Identification and Introduction of the Medicinal Plants Used by Honeybees in Markazi Province. International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research (eIJPPR) | April 2017 | Volume 7 | Issue 2 | Page 15-18.
 5. Nematollah Asadi1, · Arash Kheradmand · Mohammad Reza GholamiBiochemical and Histological Evaluation of Protective Effect of Betaine in Experimental Varicocele Using Animal Model. SPRINGER (International Journal of Peptide Research and Therapeutics) https://doi.org/10.1007/s10989-018-9718-5
 6. Nematollah Asadi1, Arash Kheradmand, Mohammadreza Gholami, | Forouzan Hadipour Moradi. Effect of ghrelin on the biochemical and histopathology parameters and spermatogenesis cycle following experimental varicocele in rat. Andrologia. 2018; e13106.DOI: 10.1111/and.13106.
 7. Nematollah Asadi, PhD, Seyed Davood Husseini, PhD , Mohammad-Taghi Tohidian, PhD , Nargess Abdali, PhD. Performance of Broilers Supplemented With Peppermint (Mentha piperita L.) Powder. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine.2017. DOI: 10.1177/2156587217700771.
 8. Nematollah Asadi1, Saeed Esmaeelkhanian. Cytogenetic analyses of Bactrian-dromedary crossbreed camels. Online Journal of Veterinary Research© Volume 20(9):602-606, 2016.
 9. Nematollah Asadi, Saber Khederzadeh, Shahram Nanekaran, Narges abdali and Mohammad Hussein BanabazI. Polymorphisms in Calpastatine gene of Lori fat tail sheep. Online Journal of Veterinary Research© Volume 20(4):237-, 2016.
 10. Nematollah. Asadi, A. Rahimi, M. Ghaheri, D. Kahrizi. Genetic diversity of the Dwarf honeybee (Apis florea Fabricius, 1787) populations based on microsatellite markers. Cell. Mol. Biol.2016, 62 (12): 51-55.
 11. Nematollah Asadia, Arash Kheradmand, Mohammadreza Gholami, Seyed Hojatolah Saidie, Seyed Ahmad Mirhadi.2019. Effect of royal jelly on testicular antioxidant enzymes activity, MDA level and spermatogenesis in rat experimental Varicocele model. ELSEVIER (Tissue and Cell 57 (2019) 70–77.
پروژه های تحقیقاتی

 

1.   شناسایی گونه های گیاهی شهدزا و گرده زای مورد استفاده زنبور عسل در استان مرکزی(مجری)

2.   بررسی روش های تولید انبوه ژله رویال از کلنی های زنبور عسل در شرایط زنبورداری (مجری)

3.   بررسي خصوصيات كروموزومي توده هاي زنبور عسل كشور(مجري)

4.   تعيين تنوع ژنتيكي سه جمعيت زنبور عسل كشور با استفاده از ماركر RAPD( مجري)

5.   ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف زنبور عسل کشور با استفاده از مارکر میکروساتلایت(مجری)

6.   انالیز یان تفریقی ژن های مقاومت به کنه واروا در زنبور عسلبا استفاده از داده-هایRNA-Seq (مجری)

7.   مطالعه جمعيتي سه گونه دامي در خطر انقراض كشور و تهيه بانك DNA از آنها(مجري)

8.   تعيين پلي مورفيسم ژنوتيپ هاي مختلف ژن لپتين در گوسفندان لري بختياري ،زل و گوسفند وحشي ژاد ارمني در ايران به منظور حذف دنبه(مجري).

9.   تعيين پلي مورفيسم ژنوتيپ هاي مختلف ژن کالپاستاتین در گوسفندان لري (مجري).

10.  استفاده از گياه دارويي Mentha piperita در تغذيه جوجه هاي گوشتي به منظور کاهش مصرف داروهای آنتی بیوتیکی  بر افزايش وزن و كاهش تلفات  (مجري)

11.  پایش و ثبت شتر دوکوهانه ایران(مجری)

12.  آنالیز تفریقی بیان ژن در جمعیت گاوهای خالص سیستانی و هلشتاین با استفاده از داده-هایRNA-Seq

13.  بررسي امكان دورگ گيري گوسفند اهلي و وحشي(همكار اول)

14.  بررسي خصوصيات فنوتيپي و كاريوتيپي گوسفند اهلي و وحشي(همكار )

15.  بررسي كروموزومي شترهاي يك كوهانه :دوكوهانه و دورگ در ايران (همكار)

16.  بررسي تنوع ژنتيكي چهار نژاد گوسفند سنجابي ،كردي ، مهرباني و  مغاني  با استفاده از ماركر ميكروساتلايت (همكار)

17.  بررسي چندشكلي ژنهاي TGF-β3،IGF1 و IGFBP2 در سويه گوشتي آرين و ارتباط آن با صفات رشد و تركيبات لاشه (همكار)

18.  بررسي ارتباط چندشكلي ژنهاي Apolipoprotein B و  Fatty Acid-Binding Proteinبا صفت چربي لاشه در سويه گوشتي آرين(همكار)

19.  استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره به منظور انجام آزمونهاي انساب و انتساب در جمعيت اسبچه خزر(همكار)

20.  كلونينگ و تعيين توالي ماركرهاي ميكروساتلايت در گاوميش(همكار)

21.  بررسي تنوع ژنتيكي داخل و بين توده هاي شتر ايران با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره(همكار)

22.  بررسي تنوع ژنتيكي داخل و بين جمعيت هاي اسب ايران با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره(همكار)

23.  بررسي امكان استفاده از نانوسيلور ها به عنوان ضد عفوني كننده قوي در كاهش بار ميكروبي شير(همكار)

24.  رديابي  نقايص ژنتيكي احتمالي ناشي از جنگ خليج فارس بر روي جمعيت گوسفند و بز استان خوزستان(همكار)

25.  رديابي  نقايص ژنتيكي احتمالي ناشي از جنگ خليج فارس بر روي جمعيت گاوميش بومي استان خوزستان(همكار)

26.  رديابي  نقايص ژنتيكي احتمالي ناشي از جنگ خليج فارس بر روي جمعيت گاو هاي بومي  استان خوزستان(همكار)

27.  شناسايي و تعيين فراواني ژنوتيپ هاي مقاوم به اسكراپي در ميان جمعيت هاي گوسفند به روش Real time PCR (همکار).

تألیف و ترجمه کتاب

1.  تدوین كتاب ( راهبرد ملي زيست فناوري حيوانات اهلي و آبزيان) .محمد حسين صنعتي، مرتضي دليري ،سيروس اميري نيا،احمد ميرهادي ، علي اخويزادگان،  نعمت الله اسدي، علي اكبر مسعودي ،حسين عمراني. ISBN964-8516-24-3 ، كتابخانه ملي ايران 18586 -83 م.

2.  تدوين كتاب با عنوان( راهنماي عمليات آزمايشگاه سيتوژنتيك و ژنتيك مولكولي در علوم دامي):978-964-92497-9-7  ISBN

3.   تدوین کتاب ذخایر ژنتیکی دامی در خطر انقراض ایران(1398) :978-600-5587-66-1  ISBN

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1.  مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد تعيين تنوع ژنتيكي جمعيت هاي زنبور عسل غرب كشور با استفاده از ماركر ميكروساتلايت. دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رامين  اهواز.

2.  مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد تعيين تنوع ژنتيكي جمعيت هاي زنبور عسل شمال كشور با استفاده از ماركر ميكروساتلايت. دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان

3.  مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تنوع ژنتيكي شترهای دوکوهانه ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره. دانشكده كشاورزي دانشگاه گیلان

همایش های داخلی

 

1.  بررس مقايسه سيتو ژنتيكي دو گونه زنبور عسل apis mellifera , apis florea  در ايران – پانزدهمين كنگره گياه پزشكي كشور

2.  مطالعه كروموزومي جمعيت زنبور عسل موجود در غرب كشور با كمك تكنيك  نواربنديC- – شانزدهمين كنگره گياه پزشكي كشور

3.  بررسي وضعيت كروموزومي توده مركزي زنبور عسل كشور–نشريه پژوهش و سازندگي

4.  استخراج DNA  ژنوم زنبور عسل با كمك يك تكنيك اصلاح شده در ايران –پنجمين سمينار پژوهشي زنبور عسل كشور

5.  بررسي امكان دورگ گيري گوسفند اهلي (نژاد فرهاني ) با گوسفند وحشي در ايران ، دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز ايران

6.  اثرات استفاده از گياه دارويي menta piperita در تغذيه جوجه هاي گوشتي بر روي افزايش وزن و كاهش تلفات – دومين سمينار تغذيه دام و طيور كشور

7.  بررسي كروموزومي شترهاي دو كوهانه با كمك تكنيك نواربندي C- –سومين همايش ملي بيوتكنولوژي كشور

8.  ضرورت توجه به جنبه هاي حقوقي و  اخلاقي فناوري زيستي در كشور – اولين كنگره بين المللي  اخلاق زيستي در ايران

9.  پدافند غیر عامل و ضرورت حفاظت از زیست بوم دامی کشور- سومین همایش پدافند زیستی کشاورزی- تیر ماه 98

همایش های بین المللی
 1. Nematollah. Asadi, H. Nazarian, A.Motaghi. 2006. Study and Identification of Medical plant spices used by Honeybee Markazi province.1th international conference on the Medical use of honeybee.20th May 2006. kelantan.Malaysia
 2. M. Ghafari. N. Asadi,A. Gharedaghi,Gh. Tahmasebi  Karyological comparison of three tocks of honeybee with Apis florae from iran.  14th International Chromosome Conference .4-8 Sept 2001 .Wurzburg, Germany.
 3. Nematollah Asadi,S.Esmaeelkhanian,A.A.Gharadaghi,F.Sarhadi, KH.Farhang Karyotype and C- Banding Analysis on camel(Bactrian camel) in Iran,.4th European Cytogenetics Conference. September 6-9, 2003-Bologna, Italy.
جوایز و افتخارات

1.  لوح تقدير از معاونت آموزش و تحقيقات و رئيس مركز تحقيقات استان مركزي

2.  لوح تقدير از معاونت آموزش و تحقيقات و رئيس مركز تحقيقات استان مركزي

3.  لوح تقدير از معاونت آموزش و تحقيقات و رئيس مركز تحقيقات استان مركزي

4.  لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي

5.  لوح تقدیر کارمند نمونه موسسه تحقیقات علوم دامی

6.  لوح تقدير از معاونين آموزش و تحقيقات  جهت شركت فعال در سمينار پژوهشي

7.  جايزه ويژه از سومين همايش ملي بيوتكنولوژي كشور به مناسبت انتخاب مقاله برتر

8.  انتخاب به عنوان كارشناس نمونه  سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي در هفتمين جشنواره شهيد رجايی

سوابق تدریس
سوابق اجرایی
 • كارشناس و عضو كميته تخصصي دامپروري مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان مركزی
 • كارشناس ارشد و مسئول موقت بخش دامپروري مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان مركزی
 • عضو موقت كارگروه كشاورزي و امور دام استانداري استان مركزي
 • عضو در  زير كميته علمي و فني  فيزيولوژي و توليد مثل مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور
 • عضو زير كميته علمي و فني  بيوتكنولوژي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور
 • عضو زیرکمیته بیماری های زنبور عسل  موسسه واکسن و سرم سازی رازی
 • عضو انجمن ژنتيك (شاخه جانوري) كشور 
 • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی پدافند غیرعامل کشور
 • نماینده موسسه تحقیقات علوم دامی در پدافند غیرعامل
فهرست